Ogłoszenie nr 648747-N-2018 z dnia 2018-11-15 r.

Szkoła Podstawowa Nr50 im. Królowej Jadwigi: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Szkoły Podstawowej nr 50 w Warszawie na 2019 rok
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr50 im. Królowej Jadwigi, krajowy numer identyfikacyjny 000801830, ul. Jagiellońska   7 , 03-721  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 226704220, 6704220, e-mail stolowka@zs45.edu.pl, administracja@zs45.edu.pl, faks 6704220.
Adres strony internetowej (URL): http://sp50.waw.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne sp50.waw.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
sp50.waw.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Szkoły Podstawowej nr 50 w Warszawie na 2019 rok
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część 1: Pieczywo i wyroby cukiernicze:(bułki, chleby pszenne i razowe, bułka tarta, pączki, drożdżówki ) – CPV 15.00.00.00-8, 15.81.00.00-9. Pieczywo i wyroby cukiernicze ( z wyłączeniem pieczywa produkowanego z ciasta głęboko mrożonego) powinny zawierać nie więcej niż 15g cukru w 100g produktu, 10g tłuszczu w 100g produktu gotowego do spożycia, 0,45 g sodu/1,2g soli w 100g produktu gotowego do spożycia, 10 g tłuszczu w 100g/ml produktu gotowego do spożycia. Produkty powinny być sporządzone z naturalnych składników, bez użycia koncentratów spożywczych, z wyłączeniem koncentratów z naturalnych składników. Dostarczane produkty będą świeże, pełnowartościowe, należytej jakości i wyprodukowane w dniu dostawy.Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania próbek towarów w celu sprawdzenia i porównania jakości towaru dostarczanego do Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Część 2: Warzywa i owoce świeże, soki owocowo- warzywne oraz jaja:(warzywa i owoce krajowe, owoce cytrusowe, soki owocowo – warzywne, jaja świeże klasy AL 63-73g) – CPV 15.00.00.00-8, 15.30.00.00-1. i 03.14.25.00-3 Dostarczane produkty będą świeże , pełnowartościowe, należytej jakości. Warzywa i owoce świeże cechować się będą regularnym kształtem właściwym dla danej odmiany, muszą być dobrze wybarwione ( banany bez brunatnych plam), będą wolne od szkodników, zanieczyszczeń ziemią, uszkodzeń, oznak wyrastania korzenia w pęd nasienny, brakiem oznak więdnięcia, wyschnięcia, gnicia. Owoce całe, twarde, zdrowe, jędrne (bez śladów gnicia i pleśni), czyste, bez zniekształceń, barwa charakterystyczna dla danego gatunku. Produkty takie jak: soki owocowe, warzywne. owocowo-warzywne, przeciery, musy owocowe, warzywne oraz owocowo-warzywne muszą być bez dodatku cukru i soli. Część 3: Produkty ogólnospożywcze: (produkty mleczarskie – masło, sery, mleko, śmietana, jogurty, kefiry, sery twarde i pleśniowe, desery mleczne, przyprawy, makarony, ryż, mąka, kasze, otręby, soki owocowe, sosy, dżemy, miód naturalny, koncentraty, syropy, słodycze, dżemy, owoce w puszkach itp., woda mineralna niegazowana, oleje – rzepakowy, słonecznikowy, oliwa z oliwek), ryba wędzona, tuńczyk puszkowany – CPV 15.00.00.00-8, 15.50.00.00-3,15.80.00.00-6, 15.90.00.00-7, 15.40.00.00.-2, 15.30.00.00– 6, 15.23.40.00-7, 15.24.15.00.-4,15.24.14.00-3 W przypadku jogurtów i serków ( dodatki) Zamawiający zastrzega sobie prawo do podania dokładnej ilości towaru w dzień poprzedzający dostawę do godz. 14.00. Produkty mleczne nie mogą zawierać więcej niż 13,5g cukru w 100g/ml oraz 10g tłuszczu w 100g/ml gotowego produktu do spożycia, natomiast czekolada gorzka winna być o zawartości minimum 70% miazgi kakaowej. Produkty takie jak: soki owocowe, warzywne, owocowo-warzywne, przeciery, musy owocowe, warzywne, owocowo-warzywne oraz suszone warzywa i owoce, orzechy i nasiona muszą być bez dodatku cukru, substancji słodzących i soli. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania próbek towarów w celu sprawdzenia i porównania jakości towaru dostarczanego do Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Zamawiający wymaga aby artykuły spożywcze nie zawierały konserwantów np. benzoesanu sodu, glutaminianu sodu itp. oraz środków polepszających smak i zapach. Część 4: Mięso, wędliny i tłuszcze zwierzęce: (mięso drobiowe, mięso wieprzowe, mięso wołowe, wędliny, smalec, słonina) – CPV 15.00.00.00-8, 15.81.00.00-9. Dostarczane produkty będą świeże, pełnowartościowe, należytej jakości oraz okres przydatności do spożycia nie krótszy niż 5 dni od dnia dostawy. Dopuszcza się różnicę w ilościach pomiędzy złożonym zamówieniem a realizacją dostawy nie więcej niż +/- 200 gram. Pakowane porcje o wadze 3-3,5 kg. Mięso dostarczane powinno mieć charakterystyczne cechy dla danego gatunku, danej części kulinarnej powinno mieć swoisty zapach mięsa świeżego, niedopuszczalny zapach obcy, płciowy lub moczowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania próbek towarów w celu sprawdzenia i porównania jakości towaru dostarczanego do Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Część 5: Warzywa i owoce mrożone oraz ryba: (warzywa mrożone: fasolka szparagowa, brokuł, kalafior, marchewka, szpinak, mieszanki warzywne, mieszanki owocowe i owoce mrożone, ryby, filety rybne, paluszki rybne, śledzie) – CPV 15.00.00.00-8, 15.30.00.00-1, 15.33.11.70-9, 15.20.00.00.-0 Dostarczane produkty będą świeże, pełnowartościowe, należytej jakości oraz okres przydatności do spożycia nie krótszy niż 30 dni od dnia dostawy. Część 6: Wyroby garmażeryjne:(naleśniki, pierogi, pyzy, kluski, kopytka, krokiety, leniwe i gotowe potrawy mięsne np. zrazy wołowe, roladki schabowe, devolaille ) – CPV 15.00.00.00-8, 15.89.42.00-3., 15.89.43.00-4 Dostarczane produkty będą świeże, pełnowartościowe, należytej jakości, wyprodukowane nie wcześniej niż w dobie dostawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania próbek towarów w celu sprawdzenia i porównania jakości towaru dostarczanego do Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Szczegółowy wykaz produktów dla poszczególnych części zamówienia stanowi załącznik nr 2 (formularz asortymentowo-cenowy) do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 15000000-8
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2019-01-01 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w pkt 6.2. i 6.3 niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca musi spełnić następujące warunki udziału w postępowaniu: posiadać kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; Wykonawca spełni ten warunek, jeśli wykaże, że posiada decyzję właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej zatwierdzającą zakład Wykonawcy w rozumieniu art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1541 z późn. zm.);
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca musi być w dobrej sytuacji ekonomicznej lub finansowej; Wykonawca spełni ten warunek poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia .
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną lub zawodową niezbędna do realizacji zamówienia . Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że: a. dysponuje co najmniej jednym pojazdem spełniającym wymagania do przewozu żywności oraz wymogi sanitarno – epidemiologiczne; b. należycie zrealizował co najmniej trzy dostawy artykułów żywnościowych o wartości nie mniejszej niż wartość części zamówienia, na którą składa ofertę. Przez dostawę rozumie się: sukcesywną dostawę artykułów spożywczych, w asortymencie należącym do grupy produktów odpowiadającej części zamówienia, na którą składana jest oferta, przez okres minimum jednego roku.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24.ust. 1 pkt. 12-23 oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu jeżeli na podstawie: 6.3.1. art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy, złoży stosowne oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - na formularzu stanowiącym Załącznik nr 4 (sekcja I pkt 1) do niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia . 6.3.2. art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 ustawy, złoży stosowne oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - na formularzu stanowiącym Załącznik nr 4 (sekcja I pkt 2) do niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2), ust. 1b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych aktualne na dzień złożenia oferty oświadczenie o spełnieniu ww. warunków (zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ). Dla Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia publicznego - w przypadku kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego powyższe oświadczenie składa każdy z nich. 7.1.3. w celu wykazania, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 pkt. 12– 23 oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (wg Załącznika Nr 4 do SIWZ). Dla Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia publicznego - w przypadku kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego powyższe oświadczenie składa każdy z nich. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałania, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca składa wraz z ofertą (zgodną z Załącznikiem nr 1 do SIWZ): wypełniony i podpisany formularz cenowy (zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ). Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałania, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 poz. 570 z późn. zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą; zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 ustawy Pzp.).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
czas reklamacji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Powyższe informacje zawarte są w Załączniku Nr 9 do SIWZ.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-29, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 2019-12-31 okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Pieczywo i wyroby cukiernicze
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:bułki, chleby pszenne i razowe, bułka tarta, pączki, drożdżówki ) – CPV 15.00.00.00-8, 15.81.00.00-9. Pieczywo i wyroby cukiernicze ( z wyłączeniem pieczywa produkowanego z ciasta głęboko mrożonego) powinny zawierać nie więcej niż 15g cukru w 100g produktu, 10g tłuszczu w 100g produktu gotowego do spożycia, 0,45 g sodu/1,2g soli w 100g produktu gotowego do spożycia, 10 g tłuszczu w 100g/ml produktu gotowego do spożycia. Produkty powinny być sporządzone z naturalnych składników, bez użycia koncentratów spożywczych, z wyłączeniem koncentratów z naturalnych składników. Dostarczane produkty będą świeże, pełnowartościowe, należytej jakości i wyprodukowane w dniu dostawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania próbek towarów w celu sprawdzenia i porównania jakości towaru dostarczanego do Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15000000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-01
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
czas reklamacji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Warzywa i owoce świeże, soki owocowo- warzywne oraz jaja
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:(warzywa i owoce krajowe, owoce cytrusowe, soki owocowo – warzywne, jaja świeże klasy AL 63-73g) – CPV 15.00.00.00-8, 15.30.00.00-1. i 03.14.25.00-3 Dostarczane produkty będą świeże , pełnowartościowe, należytej jakości. Warzywa i owoce świeże cechować się będą regularnym kształtem właściwym dla danej odmiany, muszą być dobrze wybarwione ( banany bez brunatnych plam), będą wolne od szkodników, zanieczyszczeń ziemią, uszkodzeń, oznak wyrastania korzenia w pęd nasienny, brakiem oznak więdnięcia, wyschnięcia, gnicia. Owoce całe, twarde, zdrowe, jędrne (bez śladów gnicia i pleśni), czyste, bez zniekształceń, barwa charakterystyczna dla danego gatunku. Produkty takie jak: soki owocowe, warzywne. owocowo-warzywne, przeciery, musy owocowe, warzywne oraz owocowo-warzywne muszą być bez dodatku cukru i soli.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15000000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-01
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
czas reklamacji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Produkty ogólnospożywcze
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:(produkty mleczarskie – masło, sery, mleko, śmietana, jogurty, kefiry, sery twarde i pleśniowe, desery mleczne, przyprawy, makarony, ryż, mąka, kasze, otręby, soki owocowe, sosy, dżemy, miód naturalny, koncentraty, syropy, słodycze, dżemy, owoce w puszkach itp., woda mineralna niegazowana, oleje – rzepakowy, słonecznikowy, oliwa z oliwek), ryba wędzona, tuńczyk puszkowany – CPV 15.00.00.00-8, 15.50.00.00-3,15.80.00.00-6, 15.90.00.00-7, 15.40.00.00.-2, 15.30.00.00– 6, 15.23.40.00-7, 15.24.15.00.-4,15.24.14.00-3 W przypadku jogurtów i serków ( dodatki) Zamawiający zastrzega sobie prawo do podania dokładnej ilości towaru w dzień poprzedzający dostawę do godz. 14.00. Produkty mleczne nie mogą zawierać więcej niż 13,5g cukru w 100g/ml oraz 10g tłuszczu w 100g/ml gotowego produktu do spożycia, natomiast czekolada gorzka winna być o zawartości minimum 70% miazgi kakaowej. Produkty takie jak: soki owocowe, warzywne, owocowo-warzywne, przeciery, musy owocowe, warzywne, owocowo-warzywne oraz suszone warzywa i owoce, orzechy i nasiona muszą być bez dodatku cukru, substancji słodzących i soli. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania próbek towarów w celu sprawdzenia i porównania jakości towaru dostarczanego do Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Zamawiający wymaga aby artykuły spożywcze nie zawierały konserwantów np. benzoesanu sodu, glutaminianu sodu itp. oraz środków polepszających smak i zapach.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15000000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-01
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
czas reklamacji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Mięso, wędliny i tłuszcze zwierzęce
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:(mięso drobiowe, mięso wieprzowe, mięso wołowe, wędliny, smalec, słonina) – CPV 15.00.00.00-8, 15.81.00.00-9. Dostarczane produkty będą świeże, pełnowartościowe, należytej jakości oraz okres przydatności do spożycia nie krótszy niż 5 dni od dnia dostawy. Dopuszcza się różnicę w ilościach pomiędzy złożonym zamówieniem a realizacją dostawy nie więcej niż +/- 200 gram. Pakowane porcje o wadze 3-3,5 kg. Mięso dostarczane powinno mieć charakterystyczne cechy dla danego gatunku, danej części kulinarnej powinno mieć swoisty zapach mięsa świeżego, niedopuszczalny zapach obcy, płciowy lub moczowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania próbek towarów w celu sprawdzenia i porównania jakości towaru dostarczanego do Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15000000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-01
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
czas reklamacji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: Warzywa i owoce mrożone oraz ryba
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:(warzywa mrożone: fasolka szparagowa, brokuł, kalafior, marchewka, szpinak, mieszanki warzywne, mieszanki owocowe i owoce mrożone, ryby, filety rybne, paluszki rybne, śledzie) – CPV 15.00.00.00-8, 15.30.00.00-1, 15.33.11.70-9, 15.20.00.00.-0 Dostarczane produkty będą świeże, pełnowartościowe, należytej jakości oraz okres przydatności do spożycia nie krótszy niż 30 dni od dnia dostawy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15000000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-01
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
czas reklamacji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6Nazwa: Wyroby garmażeryjne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:(naleśniki, pierogi, pyzy, kluski, kopytka, krokiety, leniwe i gotowe potrawy mięsne np. zrazy wołowe, roladki schabowe, devolaille ) – CPV 15.00.00.00-8, 15.89.42.00-3., 15.89.43.00-4 Dostarczane produkty będą świeże, pełnowartościowe, należytej jakości, wyprodukowane nie wcześniej niż w dobie dostawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania próbek towarów w celu sprawdzenia i porównania jakości towaru dostarczanego do Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Szczegółowy wykaz produktów dla poszczególnych części zamówienia stanowi załącznik nr 2 (formularz asortymentowo-cenowy) do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15000000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-01
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
czas reklamacji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: