Ogłoszenie nr 591876-N-2019 z dnia 2019-08-30 r.

Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych: Kompleksowe sprzątanie dwóch obiektów Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych oraz pomieszczeń i klatki schodowej Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, krajowy numer identyfikacyjny 29089000000000, ul. Woskowice Małe  15 , 46-100  Namysłów, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 196 555, e-mail olo.sekretariat@wp.pl, faks 774 196 522.
Adres strony internetowej (URL): www.olo.biuletyn.info.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.olo.biuletyn.info.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.olo.biuletyn.info.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej (oryginał)
Adres:
Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, ul. Pałacowa 15, Woskowice Małe, 46-100 Namysłów, Sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowe sprzątanie dwóch obiektów Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych oraz pomieszczeń i klatki schodowej Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu
Numer referencyjny: 3/ZP/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1 Przedmiotem zamówienia są: Zadanie 1 - Kompleksowe sprzątanie dwóch obiektów Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych. Zadanie 2 – Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń i klatki schodowej Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu. 3.2 Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 90910000-9 Usługi sprzątania 90900000-6 Usługi w zakresie sprzątania i odkażania 3.3 Szczegółowy opis zadania 1 - Kompleksowe sprzątanie dwóch obiektów Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe utrzymanie czystości w dwóch obiektach Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych: 1) budynku terapii (do utrzymania w czystości przez wszystkie dni tygodnia). Na parterze budynku mieści się: całodobowy Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (OLAZA), sale dla pacjentów niepełnosprawnych oddziału terapii uzależnień, izba przyjęć, gabinet zabiegowy, gabinety lekarskie, pomieszczenie apteki, dyżurka pielęgniarska, i inne pomieszczenia wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ. Pomieszczenia OLAZA spełniają wymagania przewidziane przepisami dla oddziałów Ośrodka. Każda sala chorych wyposażona jest w łazienkę z prysznicem, zlewem, sedesem, lustrem i wieszakiem na ręczniki. Na piętrze budynku znajdują się sale dla pacjentów oddziału terapii uzależnień oraz pomieszczenie kuchenne dla pacjentów. Szczegółowy opis pomieszczeń zawiera załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Pomieszczenia dla pacjentów oddziału terapii uzależnień wyposażone są podobnie jak hotelowe. W każdym pomieszczeni znajdują się tapczany do spania, szafy pojedyncze i szafki nocne dla pacjentów w liczbie odpowiadającej ilości tapczanów, szafka na buty, stolik i krzesła, regał do wieszania odzieży z lustrem. Każda sala chorych wyposażona jest w łazienkę z prysznicem, zlewem, sedesem, lustrem, pojemnikiem na mydło w płynie, pojemnikiem na papier toaletowy duży oraz pojemnikiem na ręczniki papierowe (składka). 2) budynku pałacu - w budynku pałacu znajdują się pomieszczenia do terapii indywidualnej i grupowej oraz pomieszczenia administracji. Każde pomieszczenia do terapii indywidualnej wyposażone jest w regały biurowe, szafki, biurko, komputer, fotel obrotowy, po dwa fotele tapicerowane oraz stolik okolicznościowy. Pomieszczenie kierownika terapii wyposażone jest dodatkowo w kanapę. W pałacu znajdują się ponadto dwie świetlice. Jedna zabytkowa z okładziną drewnianą na ścianach, dwoma kredensami drewnianymi, dwoma biblioteczkami wbudowanymi w ściany oraz z okiennicami drewnianymi zasłaniającymi okna na całej wysokości zwana czarną. Sala ta wyposażona jest w szafkę na telewizor i telewizor oraz zabytkowy kominek. Na podłodze znajduje się chodnik o długości 6,70 m i o szerokości 4,8 m. Sala ta wyposażona jest w fotele tapicerowane, w ilości 20 sztuk. Druga świetlica zwana żółtą wyposażona jest w stoły w ilości 10 sztuk oraz krzesła tapicerowane w ilości 40 szt. W ścianę wbudowane są dwa regały z półkami. Na podłodze znajduje się chodnik dywanowy o długości 9,49 m i szerokości 3 m. Pomieszczenia do terapii grupowej wyposażone są w krzesła w jednym z nich znajduje się stolik pod telewizor. Pomieszczenia do terapii grupowej oraz wyposażenie należy utrzymać w czystości w dni robocze, a ponadto dodatkowo jedną salę do terapii grupowej na pierwszym piętrze należy utrzymać w czystości w dwie soboty miesiąca i jedną niedzielę. Szczegóły dotyczące pomieszczeń pałacu zawiera załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. W piwnicach pałacu mieści się stołówka, którą należy utrzymać w czystości we wszystkie dni tygodnia. Stołówkę oraz korytarz piwnicy należy jeden raz dziennie zmyć i jeden raz dziennie zamieść. Stołówka wyposażona jest w stoły i krzesła, które należy utrzymać w czystości. Stoły należy zmyć i dezynfekować po każdym posiłku. W piwnicy pałacu znajdują się pomieszczenia, które Zamawiający zamierza udostępnić nieodpłatnie Wykonawcy. Pomieszczenia te będą służyć do wspólnego wykorzystania, natomiast utrzymanie czystości w nich należeć będzie do Wykonawcy. Są to łazienka z prysznicem dla personelu, pomieszczenie do prania mopów, pomieszczenie do sporządzania i przechowywania płynów, pomieszczenie magazynowe i socjalne. Zamawiający wymaga by Wykonawca podczas każdego mycia zabezpieczał odpowiednim preparatem podłogi panelowe i drewniane pałacu. Zamawiający może Wykonawcy na podstawie odrębnej umowy odpłatnie udostępnić pralkę do prania mopów wykorzystywanych na potrzeby zakładu z dostępem do wody i energii elektrycznej. Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ określa powierzchnię i zakres prac do wykonania objętych utrzymaniem czystości oraz częstotliwość usług porządkowo-czystościowych i higieniczno-dezynfekcyjnych. Informacje zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ mają charakter szacunkowy. Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie obiektów objętych realizacją zamówienia. Wykonawca w celu prawidłowego oszacowania kosztów może dokonać swoich pomiarów i obliczeń. Termin pomiarów musi być uzgodniony z kierownikiem działu administracyjno-gospodarczego i nie zakłócać pracy Ośrodka. Obowiązki pracowników odpowiedzialnych za utrzymanie czystości w Ośrodku. Do obowiązków pracownika należy wykonanie wszelkich prac związanych z utrzymaniem porządku i czystości pomieszczeń Ośrodka, w szczególności: a) utrzymanie w czystości pomieszczeń oraz wyposażenia na wyznaczonym odcinku pracy (sale chorych, gabinet zabiegowe, dyżurki, izba przyjęć, korytarze, łazienki, brudowniki, kuchenki dla pacjentów, pokoje socjalne, gabinety i sale terapeutyczne, pomieszczenia biurowe, klatki schodowe, stołówka dla pacjentów, gabinety poradni itp.) z uwzględnieniem procesu mycia i dezynfekcji, b) gruntowne okresowe mycie okien - raz na kwartał, c) powierzchnie przeszklone, tablice informacyjne, powierzchnie drzwi, w tym szklanych (podjazd - z wyłączeniem dachu), parapety zewnętrzne Wykonawca utrzyma w czystości bieżącej, c) gruntowne doczyszczanie oraz zabezpieczanie polimerem powierzchni podłóg w budynku terapii - raz na 6 miesięcy, d) mycie i dezynfekcja łóżka pustego - po wypisie pacjenta, zgonie (zgony pacjentów 1 raz na kilka lat). Na każde polecenie pielęgniarki założenie czystego kompletu pościeli, mycie ram łóżek i stolików przyłóżkowych. Odkurzanie tapczanów oraz mycie szafy i szafy ubraniowej oraz szafek wykorzystywanych przez pacjenta po każdym wypisie pacjenta z oddziału terapii uzależnień. e) mycie i dezynfekcja koszy, stelaży itp. na odpady, wymiana worków foliowych czarnych, f) wykonywanie prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku po robotach remontowych i konserwacyjnych, g) pracownika Wykonawcy obowiązuje znajomość: ustalonych standardów, procedur, instrukcji epidemiologicznych i innych wymaganych w Ośrodku w zakresie mycia, dezynfekcji, składowania, transportu odpadów, stosowanych środków dezynfekcyjnych, oraz procedur własnych higieny Ośrodka. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia na własny koszt szkoleń i zapoznania pracowników z obowiązującymi procedurami. W/w muszą być udokumentowane w karcie szkoleń pracownika, h) ustalenie harmonogramu prac porządkowych, który musi być uzgodniony z Zamawiającym, i) zbieranie brudnej bielizny oraz wynoszenie do wyznaczonego pomieszczenia na terenie Ośrodka, j) usuwanie z pomieszczeń Ośrodka oraz transport do wyznaczonych miejsc składowania na terenie Ośrodka odpadów: gospodarczych, pokonsumpcyjnych, k) wynoszenie odpadów mieszanych do miejsca składowania (kontenera), l) Wykonawca zobowiązany jest do kompleksowego sprzątania po remoncie bieżącym, a także w razie awarii, np. w przypadku zalania pomieszczenia wodą itp. Wymagania Uwaga! Środki myjąco-czyszczące powinny posiadać atesty, certyfikaty, dopuszczające do użycia zgodnie z obowiązującymi przepisami, ponadto zaleca się by nie miały w swoim składzie alkoholu. Środki dezynfekcyjne: Środki dezynfekcyjne powinny być oznakowane znakiem CE, posiadać wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych lub potwierdzenie zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i produktów biobójczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Preparaty dezynfekcyjne klasyfikowane, jako produkty biobójcze muszą być dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności muszą odpowiednio posiadać pozwolenie lub tymczasowe pozwolenie na wprowadzenie do obrotu produktów biobójczych lub wpis do rejestru produktów biobójczych stwarzających zagrożenie. Preparaty dezynfekcyjne muszą posiadać aktualne karty charakterystyki substancji niebezpiecznych. Wykaz stosowanych środków musi być zaakceptowany przez pielęgniarkę epidemiologiczną Ośrodka. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zaopatruje się w środki higieniczno-sanitarne oraz narzędzia pracy niezbędne do utrzymania czystości pomieszczeń (środki czystości, proszki, pasty, płyny, płyny dezynfekcyjne, sprzęt do sprzątania, worki foliowe, odzież ochronną, w tym rękawice jednorazowego użytku w kolorze innym niż stosowana u Zamawiającego oraz odzież roboczą w kolorze innym niż biały). Wszelkie zmiany środków dezynfekcyjnych i środków czystości oraz sposobu utrzymania czystości winny być uzgodnione z pielęgniarką epidemiologiczną i zaakceptowane przez pielęgniarkę oddziałową. Wymagania szczególne: a. usługa utrzymania czystości winna być świadczona zgodnie z obowiązującymi wymogami sanitarno-epidemiologicznymi oraz technologią i warunkami obowiązującymi w podmiotach leczniczych, z zastosowaniem środków i preparatów posiadających wymagane na mocy przepisów atesty oraz dopuszczenia. Z uwagi na specyfikę pracy Ośrodka Wykonawca uzgodni z Zamawiającym harmonogram wykonywanych prac porządkowych, b. po wykonaniu usługi, o której mowa w powyższych punktach, pomieszczenia Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych powinny być czyste, estetyczne, bezpieczne pod względem sanitarno-epidemiologicznym, c. usługa utrzymania czystości powinna być świadczona: 1) w budynku terapii oraz podziemiach pałacu we wszystkie dni tygodnia. Zamawiający wymaga by korytarze budynku terapii, schody i klatki schodowe, korytarz przed izbą przyjęć, pomieszczenia przyziemia pałacu w tym stołówki były myte 1raz dziennie i dodatkowo 1raz dziennie zamiatane, ponadto stoły na stołówce należy dezynfekować po każdym posiłku, 2) w pomieszczeniach pałacu od parteru do drugiego piętra - mycie i sprzątanie winno odbywać się w dni robocze od poniedziałku do piątku. Zamawiający wymaga by dodatkowo jedną salę do terapii grupowej na pierwszym piętrze utrzymać w czystości w dwie soboty miesiąca i jedną niedzielę, 3) Zamawiający wymaga by po wykonaniu prac porządkowych w pałacu zamykane były wszystkie okna i drzwi w pomieszczeniach, 4) Zamawiający przewiduje remont bieżący kilku pomieszczeń i wymaga prac porządkowych po ich wykonaniu, 5) czynności porządkowe należy wykonywać w porze dziennej według harmonogramów uzgodnionych z Zamawiającym, 6) czynności porządkowe wykonywane doraźnie: mycie i dezynfekcja tylko obszaru powierzchni zanieczyszczonych płynami ustrojowymi (krew, wymiociny i inne), 7) usługa sprzątania obejmuje czynności porządkowe wokół budynków (wszystkie schody i podesty prowadzące do budynków w tym taras przed wejściem na świetlicę żółtą pałacu), 8) Zamawiający wymaga, by ściany przylegające do podłóg i schodów na wysokości 50cm od podłoża były utrzymywane w bieżącej czystości, d. utrzymanie czystości w obiektach Zamawiającego będzie wykonywane sprzętem i środkami Wykonawcy, w ilościach wystarczających do prawidłowego wykonania usługi, e. zakres sprzątania obejmuje również dostarczanie i wymianę w koszach na śmieci i niszczarkach worków czarnych na odpady, środków dezynfekcyjnych, napełnianie pojemników: mydłem w płynie, papierem toaletowym, ręcznikami papierowymi w ilościach wystarczających do ciągłego korzystania z nich , kostki i szczotki do WC, f. wykonywanie usługi nie może zaburzać organizacji pracy w poszczególnych komórkach organizacyjnych Ośrodka, g. każdy pracownik ekipy sprzątającej zobowiązany jest do zachowania odpowiedniego reżimu sanitarnego określonego w stosowanych przepisach i zarządzeniach własnych, w szczególności: 1) stosowania metod i procedur utrzymania czystości, 2) stosowania odpowiedniego sprzętu i narzędzi do sprzątania, 3) współpracy z pracownikami Ośrodka, 4) noszenia odzieży i obuwia ochronnego. Wykaz obiektów objętych kompleksowym sprzątaniem: - Budynek Terapii – cały budynek - Budynek pałacu - cały budynek Informacje dodatkowe: 1. Zamawiający udostępni nieodpłatnie pracownikom realizującym przedmiot zamówienia: - korzystanie z węzłów sanitarnych (prysznic, WC, umywalki) przeznaczonych dla personelu Ośrodka, - pomieszczenie na potrzeby szatni, spożycia posiłków, środki chemiczne oraz sprzęt do sprzątania potrzebne do wykonania zlecenia. Przekazanie pomieszczenia nastąpi na podstawie protokołu. Zasady udostępnienia regulować będzie umowa, - Wodę oraz energię elektryczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia, - Zamawiający może na podstawie odrębnej umowy udostępnić odpłatnie Wykonawcy pralkę do prania mopów z dostępem do wody i energii elektrycznej. 2. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć: a. odzież ochronną w tym rękawice jednorazowego użytku oraz odzież roboczą w kolorze innym niż biały, dla pracowników realizujących przedmiot zamówienia, zgodnie z wymogami bhp, identyfikatory dla pracowników z imieniem i nazwiskiem oraz informacją serwis sprzątający, b. utrzymanie w czystości maty czyszczące przy wejściach do budynków oraz wyłożone wewnątrz budynku. 3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji zużytych środków dezynfekcyjnych, czystościowych z podziałem na poszczególne budynki i przedkładanie wykazu zużytych środków raz na miesiąc osobie wskazanej przez Zamawiającego, 4. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za utrzymanie właściwego poziomu sanitarno-epidemiologicznego realizowanej usługi. Badania mikrobiologiczne sprzątanych powierzchni będą przeprowadzone przez Zamawiającego. Badania mikrobiologiczne Zamawiający wykonuje na własny koszt. W przypadku obecności drobnoustrojów patogennych kolejne badania, aż do uzyskania wyniku stwierdzającego brak drobnoustrojów patogennych będą wykonywane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do decydowania o terminie i miejscu pobrania wymazów mikrobiologicznych. Zamawiający może wykonać badania mikrobiologiczne u personelu Wykonawcy np. badanie rąk personelu, w sytuacjach uzasadnionych z epidemiologicznego i klinicznego punktu widzenia oraz w czasie przeprowadzenia dochodzeń epidemiologicznych na koszt Zamawiającego. W przypadku badań potwierdzających zagrożenie epidemiologiczne i kliniczne, kolejne badania aż do wykluczenia będą wykonywane na koszt Wykonawcy. 5. Wykonawca jest zobowiązany do postępowania z odpadami zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r, poz. 701 z późn. zm.) oraz obowiązującymi przepisami w zakresie postępowania z odpadami medycznymi. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny i weryfikacji wszystkich parametrów wykonania zleconej usługi na każdym etapie jej realizacji. 7. Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć pracownika odpowiedzialnego za stałe kontaktowanie się z Zamawiającym w zakresie przedmiotu zamówienia. 8. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć na piśmie planowane do stosowania procedury, instrukcje i plany higieny Ośrodka ze szczególnym uwzględnieniem procedur: mycia i dezynfekcji powierzchni dotykowych, mycia i dezynfekcji powierzchni bezdotykowych, postępowania w przypadku skażenia materiałem biologicznym, sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń. Procedury winny być zatwierdzone przez pielęgniarkę epidemiologiczną. 9. Projekt umowy stanowi integralną część niniejszej SIWZ – załącznik nr 2 do SIWZ – Projekt umowy dla zad. 1. 3.4 Szczegółowy opis zadania 2 - Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń i klatki schodowej Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu 1. Sprzątanie pomieszczeń i klatki schodowej należących do Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia (WOTUiW Opole) znajdującego się przy ul. Głogowskiej 25B w Opolu o powierzchni 580 m2. 2. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie w szczególności: 1) utrzymanie w czystości wszystkich podłóg, ścian zmywalnych, drzwi, lamp oświetleniowych, mebli, wycieraczek i wykładzin znajdujących się na terenie WOTUiW Opole i klatki schodowej, 2) dezynfekcji powierzchni pomieszczeń: oddziału dziennego (raz w tygodniu), gabinetu zabiegowego, lekarskiego i toalet (codziennie), 3) zapewnianie czystości w toaletach, dostarczania i uzupełniania na bieżąco do toalet środków czystości i higienicznych (tj. mydło w płynie, papier toaletowy, ręczniki papierowe, kostki i szczotki do WC, worki na odpady), 4) mycie okien raz na kwartał, 5) opróżnianie kubłów, wynoszenia śmieci i odpadów w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 3. Urządzenia, sprzęt, środki higieniczne, czystości i środki dezynfekcyjne zapewnia Wykonawca. 4. Do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest stosować preparaty dopuszczone do stosowania w ochronie zdrowia. 5. Prace porządkowe Wykonawca będzie wykonywał w godzinach pracy Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia według harmonogramu ustalonego z Zamawiającym. 6. Przed złożeniem oferty wskazana jest wizja lokalna w celu prawidłowego oszacowania oferty. Wizji można dokonać w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 09:00 – 15:00, wszelkie informacje udzielane są pod nr tel. 77 4552535. 7. Projekt umowy stanowi integralną część niniejszej SIWZ – załącznik nr 2 do SIWZ – Projekt umowy dla zad. 2. 3.5 Okres, w którym będą świadczone usługi: 01 października 2019 r. do 30 września 2020 r. 3.6 Składający oferty Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania z istotnymi przepisami prawa, aktami i regulacjami obowiązującymi w Polsce, które w jakikolwiek sposób mogą wpływać lub odnosić się do działań podejmowanych w związku z przetargiem i w następstwie podpisania umowy. 3.7 Wykonawcy są odpowiedzialni za staranne zaznajomienie się ze SIWZ wraz z jej załącznikami, wszelkimi zmianami do SIWZ sporządzonymi w okresie przetargowym oraz za uzyskanie wiarygodnych informacji dotyczących poszczególnych warunków i obowiązków, które mogą w jakikolwiek sposób oddziaływać na sumę czy istotę oferty lub na wykonywanie usług. 3.8 Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań (np. wizyta w miejscu realizacji usługi, wizja lokalna) w celu oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka oraz uzyskania wszelkich danych, jakie mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i do podpisania umowy. 3.9 Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SIWZ i jej załącznikach oraz ofercie. 3.10 Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Za część należy rozumieć każde z zadań, czyli postępowanie zostało podzielone na 2 części. 3.11 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 3.12 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy. 3.13 Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wykonanie części zamówienia, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 3.14 Zamawiający zgodnie z art. 36b ustawy żąda podania przez Wykonawcę w formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania ich nazw (firm). Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wymaga zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą). 3.15 W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale Podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt formularza nie wypełniony Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, bez udziału Podwykonawcy. 3.16 Informacja o możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia na podstawie art. 151a ustawy: Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia. 3.17 Miejsce realizacji zamówienia: - zadanie 1 – budynki Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, ul. Pałacowa 15, Woskowice Małe, 46-100 Namysłów - zadanie 2 - pomieszczenia i klatka schodowa należąca do Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia (WOTUiW Opole) znajdującego się przy ul. Głogowskiej 25B w Opolu 3.18 Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp), osób realizujących czynności w ramach przedmiotu umowy, tj.: osoby sprzątające, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.). Wymagania określające w szczególności sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 90910000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90900000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: - dla zadania 1 w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej 2 usługi polegające na sprzątaniu pomieszczeń w podmiotach leczniczych na kwotę co najmniej 150 000 zł brutto/rok każda z usług. - dla zadania 2 w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej 2 usługi polegające na sprzątaniu pomieszczeń w podmiotach leczniczych na kwotę co najmniej 15 000 zł brutto/rok każda z usług. W przypadku umów wieloletnich wartość umowy w skali roku zostanie określona poprzez podzielenie wartości brutto przez ilość lat, na które umowa została zawarta. Dopuszcza się umowy trwające mniej niż rok, wówczas spełnione musi być kryterium wartości umowy. Przez 1 usługę należy rozumieć 1 umowę. Do przeliczenia wartości określonej w niniejszym punkcie, a występującej w innej walucie niż złoty (PLN), Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Wykonawca powinien załączyć dowody określające czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia Wykonawcy mogą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. c) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, d) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170), e) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - Wykonawca samodzielnie dostarcza Zamawiającemu oświadczenie zgodnie z zapisami pkt 6.3 SIWZ. 6.3 Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W/w oświadczenie stanowić będzie załącznik nr 3 do oferty. 6.9 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu wymienionego w pkt 6.7.2a, 6.7.2b, 6.7.2c składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (zamiast odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej). 6.10 Dokument wymieniony w pkt. 6.7.2a, 6.7.2b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert a dokument wymieniony w pkt 6.7.2c powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6.11 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6.9 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 6.10 siwz stosuje się. 6.12 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
- wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz oferty. 2. Pełnomocnictwo, w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, posiadające zakres i podpisane przez osoby reprezentujące Wykonawcę. 3. Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy). 4. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.7.2 a), b), c) i d) SIWZ. 5. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia dokumenty wymienione w pkt 6.7.2 a), b), c) i d) SIWZ dotyczące Podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena brutto60,00
jakość40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Projekty umów stanowią integralną część SIWZ – załączniki nr 2 do SIWZ. Zmiana postanowień niniejszych umów może nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie w drodze aneksu do niniejszych umów, nie naruszając ustawy. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian. Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: TAK. 1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Strony dopuszczają zmianę treści umowy jeśli: 1) zmiana dotyczy nieistotnych postanowień zawartej umowy, 2) podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidywalne zdarzenia lub okoliczności, jak w szczególności klęski żywiołowe, strajki, zamieszki, konflikty zbrojne, które uniemożliwiają zrealizowanie przedmiotu zamówienia w sposób, w zakresie i w terminie przewidzianym w ofercie, 3) w wyniku istotnej zmiany stosunków spełnianie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami lub groziłoby, co najmniej jednej ze stron znaczną stratą, a czego strony nie mogły przewidzieć przy zawarciu umowy, 4) zmiany są konieczne ze względu na zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności stawek podatku VAT. W przypadku zmiany stawek podatku VAT, zmianie ulegną kwoty podatku VAT i ceny brutto, ceny netto pozostaną niezmienne i obowiązują przez cały czas trwania umowy, 5) konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu, tj. w przypadkach, w których konieczność wprowadzenia takich zmian wynikać będzie z potrzeb Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności, spowodowanych zmianami organizacyjnymi u Zamawiającego, zaakceptowanymi w formie prawem przewidzianej przez organ założycielski albo zmianami organizacyjnymi spowodowanymi zleceniem udzielania świadczeń zdrowotnych podwykonawcom. 3. Z ważnych przyczyn organizacyjnych, Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do zmniejszenia ogólnej powierzchni objętej usługą. Wówczas Wykonawcy należy się wynagrodzenie uwzględniające modyfikację powierzchni.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-09, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, ul. Pałacowa 15, Woskowice Małe, 46-100 Namysłów, tel. 77 419 65 22, 77 419 65 55  inspektorem ochrony danych osobowych w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych jest Adrian Nizioł, olo.inspektor@gmail.com., tel. 77 419 65 22, 77 419 65 55 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie: „Kompleksowe sprzątanie dwóch obiektów Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych oraz pomieszczeń i klatki schodowej Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, nr 3/ZP/2019.  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.);  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji;  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;  posiada Pani/Pan: ˗ na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; ˗ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); ˗ na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); ˗ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  nie przysługuje Pani/Panu: ˗ w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; ˗ prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Informacja o ograniczeniach danych osobowych: - w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, - wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, - w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia (dotyczy przechowania protokołu wraz z załącznikami).
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Kompleksowe sprzątanie dwóch obiektów Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:3.3 Szczegółowy opis zadania 1 - Kompleksowe sprzątanie dwóch obiektów Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe utrzymanie czystości w dwóch obiektach Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych: 1) budynku terapii (do utrzymania w czystości przez wszystkie dni tygodnia). Na parterze budynku mieści się: całodobowy Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (OLAZA), sale dla pacjentów niepełnosprawnych oddziału terapii uzależnień, izba przyjęć, gabinet zabiegowy, gabinety lekarskie, pomieszczenie apteki, dyżurka pielęgniarska, i inne pomieszczenia wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ. Pomieszczenia OLAZA spełniają wymagania przewidziane przepisami dla oddziałów Ośrodka. Każda sala chorych wyposażona jest w łazienkę z prysznicem, zlewem, sedesem, lustrem i wieszakiem na ręczniki. Na piętrze budynku znajdują się sale dla pacjentów oddziału terapii uzależnień oraz pomieszczenie kuchenne dla pacjentów. Szczegółowy opis pomieszczeń zawiera załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Pomieszczenia dla pacjentów oddziału terapii uzależnień wyposażone są podobnie jak hotelowe. W każdym pomieszczeni znajdują się tapczany do spania, szafy pojedyncze i szafki nocne dla pacjentów w liczbie odpowiadającej ilości tapczanów, szafka na buty, stolik i krzesła, regał do wieszania odzieży z lustrem. Każda sala chorych wyposażona jest w łazienkę z prysznicem, zlewem, sedesem, lustrem, pojemnikiem na mydło w płynie, pojemnikiem na papier toaletowy duży oraz pojemnikiem na ręczniki papierowe (składka). 2) budynku pałacu - w budynku pałacu znajdują się pomieszczenia do terapii indywidualnej i grupowej oraz pomieszczenia administracji. Każde pomieszczenia do terapii indywidualnej wyposażone jest w regały biurowe, szafki, biurko, komputer, fotel obrotowy, po dwa fotele tapicerowane oraz stolik okolicznościowy. Pomieszczenie kierownika terapii wyposażone jest dodatkowo w kanapę. W pałacu znajdują się ponadto dwie świetlice. Jedna zabytkowa z okładziną drewnianą na ścianach, dwoma kredensami drewnianymi, dwoma biblioteczkami wbudowanymi w ściany oraz z okiennicami drewnianymi zasłaniającymi okna na całej wysokości zwana czarną. Sala ta wyposażona jest w szafkę na telewizor i telewizor oraz zabytkowy kominek. Na podłodze znajduje się chodnik o długości 6,70 m i o szerokości 4,8 m. Sala ta wyposażona jest w fotele tapicerowane, w ilości 20 sztuk. Druga świetlica zwana żółtą wyposażona jest w stoły w ilości 10 sztuk oraz krzesła tapicerowane w ilości 40 szt. W ścianę wbudowane są dwa regały z półkami. Na podłodze znajduje się chodnik dywanowy o długości 9,49 m i szerokości 3 m. Pomieszczenia do terapii grupowej wyposażone są w krzesła w jednym z nich znajduje się stolik pod telewizor. Pomieszczenia do terapii grupowej oraz wyposażenie należy utrzymać w czystości w dni robocze, a ponadto dodatkowo jedną salę do terapii grupowej na pierwszym piętrze należy utrzymać w czystości w dwie soboty miesiąca i jedną niedzielę. Szczegóły dotyczące pomieszczeń pałacu zawiera załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. W piwnicach pałacu mieści się stołówka, którą należy utrzymać w czystości we wszystkie dni tygodnia. Stołówkę oraz korytarz piwnicy należy jeden raz dziennie zmyć i jeden raz dziennie zamieść. Stołówka wyposażona jest w stoły i krzesła, które należy utrzymać w czystości. Stoły należy zmyć i dezynfekować po każdym posiłku. W piwnicy pałacu znajdują się pomieszczenia, które Zamawiający zamierza udostępnić nieodpłatnie Wykonawcy. Pomieszczenia te będą służyć do wspólnego wykorzystania, natomiast utrzymanie czystości w nich należeć będzie do Wykonawcy. Są to łazienka z prysznicem dla personelu, pomieszczenie do prania mopów, pomieszczenie do sporządzania i przechowywania płynów, pomieszczenie magazynowe i socjalne. Zamawiający wymaga by Wykonawca podczas każdego mycia zabezpieczał odpowiednim preparatem podłogi panelowe i drewniane pałacu. Zamawiający może Wykonawcy na podstawie odrębnej umowy odpłatnie udostępnić pralkę do prania mopów wykorzystywanych na potrzeby zakładu z dostępem do wody i energii elektrycznej. Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ określa powierzchnię i zakres prac do wykonania objętych utrzymaniem czystości oraz częstotliwość usług porządkowo-czystościowych i higieniczno-dezynfekcyjnych. Informacje zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ mają charakter szacunkowy. Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie obiektów objętych realizacją zamówienia. Wykonawca w celu prawidłowego oszacowania kosztów może dokonać swoich pomiarów i obliczeń. Termin pomiarów musi być uzgodniony z kierownikiem działu administracyjno-gospodarczego i nie zakłócać pracy Ośrodka. Obowiązki pracowników odpowiedzialnych za utrzymanie czystości w Ośrodku. Do obowiązków pracownika należy wykonanie wszelkich prac związanych z utrzymaniem porządku i czystości pomieszczeń Ośrodka, w szczególności: a) utrzymanie w czystości pomieszczeń oraz wyposażenia na wyznaczonym odcinku pracy (sale chorych, gabinet zabiegowe, dyżurki, izba przyjęć, korytarze, łazienki, brudowniki, kuchenki dla pacjentów, pokoje socjalne, gabinety i sale terapeutyczne, pomieszczenia biurowe, klatki schodowe, stołówka dla pacjentów, gabinety poradni itp.) z uwzględnieniem procesu mycia i dezynfekcji, b) gruntowne okresowe mycie okien - raz na kwartał, c) powierzchnie przeszklone, tablice informacyjne, powierzchnie drzwi, w tym szklanych (podjazd - z wyłączeniem dachu), parapety zewnętrzne Wykonawca utrzyma w czystości bieżącej, c) gruntowne doczyszczanie oraz zabezpieczanie polimerem powierzchni podłóg w budynku terapii - raz na 6 miesięcy, d) mycie i dezynfekcja łóżka pustego - po wypisie pacjenta, zgonie (zgony pacjentów 1 raz na kilka lat). Na każde polecenie pielęgniarki założenie czystego kompletu pościeli, mycie ram łóżek i stolików przyłóżkowych. Odkurzanie tapczanów oraz mycie szafy i szafy ubraniowej oraz szafek wykorzystywanych przez pacjenta po każdym wypisie pacjenta z oddziału terapii uzależnień. e) mycie i dezynfekcja koszy, stelaży itp. na odpady, wymiana worków foliowych czarnych, f) wykonywanie prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku po robotach remontowych i konserwacyjnych, g) pracownika Wykonawcy obowiązuje znajomość: ustalonych standardów, procedur, instrukcji epidemiologicznych i innych wymaganych w Ośrodku w zakresie mycia, dezynfekcji, składowania, transportu odpadów, stosowanych środków dezynfekcyjnych, oraz procedur własnych higieny Ośrodka. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia na własny koszt szkoleń i zapoznania pracowników z obowiązującymi procedurami. W/w muszą być udokumentowane w karcie szkoleń pracownika, h) ustalenie harmonogramu prac porządkowych, który musi być uzgodniony z Zamawiającym, i) zbieranie brudnej bielizny oraz wynoszenie do wyznaczonego pomieszczenia na terenie Ośrodka, j) usuwanie z pomieszczeń Ośrodka oraz transport do wyznaczonych miejsc składowania na terenie Ośrodka odpadów: gospodarczych, pokonsumpcyjnych, k) wynoszenie odpadów mieszanych do miejsca składowania (kontenera), l) Wykonawca zobowiązany jest do kompleksowego sprzątania po remoncie bieżącym, a także w razie awarii, np. w przypadku zalania pomieszczenia wodą itp. Wymagania Uwaga! Środki myjąco-czyszczące powinny posiadać atesty, certyfikaty, dopuszczające do użycia zgodnie z obowiązującymi przepisami, ponadto zaleca się by nie miały w swoim składzie alkoholu. Środki dezynfekcyjne: Środki dezynfekcyjne powinny być oznakowane znakiem CE, posiadać wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych lub potwierdzenie zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i produktów biobójczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Preparaty dezynfekcyjne klasyfikowane, jako produkty biobójcze muszą być dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności muszą odpowiednio posiadać pozwolenie lub tymczasowe pozwolenie na wprowadzenie do obrotu produktów biobójczych lub wpis do rejestru produktów biobójczych stwarzających zagrożenie. Preparaty dezynfekcyjne muszą posiadać aktualne karty charakterystyki substancji niebezpiecznych. Wykaz stosowanych środków musi być zaakceptowany przez pielęgniarkę epidemiologiczną Ośrodka. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zaopatruje się w środki higieniczno-sanitarne oraz narzędzia pracy niezbędne do utrzymania czystości pomieszczeń (środki czystości, proszki, pasty, płyny, płyny dezynfekcyjne, sprzęt do sprzątania, worki foliowe, odzież ochronną, w tym rękawice jednorazowego użytku w kolorze innym niż stosowana u Zamawiającego oraz odzież roboczą w kolorze innym niż biały). Wszelkie zmiany środków dezynfekcyjnych i środków czystości oraz sposobu utrzymania czystości winny być uzgodnione z pielęgniarką epidemiologiczną i zaakceptowane przez pielęgniarkę oddziałową. Wymagania szczególne: a. usługa utrzymania czystości winna być świadczona zgodnie z obowiązującymi wymogami sanitarno-epidemiologicznymi oraz technologią i warunkami obowiązującymi w podmiotach leczniczych, z zastosowaniem środków i preparatów posiadających wymagane na mocy przepisów atesty oraz dopuszczenia. Z uwagi na specyfikę pracy Ośrodka Wykonawca uzgodni z Zamawiającym harmonogram wykonywanych prac porządkowych, b. po wykonaniu usługi, o której mowa w powyższych punktach, pomieszczenia Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych powinny być czyste, estetyczne, bezpieczne pod względem sanitarno-epidemiologicznym, c. usługa utrzymania czystości powinna być świadczona: 1) w budynku terapii oraz podziemiach pałacu we wszystkie dni tygodnia. Zamawiający wymaga by korytarze budynku terapii, schody i klatki schodowe, korytarz przed izbą przyjęć, pomieszczenia przyziemia pałacu w tym stołówki były myte 1raz dziennie i dodatkowo 1raz dziennie zamiatane, ponadto stoły na stołówce należy dezynfekować po każdym posiłku, 2) w pomieszczeniach pałacu od parteru do drugiego piętra - mycie i sprzątanie winno odbywać się w dni robocze od poniedziałku do piątku. Zamawiający wymaga by dodatkowo jedną salę do terapii grupowej na pierwszym piętrze utrzymać w czystości w dwie soboty miesiąca i jedną niedzielę, 3) Zamawiający wymaga by po wykonaniu prac porządkowych w pałacu zamykane były wszystkie okna i drzwi w pomieszczeniach, 4) Zamawiający przewiduje remont bieżący kilku pomieszczeń i wymaga prac porządkowych po ich wykonaniu, 5) czynności porządkowe należy wykonywać w porze dziennej według harmonogramów uzgodnionych z Zamawiającym, 6) czynności porządkowe wykonywane doraźnie: mycie i dezynfekcja tylko obszaru powierzchni zanieczyszczonych płynami ustrojowymi (krew, wymiociny i inne), 7) usługa sprzątania obejmuje czynności porządkowe wokół budynków (wszystkie schody i podesty prowadzące do budynków w tym taras przed wejściem na świetlicę żółtą pałacu), 8) Zamawiający wymaga, by ściany przylegające do podłóg i schodów na wysokości 50cm od podłoża były utrzymywane w bieżącej czystości, d. utrzymanie czystości w obiektach Zamawiającego będzie wykonywane sprzętem i środkami Wykonawcy, w ilościach wystarczających do prawidłowego wykonania usługi, e. zakres sprzątania obejmuje również dostarczanie i wymianę w koszach na śmieci i niszczarkach worków czarnych na odpady, środków dezynfekcyjnych, napełnianie pojemników: mydłem w płynie, papierem toaletowym, ręcznikami papierowymi w ilościach wystarczających do ciągłego korzystania z nich , kostki i szczotki do WC, f. wykonywanie usługi nie może zaburzać organizacji pracy w poszczególnych komórkach organizacyjnych Ośrodka, g. każdy pracownik ekipy sprzątającej zobowiązany jest do zachowania odpowiedniego reżimu sanitarnego określonego w stosowanych przepisach i zarządzeniach własnych, w szczególności: 1) stosowania metod i procedur utrzymania czystości, 2) stosowania odpowiedniego sprzętu i narzędzi do sprzątania, 3) współpracy z pracownikami Ośrodka, 4) noszenia odzieży i obuwia ochronnego. Wykaz obiektów objętych kompleksowym sprzątaniem: - Budynek Terapii – cały budynek - Budynek pałacu - cały budynek Informacje dodatkowe: 1. Zamawiający udostępni nieodpłatnie pracownikom realizującym przedmiot zamówienia: - korzystanie z węzłów sanitarnych (prysznic, WC, umywalki) przeznaczonych dla personelu Ośrodka, - pomieszczenie na potrzeby szatni, spożycia posiłków, środki chemiczne oraz sprzęt do sprzątania potrzebne do wykonania zlecenia. Przekazanie pomieszczenia nastąpi na podstawie protokołu. Zasady udostępnienia regulować będzie umowa, - Wodę oraz energię elektryczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia, - Zamawiający może na podstawie odrębnej umowy udostępnić odpłatnie Wykonawcy pralkę do prania mopów z dostępem do wody i energii elektrycznej. 2. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć: a. odzież ochronną w tym rękawice jednorazowego użytku oraz odzież roboczą w kolorze innym niż biały, dla pracowników realizujących przedmiot zamówienia, zgodnie z wymogami bhp, identyfikatory dla pracowników z imieniem i nazwiskiem oraz informacją serwis sprzątający, b. utrzymanie w czystości maty czyszczące przy wejściach do budynków oraz wyłożone wewnątrz budynku. 3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji zużytych środków dezynfekcyjnych, czystościowych z podziałem na poszczególne budynki i przedkładanie wykazu zużytych środków raz na miesiąc osobie wskazanej przez Zamawiającego, 4. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za utrzymanie właściwego poziomu sanitarno-epidemiologicznego realizowanej usługi. Badania mikrobiologiczne sprzątanych powierzchni będą przeprowadzone przez Zamawiającego. Badania mikrobiologiczne Zamawiający wykonuje na własny koszt. W przypadku obecności drobnoustrojów patogennych kolejne badania, aż do uzyskania wyniku stwierdzającego brak drobnoustrojów patogennych będą wykonywane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do decydowania o terminie i miejscu pobrania wymazów mikrobiologicznych. Zamawiający może wykonać badania mikrobiologiczne u personelu Wykonawcy np. badanie rąk personelu, w sytuacjach uzasadnionych z epidemiologicznego i klinicznego punktu widzenia oraz w czasie przeprowadzenia dochodzeń epidemiologicznych na koszt Zamawiającego. W przypadku badań potwierdzających zagrożenie epidemiologiczne i kliniczne, kolejne badania aż do wykluczenia będą wykonywane na koszt Wykonawcy. 5. Wykonawca jest zobowiązany do postępowania z odpadami zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r, poz. 701 z późn. zm.) oraz obowiązującymi przepisami w zakresie postępowania z odpadami medycznymi. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny i weryfikacji wszystkich parametrów wykonania zleconej usługi na każdym etapie jej realizacji. 7. Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć pracownika odpowiedzialnego za stałe kontaktowanie się z Zamawiającym w zakresie przedmiotu zamówienia. 8. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć na piśmie planowane do stosowania procedury, instrukcje i plany higieny Ośrodka ze szczególnym uwzględnieniem procedur: mycia i dezynfekcji powierzchni dotykowych, mycia i dezynfekcji powierzchni bezdotykowych, postępowania w przypadku skażenia materiałem biologicznym, sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń. Procedury winny być zatwierdzone przez pielęgniarkę epidemiologiczną. 9. Projekt umowy stanowi integralną część niniejszej SIWZ – załącznik nr 2 do SIWZ – Projekt umowy dla zad. 1.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90910000-9, 90900000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto60,00
jakość40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń i klatki schodowej Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis zadania 2 - Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń i klatki schodowej Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu 1. Sprzątanie pomieszczeń i klatki schodowej należących do Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia (WOTUiW Opole) znajdującego się przy ul. Głogowskiej 25B w Opolu o powierzchni 580 m2. 2. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie w szczególności: 1) utrzymanie w czystości wszystkich podłóg, ścian zmywalnych, drzwi, lamp oświetleniowych, mebli, wycieraczek i wykładzin znajdujących się na terenie WOTUiW Opole i klatki schodowej, 2) dezynfekcji powierzchni pomieszczeń: oddziału dziennego (raz w tygodniu), gabinetu zabiegowego, lekarskiego i toalet (codziennie), 3) zapewnianie czystości w toaletach, dostarczania i uzupełniania na bieżąco do toalet środków czystości i higienicznych (tj. mydło w płynie, papier toaletowy, ręczniki papierowe, kostki i szczotki do WC, worki na odpady), 4) mycie okien raz na kwartał, 5) opróżnianie kubłów, wynoszenia śmieci i odpadów w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 3. Urządzenia, sprzęt, środki higieniczne, czystości i środki dezynfekcyjne zapewnia Wykonawca. 4. Do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest stosować preparaty dopuszczone do stosowania w ochronie zdrowia. 5. Prace porządkowe Wykonawca będzie wykonywał w godzinach pracy Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia według harmonogramu ustalonego z Zamawiającym. 6. Przed złożeniem oferty wskazana jest wizja lokalna w celu prawidłowego oszacowania oferty. Wizji można dokonać w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 09:00 – 15:00, wszelkie informacje udzielane są pod nr tel. 77 4552535. 7. Projekt umowy stanowi integralną część niniejszej SIWZ – załącznik nr 2 do SIWZ – Projekt umowy dla zad. 2.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90910000-9, 90900000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto60,00
jakość40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: