Ogłoszenie nr 771967-N-2020 z dnia 28.12.2020 r.

Gmina Studzienice: „Budowa terenowego zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej wraz z uzbrojeniem i przebudową budynku hydroforni na terenie ujęcia wody w miejscowości Studzienice”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Studzienice, krajowy numer identyfikacyjny 77097955900000, ul. Kaszubska  9 , 77-143  Studzienice, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 598 216 593, , e-mail zamowienia_publiczne@studzienice.pl, , faks 598 216 610.
Adres strony internetowej (URL): bip.studzienice.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
bip.studzienice.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.studzienice.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty w formie papierowej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego
Adres:
Urząd Gminy Studzienice, ul. Kaszubska 9, 77-143 Studzienice, pokój nr 2, sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Budowa terenowego zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej wraz z uzbrojeniem i przebudową budynku hydroforni na terenie ujęcia wody w miejscowości Studzienice”
Numer referencyjny: RI.271.29.2020.KH
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest budowa zbiornika terenowego wody uzdatnionej wraz z infrastrukturą (przyłącza wod-kan) i modernizacja technologii stacji uzdatniania wody dla potrzeb wsi Studzienice, gm. Studzienice. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie na terenie istniejącego ujęcia na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 266/18 w miejscowości Studzienice: a) zbiornika naziemnego retencyjnego wody uzdatnionej o średnicy D=5,7 m, wysokości całkowitej H=7,62 m i pojemności użytkowej V=150 m3, b) rurociągu tłocznego, ssawnego i przelewowego od zbiornika terenowego wody uzdatnionej do budynku Stacji Uzdatniania Wody, c) w budynku stacji uzdatniania wody demontaż istniejącego układu rurociągów i wykonanie nowego układu technologii uzdatniania wody, d) wymianę obudów studni głębinowych na obudowy naziemne termoizolowane, e) wymianę rurociągów tłocznych w studniach głębinowych, f) budowę układu technologicznego w budynku Stacji Uzdatniania Wody obejmującego wykonanie dwóch zestawów filtrów ciśnieniowych pośpiesznych śr. 1200 mm, areatora śr. 800 mm, zestawu pompowego hydroforowego składającego się z trzech pomp wirowych wielostopniowych połączonych szeregowo/równolegle i jednej płuczącej, zbiornika przeponowego stabilizującego śr. 740 mm wraz z rurociągami technologicznymi i armaturą, g) odpływu wód popłucznych PCV D=160 mm do istniejącej kanalizacji sanitarnej, h) remont i przebudowa wewnątrz budynku hydroforni obejmujący: przebudowę budynku hydroforni polegającą na podzieleniu hali hydroforni na dwa pomieszczenia, wymianę istniejącej stolarki otworowej, malowaniu, wykonaniu okładzin ścian i posadzki wewnątrz budynku oraz wymianą instalacji wod-kan i elektrycznej. Szczegółowy zakres prac określają Dokumentacja projektowa oraz szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowane na zlecenie Zamawiającego oraz przedmiar robót, stanowiące integralną część niniejszej SIWZ

II.5) Główny kod CPV: 45231300-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8
45210000-2
45310000-3
45111291-4
45252126-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 31.05.2021
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
31.05.2021

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek, uważa się za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że: a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum 500.000,00 (pięćset tysięcy 00/100) zł, oraz b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości minimum 500.000,00 (pięćset tysięcy 00/100) zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Zamawiający uzna warunek za spełniony w sytuacji, gdy wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, polegającym na wykonaniu lub modernizacji lub remoncie stacji uzdatniania wody, o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto każda. b) Warunek uważa się za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, posiadające uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 poz. 1333 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym osoba uzyskała te uprawnienia, uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020 r., poz. 220) lub zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2019 r., poz. 1117), niezbędne do realizacji robót objętych zamówieniem, w następujących specjalnościach: − 1 osobę z uprawnieniami budowlanymi do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą min. 3 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi, uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważne oraz; − 1 osobę z uprawnieniami budowlanymi do pełnienia funkcji kierownika robót, posiadającą min. 3 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi, uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz; − 1 osobę z uprawnieniami budowlanymi do pełnienia funkcji kierownika robót, posiadającą min. 3 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi, uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy 00/100), w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; b) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości minimum 500.000,00 zł (pięćset tysięcy 00/100); c) Wykaz wykonanych robót budowlanych zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie (co najmniej 2 roboty budowlane) odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, polegającym na wykonaniu lub modernizacji lub remoncie stacji uzdatniania wody, o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych 00/100) brutto każda. c) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, posiadające uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 poz. 1333 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym osoba uzyskała te uprawnienia, uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020 r., poz. 220) lub zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2019 r., poz. 1117), niezbędne do realizacji robót objętych zamówieniem, w następujących specjalnościach: − 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą min. 3 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi, uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważne oraz; − 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do pełnienia funkcji kierownika robót, posiadającą min. 3 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi, uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, w specjalności konstrukcyjno – budowlane oraz; − 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do pełnienia funkcji kierownika robót, posiadającą min. 3 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi, uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca dodatkowo w niniejszym postępowaniu przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp sporządzone według Załącznika nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert, określonym w niniejszym SIWZ. 2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych art. 45 ust. 6 Ustawy, tj.: a) w pieniądzu, b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) w gwarancjach ubezpieczeniowych; d) w gwarancjach bankowych; e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 3. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Pekao S.A. I ODDZIAŁ W BYTOWIE Nr 49 1240 3783 1111 0000 4080 8848 z dopiskiem „Wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr RI.271.29.2020.KH”. 4. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie, tj. przed upływem terminu składania ofert, kwota zostanie uznana na rachunku bankowym Zamawiającego. Dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu jest zalecane, ale niewystarczające dla stwierdzenia, że wadium zostało wniesione przez Wykonawcę w terminie.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
CENA60,00
OKRES UDZIELONEJ GWARANCJI40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w Umowie w niżej określonym zakresie, w przypadku wystąpienia poniższych okoliczności: 1) termin wykonania zamówienia: a) w sytuacji, gdyby zaistniały niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację przedmiotu zamówienia, b) gdy zajdzie konieczność wykonania robót nieujętych w dokumentacji projektowej, STWIOR, a których wykonanie, niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, nie jest możliwe w umówionym terminie, c) w razie wystąpienia zdarzeń noszących znamiona siły wyższej, w szczególności klęski żywiołowej, epidemii, działań wojennych, strajku generalnego, d) w razie wystąpienia awarii obiektów i urządzeń na terenie realizowanej inwestycji, które wystąpiły z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a które uniemożliwiają prawidłowe wykonywanie przedmiotu zamówienia, e) w razie wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geotechnicznych lub terenowych, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych itp. f) w razie zmiany w obowiązujących przepisach prawa lub aktach administracyjnych, na podstawie, których wykonywane są roboty budowlane objęte niniejszym zamówieniem, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści Umowy lub sposobu jej wykonywania do aktualnego stanu prawnego, g) w razie wystąpienia konieczności lub celowości wykonania robot zamiennych, przez które należy rozumieć roboty objęte zakresem rzeczowym określonym w opisie przedmiotu zamówienia o rozwiązaniach i parametrach równorzędnych lub lepszych funkcjonalnie od przyjętych w zamówieniu, h) w razie wystąpienia konieczności lub celowości wykonania robót dodatkowych, i) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania oferta, w tym na skutek przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (w szczególności gdy oferta złożona przez Wykonawcę przekraczała możliwości finansowe Zamawiającego i konieczne było podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie umowy z Wykonawcą), co wpłynęło na skrócenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy – w takim przypadku możliwe jest wydłużenie terminu wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy. j) w przypadku braku produkcji lub wstrzymania produkcji materiałów potrzebnych do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową lub STWiORB, k) w przypadku wydania orzeczenia lub innego aktu przez sąd lub organ administracji publicznej uniemożliwiającego lub powodującego konieczność czasowego wstrzymania realizacji przedmiotu zamówienia, l) w przypadku odmowy wydania przez organy administracji, sąd lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, m) w przypadku wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, mających wpływ na prawidłową realizację zamówienia, n) w przypadku konieczności pozostania pracowników wykonujących zadanie na kwarantannie lub przymusowej izolacji związanej z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, o) w przypadku dużego wzrostu liczby zachorowań, co skutkowałoby koniecznością pozostania pracowników w izolacji domowej, p) w przypadku wstrzymania produkcji lub dostawy materiałów spowodowanej wirusem SARS-CoV-,2 q) w przypadku braku świadczenia pracy przez pracowników jedynie, gdy ma to bezpośredni związek z wirusem SARS-CoV-2. 2) płatności: a) nieprzewidziany brak płynności finansowej u Zamawiającego, uzasadniony wyjątkowymi okolicznościami, b) zmiany w obowiązujących przepisach prawa krajowego lub wspólnotowego, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści Umowy do aktualnego stanu prawnego, 3) rodzaj stosowanych przez Wykonawcę materiałów: a) w szczególności w przypadku wycofania zaoferowanych przez Wykonawcę materiałów ze sprzedaży lub wprowadzenia do obrotu materiałów o lepszych parametrach jakościowych; materiały muszą spełniać, co najmniej wymagania określone w SIWZ, dokumentacji projektowej i STWIOR, dla dokonania zmiany wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego oraz pozytywna opinia Inspektora nadzoru inwestorskiego, b) w sytuacji braku dostępności lub znaczącego ograniczenia dostępności materiałów na rynku z uwagi na wstrzymanie produkcji lub dostaw materiałów spowodowanych występowaniem wirusa SARS-CoV-2. 4) wynagrodzenie Wykonawcy: a) w sytuacji, o której mowa w § 9 ust. 12 lit. a umowy, tj. złożenie przez Zamawiającego oświadczenia o obniżeniu wynagrodzenia Wykonawcy proporcjonalnie do zakresu wad w przedmiocie zamówienia, w przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego robót wad nie nadających się do usunięcia, b) wystąpienia robót zamiennych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, wysokość wynagrodzenia (wyższa lub niższa od przewidzianego w umowie wynagrodzenia Wykonawcy) zostanie ustalona w oparciu o różnicę ceny zamierzonych prac pierwotnych i prac zamiennych, w oparciu o ceny przyjęte przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym, jeżeli kosztorys ofertowy nie będzie zawierał odpowiednich pozycji dla zamierzonych prac pierwotnych lub prac zamiennych i nie będzie możliwe ustalenie wysokości wynagrodzenia tych prac jednolicie w obu przypadkach w oparciu o kosztorys ofertowy, wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o ceny średnie z zeszytów SEKOCENBUD dla województwa pomorskiego, c) wystąpienia robót dodatkowych jeżeli będą one miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o ceny przyjęte przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym, jeżeli kosztorys ofertowy nie będzie zawierał odpowiednich pozycji to w takim zakresie wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o ceny średnie z zeszytów SEKOCENBUD dla województwa pomorskiego, d) zaniechania niektórych robót - wysokość wynagrodzenia Wykonawcy zostanie obniżona w oparciu o ceny przyjęte przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym 5) zakresu prac powierzonego podwykonawcom, 6) zmiany inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownika robót lub koordynatora prac ze strony Zamawiającego, 7) w zakresie sposobu i zakresu spełnienia świadczenia: a) z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu przy niższych kosztach wykonania robót poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych, przy zachowaniu jakości i parametrów technicznych obiektów budowlanych, instalacji i urządzeń; b) z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych zwiększających jakość, parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektów budowlanych lub skracających termin realizacji zamówienia; c) wykorzystanie innych materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na poniesienie niższych kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót; d) wykorzystanie innej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na skrócenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych robót lub prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; e) zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej lub STWiORB, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; f) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub STWiORB warunki geologiczne skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych; g) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych; h) zmiana decyzji, postanowień lub uzgodnień przez organy administracyjne i podmioty uzgadniające dokumentację projektową; i) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub z uwagi na trwałe bądź czasowe zaprzestanie produkcji materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, wywołane w szczególności z uwagi na występujący stan epidemii, zagrożenia epidemicznego lub stan klęski żywiołowej, wprowadzone z powodu wirusa SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem; j) konieczność wykonania robót oraz usunięcia wad w celu zmniejszenia zagrożenia lub gdy zaistnieje wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, lub robót na terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości; k) w sytuacji zaniechania części robót, wystąpienia prac zamiennych lub prac dodatkowych lub innych zamówień powiązanych, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na realizację niniejszego zamówienia; 8) W przypadku o którym mowa w § 14 ust. 2 pkt 4 lit. a), brak zgody Wykonawcy na zawarcie aneksu do umowy nie wyłącza możliwości złożenia przez Zamawiającego jednostronnego oświadczenia woli o obniżeniu wynagrodzenia Wykonawcy. 3. Zmiany umowy w ww. zakresie wymagają zawarcia pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 14.01.2021, godzina: 09:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH