Ogłoszenie nr 571086-N-2018 z dnia 12.06.2018 r.

Sąd Rejonowy w Białymstoku: Usługa konserwacji instalacji alarmowych, sygnalizacyjnych i audiowizualnych oraz pogotowie techniczne w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 oraz Ośrodka Kuratorskiego NR1 przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku mieszczącego się przy ul. Stanisława Dubois 20
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Białymstoku, krajowy numer identyfikacyjny 000321299, ul. ul. Mickiewicza  103 , 15-950   Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 665 62 22, e-mail biesiada@bialystok.so.gov.pl, faks 856 656 405.
Adres strony internetowej (URL): www.bialystok.sr.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.bialystok.sr.gov.pl\przetargi.php
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
sądownictwo powszechne
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.bialystok.sr.gov.pl\przetargi.php

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.bialystok.sr.gov.pl\przetargi.php

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieni u ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Sąd Rejonowy w Białymstoku ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa konserwacji instalacji alarmowych, sygnalizacyjnych i audiowizualnych oraz pogotowie techniczne w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 oraz Ośrodka Kuratorskiego NR1 przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku mieszczącego się przy ul. Stanisława Dubois 20
Numer referencyjny: G-3710-3/18
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest bieżąca konserwacja prewencyjna wraz z pogotowiem technicznym oraz wykonywanie napraw następujących systemów, instalacji, sieci i urządzeń: 1) I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA: a) systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) wraz z siecią komunikacyjną, w tym komunikacją do systemu wizualizacji; b) systemu sygnalizacji przeciwpożarowej (SAP) wraz z układami oddymiania oraz układami wykonawczymi takimi jak np.: centrale i trzymacze drzwiowe, centrale oddymiania, siłowniki i klapy oddymiające, klapy przeciwpożarowe w systemie wentylacyjnym, układy pożarowego wyłączenia central wentylacyjnych, system pożarowego sterowania dźwigami osobowymi, i wszystkie inne systemy realizacji scenariusza pożarowego wraz z siecią komunikacyjną w tym komunikacją do systemu wizualizacji; c) systemu kontroli dostępu (KD) wraz z siecią komunikacyjną, w tym komunikacją do systemu wizualizacji, systemem domofonowym (interkom) oraz wszystkimi elementami wykonawczymi takimi jak między innymi: zwory elektromagnetyczne, elektromagnesy, siłowniki i napędy szlabanów, szlabany, napędy bram automatycznych, bramy, elektrozaczepy, samozamykacze, itp.; d) system sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) zainstalowany w I Ośrodku Kuratorskim przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Dubois 20, w niskim parterze kamienicy mieszkalnej (bloku), na osiedlu Nowe Miasto (Spółdzielnia Mieszkaniowa „ELEMENCIK”); e) bramki detekcji metalu i prześwietlarki rentgenowskie do bagażu; f) system (oprogramowanie) wizualizacji, integracji i sterowania systemami ZEW_NG Ostoya Data System. 2) II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA: a) system telewizji CCTV b) system telewizji dozorowej CCTV (serwery, stacje robocze, kodery, kamery itp.); c) systemy audiowizualne i wideokonferencyjne Specjalnej Sali Rozpraw nr IV; d) systemy audiowizualne i wideokonferencyjne Sali Rozpraw nr XXVII; e) systemy audiowizualne Błękitnego Pokoju (Przyjazny Pokój Przesłuchań – pokoje B 4/02 i B 4/03); f) autonomiczny system CCTV w Czytelni Akt (pokój: A 1/10) (BOSCH DIVAR Bilinx DVR 6 H 2302), g) autonomiczny system CCTV w Czytelni Akt Ksiąg Wieczystych (pokój: E 0/03) (BOSCH DIVAR Bilinx DVR 6 H 2302); h) autonomiczne systemy nagłośnieniowe audio sal rozpraw nr I, II i III; i) systemy audio przyzywania świadków na salach rozpraw; j) system anteny zbiorczej; k) autonomiczny system audiowizualny sali konferencyjnej C 0/11. 3) III CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA: a) system kolejkowy Q – Matic.

II.5) Główny kod CPV: 50300000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
50711000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił ten warunek, jeżeli udokumentuje posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa przemysłowego minimum drugiego stopnia, potwierdzającego zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli "poufne" (dotyczy pierwszej i drugiej części zamówienia)
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: brak wymagań w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił ten warunek, jeżeli udokumentuje doświadczenie w wykonywaniu przez okres minimum 12 miesięcy, konserwacji (wraz z naprawami) systemów: a) (dotyczy pierwszej części zamówienia) sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), złożonego z co najmniej 6 (sześciu) autonomicznych central alarmowych SSWiN, pracujących we wspólnej sieci i obsługującego co najmniej 450 linii, w jednym budynku biurowym (nie handlowym) o powierzchni użytkowej minimum 20 000 m2, b) (dotyczy pierwszej części zamówienia) sygnalizacji przeciwpożarowej (SAP) wraz z układami oddymiania oraz układami wykonawczymi takimi jak trzymacze drzwiowe, złożonego z co najmniej 2 (dwóch) autonomicznych central systemu SAP i co najmniej 1 (jednego) repetytora central, w jednym budynku biurowym (nie handlowym) o powierzchni użytkowej minimum 20 000 m2, c) (dotyczy pierwszej części zamówienia) kontroli dostępu (KD), z bramkami detekcji metalu i prześwietlarkami rentgenowskimi, pracującymi w systemie organizacji przejścia osobowego oraz elementami wykonawczymi takimi jak (co najmniej): zwory elektromagnetyczne, elektromagnesy, siłowniki i napędy szlabanów, napędy bram automatycznych, elektrozaczepy, samozamykacze, złożonego z co najmniej 6 (sześciu) autonomicznych central kontroli dostępu znajdujących się w jednym budynku biurowym (nie handlowym) o powierzchni użytkowej minimum 20 000 m2 i przynajmniej 1 (jednej) prześwietlarki rentgenowskiej (wykorzystującej promieniowanie jonizujące) do prześwietlania bagażu oraz przynajmniej 2 (dwóch) bramek detekcji metalu, d) (dotyczy pierwszej części zamówienia) przynajmniej jednego systemu wizualizacji, zarządzającego i nadzorującego pracę systemów SSWiN, SAP i KD, zrealizowanego w oparciu o serwer i wyposażonego w minimum trzy stanowiska (terminale) agentów i administratora systemu, e) (dotyczy drugiej części zamówienia) telewizji dozorowej (CCTV), złożonej z co najmniej 125 kolorowych kamer CCTV wraz z serwerem wykorzystującym do zapisu macierze dyskowe, f) (dotyczy drugiej części zamówienia) przynajmniej 1 (jednego) systemu wideokonferencyjnego, umożliwiającego zestawienie połączenia szyfrowanego zarówno w technologii łącza komutowanego ISDN BRA (2B+D) jak i technologii łącza IP oraz rejestrację sygnałów audio i wideo w celu archiwizacji danych pochodzących z systemu, g) (dotyczy drugiej części zamówienia) przynajmniej 1 jednego systemu anteny zbiorczej obsługującego przynajmniej 10 (dziesięć) gniazd abonenckich h) (dotyczy trzeciej części zamówienia) przynajmniej 1 (jednego) systemu kolejkowego, obsługującego co najmniej 7 (siedem) stanowisk agentów i posiadającego co najmniej jeden dyspenser biletowy,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Aktualny odpis w właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) (dotyczy pierwszej i drugiej części zamówienia) poświadczenie bezpieczeństwa przemysłowego minimum drugiego stopnia, potwierdzającego zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli "poufne" 2) wykaz (załącznik nr 6) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Za dowody o których mowa powyżej zamawiający uzna poświadczenia i dokumenty o których mowa w § 2 ust 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (...) (Dz. U. 2016 poz. 1126). Zamawiający uzna, że wykonawca spełnił ten warunek, jeżeli udokumentuje doświadczenie w wykonywaniu przez okres minimum 12 miesięcy, konserwacji (wraz z naprawami) systemów: a) (dotyczy pierwszej części zamówienia) sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), złożonego z co najmniej 6 (sześciu) autonomicznych central alarmowych SSWiN, pracujących we wspólnej sieci i obsługującego co najmniej 450 linii, w jednym budynku biurowym (nie handlowym) o powierzchni użytkowej minimum 20 000 m2, b) (dotyczy pierwszej części zamówienia) sygnalizacji przeciwpożarowej (SAP) wraz z układami oddymiania oraz układami wykonawczymi takimi jak trzymacze drzwiowe, złożonego z co najmniej 2 (dwóch) autonomicznych central systemu SAP i co najmniej 1 (jednego) repetytora central, w jednym budynku biurowym (nie handlowym) o powierzchni użytkowej minimum 20 000 m2, c) (dotyczy pierwszej części zamówienia) kontroli dostępu (KD), z bramkami detekcji metalu i prześwietlarkami rentgenowskimi, pracującymi w systemie organizacji przejścia osobowego oraz elementami wykonawczymi takimi jak (co najmniej): zwory elektromagnetyczne, elektromagnesy, siłowniki i napędy szlabanów, napędy bram automatycznych, elektrozaczepy, samozamykacze, złożonego z co najmniej 6 (sześciu) autonomicznych central kontroli dostępu znajdujących się w jednym budynku biurowym (nie handlowym) o powierzchni użytkowej minimum 20 000 m2 i przynajmniej 1 (jednej) prześwietlarki rentgenowskiej (wykorzystującej promieniowanie jonizujące) do prześwietlania bagażu oraz przynajmniej 2 (dwóch) bramek detekcji metalu, d) (dotyczy pierwszej części zamówienia) przynajmniej jednego systemu wizualizacji, zarządzającego i nadzorującego pracę systemów SSWiN, SAP i KD, zrealizowanego w oparciu o serwer i wyposażonego w minimum trzy stanowiska (terminale) agentów i administratora systemu, e) (dotyczy drugiej części zamówienia) telewizji dozorowej (CCTV), złożonej z co najmniej 125 kolorowych kamer CCTV wraz z serwerem wykorzystującym do zapisu macierze dyskowe, f) (dotyczy drugiej części zamówienia) przynajmniej 1 (jednego) systemu wideokonferencyjnego, umożliwiającego zestawienie połączenia szyfrowanego zarówno w technologii łącza komutowanego ISDN BRA (2B+D) jak i technologii łącza IP oraz rejestrację sygnałów audio i wideo w celu archiwizacji danych pochodzących z systemu, g) (dotyczy drugiej części zamówienia) przynajmniej 1 jednego systemu anteny zbiorczej obsługującego przynajmniej 10 (dziesięć) gniazd abonenckich h) (dotyczy trzeciej części zamówienia) przynajmniej 1 (jednego) systemu kolejkowego, obsługującego co najmniej 7 (siedem) stanowisk agentów i posiadającego co najmniej jeden dyspenser biletowy,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz Ofertowy wraz z Formularzem Cenowym; 2) oryginał lub poświadczona notarialnie kopia pełnomocnictwa do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba wskazana w dokumencie wymienionym w Rozdz. VI pkt.4.3) SIWZ. 3) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do siwz; Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, bez dodatkowego wezwania, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – sporządzone zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający dopuszcza przesłanie przedmiotowego oświadczenia faksem lub drogą elektroniczną w terminie 3 dni pod warunkiem jednak, iż jego oryginał zostanie dostarczony do Zamawiającego niezwłocznie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Czas reakcji serwisu40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wzór umowy, która zostanie podpisana po wyborze najkorzystniejszej oferty, stanowi Załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie: 1) Zmian danych Wykonawcy (np. zmiana siedziby, nazwy, itp.) lub zmian wynikających z przekształcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy, np. sukcesji uniwersalnej; 2) Zmiany podwykonawców (jeżeli dotyczy); 3) Zmiany ceny – zmiany cen jednostkowych mogą wynikać jedynie ze zmian obowiązujących stawek VAT lub wprowadzenia nowych podatków w stopniu wynikającym z tych zmian, 3. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 21.06.2018, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Konserwacja instalacji alarmowych, sygnalizacyjnych i audiowizualnych oraz pogotowie techniczne w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 oraz Pierwszego Ośrodka Kuratorskiego przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku mieszczącego się przy ul. Stanisława Dubois 20.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest bieżąca konserwacja prewencyjna wraz z pogotowiem technicznym oraz wykonywanie napraw następujących systemów, instalacji, sieci i urządzeń: 1) I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA: a) systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) wraz z siecią komunikacyjną, w tym komunikacją do systemu wizualizacji; b) systemu sygnalizacji przeciwpożarowej (SAP) wraz z układami oddymiania oraz układami wykonawczymi takimi jak np.: centrale i trzymacze drzwiowe, centrale oddymiania, siłowniki i klapy oddymiające, klapy przeciwpożarowe w systemie wentylacyjnym, układy pożarowego wyłączenia central wentylacyjnych, system pożarowego sterowania dźwigami osobowymi, i wszystkie inne systemy realizacji scenariusza pożarowego wraz z siecią komunikacyjną w tym komunikacją do systemu wizualizacji; c) systemu kontroli dostępu (KD) wraz z siecią komunikacyjną, w tym komunikacją do systemu wizualizacji, systemem domofonowym (interkom) oraz wszystkimi elementami wykonawczymi takimi jak między innymi: zwory elektromagnetyczne, elektromagnesy, siłowniki i napędy szlabanów, szlabany, napędy bram automatycznych, bramy, elektrozaczepy, samozamykacze, itp.; d) system sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) zainstalowany w I Ośrodku Kuratorskim przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Dubois 20, w niskim parterze kamienicy mieszkalnej (bloku), na osiedlu Nowe Miasto (Spółdzielnia Mieszkaniowa „ELEMENCIK”); e) bramki detekcji metalu i prześwietlarki rentgenowskie do bagażu; f) system (oprogramowanie) wizualizacji, integracji i sterowania systemami ZEW_NG Ostoya Data System
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50300000-8, 50700000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Czas reakcji serwisu40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Konserwacja instalacji alarmowych, sygnalizacyjnych i audiowizualnych oraz pogotowie techniczne w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 oraz Pierwszego Ośrodka Kuratorskiego przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku mieszczącego się przy ul. Stanisława Dubois 20.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest bieżąca konserwacja prewencyjna wraz z pogotowiem technicznym oraz wykonywanie napraw następujących systemów, instalacji, sieci i urządzeń: 1) II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA: a) system telewizji CCTV b) system telewizji dozorowej CCTV (serwery, stacje robocze, kodery, kamery itp.); c) systemy audiowizualne i wideokonferencyjne Specjalnej Sali Rozpraw nr IV; d) systemy audiowizualne i wideokonferencyjne Sali Rozpraw nr XXVII; e) systemy audiowizualne Błękitnego Pokoju (Przyjazny Pokój Przesłuchań – pokoje B 4/02 i B 4/03); f) autonomiczny system CCTV w Czytelni Akt (pokój: A 1/10) (BOSCH DIVAR Bilinx DVR 6 H 2302), g) autonomiczny system CCTV w Czytelni Akt Ksiąg Wieczystych (pokój: E 0/03) (BOSCH DIVAR Bilinx DVR 6 H 2302); h) autonomiczne systemy nagłośnieniowe audio sal rozpraw nr I, II i III; i) systemy audio przyzywania świadków na salach rozpraw; j) system anteny zbiorczej; k) autonomiczny system audiowizualny sali konferencyjnej C 0/11
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50300000-8, 50700000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Czas reakcji serwisu40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Konserwacja instalacji alarmowych, sygnalizacyjnych i audiowizualnych oraz pogotowie techniczne w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 oraz Pierwszego Ośrodka Kuratorskiego przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku mieszczącego się przy ul. Stanisława Dubois 20.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest bieżąca konserwacja prewencyjna wraz z pogotowiem technicznym oraz wykonywanie napraw następujących systemów, instalacji, sieci i urządzeń: 1) III CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA: a) system kolejkowy Q – Matic
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50300000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Czas reakcji serwisu40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: