Ogłoszenie nr 647593-N-2018 z dnia 15.11.2018 r.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku: Sprzątanie budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku – ADM I z dojściem do i wokół budynków z podziałem na zadania
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Kościuszki  17 , 44200   Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 422 12 47, e-mail dzp@zgm.rybnik.pl, faks 324 221 247.
Adres strony internetowej (URL): www.zgm.rybnik.pl/bip
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.zgm.rybnik.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zgm.rybnik.pl/bip

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zgm.rybnik.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Forma Pisemna
Adres:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Kościuszki 17, 44-200 Rybnik Dział Zamówień Publicznych i Umów pok. 26

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzątanie budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku – ADM I z dojściem do i wokół budynków z podziałem na zadania
Numer referencyjny: DZP.1120.0061.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest sprzątanie budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku – ADM I z dojściem do i wokół budynków. Zamówienie zostało podzielone na 2 zadania: Zadanie nr 1: Sprzątanie budynków mieszkalnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku – ADMI z dojściem do i wokół budynków Zadanie nr 2: Sprzątanie budynków przy ul. 3 Maja 27 w Rybniku. Szczegółowy zakres usługi precyzuje SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 90911200-8
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 213573,50
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 01.01.2019   lub zakończenia: 31.12.2019

II.9) Informacje dodatkowe: dotyczy zadania nr 1 i zadania nr 2
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zadanie nr 1: Wykonawca spełni warunek jeżeli Wykonawca wykonał (a w przypadku świadczeń ciągłych wykonuje), w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie co najmniej jedną usługę o wartości co najmniej 100.000,00 PLN brutto (sto tysięcy PLN) polegającą na sprzątaniu budynków, Zadanie nr 2: Wykonawca spełni warunek jeżeli Wykonawca wykonał (a w przypadku świadczeń ciągłych wykonuje), w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie co najmniej jedną usługę o wartości co najmniej 10.000,00 PLN brutto (dziesięć tysięcy PLN) polegającą na sprzątaniu budynków. W przypadku zamówień, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN po przeliczeniu średnim kursem NBP na dzień zakończenia zamówienia (w przypadku zamówień rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN). Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej dotyczący wykonanych usług, musi być spełniony: - przez Wykonawcę samodzielnie lub - przez minimum jeden podmiot udostępniający doświadczenie (podwykonawcę) samodzielnie; - a w przypadku podmiotów występujących wspólnie, samodzielnie przez minimum jednego z wykonawców występujących wspólnie. Nie jest dopuszczalne łączenie (sumowanie) wyżej wymaganego doświadczenia w ramach doświadczenia różnych podmiotów zaangażowanych w realizację zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 5 do SIWZ, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz oferty. 2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 2 do SIWZ. 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 3 do SIWZ. 4. W przypadku wadium wnoszonego w formie innej niż pieniężna dowód wniesienia wadium tj. gwarancję/poręczenie (dotyczy zadania nr 1). 5. Kalkulacja ofertowa (dotyczy zadania nr 1). 6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 7. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii w sytuacji: 1) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 2) podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą przez osobę, dla której prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą – pełnomocnictwo do podpisania oferty. 8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 9. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 10.Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy w pliku o nazwie „Zbiorcze zestawienie ofert” na swojej stronie internetowej http://www.zgm.rybnik.pl/bip/ . W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zadanie nr 1: 4.000,00 zł ( cztery tysiące złotych), Zadanie nr 2: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 23.11.2018, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Sprzątanie budynków mieszkalnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku – ADM I z dojściem do i wokół budynków
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Do obowiązków Wykonawcy należy: a) sprzątanie powierzchni wewnętrznych: - klatek schodowych: zamiatanie 2 raz w tygodniu, mycie 1 raz w tygodniu, - ciągów komunikacyjnych: zamiatanie 2 razy w tygodniu, mycie 1 raz w tygodniu, - piwnic: zamiatanie wg potrzeb, - mycie drzwi wewnętrznych i drzwi do pomieszczeń wspólnych: 1 raz w miesiącu, - mycie okien: 3 razy w roku (mycie okien nie wymaga stosowania metod alpinistycznych), - mycie parapetów, balustrad schodowych, skrzynek pocztowych: wg potrzeb, - mycie lamperii: 1 raz na kwartał, - mycie kloszy i lamp: wg potrzeb, b) sprzątanie powierzchni zewnętrznych: - chodników wraz z dojściami do budynków (zamiatanie, zbieranie śmieciowych papierków, puszek i innych): 5 razy w tygodniu, - sprzątanie boksów śmieciowych: 1 raz w tygodniu, - usuwanie trawy i chwastów z chodników, dojść do budynków: wg potrzeb. W usługę sprzątania powierzchni zewnętrznych nie wchodzi sprzątanie terenów zielonych. c) zadania w okresie zimowym: - odśnieżanie ciągów komunikacyjnych, chodników wraz z dojściami do budynków, dojść do śmietników: każdorazowo po opadach śniegu (również w dni wolne od pracy), - posypywanie ciągów komunikacyjnych środkami antypoślizgowymi: wg potrzeb (również w dni wolne od pracy) – Wykonawca będzie mógł wykorzystać pojemniki na piasek usytuowane przy niektórych budynkach, - usuwanie oblodzeń: każdorazowo po opadach śniegu (również w dni wolne od pracy), d) przekazywanie zauważonych usterek technicznych Administracji, e) zaopatrzenie się w sprzęt i w środki potrzebne do wykonania zadania - Wykonawca sam zaopatruje się w sprzęt i środki potrzebne do wykonania zamówienia, a wykorzystywane przez niego środki czystości muszą posiadać odpowiednie atesty higieniczne (środki czystości mają posiadać kartę charakterystyki, a preparaty będące kosmetykami mają posiadać zgłoszenie produktów kosmetycznych Komisji drogą elektroniczną za pośrednictwem CPNP), f) odpowiednie zutylizowanie wszystkich zużytych do wykonywania usługi sprzętów i opakowań po środkach czystości, g) posiadanie polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 200.000,00 zł na czas trwania umowy, Usługi sprzątania mają być wykonywane od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500, z wyjątkiem obowiązków należących do zadań w okresie zimowym (punkt 1 c), które mają być wykonywane również w soboty, niedziele i święta w godzinach od 600 do 2200. Wykonawca w okresie 3 dni roboczych od zawarcia umowy przekaże harmonogram wykonywania usług sprzątania na każdym budynku. 2. Zamawiający: a) wskaże punkty poboru wody wraz z ich odczytami na podstawie protokołu, b) obciąży Wykonawcę za zużytą wodę (cena wody wraz z kanalizacją) z przekazanych punktów poboru wody, c) nie przewiduje nieodpłatnego ani odpłatnego udostępnienia pomieszczeń do magazynowania sprzętu sprzątającego, jak również gromadzenia piasku i soli, d) przewiduje możliwość zmniejszenia przedmiotu zamówienia poprzez rezygnację z usługi sprzątania poszczególnego budynku w przypadku zmiany właściciela/zarządcy budynku, przekazania budynku innemu podmiotowi, w przypadku prowadzenia prac remontowych obiektu (na czas tego remontu), wysiedlenia mieszkańców. e) zastrzega sobie możliwość wprowadzenia obowiązku pisemnego potwierdzenia przez lokatora lub administratora wykonania usługi przez Wykonawcę w przypadku skarg zgłaszanych przez lokatorów dotyczących jakości sprzątania, f) wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, przez wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących czynności sprzątania budynków opisanych w punkcie 1. Dotyczy zadania nr 1 i 2: Stosownie do treści art. 30 ust. 9 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że: Zamówienie nie ogranicza dostępności dla osób niepełnosprawnych. Szczegółowy zakres usługi precyzuje SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90911200-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 192705,36
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 01.01.2019
data zakończenia: 31.12.2019
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Sprzątanie budynku przy ul. 3 Maja 27 w Rybniku
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Do obowiązków Wykonawcy należy: a) sprzątanie powierzchni wewnętrznych: - klatek schodowych: zamiatanie, mycie 5 razy w tygodniu (w dni robocze), - ciągów komunikacyjnych: zamiatanie, mycie 5 razy w tygodniu (w dni robocze), - mycie wspólnych ubikacji: 5 razy w tygodniu (w dni robocze), - piwnic: zamiatanie wg potrzeb, - mycie drzwi wewnętrznych i drzwi do pomieszczeń wspólnych: 5 razy w tygodniu (w dni robocze), - mycie okien: 3 razy w roku (mycie okien nie wymaga stosowania metod alpinistycznych), - mycie parapetów, balustrad schodowych, skrzynek pocztowych: wg potrzeb, - mycie lamperii: wg potrzeb, - mycie kloszy i lamp: wg potrzeb, b) sprzątanie powierzchni zewnętrznych: - chodników wraz z dojściami do budynku (zamiatanie, zbieranie śmieciowych papierków, puszek i innych): 5 razy w tygodniu, - sprzątanie boksu śmietnikowego: 1 raz w tygodniu, - usuwanie trawy i chwastów z chodników, dojść do budynku: wg potrzeb, c) zadania w okresie zimowym: - odśnieżanie ciągów komunikacyjnych, chodników wraz z dojściami do budynku, dojść do śmietników: każdorazowo po opadach śniegu, - posypywanie ciągów komunikacyjnych środkami antypoślizgowymi: wg potrzeb, - usuwanie oblodzeń: każdorazowo po opadach śniegu, d) przekazywanie zauważonych usterek technicznych Administracji, e) zaopatrzenie się w sprzęt i w środki potrzebne do wykonania zadania - Wykonawca sam zaopatruje się w sprzęt i środki potrzebne do wykonania zamówienia, a wykorzystywane przez niego środki czystości muszą posiadać odpowiednie atesty higieniczne (środki czystości mają posiadać kartę charakterystyki, a preparaty będące kosmetykami mają posiadać zgłoszenie produktów kosmetycznych Komisji drogą elektroniczną za pośrednictwem CPNP), f) odpowiednio zutylizowanie wszystkich zużytych do wykonywania usługi sprzętów i opakowań po środkach czystości, g) posiadanie polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 100.000,00 zł na czas trwania umowy. Usługi sprzątania i odśnieżania mają być wykonywane od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500. Wykonawca w okresie 3 dni roboczych od zawarcia umowy przekaże harmonogram wykonywania usług sprzątania na budynku. 2. Zamawiający: a) wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, przez wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących czynności sprzątania budynków opisanych w punkcie 1, b) zastrzega sobie możliwość wprowadzenia obowiązku pisemnego potwierdzenia przez użytkowników lokali wykonania usługi przez Wykonawcę w przypadku skarg zgłaszanych przez użytkowników lokali dotyczących jakości sprzątania, c) przewiduje możliwość rozwiązania umowy z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku przekazania budynku innemu podmiotowi, d) przewiduje możliwość rezygnacji z usługi sprzątania budynku w przypadku prowadzenia prac remontowych obiektu (na czas tego remontu). Dotyczy zadania nr 1 i 2: Stosownie do treści art. 30 ust. 9 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że: Zamówienie nie ogranicza dostępności dla osób niepełnosprawnych. Szczegółowy zakres usługi precyzuje SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90911200-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 20868,14
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 01.01.2019
data zakończenia: 31.12.2019
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: