Ogłoszenie nr 579682-N-2018 z dnia 2018-06-27 r.

Sąd Apelacyjny w Lublinie: Robota budowlana polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej instalacji klimatyzacji w budynku Sądu Rejonowego w Kozienicach i zrealizowanie robót na podstawie ww. dokumentacji
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Apelacyjny w Lublinie, krajowy numer identyfikacyjny 004176470, ul. ul. Obrońców Pokoju  1 , 20-950  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 81 4523377, e-mail pparczewska@lublin.sa.gov.pl, faks 81 4523454.
Adres strony internetowej (URL): www.lublin.sa.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.lublin.sa.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
sąd powszechny
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.lublin.sa.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.lublin.sa.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
ul. Obrońców Pokoju 1, 20-950 Lublin

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Robota budowlana polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej instalacji klimatyzacji w budynku Sądu Rejonowego w Kozienicach i zrealizowanie robót na podstawie ww. dokumentacji
Numer referencyjny: Zp 2130-130-18
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót na podstawie dokumentacji projektowej instalacji klimatyzacji we wskazanych pomieszczeniach Sądu Rejonowego w Kozienicach. Przedmiot zamówienia w formule „zaprojektuj i wybuduj” obejmuje swym zakresem: zaprojektowanie, dostawę i montaż nowych, nieużywanych urządzeń klimatyzacyjnych wraz z wykonaniem robót remontowo – budowlanych i instalacyjnych oraz konserwacją urządzeń w okresie gwarancji. Zamówienie zostało szczegółowo opisane odpowiednio w załączniku nr 1 do SIWZ - Program funkcjonalno – użytkowy dla wykonania instalacji klimatyzacji w budynku Sądu Rejonowego w Kozienicach przy ul. Konstytucji 3-go Maja 22. 2) Przedmiot zamówienia ma być wykonany zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznymi i zaleceniami inwestora oraz na warunkach określonych Umową. 3) Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 74232000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45331220-4
45310000-3
45450000-6
39717200-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 111
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
111

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Doświadczenie zawodowe: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji klimatyzacji o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto każda. *Przez robotę budowlaną rozumie się robotę realizowaną w ramach jednej zawartej przez Wykonawcę umowy. **Jeżeli wartość zostanie podana w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty ogłoszony przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu publicznym w Biuletynie Zamówień Publicznych. Kadra techniczna: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż dysponuje osobami legitymującymi się doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone. A. Projektant branży elektrycznej – uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń; B. Projektant branży sanitarnej - uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń; C. Kierownik robót elektrycznych - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń; D. Kierownik robót sanitarnych/ kierownik budowy - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń; E. Osoba posiadającą certyfikat dla personelu zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych gazach cieplarnianych, która będzie odpowiedzialna za wykonanie instalacji urządzeń chłodniczych oraz będzie wykonywała czynności w zakresie kontroli szczelności, konserwacji i serwisowania urządzeń chłodniczych. Ww. osoby powinny posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r., poz. 1278) oraz ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 768), albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawa Budowlanego oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r., poz. 65).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: 6.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia i wykazania braku podstaw wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą: 6.1.1 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, zwane dalej Oświadczeniem (w załączeniu wzór formularza do ewentualnego wykorzystania - Załącznik nr 3 do SIWZ). 6.3 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia i wykazania braku podstaw wykluczenia, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia: oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w Rozdziale V pkt 5.1 – 5.2. Zamawiający nie żąda złożenia poniższych oświadczeń i dokumentów wraz z ofertą, zażąda ich bowiem od Wykonawcy, o którym mowa w art. 24aa ust. 1 albo ust. 2 ustawy.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
6.1.1 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, zwane dalej Oświadczeniem (w załączeniu wzór formularza do ewentualnego wykorzystania - Załącznik nr 3 do SIWZ. 6.1.2 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku podstaw do ich wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim się powołuje na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu – zamieszcza w Oświadczeniu informację, o tych podmiotach. 6.1.3 Jeżeli Wykonawca w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, zamieszcza w Oświadczeniu informację, o tych podmiotach. Przedmiotowe postanowienie nie ogranicza uprawnień Wykonawcy, o których mowa w art. 36b ustawy 6.1.4 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców: a) Oświadczenie składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie, przy czym oświadczenie potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wskazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia. b) Zamawiający wskazuje, że nie określa szczególnego sposobu spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy oraz nie określa warunków realizacji zamówienia przez takich Wykonawców w inny sposób niż w przypadku pojedynczego Wykonawcy. 6.2 W celu wykazania braku podstaw wykluczenia, Wykonawca jest zobowiązany złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy – oświadczenia o przynależności lub braku przynależności, do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wykonawca może wraz ze złożeniem oświadczenia przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w załączeniu wzór informacji do ewentualnego wykorzystania - Załącznik nr 5 do SIWZ). 6.3W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia i wykazania braku podstaw wykluczenia, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia: oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w Rozdziale V pkt 5.1 – 5.2. Zamawiający nie żąda złożenia poniższych oświadczeń i dokumentów wraz z ofertą, zażąda ich bowiem od Wykonawcy, o którym mowa w art. 24aa ust. 1 albo ust. 2 ustawy. W tym celu Zamawiający zażąda złożenia: 6.3.2 odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 6.3.3 zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 6.3.4 zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego; 6.3.5 informacji z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż przed terminem 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
6.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia i wykazania braku podstaw wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą: 6.1.1 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, zwane dalej Oświadczeniem (w załączeniu wzór formularza do ewentualnego wykorzystania - Załącznik nr 3 do SIWZ. 6.3 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia i wykazania braku podstaw wykluczenia, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia: oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w Rozdziale V pkt 5.1 – 5.2. Zamawiający nie żąda złożenia poniższych oświadczeń i dokumentów wraz z ofertą, zażąda ich bowiem od Wykonawcy, o którym mowa w art. 24aa ust. 1 albo ust. 2 ustawy. W tym celu Zamawiający zażąda złożenia: 6.3.1 podpisanego przez Wykonawcę – wypełnionego wykazu robót budowlanych informującego, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – zrealizował należycie co najmniej dwie roboty budowlane* polegające na wykonaniu instalacji klimatyzacji o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto** każda wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których roboty zostały wykonane oraz załączenie dowodów*** określających, czy te roboty zostały wykonane lub są wykonywane należycie (w załączeniu wzór formularza do ewentualnego wykorzystania - załącznik nr 6 do SIWZ). *Przez robotę budowlaną rozumie się robotę realizowaną w ramach jednej zawartej przez Wykonawcę umowy. **Jeżeli wartość zostanie podana w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty ogłoszony przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu publicznym w Biuletynie Zamówień Publicznych. ***Dowodami, zgodnie z § 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
8.1 Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). 8.2 Wadium może być wnoszone: w jednej lub kilku następujących formach: w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2) ustawy z dn. 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 110). 8.3 Zamawiający żąda dowodu wniesienia wadium (np. kopii przelewu) dołączonego do oferty. 1) Wpłaty pieniężne wadium należy dokonywać na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie, ul. Dolna 3-go Maja 3 nr: 34 1130 1017 0021 1002 7290 0004 do upływu terminu składania ofert – wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w ww. terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. W ofercie należy wpisać numer rachunku bankowego, na który Zamawiający będzie mógł zwrócić wadium w pieniądzu lub do oferty załączyć upoważnienie dla osoby, której Zamawiający będzie mógł zwrócić wadium wniesione w innej formie niż pieniężna. 2) Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna należy przesłać wraz z ofertą na adres Zamawiającego wskazany w Rozdziale I (w oddzielnej kopercie z zaznaczeniem wadium do sprawy Zp 2130-130/18) albo złożyć do depozytu w kasie Zamawiającego. Kasa czynna jest w godzinach: od 8:00 do 15:00 z przerwą 13:00 – 14:00 od poniedziałku do piątku w dni pracujące dla Zamawiającego. Kserokopię gwarancji lub poręczenia zaleca się dołączyć do oferty. 3) Zamawiający wymaga złożenia oryginału gwarancji lub oryginału poręczenia w zakresie wniesienia wadium w przypadku, gdy do skuteczności obowiązywania – zatrzymania przez Zamawiającego wadium jest niezbędna forma oryginału. Zaleca się złożenie oryginału dokumentu w każdym przypadku. 4) Gwarancja (poręczenie) musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta (Poręczyciela). Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podpisem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji (poręczenia) winno wynikać: a) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt. 8.5. i 8.6. bez obowiązku potwierdzania tych okoliczności, b) termin obowiązywania gwarancji (poręczenia), który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, c) miejsce i termin zwrotu gwarancji. 8.4 W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczeń i sporządzonego w języku obcym, Zamawiający żąda, aby do oferty zostało złożone jego tłumaczenie. 8.5 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczeń, o których mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictwa lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8.6 Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8.7 Wykonawca, który nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy, albo nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 8.8 Zamawiający, zgodnie z art. 46 ustawy, z zastrzeżeniem pkt 8.6, zwraca niezwłocznie wadium: a) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza - po zawarciu umowy sprawie zamówienia publicznego, c) na wniosek Wykonawcy, który: wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, został wykluczony z postępowania, z zastrzeżeniem pkt 8.5, którego oferta została odrzucona 8.9 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 8.8 lit. a), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza lub w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8.10 W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8.11 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenia, w przypadku: a) konieczności wykonania robót zamiennych, która ujawniła się w trakcie realizacji Umowy, a zmiana jest korzystna dla Zamawiającego ze względu na poprawę parametrów technicznych, obniżenie kosztów eksploatacji, postęp technologiczny lub też jest wywołana brakiem dostępności na rynku określonych materiałów lub urządzeń; w takiej sytuacji zmiana wynagrodzenia ryczałtowego odbędzie się w ten sposób, że wynagrodzenie stanowić będzie równowartość różnicy pomiędzy wartością robót zaniechanych, obliczoną na podstawie cen z kosztorysu Wykonawcy, a wartością robót zamiennych obliczoną wg średnich stawek wydawnictwa SEKOCENBUD w kwartale poprzedzającym kwartał, w którym następuje zmiana Umowy, a dla nakładów i robót nie występujących w SEKOCENBUDZIE, wg cen rynkowych zaakceptowanych przez Zamawiającego, b) konieczności zaniechania określonych prac i/lub robót, która ujawniła się w trakcie realizacji Umowy i wymagają tego względy techniczne; w takiej sytuacji obniżenie wynagrodzenia ryczałtowego odbędzie się w ten sposób, że wartość wynagrodzenia podlegającego obniżeniu zostanie ustalona na podstawie cen z kosztorysu Wykonawcy. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w zakresie terminu wykonania Przedmiotu Umowy, w przypadku: a) konieczności przedłużenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy z przyczyn niezależnych od Stron (np. zaistnienie kolizji z nieuwidocznionymi w Dokumentacji projektowej instalacjami, konieczność wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej, siła wyższa) lub z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, przy czym przedłużenie terminu realizacji Umowy może nastąpić wyłącznie o czas trwania przyczyny, która go wywołała – co ma zastosowanie m.in. w przypadku, gdy wystąpi przerwa w realizacji Umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego i po pisemnym stwierdzeniu tego faktu przez Zamawiającego powodującym, na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę, zawieszenie terminu realizacji Umowy, będzie on, po ustaniu przyczyny zawieszenia, ulegał przedłużeniu o czas przerwy w drodze zmiany Umowy; b) konieczność przedłużenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy jest następstwem robót zamiennych, o których mowa w ust. 1 lit. a), przy czym przedłużenie to może nastąpić wyłącznie o czas, który jest uzasadniony charakterem tych robót i technologią ich wykonania; c) konieczności realizacji w drodze odrębnej umowy prac lub robót powiązanych z przedmiotem Umowy, co w związku z potrzebą ich skoordynowania i uwzględnienia wzajemnych powiązań może powodować przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy i może nastąpić wyłącznie o czas uzasadniony charakterem robót i technologią ich wykonania. 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wyłącznie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług (VAT); zmiana będzie dotyczyła wynagrodzenia za prace i/lub roboty niezrealizowane przed zmianą stawki podatku i co do których Wykonawca nie pozostaje w zwłoce. 4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany podmiotów, o których mowa w § 12 Umowy oraz zmianę Podwykonawców lub zmianę zakresu robót wykonywanych przez poszczególnych Podwykonawców, na zasadach określonych w § 13 ust. 2 Umowy. 5. Zamawiający przewiduje zmianę osób wskazanych w § 18 ust. 3 Umowy dokonywaną na zasadach określonych w § 19 ust. 2 Umowy. 6. Niniejsza Umowa może ulec zmianie także w przypadkach określonych w art. 144 PZP.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Zgodnie z paragrafem 33 umowy: 1. Strony zgodnie oświadczają, że informacje i dane, które są przekazywane w związku z realizacją niniejszej Umowy mają charakter poufny i nie mogą być udostępniane osobom trzecim z wyjątkiem uczestników procesu budowlanego w zakresie, który jest niezbędny do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. 2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy udzielania informacji organom kontroli finansowej i organom wymiaru sprawiedliwości oraz organom kontroli, w zakresie prowadzonych przez nie postępowań oraz informacji, do których przekazania uprawniają i/lub zobowiązują przepisy prawa oraz informacji w zakresie wykonania, nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, faktu naliczenia Wykonawcy kar umownych (ww. okoliczności nie stanowią tajemnicy Wykonawcy).
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-12, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH