Ogłoszenie nr 548188-N-2019 z dnia 20.05.2019 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa "Pax-Naftobudowa": Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła dla budynku Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej PAX-Naftobudowa w Jaśle; Zaprojektowanie, dostawa i montaż dwóch instalacji fotowoltaicznych na rzecz STANISŁAW HAJKUŚ Firma "TUBUS"; Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku użyteczności publicznej użytkowanym przez Powiat Jasielski na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Instalacja odnawialnych źródeł energii – fotowoltaika i pompy ciepła do wspomagania ogrzewania wody na budynkach wielomieszkaniowych, produkcyjnych i budynkach użyteczności publicznej, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Czysta energia Działanie 3.1 Rozwój OZE.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Tak

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Podmiot
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "PAX-NAFTOBUDOWA"ul. Kochanowskiego 6 38-200 Jasło NIP: 6850013788
Powiat Jasielski ul. Rynek 18 38-200 Jasło NIP: 6851949925
STANISŁAW HAJKUŚ Firma "TUBUS" Czeluśnica 176 38-204 Tarnowiec NIP: 6851262737

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa "Pax-Naftobudowa", krajowy numer identyfikacyjny 001232333, ul. Kochanowskiego  6 , 38-200  Jasło, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134485236, 888327668, e-mail zarzad@sm-paxnb.pl, zarzad@sm-paxnb.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): http://www.sm-paxnb.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Spółdzielnia mieszkaniowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
Zamawiający SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA"PAX-NAFTOBUDOWA" jako lider projektu została upoważniona przez partnerów projektu tj. STANISŁAW HAJKUŚ Firma "TUBUS" i Powiat Jasielski do przeprowadzenia postępowania przetargowego w ich imieniu. Umowę z wykonawca podpisze każdy z uczestników z zamawiających indywidualnie.
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.sm-paxnb.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.sm-paxnb.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy zożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego
Adres:
Oferty należy składać w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej "Pax-Naftobudowa" – ul. Kochanowskiego 6 38-200 Jasło (sekretariat).

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła dla budynku Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej PAX-Naftobudowa w Jaśle; Zaprojektowanie, dostawa i montaż dwóch instalacji fotowoltaicznych na rzecz STANISŁAW HAJKUŚ Firma "TUBUS"; Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku użyteczności publicznej użytkowanym przez Powiat Jasielski na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej
Numer referencyjny: PN 1/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła dla budynku Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej PAX-Naftobudowa w Jaśle, zaprojektowanie, dostawa i montaż dwóch instalacji fotowoltaicznych na rzecz STANISŁAW HAJKUŚ Firma "TUBUS", zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku użyteczności publicznej użytkowanym przez Powiat Jasielski na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: Część I : 1. zaprojektowanie, dostawę oraz montaż trzech instalacji fotowoltaicznych (1 kpl.) o łącznej mocy min. 66 kWp (w tym: min. 27,5 kWp, min.19,25 kWp, min. 19,25 kWp) na budynku Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej PAX-Naftobudowa w Jaśle, blok mieszkalny przy ul. Kochanowskiego 6 w Jaśle. W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany m.in. do: a) opracowania indywidualnych koncepcji wykonania instalacji z uzyskaniem akceptacji inspektora nadzoru branży elektrycznej i konstrukcyjnej; b) przeprowadzenia inwentaryzacji obiektów w stopniu umożliwiającym wykonanie instalacji i jej projektu; c) uzyskania w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych, d) dostawa i montaż instalacji w oparciu o dokumentację techniczną i zatwierdzoną indywidualną koncepcję zatwierdzoną przez inspektora nadzoru zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego e) opracowanie instrukcji obsługi i konserwacji dla wykonanych instalacji w języku polskim; f) opracowania dokumentacji powykonawczej (łącznie z protokołami, świadectwami dopuszczenia, i informacją o udzieleniu gwarancji) g) przeprowadzenia rozruchu technologicznego i przekazanie instalacji do użytkowania; h) przeszkolenie upoważnionych przez Zamawiającego osób - użytkowników instalacji w zakresie prawidłowej i bezpiecznej obsługi, eksploatacji i konserwacji wszystkich zainstalowanych urządzeń i instalacji. i) przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej w szczególności: • schemat instalacji; • prostą instrukcję użytkowania Instalacji napisaną językiem nietechnicznym w języku polskim; • protokoły badań i sprawdzeń z wynikiem pozytywnym, w tym:  protokół pomiaru instalacji elektrycznej i uziemiającej,  protokół szczelności instalacji hydraulicznych, • deklaracje zgodności lub certyfikaty bezpieczeństwa, atesty zgodności na wbudowane materiały; • karty techniczne zamontowanych urządzeń; • karty gwarancyjne zamontowanych urządzeń; • protokół przeszkolenia Użytkownika w zakresie bezpiecznej obsługi instalacji wraz z przekazaniem instrukcji użytkowania; • inne elementy ujęte w załącznikach do SIWZ i wzorze umowy z Wykonawcą; Uwaga! Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu nie może uniemożliwić dokonania zmiany lub konserwacji poszycia dachowego. 2. zaprojektowanie, dostawę oraz montaż pompy ciepła powietrze-woda o mocy min. 39 kW (kaskada 3 pomp ciepła o mocy min 13 kW każda) (1 kpl.) z zastosowaniem do wspomagania podgrzewu c.w.u. w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej PAX-Naftobudowa w Jaśle, blok przy ul. Kochanowskiego 6 w Jaśle. W ramach zamówienia Wykonawca będzie m.in. zobowiązany do: a) przygotowania projektu instalacji pompy. Projekt musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego. b) przygotowania pomieszczenia do montażu wewnętrznej instalacji kaskady 3 pomp ciepła współpracujących z zasobnikami ciepłej wody użytkowej, okładziny ścienne i podłogowe umożliwiające łatwe utrzymanie porządku i odpowiednie warunki pracy dla pomp ciepła; c) dostosowania instalacji wodnej i kanalizacyjnej i elektrycznej do potrzeb wykonywanej instalacji; d) montaż urządzeń przewidzianych w projekcie, funkcjonalne połączenie kaskady pomp ciepła z pracą węzła cieplnego. e) montaż licznika energii cieplnej wyprodukowanej przez pompy ciepła dla każdej pompy oddzielnie. f) roboty wykończeniowe pomieszczeń, przejścia przez ściany, malowanie, uzupełnienie okładzin ściennych i podłogowych. g) zaprogramowanie i uruchomienie instalacji pompy ciepła; h) przeszkolenie użytkownika z zakresu bezpiecznej obsługi i konserwacji urządzenia oraz przekazanie użytkownikowi instrukcji obsługi; i) przekazanie Zamawiającemu Dokumentacji Powykonawczej Instalacji zawierającej: • Schemat instalacji • Prostą instrukcję użytkowania Instalacji napisaną językiem nietechnicznym w języku polskim; • Protokoły badań i sprawdzeń z wynikiem pozytywnym, w tym: - protokół szczelności instalacji hydraulicznych, - protokół pomiaru przepływów z dolnego źródła, - protokół pomiaru instalacji elektrycznej i uziemiającej, • deklaracje zgodności lub certyfikaty bezpieczeństwa, atesty zgodności na wbudowane materiały; • karty techniczne zamontowanych urządzeń; • karty gwarancyjne zamontowanych urządzeń; • kartę gwarancyjną na wykonane roboty, • protokół przeszkolenia Użytkownika w zakresie bezpiecznej obsługi instalacji wraz z przekazaniem instrukcji użytkowania; • kartę REGULACJI, • protokół odbioru Instalacji podpisany przez Przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcę, przy udziale Użytkownika. • poziom emisji hałasu i drgania ma być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku ( Dz. U. z 2014 r. poz. 112 ze zm.). Dopuszczalny poziom mocy akustycznej został określony w załączniku nr 7 do SIWZ dla części I. • Miejsce usytuowania pompy ciepła wraz z osprzętem wskaże Zamawiający po konsultacjach z Wykonawcą prac i inspektorem nadzoru. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia instruktażu Zamawiającego (2 osób) z zakresu bezpiecznej obsługi i konserwacji urządzenia oraz przekazanie użytkownikowi instrukcji obsługi: a) Instruktaż dotyczący fotowoltaiki – instruktaż powinien obejmować w szczególności zapoznanie ze schematem instalacji PV i elementami składowymi konstrukcji, warunki bezpieczeństwa podczas obsługi i konserwacji sprzętu, konfiguracji systemu, monitorowania jego pracy oraz dokonywania odpowiednich nastaw. b) Instruktaż dotyczący pompy ciepła – instruktaż powinien obejmować w szczególności zapoznanie ze schematem podłączenia pompy do instalacji grzewczych, warunki bezpieczeństwa podczas obsługi i konserwacji sprzętu, ustawienie parametrów pracy i funkcji regulatora pogodowego, monitorowanie pracy sprzętu, konserwacja i serwisowanie. Uszczegółowienie opisu technicznego zawarto w załączniku nr 7 do SIWZ - Szczegółowe wytyczne do opisu przedmiotu zamówienia - Część I Uwaga! W myśl Ustawy o podatku od towarów i usług dostawa, budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja czy przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym opodatkowana jest podatkiem VAT w wysokości 8% (art. 41 ust. 12 ustawy o VAT). Wydatki w ramach projektu dotyczyć będą zarówno lokali mieszkalnych jak i użytkowych stąd konieczne jest przyjęcie proporcji wydatków netto na roboty budowlane, które opodatkowane są podatkiem o stawce obniżonej 8% i stawką podstawową. Udział ten wynosi 83% dla stawki obniżonej i 17% dla stawki podstawowej. Wynika to z proporcji łącznej powierzchni lokali mieszkalnych do powierzchni całkowitej budynku oraz łącznej powierzchni lokali użytkowych do całkowitej powierzchni budynku. Wskaźnik do wyliczenia podatku VAT Powierzchnia całkowita 4 209,56 Powierzchnia lokali mieszkalnych 3 519,05 0,83 Powierzchnia lokali użytkowych 690,51 0,17 Część II Zaprojektowanie, dostawa oraz montaż dwóch instalacji fotowoltaicznych na budynkach produkcyjnych Firmy Tubus w miejscowości: Czeluśnica 176, działki 377/4 i 377/3 – instalacja o mocy min. 39,875 kWp, Tarnowiec 237, działka 350 – instalacja o mocy min. 39,875 kWp. Łączna moc instalacji planowanych do zamontowania w firmie „TUBUS” wynosi min. 79,75 kWp. Instalacje będą produkowały energię elektryczną na potrzeby własne Firmy „TUBUS”. W ramach zamówienia wykonawca będzie zobowiązany m.in. do: a) opracowania indywidualnych koncepcji wykonania instalacji z uzyskaniem akceptacji inspektora nadzoru branży elektrycznej i konstrukcyjnej. b) przeprowadzenia inwentaryzacji obiektów w stopniu umożliwiającym wykonanie instalacji i jej projektu; c) uzyskania w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych, d) dostawy i montażu instalacji w oparciu o dokumentację techniczną i zatwierdzoną indywidualną koncepcję zatwierdzoną przez inspektora nadzoru zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego; e) opracowanie instrukcji obsługi i konserwacji dla wykonanych instalacji w języku polskim; f) opracowania dokumentacji powykonawczej (łącznie z protokołami, świadectwami dopuszczenia, i informacją o udzieleniu gwarancji); g) przeprowadzenia rozruchu technologicznego i przekazanie instalacji do użytkowania; h) przeszkolenie upoważnionych przez Zamawiającego osób - użytkowników instalacji w zakresie prawidłowej i bezpiecznej obsługi, eksploatacji i konserwacji wszystkich zainstalowanych urządzeń i instalacji. i) przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej co najmniej: • schemat instalacji; • prostą instrukcję użytkowania Instalacji napisaną językiem nietechnicznym w języku polskim; • protokoły badań i sprawdzeń z wynikiem pozytywnym, w tym:  protokół pomiaru instalacji elektrycznej i uziemiającej,  protokół szczelności instalacji hydraulicznych, • deklaracje zgodności lub certyfikaty bezpieczeństwa, atesty zgodności na wbudowane materiały; • karty techniczne zamontowanych urządzeń; • karty gwarancyjne zamontowanych urządzeń; • protokół przeszkolenia Użytkownika w zakresie bezpiecznej obsługi instalacji wraz z przekazaniem instrukcji użytkowania; • inne elementy ujęte w załącznikach do SIWZ i wzorze umowy z Wykonawcą. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia instruktażu Zamawiającego (2 osób) z zakresu bezpiecznej obsługi i konserwacji urządzenia oraz przekazania użytkownikowi instrukcji obsługi: Instruktaż dotyczący fotowoltaiki - instruktaż powinien obejmować w szczególności zapoznanie ze schematem instalacji PV i elementami składowymi konstrukcji, warunki bezpieczeństwa podczas obsługi i konserwacji sprzętu, konfiguracji systemu, monitorowania jego pracy oraz dokonywania odpowiednich nastaw. Uszczegółowienie opisu technicznego zawarto w załączniku nr 7 do SIWZ - Szczegółowe wytyczne do opisu przedmiotu zamówienia - Część II Część III Zaprojektowanie, dostawa oraz montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 13,475 kWp na budynku użyteczności publicznej użytkowanym przez Powiat Jasielski na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej. Instalacja zostanie wykonana na budynku przy ul. Floriańskiej 170 w Jaśle. W ramach zamówienia wykonawca będzie zobowiązany m.in. do: a) opracowania indywidualnych koncepcji wykonania instalacji z uzyskaniem akceptacji inspektora nadzoru branży elektrycznej i konstrukcyjnej. b) przeprowadzenia inwentaryzacji obiektów w stopniu umożliwiającym wykonanie instalacji i jej projektu; c) uzyskania w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych, d) dostawy i montażu instalacji w oparciu o dokumentację techniczną i zatwierdzoną indywidualną koncepcję zatwierdzoną przez inspektora nadzoru zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego; e) opracowanie instrukcji obsługi i konserwacji dla wykonanych instalacji w języku Polskim; f) opracowania dokumentacji powykonawczej (łącznie z protokołami, świadectwami dopuszczenia, i informacją o udzieleniu gwarancji); g) przeprowadzenia rozruchu technologicznego i przekazanie instalacji do użytkowania; h) przeszkolenie upoważnionych przez Zamawiającego osób - użytkowników instalacji w zakresie prawidłowej i bezpiecznej obsługi, eksploatacji i konserwacji wszystkich zainstalowanych urządzeń i instalacji. i) przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej co najmniej: • schemat instalacji; • prostą instrukcję użytkowania Instalacji napisaną językiem nietechnicznym w języku polskim; • protokoły badań i sprawdzeń z wynikiem pozytywnym, w tym:  protokół pomiaru instalacji elektrycznej i uziemiającej,  protokół szczelności instalacji hydraulicznych, • deklaracje zgodności lub certyfikaty bezpieczeństwa, atesty zgodności na wbudowane materiały; • karty techniczne zamontowanych urządzeń; • karty gwarancyjne zamontowanych urządzeń; • protokół przeszkolenia Użytkownika w zakresie bezpiecznej obsługi instalacji wraz z przekazaniem instrukcji użytkowania; • inne elementy ujęte w załącznikach do SIWZ i wzorze umowy z Wykonawcą. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia instruktażu Zamawiającego (2 osób) z zakresu bezpiecznej obsługi i konserwacji urządzenia oraz przekazanie użytkownikowi instrukcji obsługi: Instruktaż dotyczący fotowoltaiki – instruktaż powinien obejmować w szczególności zapoznanie ze schematem instalacji PV i elementami składowymi konstrukcji, warunki bezpieczeństwa podczas obsługi i konserwacji sprzętu, konfiguracji systemu, monitorowania jego pracy oraz dokonywania odpowiednich nastaw. Ilekroć w dokumentacji projektowej (PFU) pojawi się nazwa Zamawiającego POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Koło w Jaśle należy je zastępić nazwą Zamawiającego POWIAT JASIELSKI. Uszczegółowienie opisu technicznego zawarto w załączniku nr 7 do SIWZ - Szczegółowe wytyczne do opisu przedmiotu zamówienia - Część III Uwaga ! Zamawiający rezygnuje z występujących w załącznikach do SIWZ zapisów nakazujących dostarczenie urządzeń wyprodukowanych na terenie UE. Przy realizacji zamówienia wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia dowolnego producenta pod warunkiem, że materiały te i urządzenia posiadają parametry nie gorsze od opisanych w dokumentacji przetargowej, a w przypadku zastosowania systemu, technologicznych rozwiązań systemowych lub zespołu urządzeń pochodzić będą od jednego producenta lub posiadać autoryzację jednego producenta. Wszelkie wskazania konkretnych producentów, poprzez podanie nazw firm, znaków towarowych, opisów, określone w dokumentacji przekazanej wykonawcom wraz z SIWZ, należy traktować jako przykład na określenie podstawowych, minimalnych wymagań, parametrów i oczekiwań Zamawiającego, odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, jakościowych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji, z zastrzeżeniem zapisów dotyczących ponownego wykorzystania materiałów. Mając na uwadze, że szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do dokumentów wskazanych w art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Użycie w SIWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją projektową.

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71321200-6
71322000-1
71321000-4
09331200-0
09332000-5
45261215-4
45260000-7
45300000-0
45311000-0
42511110-5
45310000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 14.08.2019

II.9) Informacje dodatkowe: Wykonanie zamówienia nastąpi w terminie do: Część I do 14 sierpnia 2019r. Część II do 31 lipca 2019r. Część III do 31 lipca 2019r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca wykaże, że: Część I Wykonawcy ubiegający się o zamówienie są zobowiązani wykazać że wykonali w ciągu ostatnich pięciu lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym czasie, co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w ilości min. 3 instalacje o łącznej mocy min. 60 kWp w tym co najmniej 1 instalacja o mocy min. 19 kWp – w ramach jednego kontraktu oraz co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem instalacji pompy ciepła (kaskada pomp) do podgrzewania wody o mocy min 30 kW. Część II Wykonawcy ubiegający się o zamówienia są zobowiązani wykazać że wykonali w ciągu ostatnich pięciu lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym czasie, co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej o mocy nie mniejszej niż 30 kWp. Część III Wykonawcy ubiegający się o zamówienia są zobowiązani wykazać że wykonali w ciągu ostatnich pięciu2 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym czasie, co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej o mocy nie mniejszej niż 10 kWp. Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw z montażem.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Wykonawca mający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: a)b) c) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, Dokumenty, o których mowa w lit. a), powinny być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w lit b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem tego terminu Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
e) W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć następujące dokumenty: Dotyczy części I : a) certyfikat potwierdzający zgodność modułu PV z normą PN-EN 61215 (lub równoważną) lub PN-EN 61646 (lub równoważną) wydany przez jednostkę oceniającą. b) kartę techniczną modułu fotowoltaicznego obejmująca informacje potwierdzające spełnianie przez instalację parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do Zapytania ofertowego. c) kartę techniczną inwertera obejmująca informacje potwierdzające spełnienie parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego. d) karty techniczne urządzeń wchodzących w skład systemu odpowiadającego za przygotowanie CWU grzałka, sterownik grzałki, dodatkowy inteligentny licznik energii elektrycznej) potwierdzające spełnienie parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. e) kartę techniczną powietrznej pompy ciepła obejmującą informacje potwierdzające spełnianie przez pompę parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego; Dotyczy części II: a) certyfikat potwierdzający zgodność modułu PV z normą PN-EN 61215 (lub równoważną) lub PN-EN 61646 (lub równoważną) wydany przez jednostkę oceniającą. b) kartę techniczną modułu fotowoltaicznego obejmująca informacje potwierdzające spełnianie przez instalację parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do Zapytania ofertowego. c) kartę techniczną inwertera obejmującą informacje potwierdzające spełnienie parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego. d) karty techniczne urządzeń wchodzących w skład systemu odpowiadającego za przygotowanie CWU grzałka, sterownik grzałki, dodatkowy inteligentny licznik energii elektrycznej) potwierdzające spełnienie parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Dotyczy części III: a) certyfikat potwierdzający zgodność modułu PV z normą PN-EN 61215 (lub równoważną) lub PN-EN 61646 (lub równoważną) wydany przez jednostkę oceniającą. b) kartę techniczną modułu fotowoltaicznego obejmująca informacje potwierdzające spełnianie przez instalację parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do Zapytania ofertowego. c) kartę techniczną inwertera obejmującą informacje potwierdzające spełnienie parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego. d) karty techniczne urządzeń wchodzących w skład systemu odpowiadającego za przygotowanie CWU grzałka, sterownik grzałki, dodatkowy inteligentny licznik energii elektrycznej) potwierdzające spełnienie parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
7.10 INNE DOKUMENTY, które należy dołączyć do oferty (nie wymienione w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 27.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016 r., poz. 1126) Dotyczy wszystkich części: 1) Formularz ofertowy wraz z załącznikami; 2) Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań. Musi być załączone w oryginale albo załączone jako kopia pełnomocnictwa uwierzytelniona notarialnie (jeżeli dotyczy). 3) Pisemne zobowiązania innych podmiotów od oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeśli dotyczy). 4) Dowód wpłaty wadium Zamawiający informuje, że w przypadku gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez zamawiającego. W zakresie certyfikatów i raportów z badań wydawanych przez jednostki oceniające zgodność zamawiający informuje, że akceptuje odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku, gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. Przez jednostkę oceniającą zgodność rozumie się jednostkę wykonującą działania z zakresu oceny zgodności, w tym kalibrację, testy, certyfikację i kontrolę, akredytowaną zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: a) Część I - 5 000,00 zł.( słownie: pięć tysięcy złotych); b) Część II - 2 000,00 zł ( słownie: dwa tysiące złotych); c) Część III - 1 000,00 zł ( słownie: jeden tysiąc złotych); 9.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert. 9.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach : a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenia kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; e) gwarancjach ubezpieczeniowych; f) poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju przedsiębiorczości (Dz. U z 2007r Nr 42, poz. 275); 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, prowadzony w Banku PKOBP Oddział 1 w Krośnie, Nr konta bankowego: 51 1020 2964 0000 6402 0153 7463 5. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium - zaprojektowanie oraz dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej część …..”. 6. Wadium wnoszone w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału razem z ofertą lecz w osobnej zewnętrznej kopercie podpisanej „Wadium - zaprojektowanie oraz dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej część ….. ”. 8. W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich Zamawiający może je zatrzymać. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone: 1) w art. 46 ust. 4a tj. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 2) w art. 46 ust 5 ustawy prawo zamówień publicznych , tj. jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy; poza tym z powyższego dokumentu powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie . Wadium takie powinno obejmować cały okres zawiązania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 9. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. 10. Okoliczności i zasady zatrzymania oraz zwrotu wadium, określa art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena brutto60,00
Okres gwarancji na moduły fotowoltaiczne20,00
Czas przystąpienia wykonawcy do usunięcia wad w okresie gwarancji20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następującym zakresie: 1. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach: a) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy na jego pisemny uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, b) w przypadku opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu miejsca prowadzonych prac, c) w przypadku nieprzekazania Wykonawcy z winy Zamawiającego dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, o ile Zamawiający zobowiązany był do przekazania takich dokumentów Wykonawcy, d) opóźnień Zamawiającego w zakresie dokonywania odbiorów lub prób końcowych, e) wykopalisk lub innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada wykonawca, f) wystąpienia okoliczności, których obiektywnie nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, g) zawieszenia robót przez Zamawiającego, z powodów wystąpienia przyczyn technicznych lub organizacyjnych okresowo uniemożliwiających kontynuowanie wykonania przedmiotu umowy. O zawieszeniu robót Zamawiający powiadomi Wykonawcę wskazując przyczynę zawieszenia; h) wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót – Zamawiający informuje, iż roboty wykonywane będą na zewnątrz. Wykonawca powołując się na niesprzyjające warunki atmosferyczne powinien wykazać, że warunki pogodowe były nietypowe dla danej pory roku (np. wystąpiła powódź, huragan, ekstremalne temperatury lub opady itp.). Jednocześnie Wykonawca powinien tak rozplanować harmonogram plac aby uwzględnić charakterystyczne dla danej pory roku warunki atmosferyczne; i) zmian dokumentacji technicznej, dokonanej na wniosek Zamawiającego; j) przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp., k) wstrzymania prac z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 2. Wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następujących przypadkach: a) zmiana stawki urzędowej podatku VAT o kwotę wynikającą z tej zmiany. b) rezygnacji z części prac, jeśli taka rezygnacja będzie niezbędna do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub których wykonanie nie będzie konieczne lub będzie bezcelowe w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – o wartość niewykonanych prac. 3. Inne zmiany: a) w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą Zamawiającego: - powierzenie podwykonawcom innej części robót niż wskazana w ofercie wykonawcy, - zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robót, o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SIWZ, b) w przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp techniczny lub zmiany obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych. 4. W innych przypadkach wskazanych w Umowie stanowiącej załącznik do SIWZ 5. Warunki zmian: a) inicjowanie zmian – na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, b) uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót, c) forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 7 W przypadku rozbieżności w okresach gwarancji i rękojmi występujących w dokumentacji stanowiącej załączniki do SIWZ Wykonawcę obowiązuje okres gwarancji/rękojmi wskazany w projekcie umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 30.05.2019, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła dla budynku Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej PAX-Naftobudowa w Jaśle
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:. Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła dla budynku Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej PAX-Naftobudowa w Jaśle, zaprojektowanie, dostawa i montaż dwóch instalacji fotowoltaicznych na rzecz STANISŁAW HAJKUŚ Firma "TUBUS", zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku użyteczności publicznej użytkowanym przez Powiat Jasielski na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: Część I : 1. zaprojektowanie, dostawę oraz montaż trzech instalacji fotowoltaicznych (1 kpl.) o łącznej mocy min. 66 kWp (w tym: min. 27,5 kWp, min.19,25 kWp, min. 19,25 kWp) na budynku Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej PAX-Naftobudowa w Jaśle, blok mieszkalny przy ul. Kochanowskiego 6 w Jaśle. W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany m.in. do: a) opracowania indywidualnych koncepcji wykonania instalacji z uzyskaniem akceptacji inspektora nadzoru branży elektrycznej i konstrukcyjnej; b) przeprowadzenia inwentaryzacji obiektów w stopniu umożliwiającym wykonanie instalacji i jej projektu; c) uzyskania w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych, d) dostawa i montaż instalacji w oparciu o dokumentację techniczną i zatwierdzoną indywidualną koncepcję zatwierdzoną przez inspektora nadzoru zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego e) opracowanie instrukcji obsługi i konserwacji dla wykonanych instalacji w języku polskim; f) opracowania dokumentacji powykonawczej (łącznie z protokołami, świadectwami dopuszczenia, i informacją o udzieleniu gwarancji) g) przeprowadzenia rozruchu technologicznego i przekazanie instalacji do użytkowania; h) przeszkolenie upoważnionych przez Zamawiającego osób - użytkowników instalacji w zakresie prawidłowej i bezpiecznej obsługi, eksploatacji i konserwacji wszystkich zainstalowanych urządzeń i instalacji. i) przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej w szczególności: • schemat instalacji; • prostą instrukcję użytkowania Instalacji napisaną językiem nietechnicznym w języku polskim; • protokoły badań i sprawdzeń z wynikiem pozytywnym, w tym:  protokół pomiaru instalacji elektrycznej i uziemiającej,  protokół szczelności instalacji hydraulicznych, • deklaracje zgodności lub certyfikaty bezpieczeństwa, atesty zgodności na wbudowane materiały; • karty techniczne zamontowanych urządzeń; • karty gwarancyjne zamontowanych urządzeń; • protokół przeszkolenia Użytkownika w zakresie bezpiecznej obsługi instalacji wraz z przekazaniem instrukcji użytkowania; • inne elementy ujęte w załącznikach do SIWZ i wzorze umowy z Wykonawcą; Uwaga! Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu nie może uniemożliwić dokonania zmiany lub konserwacji poszycia dachowego. 2. zaprojektowanie, dostawę oraz montaż pompy ciepła powietrze-woda o mocy min. 39 kW (kaskada 3 pomp ciepła o mocy min 13 kW każda) (1 kpl.) z zastosowaniem do wspomagania podgrzewu c.w.u. w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej PAX-Naftobudowa w Jaśle, blok przy ul. Kochanowskiego 6 w Jaśle. W ramach zamówienia Wykonawca będzie m.in. zobowiązany do: a) przygotowania projektu instalacji pompy. Projekt musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego. b) przygotowania pomieszczenia do montażu wewnętrznej instalacji kaskady 3 pomp ciepła współpracujących z zasobnikami ciepłej wody użytkowej, okładziny ścienne i podłogowe umożliwiające łatwe utrzymanie porządku i odpowiednie warunki pracy dla pomp ciepła; c) dostosowania instalacji wodnej i kanalizacyjnej i elektrycznej do potrzeb wykonywanej instalacji; d) montaż urządzeń przewidzianych w projekcie, funkcjonalne połączenie kaskady pomp ciepła z pracą węzła cieplnego. e) montaż licznika energii cieplnej wyprodukowanej przez pompy ciepła dla każdej pompy oddzielnie. f) roboty wykończeniowe pomieszczeń, przejścia przez ściany, malowanie, uzupełnienie okładzin ściennych i podłogowych. g) zaprogramowanie i uruchomienie instalacji pompy ciepła; h) przeszkolenie użytkownika z zakresu bezpiecznej obsługi i konserwacji urządzenia oraz przekazanie użytkownikowi instrukcji obsługi; i) przekazanie Zamawiającemu Dokumentacji Powykonawczej Instalacji zawierającej: • Schemat instalacji • Prostą instrukcję użytkowania Instalacji napisaną językiem nietechnicznym w języku polskim; • Protokoły badań i sprawdzeń z wynikiem pozytywnym, w tym: - protokół szczelności instalacji hydraulicznych, - protokół pomiaru przepływów z dolnego źródła, - protokół pomiaru instalacji elektrycznej i uziemiającej, • deklaracje zgodności lub certyfikaty bezpieczeństwa, atesty zgodności na wbudowane materiały; • karty techniczne zamontowanych urządzeń; • karty gwarancyjne zamontowanych urządzeń; • kartę gwarancyjną na wykonane roboty, • protokół przeszkolenia Użytkownika w zakresie bezpiecznej obsługi instalacji wraz z przekazaniem instrukcji użytkowania; • kartę REGULACJI, • protokół odbioru Instalacji podpisany przez Przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcę, przy udziale Użytkownika. • poziom emisji hałasu i drgania ma być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku ( Dz. U. z 2014 r. poz. 112 ze zm.). Dopuszczalny poziom mocy akustycznej został określony w załączniku nr 7 do SIWZ dla części I. • Miejsce usytuowania pompy ciepła wraz z osprzętem wskaże Zamawiający po konsultacjach z Wykonawcą prac i inspektorem nadzoru. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia instruktażu Zamawiającego (2 osób) z zakresu bezpiecznej obsługi i konserwacji urządzenia oraz przekazanie użytkownikowi instrukcji obsługi: a) Instruktaż dotyczący fotowoltaiki – instruktaż powinien obejmować w szczególności zapoznanie ze schematem instalacji PV i elementami składowymi konstrukcji, warunki bezpieczeństwa podczas obsługi i konserwacji sprzętu, konfiguracji systemu, monitorowania jego pracy oraz dokonywania odpowiednich nastaw. b) Instruktaż dotyczący pompy ciepła – instruktaż powinien obejmować w szczególności zapoznanie ze schematem podłączenia pompy do instalacji grzewczych, warunki bezpieczeństwa podczas obsługi i konserwacji sprzętu, ustawienie parametrów pracy i funkcji regulatora pogodowego, monitorowanie pracy sprzętu, konserwacja i serwisowanie. Uszczegółowienie opisu technicznego zawarto w załączniku nr 7 do SIWZ - Szczegółowe wytyczne do opisu przedmiotu zamówienia - Część I Uwaga! W myśl Ustawy o podatku od towarów i usług dostawa, budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja czy przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym opodatkowana jest podatkiem VAT w wysokości 8% (art. 41 ust. 12 ustawy o VAT). Wydatki w ramach projektu dotyczyć będą zarówno lokali mieszkalnych jak i użytkowych stąd konieczne jest przyjęcie proporcji wydatków netto na roboty budowlane, które opodatkowane są podatkiem o stawce obniżonej 8% i stawką podstawową. Udział ten wynosi 83% dla stawki obniżonej i 17% dla stawki podstawowej. Wynika to z proporcji łącznej powierzchni lokali mieszkalnych do powierzchni całkowitej budynku oraz łącznej powierzchni lokali użytkowych do całkowitej powierzchni budynku. Wskaźnik do wyliczenia podatku VAT Powierzchnia całkowita 4 209,56 Powierzchnia lokali mieszkalnych 3 519,05 0,83 Powierzchnia lokali użytkowych 690,51 0,17
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 09331200-0, 42511110-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 14.08.2019
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto60,00
Okres gwarancji na moduły fotowoltaiczne20,00
Czas przystąpienia wykonawcy do usunięcia wad w okresie gwarancji20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Zaprojektowanie, dostawa i montaż dwóch instalacji fotowoltaicznych na rzecz STANISŁAW HAJKUŚ Firma "TUBUS"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zaprojektowanie, dostawa oraz montaż dwóch instalacji fotowoltaicznych na budynkach produkcyjnych Firmy Tubus w miejscowości: Czeluśnica 176, działki 377/4 i 377/3 – instalacja o mocy min. 39,875 kWp, Tarnowiec 237, działka 350 – instalacja o mocy min. 39,875 kWp. Łączna moc instalacji planowanych do zamontowania w firmie „TUBUS” wynosi min. 79,75 kWp. Instalacje będą produkowały energię elektryczną na potrzeby własne Firmy „TUBUS”. W ramach zamówienia wykonawca będzie zobowiązany m.in. do: a) opracowania indywidualnych koncepcji wykonania instalacji z uzyskaniem akceptacji inspektora nadzoru branży elektrycznej i konstrukcyjnej. b) przeprowadzenia inwentaryzacji obiektów w stopniu umożliwiającym wykonanie instalacji i jej projektu; c) uzyskania w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych, d) dostawy i montażu instalacji w oparciu o dokumentację techniczną i zatwierdzoną indywidualną koncepcję zatwierdzoną przez inspektora nadzoru zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego; e) opracowanie instrukcji obsługi i konserwacji dla wykonanych instalacji w języku polskim; f) opracowania dokumentacji powykonawczej (łącznie z protokołami, świadectwami dopuszczenia, i informacją o udzieleniu gwarancji); g) przeprowadzenia rozruchu technologicznego i przekazanie instalacji do użytkowania; h) przeszkolenie upoważnionych przez Zamawiającego osób - użytkowników instalacji w zakresie prawidłowej i bezpiecznej obsługi, eksploatacji i konserwacji wszystkich zainstalowanych urządzeń i instalacji. i) przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej co najmniej: • schemat instalacji; • prostą instrukcję użytkowania Instalacji napisaną językiem nietechnicznym w języku polskim; • protokoły badań i sprawdzeń z wynikiem pozytywnym, w tym:  protokół pomiaru instalacji elektrycznej i uziemiającej,  protokół szczelności instalacji hydraulicznych, • deklaracje zgodności lub certyfikaty bezpieczeństwa, atesty zgodności na wbudowane materiały; • karty techniczne zamontowanych urządzeń; • karty gwarancyjne zamontowanych urządzeń; • protokół przeszkolenia Użytkownika w zakresie bezpiecznej obsługi instalacji wraz z przekazaniem instrukcji użytkowania; • inne elementy ujęte w załącznikach do SIWZ i wzorze umowy z Wykonawcą. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia instruktażu Zamawiającego (2 osób) z zakresu bezpiecznej obsługi i konserwacji urządzenia oraz przekazania użytkownikowi instrukcji obsługi: Instruktaż dotyczący fotowoltaiki - instruktaż powinien obejmować w szczególności zapoznanie ze schematem instalacji PV i elementami składowymi konstrukcji, warunki bezpieczeństwa podczas obsługi i konserwacji sprzętu, konfiguracji systemu, monitorowania jego pracy oraz dokonywania odpowiednich nastaw. Uszczegółowienie opisu technicznego zawarto w załączniku nr 7 do SIWZ - Szczegółowe wytyczne do opisu przedmiotu zamówienia - Część II
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09331200-0, 71320000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 31.07.2019
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto60,00
Okres gwarancji na moduły fotowoltaiczne20,00
Czas przystąpienia wykonawcy do usunięcia wad w okresie gwarancji20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku użyteczności publicznej użytkowanym przez Powiat Jasielski na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zaprojektowanie, dostawa oraz montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 13,475 kWp na budynku użyteczności publicznej użytkowanym przez Powiat Jasielski na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej. Instalacja zostanie wykonana na budynku przy ul. Floriańskiej 170 w Jaśle. W ramach zamówienia wykonawca będzie zobowiązany m.in. do: a) opracowania indywidualnych koncepcji wykonania instalacji z uzyskaniem akceptacji inspektora nadzoru branży elektrycznej i konstrukcyjnej. b) przeprowadzenia inwentaryzacji obiektów w stopniu umożliwiającym wykonanie instalacji i jej projektu; c) uzyskania w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych, d) dostawy i montażu instalacji w oparciu o dokumentację techniczną i zatwierdzoną indywidualną koncepcję zatwierdzoną przez inspektora nadzoru zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego; e) opracowanie instrukcji obsługi i konserwacji dla wykonanych instalacji w języku Polskim; f) opracowania dokumentacji powykonawczej (łącznie z protokołami, świadectwami dopuszczenia, i informacją o udzieleniu gwarancji); g) przeprowadzenia rozruchu technologicznego i przekazanie instalacji do użytkowania; h) przeszkolenie upoważnionych przez Zamawiającego osób - użytkowników instalacji w zakresie prawidłowej i bezpiecznej obsługi, eksploatacji i konserwacji wszystkich zainstalowanych urządzeń i instalacji. i) przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej co najmniej: • schemat instalacji; • prostą instrukcję użytkowania Instalacji napisaną językiem nietechnicznym w języku polskim; • protokoły badań i sprawdzeń z wynikiem pozytywnym, w tym:  protokół pomiaru instalacji elektrycznej i uziemiającej,  protokół szczelności instalacji hydraulicznych, • deklaracje zgodności lub certyfikaty bezpieczeństwa, atesty zgodności na wbudowane materiały; • karty techniczne zamontowanych urządzeń; • karty gwarancyjne zamontowanych urządzeń; • protokół przeszkolenia Użytkownika w zakresie bezpiecznej obsługi instalacji wraz z przekazaniem instrukcji użytkowania; • inne elementy ujęte w załącznikach do SIWZ i wzorze umowy z Wykonawcą. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia instruktażu Zamawiającego (2 osób) z zakresu bezpiecznej obsługi i konserwacji urządzenia oraz przekazanie użytkownikowi instrukcji obsługi: Instruktaż dotyczący fotowoltaiki – instruktaż powinien obejmować w szczególności zapoznanie ze schematem instalacji PV i elementami składowymi konstrukcji, warunki bezpieczeństwa podczas obsługi i konserwacji sprzętu, konfiguracji systemu, monitorowania jego pracy oraz dokonywania odpowiednich nastaw. Ilekroć w dokumentacji projektowej (PFU) pojawi się nazwa Zamawiającego POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Koło w Jaśle należy je zastępić nazwą Zamawiającego POWIAT JASIELSKI. Uszczegółowienie opisu technicznego zawarto w załączniku nr 7 do SIWZ - Szczegółowe wytyczne do opisu przedmiotu zamówienia - Część III
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09331200-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 31.07.2019
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto60,00
Okres gwarancji na moduły fotowoltaiczne20,00
Czas przystąpienia wykonawcy do usunięcia wad w okresie gwarancji20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: