Ogłoszenie nr 518713-N-2018 z dnia 2018-02-15 r.

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kraśnik: Dostawa sortów mundurowych leśnika i sortów bhp na 2018 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kraśnik, krajowy numer identyfikacyjny 43051620000000, ul. ul. Janowska  139 , 23200   Kraśnik, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 081 8252041, 8252042, e-mail krasnik@lublin.lasy.gov.pl, faks 818 843 709.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lublin/nadl_krasnik/zamowienia_publiczne

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lublin/nadl_krasnik/zamowienia_publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy przesyłać, składać w formie pisemnej.
Adres:
Nadleśnictwo Kraśnik, ul. Janowska 139, 23-200 Kraśnik

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sortów mundurowych leśnika i sortów bhp na 2018 r.
Numer referencyjny: ZG.270.1.2018.ZG5
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sortów mundurowych leśnika i sortów bhp w roku 2018. Elementy mundurowe leśnika powinny być wykonane z tkanin i wg. wzorów określonych: 1) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru mundurów leśnika i oznak dla osób uprawionych do ich noszenia (Dz. U. z 2017 r. poz. 2466), w niniejszym przetargu dopuszcza się dostawę sortów mundurowych wg wzorów obowiązujących przed wejściem w życie ww. rozporządzenia, 2) Zarządzeniem nr 50 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 62 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie wzorca oraz zasad i norm użytkowania mundurów leśnika przez pracowników Lasów Państwowych, 3) Zarządzeniem nr 62 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie wzorca oraz zasad i norm użytkowania mundurów leśnika przez pracowników Lasów Państwowych, 4) Zarządzeniem nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 44 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie zmian w dokumentacji techniczno-technologicznej dla niektórych przedmiotów mundurów leśnika, 5) Zarządzeniem nr 44 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie zmian w dokumentacji techniczno-technologicznej dla niektórych przedmiotów mundurów leśnika, 6) Zarządzeniem nr 16 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zmian w dokumentacji techniczno - technologicznej dla niektórych przedmiotów mundurów leśnika. Treść ww. aktów prawnych oraz dokumentacja techniczno-technologiczna, oraz fotograficzna dokumentacja sortów są dostępne na stronie internetowej Ośrodka Rozwojowo - Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu: http://www.bedon.lasy.gov.pl/akty-prawne#.Wnlhda7ibcs , http://www.bedon.lasy.gov.pl/dokumentacja-techniczno-technologiczna#.VP2JPeGSIHA , http://www.bedon.lasy.gov.pl/fotograficzna-dokumentacja-sortow-mundurowych#.VP2JkeGSIHA . Sorty bhp obejmują środki ochrony indywidualnej, odzież ochronną i obuwie bhp. Sorty bhp winny być zgodne z: 1) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2005 r. nr 259, poz. 2173 z późn. zm.); 2) Protokołem dodatkowym nr 24 do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, zawartego dnia 29 stycznia 1998 r. i wpisanego do rejestru Ponadzakładowych Układów Zbiorowych Pracy pod numerem U-XLIII, zawartym dnia 25 listopada 2014 r.; 3) Odzież ochronna i obuwie robocze powinny posiadać atesty, odpowiednie parametry techniczne, zapewniać bezpieczne wykonywanie czynności związanych z wykonywaną pracą i powinna być oznaczona symbolem „CE ”.Szczegółowy opis odzieży i obuwia roboczego zawierają Polskie Normy: a) odzież ochronna (ubrania): wymagania ogólne PN-EN 340:2006 b) środki ochrony indywidualnej obuwie bezpieczne PN-EN ISO 20345:2012 c) obuwie ochronne PN-EN ISO 20346:2017/A1:2008 d) odzież ochronna - ochrona przed deszczem PN-EN 343+A1:2008 e) odzież ochronna -wyroby odzieżowe chroniące przed chłodem PN-EN 14058:2007 f) odzież ochronna dla użytkowników pilarek łańcuchowych przenośnych - Wymagania dotyczące ochrony nóg - PN-EN 381-5:2000 g) Dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich 89/686/EWG. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy z zakresu odzieży ochronnej i obuwia bhp są zgodne z polskimi normami i dyrektywami europejskimi wykonawca złoży oświadczenie zawarte w formularzu oferty. Kolorystyka ubrań ochronnych winna nawiązywać do kolorystyki określonej dla terenowego munduru leśnika, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie wzorów munduru leśnika. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części. Część nr 1 - dostawa sortów mundurowych leśnika - wielkość przedmiotu zamówienia w zakresie umundurowania określona jest na 6046 pkt. Łączną ilość zamówienia w rozbiciu na poszczególne elementy umundurowania przedstawia się następująco: (I) Mundur wyjściowy leśnika: marynarka męska i damska - gabardyna lub tropik szt. 9, spodnie męskie i damskie - gabardyna lub tropik szt. 6, marynarka męska i damska - gabardyna z wykończeniem oleofobowym szt. 3, spodnie męskie i damskie - gabardyna z wykończeniem oleofobowym szt. 4, spódnica gabardyna lub tropik szt. 5, koszula męska, bluzka damska szt. 6, koszula męska, bluzka damska - bawełna 100% szt. 11, krawat szt. 8, czapka mundurowa szt. 5, płaszcz męski szt. 1, płaszcz damski szt. 1, kapelusz męski lub damski szt. 1, kurtka męska szt. 8, kurtka damska szt. 4, szalik szt. 3, rękawice damskie lub męskie para 5, skarpety letnie termoaktywne para 18, skarpety przejściowe termoaktywne para 18, skarpety zimowe termoaktywne para 13, półbuty męskie, damskie para 13. (II) Mundur codzienny leśnika: koszula męska, bluzka damska z długim i krótkim rękawem szt. 18, koszula męska, bluzka damska z długim i krótkim rękawem - bawełna 100% szt. 25, sweter szt. 16, kamizelka szt. 5, bluza z polaru typu windstoper szt. 13, kurtka wierzchnia szt. 4, czapka zimowa szt. 4, półbuty typu "Sympatex" para 10, półbuty typu "Gore-tex" para 16. (III) Mundur terenowy leśnika: bluza z kamizelką letnią szt. 7, spodnie letnie szt. 33, czapka letnia szt. 1, kurtka zimowa szt. 5, spodnie zimowe szt. 18, czapka zimowa szt. 3, trzewiki typu "Sympatex" para 3, trzewiki typu "Gore- tex" niskie para 8, trzewiki typu "Gore-tex" wysokie para 11, trzewiki typu "Sympatex" z ociepleniem typu "Thinsulate" para 4, trzewiki typu "Gore-tex" niskie z ociepleniem typu "Thinsulate" para 6, trzewiki typu "Gore-tex" wysokie z ociepleniem typu "Thinsulate" para 11. (IV) Oznaki uzupełniające: oznaki służbowe wyhaftowane bajorkiem para 4. Część nr 2 - dostawa sortów bhp. Łączna ilość zamówienia w rozbiciu na poszczególne elementy sortów bhp przedstawia się następująco: ubranie letnie, w tym 2 pary spodni komplet 2, ubranie ocieplane, tkania z membraną oddychającą komplet 24, ubranie całoroczne, tkanina z membraną komplet 8, kurtka i spodnie przeciwdeszczowe komplet 24, koszula robocza długi rękaw szt. 27, koszula krótki rękaw/t-shirt szt. 27, koszulka termoaktywna krótki rękaw szt. 27, koszulka termoaktywna długi rękaw szt. 31, kalesony/leginsy męskie/damskie termoaktywne szt. 31, buty terenowe wodochronne z membraną oddychającą para 10, skarpety letnie para 57, skarpety zimowe para 57, czapka letnia szt. 2, hełm ochronny szt. 2, czepek pod hełm szt. 37, kamizelka ostrzegawcza szt. 2, kamizelka ciepłochronna szt. 2, fartuch szt. 2. Wykonawca zapewni dostawę elementów umundurowania leśnika i sortów bhp dla osób nietypowych. Realizacja dostaw odbywać się będzie do siedziby zamawiającego jeden raz na kwartał, z tym że w pierwszym kwartale, w drugiej połowie marca, w czwartym kwartale do końca miesiąca listopada. Dokładne terminy poszczególnych dostaw będą uzgadniane telefonicznie z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Dopuszczalny będzie także indywidualny odbiór z punktu odbioru wykonawcy położonego w odległości do 100 km od siedziby zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV: 18000000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
18110000-3
18140000-2
18200000-1
18220000-7
18222200-3
18330000-1
18423000-0
18424000-7
18440000-5
18800000-7
18815000-5
18100000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-31
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawca, który: 1) nie podlega wykluczeniu, 2) spełnia warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 2. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu – zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu (zał. nr 5 do s.i.w.z.) . Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, załącza do oferty oświadczenie (zał. nr 5 do s.i.w.z.) podmiotu trzeciego. 3. Wykonawca, który zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcy w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia udziału w postępowaniu - zamieszcza informacje o podwykonawcy w oświadczeniu. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, załącza do oferty oświadczenie (zał. nr 5 do s.i.w.z.) podwykonawców. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia (zał. nr 5 do s.i.w.z.) składają każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 5. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej dwie dostawy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem: - dla części nr 1 - (dostawa umundurowania dla jednostek Lasów Państwowych, wojska, policji, straży pożarnych lub innych służb mundurowych) o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100) brutto każda i odpowiednio potwierdzonych, że zostały wykonane należycie, - dla części nr 2 - (dostawa sortów bhp dla jednostek Lasów Państwowych lub innych służb mundurowych) o wartości nie mniejszej niż 20.000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100) brutto każda i odpowiednio potwierdzonych, że zostały wykonane należycie. W przypadku ubiegania się o dwie części zamówienia zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej dwie dostawy o wartości nie mniejszej niż 70.000,00 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt tysięcy 00/100) w przedmiocie jak dla części nr 1. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 oraz ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu, natomiast określony warunek winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 2) zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inne dokumenty potwierdzające, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp; 3) zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp; Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych powyżej (sekcja III.4), składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające: - że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert). Jeżeli w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, że zostały wykonane należycie - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do s.i.w.z.; b) dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej której udostępniono s.i.w.z. informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, składa stosownie do treści art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli upoważnienie do jej podpisania nie wynika z dokumentów rejestrowych. 3. Zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia wykonawcy zasobów przez podmiot trzeci. Dokumenty te określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy inne podmioty, na zdolności, których wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 4. Formularz ceny ofertowej.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium o wartości: - dla części nr 1 - 2.000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100), - dla części nr 2 - 1.000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100). 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że to poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 18 1020 3235 0000 5102 0023 4799 w PKO BP S.A. O/Kraśnik. Tytuł przelewu: „Wadium część nr ............ – Dostawa sortów mundurowych leśnika i sortów bhp na 2018 r.”. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym zamawiającego. 4. Wadium wniesione w pozostałych formach, należy w oryginale złożyć w pokoju nr 3 (sekretariat) w siedzibie zamawiającego. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób czytelny umożliwiający jego identyfikacje (np. złożony wraz z imienną pieczątka lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania oferta, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium określonej w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 6. Oferta niezabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie odrzucona. 7. Zwrot wadium: a) zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ppkt. b) poniżej, b) wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. d) wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zawarciu umowy. 8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 7 ppkt. a) powyżej, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, nie przedstawi tych dokumentów i oświadczeń na okoliczność spełnienia warunków udziału w postępowaniu, pełnomocnictw, informacji o przynależności do grupy kapitałowej lub nie wyrazi zgody na poprawienie innej omyłki, polegającej na niezgodności treści oferty ze s.i.w.z. niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena ofertowa60,00
termin płatności40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
1. Wszystkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do s.i.w.z. 2. Umowa pod rygorem nieważności wymaga zachowania formy pisemnej.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
3. Zmiany umowy: 1) zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilościowej poszczególnych elementów umundurowania leśnika, przy zachowaniu ilości punktów, 2) zmiana podwykonawców może być dokonana w sytuacji: - na żądanie zamawiającego w przypadku nienależytego wykonania powierzonych prac, - na wniosek wykonawcy w przypadku nienależytego wykonywania powierzonych prac lub innych obiektywnych okoliczności niezależnych od wykonawcy (np. rezygnacji); 3) zmian korzystnych dla zamawiającego, których na dzień ogłoszenia przetargu nie przewidział, a dotyczących każdego jej postanowienia, tj. takich zmian, które nie wpłynęłyby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie publiczne bądź na wynik samego postępowania o to zamówienie - aneks do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-23, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: dostawa sortów mundurowych leśnika
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wielkość przedmiotu zamówienia w zakresie umundurowania określona jest na 6046 pkt. Łączną ilość zamówienia w rozbiciu na poszczególne elementy umundurowania przedstawia się następująco: (I) Mundur wyjściowy leśnika: marynarka męska i damska - gabardyna lub tropik szt. 9, spodnie męskie i damskie - gabardyna lub tropik szt. 6, marynarka męska i damska - gabardyna z wykończeniem oleofobowym szt. 3, spodnie męskie i damskie - gabardyna z wykończeniem oleofobowym szt. 4, spódnica gabardyna lub tropik szt. 5, koszula męska, bluzka damska szt. 6, koszula męska, bluzka damska - bawełna 100% szt. 11, krawat szt. 8, czapka mundurowa szt. 5, płaszcz męski szt. 1, płaszcz damski szt. 1, kapelusz męski lub damski szt. 1, kurtka męska szt. 8, kurtka damska szt. 4, szalik szt. 3, rękawice damskie lub męskie para 5, skarpety letnie termoaktywne para 18, skarpety przejściowe termoaktywne para 18, skarpety zimowe termoaktywne para 13, półbuty męskie, damskie para 13. (II) Mundur codzienny leśnika: koszula męska, bluzka damska z długim i krótkim rękawem szt. 18, koszula męska, bluzka damska z długim i krótkim rękawem - bawełna 100% szt. 25, sweter szt. 16, kamizelka szt. 5, bluza z polaru typu windstoper szt. 13, kurtka wierzchnia szt. 4, czapka zimowa szt. 4, półbuty typu "Sympatex" para 10, półbuty typu "Gore-tex" para 16. (III) Mundur terenowy leśnika: bluza z kamizelką letnią szt. 7, spodnie letnie szt. 33, czapka letnia szt. 1, kurtka zimowa szt. 5, spodnie zimowe szt. 18, czapka zimowa szt. 3, trzewiki typu "Sympatex" para 3, trzewiki typu "Gore- tex" niskie para 8, trzewiki typu "Gore-tex" wysokie para 11, trzewiki typu "Sympatex" z ociepleniem typu "Thinsulate" para 4, trzewiki typu "Gore-tex" niskie z ociepleniem typu "Thinsulate" para 6, trzewiki typu "Gore-tex" wysokie z ociepleniem typu "Thinsulate" para 11. (IV) Oznaki uzupełniające: oznaki służbowe wyhaftowane bajorkiem para 4. Wykonawca zapewni dostawę elementów umundurowania leśnika i sortów bhp dla osób nietypowych. Realizacja dostaw odbywać się będzie do siedziby zamawiającego jeden raz na kwartał, z tym że w pierwszym kwartale, w drugiej połowie marca, w czwartym kwartale do końca miesiąca listopada. Dokładne terminy poszczególnych dostaw będą uzgadniane telefonicznie z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Dopuszczalny będzie także indywidualny odbiór z punktu odbioru wykonawcy położonego w odległości do 100 km od siedziby zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 18000000-9, 18100000-0, 18110000-3, 18140000-2, 18200000-1, 18220000-7, 18222200-3, 18330000-1, 18423000-0, 18424000-7, 18440000-5, 18800000-7, 18815000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena ofertowa60,00
termin płatności40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: dostawa sortów bhp
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Łączna ilość zamówienia w rozbiciu na poszczególne elementy sortów bhp przedstawia się następująco: ubranie letnie, w tym 2 pary spodni komplet 2, ubranie ocieplane, tkania z membraną oddychającą komplet 24, ubranie całoroczne, tkanina z membraną komplet 8, kurtka i spodnie przeciwdeszczowe komplet 24, koszula robocza długi rękaw szt. 27, koszula krótki rękaw/t-shirt szt. 27, koszulka termoaktywna krótki rękaw szt. 27, koszulka termoaktywna długi rękaw szt. 31, kalesony/leginsy męskie/damskie termoaktywne szt. 31, buty terenowe wodochronne z membraną oddychającą para 10, skarpety letnie para 57, skarpety zimowe para 57, czapka letnia szt. 2, hełm ochronny szt. 2, czepek pod hełm szt. 37, kamizelka ostrzegawcza szt. 2, kamizelka ciepłochronna szt. 2, fartuch szt. 2. Wykonawca zapewni dostawę elementów umundurowania leśnika i sortów bhp dla osób nietypowych. Realizacja dostaw odbywać się będzie do siedziby zamawiającego jeden raz na kwartał, z tym że w pierwszym kwartale, w drugiej połowie marca, w czwartym kwartale do końca miesiąca listopada. Dokładne terminy poszczególnych dostaw będą uzgadniane telefonicznie z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Dopuszczalny będzie także indywidualny odbiór z punktu odbioru wykonawcy położonego w odległości do 100 km od siedziby zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 18000000-9, 18100000-0, 18110000-3, 18140000-2, 18200000-1, 18220000-7, 18222200-3, 18330000-1, 18423000-0, 18424000-7, 18440000-5, 18800000-7, 18815000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena ofertowa60,00
termin płatności40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: