Ogłoszenie nr 610884-N-2019 z dnia 2019-10-16 r.

Gmina Bobowa: Świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bobowa oraz odbiór i transport niesegregowanych odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych z nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Bobowa w okresie od 01.01.2020r. do 31.12. 2020r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bobowa, krajowy numer identyfikacyjny 49189205000000, ul. Rynek  21 , 38-350  Bobowa, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 183 514 300, e-mail inwestycje@ug.bobowa.pl, faks 018 3514300 w. 21.
Adres strony internetowej (URL): www.bobowa.pl, www.bobowa.pl/BIP
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bobowa.pl, www.bobowa.pl/BIP

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bobowa.pl, www.bobowa.pl/BIP

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemny za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U.z 2017r.poz 1481 oraz z 2018r.poz.106,138,650,118 i 1629) osobiście lub za pośrednictwem posłańca, na adres: Gmina Bobowa, ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa
Adres:
Gmina Bobowa, ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bobowa oraz odbiór i transport niesegregowanych odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych z nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Bobowa w okresie od 01.01.2020r. do 31.12. 2020r.
Numer referencyjny: RIiGK 271.18.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: Zadanie Nr 1. 1. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych Gminę Bobowa z następujących sołectw: Bobowa, Berdechów, Brzana, Jankowa, Siedliska, Stróżna, Sędziszowa, Wilczyska, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1445), zapisami Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XXV/398/12 z dnia 2 lipca 2012r. ze zmianami, oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobowa przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Bobowej Nr X/80/15 z dnia 22 czerwca 2015r.,oraz nr XXXVI/303/17 z dnia 7 sierpnia 2017 który stanowi zał. nr 1 do SIWZ. 2. Usługa obejmuje: 1) Odbiór, transport i unieszkodliwianie zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bobowa. 2) Odbiór, transport i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bobowa tj.: • odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów; • papier (w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury); • szkło (w tym odpady opakowaniowe ze szkła); • tworzywa sztuczne (w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe); • metale (w tym odpady opakowaniowe z metali); • zużyte baterie i akumulatory; • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; • przeterminowane leki; • chemikalia; • meble i inne odpady wielkogabarytowe; • zużyte opony; • odpady budowlane i rozbiórkowe; • ubrania i tekstylia 3) Odbiór, transport i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych znajdującego się przy oczyszczalni ścieków w Siedliskach tj. papier i tektura oraz opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania szklane, metal, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone, bioodpady, odpady ulegające biodegradacji oraz odpady budowlane i rozbiórkowe, ubrania i tekstylia. 3. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów zmieszanych i segregowanych odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez zamawiającego który stanowi załącznik nr 10 do SIWZ. 1) Rodzaje pojemników do gromadzenia odpadów segregowanych. Do gromadzenia odpadów segregowanych stosuje się worki o grubości i szczelności zapewniającej ich wytrzymałość, o następującej kolorystyce: • NIEBIESKI z przeznaczeniem na odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury oznaczone napisem: PAPIER, • CIEMNO ŻÓŁTY z przeznaczeniem na odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, oznaczonych napisem: METALE • ŻÓŁTY z przeznaczeniem na odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe oznaczonych napisem: TWORZYWA SZTUCZNE, • ZIELONY z przeznaczeniem na odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, oznaczonych napisem: SZKŁO, • BRĄZOWY z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, oznaczonych napisem: BIO.” • CZARNY na odpady zmieszane z napisem „ZMIESZANE” Worki powinny spełniać niżej wymienione wymagania: 1) materiał – folia polietylenowa LDPE 2) pojemność – 120 L 3) grubość – min. 50 mikronów 4) nadruk- oznaczenie rodzaju odpadów, Gmina Bobowa . Zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki, chemikalia, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz inne odpady niebezpieczne odbierane będą raz w ciągu obowiązywania umowy w miejscach i terminach wskazanych przez Zamawiającego. Odpady budowlane i rozbiórkowe Wykonawca odbierze od mieszkańców po uprzednim zgłoszeniu. Odpady segregowane i niesegregowane składane będą przy drogach wojewódzkich, powiatowych, gminnych, w terminach ustalonych w haromonogramie. Trasa przejazdu na terenie gminy wynosi około 165 km zgodnie z załączoną mapką zał. nr 11 do SIWZ 2) Obowiązki Wykonawcy w zakresie wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w worki na odpady segregowane i zmieszane. Wykonawca w ramach oferowanej ceny zakupi worki do selektywnej zbiórki odpadów i zbiórki odpadów zmieszanych. Wykonawca dostarczy następujące ilości worków w terminie do 30 listopada 2019 : • niebieski w ilości - 11 000 • ciemnożółty w ilości - 8 500 • żółty w ilości - 42 500 • zielony w ilości - 21 000 • brązowy w ilości - 15 000 • czarny w ilości - 70 000 W trakcie trwania umowy zamówione ilości worków mogą ulec zmianie w zależności od faktycznego zapotrzebowania. Do zaopatrzenia w worki właścicieli nieruchomości zaangażują się sołtysi poszczególnych sołectw. Środki uzyskane ze sprzedaży selektywnie zebranych surowców wtórnych są dochodem Wykonawcy, które powinny być uwzględnione w kalkulacji przy ustaleniu ceny za wykonaną usługę, w tym za dostarczenie worków, o których mowa w pkt. 4 ust. 2 W ramach zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych Wykonawca odbierający odpady zobowiązany jest do przekazywania odebranych odpadów oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej lub zastępczej regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych właściwej dla rejonu sadecko - gorlickiego zgodnie z Uchwałą Nr XXV/398/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2012r. W ramach zagospodarowania odpadów zebranych selektywnie Wykonawca odbierający odpady zobowiązany jest do ich przekazania do instalacji odzysku. Wzór wykazu instalacji komunalnych, do których podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany przekazać odebrane odpady komunalne stanowi załącznik nr 13 do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dowodów potwierdzających, tj. karty przekazania odpadów. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego ważenia odpadów komunalnych zebranych na terenie Gminy Bobowa. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o planowanym terminie ważenia celem umożliwienia nadzoru przez pracownika Zamawiającego. Wyniki ważenia należy załączyć każdorazowo do składanej faktury na wzorze stanowiącym załącznik nr 12 do SIWZ. Zadanie nr 2 1. Zadanie polegać będzie na wykonywaniu usługi w zakresie odbioru i transportu zmieszanych odpadów komunalnych i selektywnie zebranych z nieruchomości będących własnością Gminy Bobowa . 2. Wykaz nieruchomości i częstotliwość odbioru przedstawia harmonogram zbiórki odpadów stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ. 3. Worki do zbiórki odpadów do szkół dostarczy Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny. Środki uzyskane ze sprzedaży selektywnie zebranych surowców wtórnych są dochodem Wykonawcy, które powinny być uwzględnione w kalkulacji przy ustaleniu ceny za wykonaną usługę, w tym za dostarczenie worków, o których mowa w pkt. 4 ust. 2 W ramach zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych Wykonawca odbierający odpady zobowiązany jest do przekazywania odebranych odpadów oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej lub zastępczej regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych właściwej dla rejonu sadecko - gorlickiego zgodnie z Uchwałą Nr XXV/398/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2012r. W ramach zagospodarowania odpadów zebranych selektywnie Wykonawca odbierający odpady zobowiązany jest do ich przekazania do instalacji odzysku. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dowodów potwierdzających, tj. karty przekazania odpadów. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego ważenia odpadów komunalnych zebranych na terenie Gminy Bobowa. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o planowanym terminie ważenia celem umożliwienia nadzoru przez pracownika Zamawiającego. Wyniki ważenia należy załączyć każdorazowo do składanej faktury na wzorze stanowiącym załącznik nr 12 do SIWZ. Dodatkowe zadania Wykonawcy w czasie odbioru odpadów segregowanych i niesegregowanych. 1. Wykonawca zobowiązany jest kontrolować realizowanie przez właścicieli nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a w przypadku jego niedopełnienia wykonawca zobowiązany jest przyjąć odpady komunalne jako zmieszane i powiadomić zamawiającego oraz właściciela nieruchomości. 2. Zamawiający przed przystąpieniem do realizacji umowy udostępni Wykonawcy wykaz gospodarstw domowych z podziałem na zdeklarowany sposób zagospodarowania odpadów. 3. Wykonawca we własnym zakresie zapewni identyfikację worków na podstawie przekazanych przez Zamawiającego wykazów. Szacunkowa ilość odpadów do odbioru: dla Zadania nr 1 1. Odpady komunalne zmieszane - 345 Mg 2. Odpady segregowane ( tj. papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe) – 220 Mg 3. Odpady ulegające biodegradacji – 11 Mg 4. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 3,5 Mg 5. Odpady wielkogabarytowe i opony – 33 Mg 6. Odpady niebezpieczne (lekarstwa, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory) – 1 Mg 7. Odpady budowlane i rozbiórkowe – 2 Mg dla Zadania nr 2: 1. Odpady komunalne zmieszane - 300 Mg, 2. Odpady segregowane ( tj. papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe) – 20 Mg Informacje dotyczące RODO zostały zawarte w SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 90533000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90512000-9
90500000-2
90513100-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia do wysokości 20 % wartości zamówienia o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający będzie rozpatrywał oferty Wykonawców: a) posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bobowa, b) posiadających ważne zezwolenie na zbieranie i transport odpadów wydane przez właściwy organ, c) posiadających wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny wydany przez właściwy organ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek ten będzie spełniony, jeżeli z oświadczenia o spełnieniu warunków będzie wynikało, że Wykonawca spełnia przedmiotowy warunek. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający będzie rozpatrywał oferty Wykonawców którzy: 1. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wykonali lub wykonują w sposób należyty w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych co najmniej 1 usługę polegającą na odbieraniu odpadów komunalnych w tym zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów segregowanych, odpadów zielonych, odpadów budowlanych oraz odpadów wielkogabarytowych) z nieruchomości zamieszkałych. 2. dysponują co najmniej jednym samochodem przystosowanym do zbiórki odpadów komunalnych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 2.Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt. 1-9 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), zwany dalej „Rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentów” (jeżeli dotyczy). 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 2 lit. c) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy: w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - warunki określone zostały w Rozdziale V pkt 3 ppkt 3.3.1 ) specyfikacji, 2. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – warunki zostały określone w rozdziale V pkt 3 ppkt 3.3.2 specyfikacji; 3. Koncesja, zezwolenie, licencja lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania: - wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bobowa, - zezwolenie na zbieranie i transport odpadów wydane przez właściwy organ, - wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny wydany przez właściwy organ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oferta Wykonawcy. 2. Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do specyfikacji. Uwaga! W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty, bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do specyfikacji.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Termin płatności faktury20,00
Częstotliwość sprzątania przystanków20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Na podstawie art. 144 ust 1 Ustawy PZP ustala się następujące przesłanki i okoliczności jakie muszą być spełnione w przypadku zmiany postanowień niniejszej umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następujących okolicznościach: - Ustawowej zmiany przepisów podatkowych, - Działania siły wyższej, - Wystąpienia przyczyn, których nie można było przewidzieć. 2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę umowy. Wniosek o zmianę umowy wymaga uzasadnienia. Do uznania Zamawiającego należy czy okoliczności wskazane we wniosku uzna za usprawiedliwiające zmianę umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-24, godzina: 08:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH