Ogłoszenie nr 631249-N-2017 z dnia 2017-12-12 r.

Urząd Gminy Lipnica Wielka: Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Lipnica Wielka oraz jednostek organizacyjnych Gminy Lipnica Wielka w roku 2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Lipnica Wielka, krajowy numer identyfikacyjny 49000846000000, ul. Lipnica Wielka 518  , 34483   Lipnica Wielka, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48 18 2634595, e-mail lipnicaw@gminyrp.pl, faks +48 18 2634597.
Adres strony internetowej (URL): www.lipnicawielka.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.lipnicawielka.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.lipnicawielka.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty muszą być sporządzone w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania i złożyć w wyznaczonym terminie lub przesłać (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiajcego) (pocztą, kurierem lub osobiście)
Adres:
Urząd Gminy w Lipnicy Wielkiej, 34-483 Lipnica Wielka 518, pok. nr 2 dziennik podawczy

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Lipnica Wielka oraz jednostek organizacyjnych Gminy Lipnica Wielka w roku 2018
Numer referencyjny: 271.14.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz.220 z późno zm.) na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Lipnica Wielka oraz jej jednostek organizacyjnych położonych na terenie gminy. Szczegółowy wykaz punktów poboru energii zawiera załącznik Nr 5 do SIWZ. Obowiązkiem wybranego Wykonawcy będzie reprezentowanie Zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych ze zgłoszeniem zmiany sprzedawcy. Do wykonania ww. czynności Wykonawca otrzyma stosowne pełnomocnictwa (stanowiące wzór załącznik nr 6 ). Energia elektryczna winna spełniać standardy techniczne zgodnie zobowiązującą ustawą Prawo energetyczne wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, Przepisy Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych przy zachowaniu przepisów Budowy Urządzeń Elektrycznych, Przepisy BHP i aktualne Normy. Całkowite szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wynosi 344.654 kWh. Szacunkowa ilość energii elektrycznej ma zastosowanie tylko i wyłącznie do celów kalkulacyjnych i nie stanowi zobowiązania do jej zakupu. Rzeczywista ilość zakupionej energii elektrycznej w trakcie realizacji umowy wynikać będzie wyłącznie z bieżących potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu niepobrania przez Zamawiającego szacowanej ilości energii elektrycznej. Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż energii elektrycznej do punktów poboru energii. Sprzedaż odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego, tj. TAURON - Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późno zm.) zwanej dalej "Prawem energetycznym", zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do w/w ustawy, przepisami kodeksu cywilnego, zasadami określonymi w koncesjach, postanowieniami niniejszej umowy oraz zgodnie z Taryfą cen energii przedstawionych w ofercie przetargowej. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe • wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia; • Spełnienie innych wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawa.

II.5) Główny kod CPV: 09000000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
09300000-2
09310000-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: Termin rozpoczęcia świadczenia dostaw: od dnia 01/01/2018r. Termin zakończenia świadczenia dostaw: do dnia 31/12/2018r. przy czym sprzedaż rozpocznie się nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej a także po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie obrotu energią elektryczną, na podstawie aktualnej koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych wymagań
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych wymagań
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia, nie podlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 i 5 ustawy pzp, Zamawiający żąda następujących dokumentów: Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp. - chyba, że Wykonawca wskaże dostępność tego dokumentu w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych i Zamawiający może pobrać go samodzielnie z tej bazy danych. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie (jeśli dotyczy). Jeżeli Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych wart. 22a ustawy pzp, zobowiązany jest złożyć w odniesieniu do tych podmiotów ww. dokument. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy, który nie jest podmiotem na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych wart. 220 ustawy pzp, zobowiązany jest złożyć w odniesieniu do tego Podwykonawcy ww. dokument. Dokumenty potwierdzające braku podstaw wykluczenia Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: zamiast dokumentów, - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
• aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią zgodnie z ustawą z 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 20l7r.,poz. 220), potwierdzającą posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie obrotu energią wydaną przez Prezesa Urzędu Energetyki. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument ten/dokumenty te składa przynajmniej jeden z Wykonawców.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej W terminie 3 dni od dnia upublicznienia przez Zamawiającego na stronie internetowej (www.lipnicawielka.pl w zakładce Przetargi ) informacji z otwarcia ofert o których mowa wart. 86 ust S ustawy pzp, , każdy Wykonawca, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 przekazuje Zamawiającemu oświadczenie, o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa wart 24 ust 1 pkt 23 ustawy pzp, Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę niniejsze oświadczenie ma być złożone przez każdego z Wykonawców). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca powinien przestawić, pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym powinny być złożone przez każdego Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie. 2. formularz ofertowy 3. pełnomocnictwa jeżeli dotyczą
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Z wybranym Wykonawcą zostaną zawarte jednobrzmiące umowy, których warunki będą uwzględniały wszystkie istotne postanowienia zawarte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodne z ofertą Wykonawcy, przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 20l7r. poz. 1579), Ustawy Prawo Energetyczne (t.j. Dz. U. z 20l7r. poz. 220) oraz przepisami wykonawczymi, w szczególności Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007r. Nr 93 poz. 623) dla podmiotowych punktów poboru biorących udział w Postępowaniu. 2. Zamawiający wymaga, by: 1) zostały określone strony umowy zgodnie z wykazem jednostek dla których prowadzone jest niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 2) został wskazany przedmiot umowy i zobowiązania stron określone szczegółowo w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale 3 - Opis przedmiotu zamówienia; 3) uwzględniono zapisy o terminie wykonania zamówienia - zgodnie brzmieniem Rozdziału VI; 4) wartość umowy będzie ustalona na podstawie kalkulacji podanej w Ofercie Wykonawcy a wynagrodzenie, będzie płatne w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze. 3. Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy w terminie 10 dni od daty ujawnienia niżej wymienionych okoliczności: 1) stwierdzono zaistnienie, po stronie Wykonawcy, okoliczności uniemożliwiających wykonanie lub należyte wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w Rozdziale I; 2) Wykonawca w rażący sposób zaniedbuje lub narusza zobowiązania umowne. 4. Zamawiający ma ponadto prawo odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w terminie 10 dni od daty ujawnienia: niewykonywania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 5. Zamawiający może również odstąpić od Umowy w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 6. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 7. Odstąpienie od Umowy nie pozbawia Zamawiającego możliwości dochodzenia kar umownych. 8. Do umowy zostaną wprowadzone inne postanowienia wynikające z przepisów wewnętrznych Wykonawcy, jednakże nie mogą być one sprzeczne z postanowieniami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 9. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu najpóźniej do 5 dni od dnia opublikowania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, wzór Umowy do akceptacji. 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nanoszenia poprawek w przedłożonym wzorze umowy najpóźniej do 5 dni od dnia następnego po odebraniu go od Wykonawcy. 11. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) siła wyższa (rozumiana jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia, którego skutkom nie można było zapobiec) uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ - w zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia. Termin realizacji umowy może ulec przesunięciu o czas, w którym udokumentowano zaistnienie wyżej wymienionych okoliczności. 2) wystąpienie w trakcie realizacji zamówienia zmian przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co wpłynie na realizację zamówienia i spowoduje konieczność dostosowania zakresu do obowiązujących przepisów; 3) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna, techniczna lub organizacyjna skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania urnowy zgodnie z SIWZ - w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia. 4) zmiana terminu realizacji przedmiotu urnowy w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy. Za okoliczności niezależne od Wykonawcy Zamawiający uzna m.in. w szczególności siłę wyższą lub inne nieprzewidywalne warunki fizyczne. 5) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa wart. 3571 kodeksu cywilnego, 6) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ – skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie zakresu realizacji umowy, odstąpienie od realizacji umowy, bez naliczania kar umownych; 7) zmniejszenie zakresu wykonania umowy - zmniejszenie wynagrodzenia wykonawcy, w przypadku reorganizacji jednostek objętych przedmiotem zamówienia. 8) zmiany zapisów umowy, które będą zgodne z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej oraz Taryfą Operatora Sieci Dystrybucyjnej, na wniosek Zamawiającego w formie aneksu do umowy, w m.in. przypadkach: a) zmian wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku VAT oraz akcyzy w zakresie przedmiotowej umowy, w świetle obowiązujących przepisów; b) zmniejszenia cen jednostkowych - w przypadku gdy ceny jednostkowe w taryfie operatora, po zatwierdzeniu przez Prezesa URE, będą niższe, niż ceny jednostkowe zaproponowane w ofercie - obniżenie cen jednostkowych do poziomu zatwierdzonej taryfy; c) zmniejszenia cen jednostkowych - w przypadku gdy, ceny jednostkowe w taryfie dostawcy, po zatwierdzeniu przez Prezesa URE, będą niższe, niż ceny jednostkowe zaproponowane w ofercie - obniżenie cen jednostkowych do poziomu zatwierdzonej taryfy; d) zmian dotyczących zwiększenia zapotrzebowania mocy umownej przez Zamawiającego. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 12. Wszystkie postanowienia wymienione powyżej w stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie mogą być podstawą roszczenia Wykonawcy o dokonanie zmian. 13. Zamawiający zgodnie z art. 144 Ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: a) Zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w następującym zakresie: - jeżeli umowa nie może być wykonana w terminie z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; - jeżeli umowa nie może być wykonana w terminie z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; - działania siły wyższej. b) zmiany w zakresie podwykonawstwa (sposób realizacji zamówienia) - w przypadku wprowadzenia Podwykonawcy pomimo braku wskazania jego w ofercie w przypadku gdy w szczególności Podwykonawca wadliwie wykonuje umowę, w tym zaprzestał jej wykonywania lub w razie upadłości/likwidacji Podwykonawcy - w tym Podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że nowy Podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ, w przypadku zmiany zakresu prac zleconych Podwykonawcy; c) istotnych zmian w przepisach ustawowych i aktach wykonawczych związanych z przedmiotem zamówienia, które nastąpiły po dniu podpisania umowy. 14. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych pkt 11 ppkt. 4) termin realizacji przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia jego wykonywania w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Strony z powodów, jakie mogą wpływać na zmiany terminów wykonania usługi, wyłączają niedogodności związane z pogodą, typową dla okresu wykonywania usług. 15. O wystąpieniu jakichkolwiek okoliczności mogących wpłynąć na terminowość wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego na piśmie w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tych okoliczności pod rygorem nieuwzględnienia ich przez Zamawiającego. 16. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu sporządzonego przez Zamawiającego i podpisanego przez strony umowy, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. 17. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) skorzystanie z klauzul waloryzacyjnych przewidzianych w umowie na warunkach w niej określonych; 2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców); 3) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-12-20, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH