Ogłoszenie nr 604596-N-2020 z dnia 30.10.2020 r.

Gmina Świlcza: Bankowa obsługa budżetu Gminy Świlcza w latach 2021 – 2022
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świlcza, krajowy numer identyfikacyjny 69058214000000, ul. Świlcza  168 , 36-072  Świlcza, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 017 8670100, 8670133, e-mail przetargi@swilcza.com.pl, faks 178 670 157.
Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.swilcza.com.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.swilcza.com.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie w zamkniętej kopercie
Adres:
Urząd Gminy Świlcza, 36-072 Świlcza 168, pokój nr 205 sekretariat na II piętrze

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bankowa obsługa budżetu Gminy Świlcza w latach 2021 – 2022
Numer referencyjny: RGI.271.32.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Bankowa obsługa budżetu Gminy Świlcza w latach 2021 – 2022 Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Kompleksową obsługę bankową Gminy Świlcza w zakresie prowadzenia: a) rachunku bieżącego budżetu Gminy Świlcza, b) rachunków bieżących Jednostek Budżetowych podległych Gminy Świlcza: • Urząd Gminy w Świlczy, • Centrum Usług Wspólnych, • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy, • Środowiskowy Dom Samopomocy w Woliczce, • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bratkowicach, • Zespół Szkół w Dąbrowie, • Szkoła Podstawowa w Rudnej Wielkiej, • Szkoła Podstawowa w Świlczy, • Szkoła Podstawowa w Trzcianie, • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bratkowicach, • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrowli, • Przedszkole Publiczne w Bratkowicach, • Przedszkole Publiczne w Świlczy, • Przedszkole Publiczne w Trzcianie, • Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy, • Żłobek Gminny w Trzcianie, • Żłobek Gminny w Bratkowicach; c) rachunku wspólnej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej, d) wszystkich rachunków pomocniczych prowadzonych dotychczas dla Gminy Świlcza i Jednostek Budżetowych, e) rachunków depozytowych, f) rachunków funduszowych, g) otwierania, prowadzenia i likwidacji rachunków, o których mowa w literach od a do f oraz rachunków jednostek mogących powstać w przyszłości w wyniku połączenia, przekształcenia lub powołania nowych jednostek organizacyjnych Gminy Świlcza jeśli wyrażą one zamiar skorzystania z obsługi bankowej na warunkach zadeklarowanych w ofercie. Naliczanie i kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych będzie następować ostatniego dnia miesiąca. Wysokość oprocentowania środków wyznaczona będzie każdego miesiąca, według zmiennej stawki oprocentowania wyliczonej na podstawie stawki WIBID 1M x współczynnik stałej marży … p.p., która w dniu otwarcia rachunku wynosi …... % w stosunku rocznym. 2. Bank zawrze umowy na prowadzenie obsługi bankowej na warunkach określonych w złożonej ofercie ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Gminy Świlcza. 3. Korzystanie z międzybankowego elektronicznego systemu przelewów środków pieniężnych ELIKSIR. 4. Realizację poleceń przelewów (elektronicznych i papierowych) bez względu na siedzibę banku odbiorcy (krajowych i zagranicznych), z tym, że: a) przelewy dokonywane wewnątrz Banku powinny być realizowane w czasie rzeczywistym bez opłat i prowizji, b) przelewy do innych Banków złożone do godziny 14:30 powinny być realizowane w tym samym dniu roboczym, c) przelewy do innych Banków złożone po godzinie 14:30 powinny być realizowane najpóźniej w następnym dniu roboczym I sesją ELIXIR; 5. Przyjmowanie wpłat gotówkowych oraz dokonywanie wypłat gotówkowych przez posiadacza rachunku będą przyjmowane bez opłat i prowizji. 6. Przyjmowanie wpłat gotówkowych od osób trzecich na rachunki Zamawiającego bez pobierania opłat i prowizji. 7. Codzienne zapewnienie możliwości drukowania przez Zamawiającego wyciągów bankowych, w oferowanym systemie bankowości elektronicznej, bez opłat, prowizji. 8. Zapewnienie właściwego użytkowania systemu bankowości elektronicznej: sprzęt, instalacja, aktualizacja, serwis i szkolenia, bez opłat i prowizji np. kryptograficznego pozwalającego na bezpośrednie połączenie się z bankiem. 9. W ramach systemu bankowości elektronicznej posiadacz rachunku będzie miał zapewnione w szczególności: a) ścisłe określenie uprawnień użytkowników zarówno dla każdej funkcji oferowanej przez system, jak i dostępu do danych poszczególnych rachunków, b) akceptacje transakcji z uwzględnieniem różnej klasy podpisów, c) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym i rachunkach pomocniczych, d) przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi systemu według uzgodnionego między stronami harmonogramu, który umożliwi bezpieczne rozpoczęcie użytkowania systemu bankowego od pierwszego dnia miesiąca obowiązywania umowy, e) informowania użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone przez Bank), f) telefoniczną obsługę typu help desk. 10. Zapewnienie możliwości eksportu wyciągu do systemu księgowego, bez opłat i prowizji. Eksportowi powinny podlegać podstawowe dane, takie jak: imię i nazwisko, (nazwa kontrahenta), adres, numer klienta, kwota, tytuł płatności. 11. „Zerowanie” rachunków bankowych jednostek budżetowych Gminy Świlcza, zgodnie z dyspozycjami Gminy Świlcza jako jednostki samorządu terytorialnego oraz dyspozycjami kierowników jednostek budżetowych, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww rachunkach (np. odsetki bankowe) na wskazane rachunki, bez opłat i prowizji. 12. Udzielanie „na hasło” osobom upoważnionym przez Posiadacza Rachunku informacji telefonicznej o stanie salda na rachunkach i wszelkich operacjach przeprowadzonych danego dnia, bez opłat i prowizji. 13. Zapewnienie możliwości uzyskania przez Skarbnika Gminy lub osobę przez nich upoważnioną, informacji o stanie rachunków jednostek organizacyjnych, bez opłat i prowizji. 14. Możliwość: a) deponowania wolnych środków na lokatach automatycznego lokowania wolnych środków pieniężnych i weekendowe z konta budżetu Gminy Świlcza i wskazanych jednostek organizacyjnych na lokaty overnight, o ile ich wysokość stanowić będzie kwotę co najmniej 50 000,00 zł, na koniec dnia – ostatnia operacja dnia, powrót środków pieniężnych z lokaty wraz z odsetkami następnego dnia roboczego jako pierwsza operacja, bez opłat i prowizji, b) deponowania wolnych środków na lokatach na warunkach negocjowanych (z wykorzystaniem poczty elektronicznej, telefonów ), bez opłat i prowizji, c) dostarczenia Zamawiającemu (w celu użytkowania w trakcie trwania umowy) narzędzia umożliwiającego wyliczanie odsetek od zwracanych depozytów (wadiów, zabezpieczeń należnego wykonania umowy). Przykładowo oferowanym narzędziem może być: kalkulator online, aktualizowany arkusz kalkulacyjny, informacja przesyłana z banku e-mail z załączonym wyliczeniem itp., bez opłat i prowizji; 15. Wydawanie blankietów czekowych zgodnie z potrzebami Zamawiającego. 16. Wydawanie kart płatniczych bez opłat i prowizji, w zależności od potrzeb Zamawiającego (wypukłej-embosowanej). 17. Dokonywanie innych czynności związanych z prowadzeniem rachunków wynikających z przepisów prawa bankowego, w tym: prowadzenia sald, wydawanie zaświadczeń oraz sporządzania aneksów do podpisania umów, bez opłat i prowizji. 18. Obsługa pracowników podmiotów biorących udział w realizacji przedmiotu umowy poza kolejnością we wskazanych kasach banku. 19. Wyznaczenie opiekuna – doradcy klienta – dla Zamawiającego, bez opłat i prowizji. 20. Wprowadzenie i zapewnienie usługi Rachunki Masowe, systemu wirtualnych rachunków kontrahenckich bez opłat i prowizji, która umożliwi automatyczną identyfikację masowych płatności i pozwala na: a) uzyskanie szybkiego dostępu do pełnej informacji o dokonywanych wpłatach na rachunek klienta, b) automatyzację księgowania wpłat w systemie ewidencji należności klienta. 21. Przelewy walutowe, SORBNET, sporadycznie dewizowe dostarczane do banku przez Zamawiającego w formie papierowej lub elektronicznej na rachunki prowadzone w banku lub w innym banku. 22. Możliwość uruchomienia odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy Świlcza na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego do wysokości określonej corocznie w uchwale budżetowej. Przewiduje się wykorzystanie linii kredytowej przez 6 miesięcy w ciągu roku, co daje łącznie 12 miesięcy w okresie 2 lat, bez opłat i prowizji. Wykonawca nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat z tytułu gotowości, a oprocentowanie będzie liczone wyłącznie od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu. Planuje się, że: – w 2021 roku kredyt odnawialny w rachunku bieżącym budżetu Gminy Świlcza będzie wynosił 1.500.000,00 PLN, – w 2022 roku kredyt odnawialny w rachunku bieżącym budżetu Gminy Świlcza będzie wynosił 1.500.000,00 PLN; 23. Przed pierwszym uruchomieniem kredytu w danym roku, o którym mowa w pkt. 22, Zamawiający zawiadomi Bank o zamiarze skorzystania z niego co najmniej 7 dni wcześniej i dostarczy wymagane przez Bank dokumenty. Uruchomienie tego kredytu powinno następować bez opłat i prowizji. 24. Wykonawca nie będzie naliczał od kwoty niewykorzystanego kredytu o którym mowa w pkt. 22 odsetek ani innych opłat. 25. Naliczanie i pobieranie odsetek od wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym powinno następować w ostatnim dniu każdego miesiąca. Wysokość oprocentowania wyznaczona będzie każdego miesiąca, jako suma średniej arytmetycznej wysokości stawki WIBOR 1 M z miesiąca bieżącego i marży określonej w ofercie banku. Uruchomienie kredytu z pkt. 22 powinno następować bez prowizji i opłat; 26. Spłata kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym budżetu Gminy Świlcza będzie następowała do 31 grudnia każdego roku budżetowego z możliwością ponownego uruchomienia odnawialnego kredytu w następnym roku budżetowym, bez opłat i prowizji. 27. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy Świlcza, o którym mowa w pkt. 22: a) waluta kredytu – PLN, b) uruchomienie kredytu – bez konieczności uruchamiania dodatkowych procedur, c) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania limitu kredytu w całości bądź w części, wcześniejszej spłaty kredytu, całkowitej rezygnacji z kredytu, bez ponoszenia z tych tytułów jakichkolwiek kosztów, d) spłata wykorzystanego limitu nastąpi z bieżących wpływów zaś spłata salda ujemnego jednorazowo na koniec okresu kredytowego, e) odsetki od kredytu naliczane są od faktycznie wykorzystanej kwoty zadłużenia w okresie obrachunkowym i nie ulegają kapitalizacji, f) podstawą kalkulacji odsetek jest kwota zadłużenia w danym dniu miesiąca obrachunkowego, g) spłata odsetek następować będzie w ciężar salda rachunku bieżącego budżetu Zamawiającego na ostatni dzień roboczy okresu obrachunkowego, h) w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki liczone będą za okres jego faktycznego wykorzystania, i) Bank nie będzie naliczał od kwoty niewykorzystanego kredytu odsetek ani innych opłat, j) oprocentowanie kredytu będzie wyliczone według stawki WIBOR 1M plus stała marża banku, k) marża oznacza stopę procentową stałą dla całego okresu kredytowania. Bank w marży jest zobowiązany ująć wszystkie opłaty i koszty w taki sposób, aby stanowiły jedną stawkę procentową. W okresie kredytowania stawka marży nie może być podwyższana, l) Zamawiający zastrzega sobie prawo obsługi rachunku bankowego i linii kredytowej w formie bankowości elektronicznej z uwzględnieniem poczty elektronicznej z siedziby Zamawiającego, m) Bank po wygaśnięciu lub zamknięciu umowy kredytowej w terminie 7 dni zwróci i zwolni Zamawiającemu zabezpieczenia ustanowione na zabezpieczenie swoich wierzytelności; 28. W przypadku gdy siedziba banku, filii, oddziału lub inna placówka banku znajduje się poza granicami Gminy Świlcza, bank zobowiązany jest na własne ryzyko i własny koszt zapewnić codzienny odbiór i dostawę środków pieniężnych do i od Zamawiającego w godzinach 13.00 – 14.00 zgodnie z telefonicznym zgłoszeniem – bez opłat i prowizji. 29. Zamawiający informuje, że będzie prowadził rozliczenia kartami płatniczymi Visa, Visa Elektron, MasterCard, MasterCard Elektron, Maestro, American Express, Diners Club i ewentualnie innymi kartami płatniczymi. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 66110000-4
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 01.01.2021   lub zakończenia: 31.12.2022

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności – obsługi bankowej - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2357 z późn. zm.).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Wykaz oświadczeń lub dokumentów wymaganych przez zamawiającego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia: 1) Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania (załącznik nr 3 do siwz); Uwaga! Wykonawca składa powyższy dokument wraz z ofertą. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 2) Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp (załącznik nr 4 do siwz); W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Uwaga! Oświadczenie lub dowody Wykonawca przekazuje zamawiającemu, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów zamawiający żąda: zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej określone w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
I. Zasoby innych podmiotów (art. 22a Pzp) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 Pzp. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 Pzp, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w art. 22a ust. 1 Pzp. II. Zasoby innych podmiotów - dokumenty W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. III. Uwagi dotyczące formy składanych dokumentów. 1. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 7. W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 1 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126), zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów. IV. Oferta wspólna Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. Każdy z wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia musi złożyć oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia. Jeżeli oferta wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. V. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. VI. 10.15. Oferta musi zawierać następujące elementy: 1) Prawidłowo wypełniony formularz ofertowy, załącznik nr 1 do siwz – w formularzu ofertowym należy podać wartości jednostkowe za poszczególne czynności i usługi określone w jednostkach przewidzianych w siwz (zł lub procenty, w zależności od pozycji). 2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do siwz; 3) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu - załącznik nr 3 do siwz; 4) dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy do działania w jego imieniu (w tym także pełnomocnictwa). Pełnomocnictwo powinno zostać złożone albo w formie oryginału albo w formie kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem; 5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu (załącznik nr 3 do SIWZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; 6) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu wstępnym, o którym mowa w pkt 3 (załącznik nr 3 do siwz); 7) zobowiązania podmiotu trzeciego – jeśli dotyczy; 8) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców - odpowiedni dokument ustanawiający pełnomocnika (art. 23 Pzp); 9) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych). Termin wnoszenia wadium: przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Dokumenty o których mowa w pkt b, c, d, e należy w oryginale złożyć w kasie Urzędu Gminy w Świlczy a kopie wpiąć do oferty przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu musi znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed terminem składania ofert. Za datę wniesienia wadium uważa się datę uznania wskazanego rachunku bankowego, tj. datę faktycznego wpływu środków finansowych na podany rachunek bankowy Zamawiającego. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Nr 92 9159 1023 2005 5000 0026 0074 Bank Spółdzielczy w Głogowie Młp. Oddział w Świlczy z dopiskiem: Przetarg o znaku RGI.271.32.2020 Kopię potwierdzenia przelewu należy dołączyć do oferty lub złożyć w kasie Urzędu Gminy Świlcza. 5. Jeżeli wadium jest wnoszone w pieniądzu prosi się o podanie numeru rachunku bankowego, na który zamawiający ma dokonać zwrotu wadium. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Opłata za prowadzenie rachunków bankowych w wysokości … zł za 1 rachunek miesięcznie15,00
Realizacja jednego przelewu z rachunków bankowych do innych banków za cenę … zł od 1 szt. przelewu25,00
Oprocentowanie środków na rachunkach ….% (WIBID 1M – marża banku) - przyjąć stawkę WIBID 1M na dzień 4.11.2020 r.10,00
Oprocentowanie lokat typu overnight …% (WIBID 1M – marża banku) - przyjąć stawkę WIBID 1M na dzień 4.11.2020 r.25,00
Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym ….% (WIBOR 1M + marża banku) - przyjąć stawkę WIBOR 1M na dzień 4.11.2020 r.25,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 10.11.2020, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, będzie uchylał się od zawarcia umowy lub nie wnosił wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. (art. 24aa ust. 2 Pzp). 2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do zawarcia umowy z Zamawiającym na warunkach określonych w zapisach SIWZ. 3. Jeżeli oferta Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 4. Umowa będzie podpisywana w siedzibie Zamawiającego po wcześniejszym ustaleniu dokładnego terminu.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH