Ogłoszenie nr 575148-N-2017 z dnia 2017-08-23 r.

Gmina Miasto Nowy Targ: Wykonanie usług konserwacji i renowacji ksiąg dawnych z lat 1889-1918 dla Urzędu Stanu Cywilnego w Nowym Targu.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Nowy Targ, krajowy numer identyfikacyjny 52395600000, ul. ul. Krzywa  1 , 34400   Nowy Targ, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 182 611 244, e-mail krzysztof_iskra@um.nowytarg.pl, faks 182 662 312.
Adres strony internetowej (URL): www.nowytarg.pl
Adres profilu nabywcy: www.nowytarg.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.nowytarg.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.nowytarg.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Miasta Nowy Targ ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ pok.101 Ip. Sekretariat Burmistrza

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usług konserwacji i renowacji ksiąg dawnych z lat 1889-1918 dla Urzędu Stanu Cywilnego w Nowym Targu.
Numer referencyjny: ZP.271.20.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług konserwacji i renowacji ksiąg dawnych z lat 1889-1918 dla Urzędu Stanu Cywilnego w Nowym Targu. 2. Wykonanie usług konserwacji i renowacji ksiąg dawnych z lat 1889-1918 dla Urzędu Stanu Cywilnego w Nowym Targu obejmuje: I część: 1/ księga dotycząca miejscowości Podvilk sporządzona w języku węgierskim z wpisami z lat 1895 – 1918 o wymiarach 39.5x26x2,5 (cm), 111 kart, 2/ księga metrykalna aktów urodzeń sporządzona w języku węgierskim z wpisami z lat 1895 – 1898 opisana jako: „Gyujto teka Jablonka Szuletesi anyakonyv 1895-1898” o wymiarach 40x26x4,5 (cm), 314 kart, 3/ księga metrykalna aktów urodzeń obwodu Lipnica opisana jako Also-Lipnica (Lipnica Wielka) sporządzona w języku węgierskim z wpisami z lat 1895 – 1898 40,5x29x5 (cm), 302 kart, 4/ księga metrykalna aktów urodzenia obwodu Piekielnik opisana jako: „Also Lipnica Szuletesi anyakonyv 1895-1902”. o wymiarach 40,5x29,5x5 (cm), 306 kart. II część: 1/ księga – sporządzona w języku węgierskim z wpisami z od lat 1899 dla urodzeń obwodu Trybsz o wymiarach 39,5x25x4,5 (cm), 302 kartki, 2/ księga metrykalna aktów zgonu Podwilk sporządzona w języku węgierskim z wpisami z lat 1907 - 1918 o wymiarach 40,5x30,5x3,3 (cm), 145 kart, 3/ księga metrykalna aktów urodzeń Chizsne (Chyżne) sporządzona w języku węgierskim z wpisami z lat 1895-1906 o wymiarach 30x39,5x4 (cm), 292 karty, 4/ księga metrykalna aktów urodzeń sporządzona w języku węgierskim z wpisami 1901-1906 o wymiarach 39x26x5 (cm) 301 karty, 5/ księga metrykalna aktów urodzenia obwodu Zubrzyca (bez okładki) o wymiarach 39,2x24x2,6 (cm), 194 karty. III część: 1/ księga metrykalna aktów małżeństw obwodu Piekielnik 1895-1903 sporządzona w języku węgierskim o wymiarach 40x27x4 (cm), 200 kart, 2/ księga metrykalna aktów zgonu obwodu Lipnica opisana jako: „Also lipnica halotti  anyakonyvenek 1889 - 1904” o wymiarach 39,5x27x4,5 (cm), 301 kart, 3/ księga metrykalna aktów urodzenia obwodu Lipnica opisana jako: „Szuletesi  anyakonyvenek elso peldanya 1907 – 1918” bez obwoluty o wymiarach 40x28x2,8 (cm) 216 kart, 4/ księga metrykalna aktów małżeństwa dotycząca miejscowości Lipnica Mała sporządzona w języku polskim o wymiarach 40x26,5x4,5 (cm), 268 kart. 3.Konserwacja i renowacja ma polegać na: 1/ naprawie uszkodzonych pieczęci lakowych, usunięciu elementów metalowych, podklejeniu porwanych kartek, podklejeniu certyfikowanymi materiałami bezkwasowymi, ręcznym zszyciu naturalnymi nićmi, podklejeniu kart ksiąg bibułą japońską, z użyciem naturalnych klei (bez rozszywania księgi), bez zrywania sznurka, którym pierwotnie była zszyta księga, bez usuwania pieczęci lakowych: wyprostowaniu pozagniatanych kart, 2/ naprawie okładek ma polegać na naprawie rozwarstwień oraz podklejaniu narożników, naprawianiu grzbietów i boków ksiąg. Okładki, wyklejki, grzbiety i narożniki ksiąg nie mogą być zrywane i pozostają oryginalne. Napisy i etykiety na okładkach pozostają oryginalne, 3/ wyklejki powinny być z włoskiego papieru bezkwasowego w kolorze ecru. Kolor powinien być taki jak w księdze. Księgi, w których znajduje się grzyb wymagają odgrzybiania, Uwaga: Zamawiający informuje, iż istnieje możliwość obejrzenia ksiąg przeznaczonych do renowacji w siedzibie zamawiającego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. 4. Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia: 1/ stopień zużycia każdej księgi ocenia się szacunkowo od 20%-60% (fotografie w załączeniu), 2/ renowacja winna być dokonana zgodnie z zasadami konserwacji ksiąg dawnych, 3/ wykonawca zobowiązany jest do używania odpowiednich materiałów konserwatorskich, w tym w szczególności papieru bezkwasowego i kleju bezkwasowego, 4/ po dokonaniu renowacji wykonawca – konserwator powinien dostarczyć wraz z księgami protokół wykonanych prac konserwatorsko-renowacyjnych wraz z certyfikatem użytych materiałów, 5/ zamawiający wymaga umieszczenia ksiąg w kartonach z tektury bezkwasowej, 6/ zakres zamówienia obejmuje również osobisty odbiór ksiąg z siedziby zamawiającego oraz ich osobiste dostarczenie po wykonaniu usługi do siedziby zamawiającego pod adres ul. Krzywa 1 34-400 Nowy Targ pok. 008. 7/ wykonawca udzieli minimum 5 letniej rękojmi na wykonane usługi.

II.5) Główny kod CPV: 79971000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
79971200-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-12-11

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia. - rozpoczęcie - od daty podpisania umowy - zakończenie - najpóźniej do 11 grudnia 2017r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie (niezależnie od ilości części, na które wykonawca składa ofertę) usługi konserwacji i renowacji archiwaliów w tym: 1/ dla I części zamówienia łącznie 60 000,00 zł brutto (sześćdziesiąt tysięcy złotych ) oraz wykaże że przynajmniej dwie z tych usług zostały wykonane należycie, 2/ dla II części zamówienia łącznie 60 000,00 zł brutto (sześćdziesiąt tysięcy złotych ) oraz wykaże że przynajmniej dwie z tych usług zostały wykonane należycie, 3/ dla III części zamówienia łącznie 60 000,00 zł brutto (sześćdziesiąt tysięcy złotych ) oraz wykaże że przynajmniej dwie z tych usług zostały wykonane należycie, W przypadku wykonawcy składającego ofertę na więcej iż jedną część wartość zrealizowanych usług należy zsumować np. dla części I, II i III wartość wymaganego przerobu wynosi 180 000 zł brutto łącznie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy/ wypełniony i podpisany załącznik nr 5 do SIWZ/,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, należy. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza, lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w rozdziale IX ust. 1 i 2 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także oświadczenie, o którym mowa w rozdziale IX ust 1 i 2 zawierające informacje o tych podmiotach.4. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdziale IX ust. 9 pkt 2. 5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu wypełnia oświadczenie, o którym mowa w rozdziale IX ust. 2 w zakresie dotyczącym podwykonawców. 6. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenia zamówienia. 7. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie (jeżeli postępowanie nie zostanie unieważnione) zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Termin wykonania zamówienia40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1-6 ustawy. W związku z art. 144 ustawy zamawiający informuje, że zmiana postanowień w zawartej umowie może nastąpić w następujących przypadkach: 1/ zmiany danych teleadresowych wykonawcy, nazwy wykonawcy, osób reprezentujących firmę, - na wniosek zamawiającego lub wykonawcy w postaci pisemnej zgody zamawiającego, 2/ zmiany podwykonawcy, przy pomocy, którego wykonawca realizuje przedmiot umowy - na wniosek wykonawcy w postaci pisemnej zgody zamawiającego, 3/ rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie wykonawcy - na wniosek wykonawcy w postaci pisemnej zgody zamawiającego, 4/ ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług pozostałej do zapłaty należności wynikającej z umowy po ustaleniu zakresu, którego dotyczy zmiana i zawarciu stosownego aneksu - jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, 5/ ustawowej zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę pozostałej do zapłaty należności wynikającej z umowy po ustaleniu zakresu, którego dotyczy zmiana i zawarciu stosownego aneksu - jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, 6/ zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne pozostałej do zapłaty należności wynikającej z umowy po ustaleniu zakresu, którego dotyczy zmiana i zawarciu stosownego aneksu - jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-09-04, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Wykonanie usług konserwacji i renowacji ksiąg dawnych z lat 1889-1918 dla Urzędu Stanu Cywilnego w Nowym Targu.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:I część: 1/ księga dotycząca miejscowości Podvilk sporządzona w języku węgierskim z wpisami z lat 1895 – 1918 o wymiarach 39.5x26x2,5 (cm), 111 kart, 2/ księga metrykalna aktów urodzeń sporządzona w języku węgierskim z wpisami z lat 1895 – 1898 opisana jako: „Gyujto teka Jablonka Szuletesi anyakonyv 1895-1898” o wymiarach 40x26x4,5 (cm), 314 kart, 3/ księga metrykalna aktów urodzeń obwodu Lipnica opisana jako Also-Lipnica (Lipnica Wielka) sporządzona w języku węgierskim z wpisami z lat 1895 – 1898 40,5x29x5 (cm), 302 kart, 4/ księga metrykalna aktów urodzenia obwodu Piekielnik opisana jako: „Also Lipnica Szuletesi anyakonyv 1895-1902”. o wymiarach 40,5x29,5x5 (cm), 306 kart.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79971000-1, 79971200-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-12-11
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin wykonania zamówienia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Wykonanie usług konserwacji i renowacji ksiąg dawnych z lat 1889-1918 dla Urzędu Stanu Cywilnego w Nowym Targu.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:II część: 1/ księga – sporządzona w języku węgierskim z wpisami z od lat 1899 dla urodzeń obwodu Trybsz o wymiarach 39,5x25x4,5 (cm), 302 kartki, 2/ księga metrykalna aktów zgonu Podwilk sporządzona w języku węgierskim z wpisami z lat 1907 - 1918 o wymiarach 40,5x30,5x3,3 (cm), 145 kart, 3/ księga metrykalna aktów urodzeń Chizsne (Chyżne) sporządzona w języku węgierskim z wpisami z lat 1895-1906 o wymiarach 30x39,5x4 (cm), 292 karty, 4/ księga metrykalna aktów urodzeń sporządzona w języku węgierskim z wpisami 1901-1906 o wymiarach 39x26x5 (cm) 301 karty, 5/ księga metrykalna aktów urodzenia obwodu Zubrzyca (bez okładki) o wymiarach 39,2x24x2,6 (cm), 194 karty.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79971000-1, 79971200-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-12-11
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin wykonania zamówienia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Wykonanie usług konserwacji i renowacji ksiąg dawnych z lat 1889-1918 dla Urzędu Stanu Cywilnego w Nowym Targu.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:III część: 1/ księga metrykalna aktów małżeństw obwodu Piekielnik 1895-1903 sporządzona w języku węgierskim o wymiarach 40x27x4 (cm), 200 kart, 2/ księga metrykalna aktów zgonu obwodu Lipnica opisana jako: „Also lipnica halotti  anyakonyvenek 1889 - 1904” o wymiarach 39,5x27x4,5 (cm), 301 kart, 3/ księga metrykalna aktów urodzenia obwodu Lipnica opisana jako: „Szuletesi  anyakonyvenek elso peldanya 1907 – 1918” bez obwoluty o wymiarach 40x28x2,8 (cm) 216 kart, 4/ księga metrykalna aktów małżeństwa dotycząca miejscowości Lipnica Mała sporządzona w języku polskim o wymiarach 40x26,5x4,5 (cm), 268 kart.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79971000-1, 79971200-3, 79971200-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-12-11
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin wykonania zamówienia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: