Ogłoszenie nr 659629-N-2018 z dnia 10.12.2018 r.

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego zamawia usługę na: a) Wykonanie usługi ochrony fizycznej osób i mienia w siedzibie głównej Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego wraz z przyległym do niego terenem w Warszawie, al. Wilanowska 204 oraz b) wykonanie usługi ochrony fizycznej i monitoringu osób i mienia w budynku biurowo-magazynowym w Warszawie przy ul. Senatorskiej 14; c) wykonanie usługi ochrony fizycznej osób i mienia w Willi Narutowicza w wraz z przyległym do niego terenem w Warszawie, przy ul. Parkowej 23.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego zamawia usługę na: a) Wykonanie usługi ochrony fizycznej osób i mienia w siedzibie głównej Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego wraz z przyległym do niego terenem w Warszawie, al. Wilanowska 204 oraz b) wykonanie usługi ochrony fizycznej i monitoringu osób i mienia w budynku biurowo-magazynowym w Warszawie przy ul. Senatorskiej 14; c) wykonanie usługi ochrony fizycznej osób i mienia w Willi Narutowicza w wraz z przyległym do niego terenem w Warszawie, przy ul. Parkowej 23.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, krajowy numer identyfikacyjny 109498300000, ul. Aleja Wilanowska  204 , 02730   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 228 433 876, e-mail j.mazurek@mhprl.pl, faks 228 433 876.
Adres strony internetowej (URL): http://mhprl.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Instytucja kultury
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://mhprl.pl/przetargi/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://mhprl.pl/przetargi/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego zamawia usługę na: a) Wykonanie usługi ochrony fizycznej osób i mienia w siedzibie głównej Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego wraz z przyległym do niego terenem w Warszawie, al. Wilanowska 204 oraz b) wykonanie usługi ochrony fizycznej i monitoringu osób i mienia w budynku biurowo-magazynowym w Warszawie przy ul. Senatorskiej 14; c) wykonanie usługi ochrony fizycznej osób i mienia w Willi Narutowicza w wraz z przyległym do niego terenem w Warszawie, przy ul. Parkowej 23.
Numer referencyjny: ZP/1/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: a) wykonanie usługi ochrony fizycznej i monitoringu osób i mienia w siedzibie głównej Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego wraz z przyległym terenem w Warszawie (al. Wilanowska 204) oraz b) wykonanie usługi ochrony fizycznej i monitoringu osób i mienia w budynku biurowo-magazynowym wraz z dziedzińcem przy ul. Senatorskiej 14 w Warszawie. c) wykonanie usługi ochrony fizycznej osób i mienia w Willi Narutowicza wraz z przyległym terenem przy ul. Parkowej 23 w Warszawie. 2. Ochrona, o której mowa w pkt. 1.a) ma być wykonywana we wszystkie dni miesiąca, także w niedziele i święta, w systemie całodobowym (tj. 24 godziny na dobę) przez jednego pracownika z licencją, posiadającego wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, wyposażonego w urządzenie do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej (paralizator) oraz wspomaganego patrolem interwencyjnym Wykonawcy. Wykonawca zamontuje w w/w obiekcie na swój koszt urządzenie do przechowywania broni i amunicji, spełniające wymagania w klasie I, z certyfikowanym zamkiem w klasie C. Ochrona na obiekcie al. Wilanowska 204 odbywać się będzie w systemie 12 godzinnym. 3. Ochrona, o której mowa w pkt. 1.b) ma być wykonywana we wszystkie dni miesiąca, także w niedziele i święta, w systemie całodobowym (tj. 24 godziny na dobę) przez jednego pracownika ochrony, a od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-20:00 przez dwóch pracowników jednocześnie, z licencją, posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników i będzie wspomagana całodobowo patrolem interwencyjnym Wykonawcy. 4. Ochrona, o której mowa w pkt. 1.c) ma być wykonywana we wszystkie dni miesiąca, także w niedziele i święta, w systemie całodobowym (tj. 24 godziny na dobę) przez jednego pracownika ochrony jednocześnie z licencją, posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników i będzie wspomagana całodobowo patrolem interwencyjnym Wykonawcy.

II.5) Główny kod CPV: 79710000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
79715000-9
79711000-1
92521200-1
92522000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 01.02.2019   lub zakończenia: 31.01.2022

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udział wykonawcy, którzy na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, spełniają warunki dotyczące: Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – dla spełnienia niniejszego warunku, Wykonawca musi wykazać, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia. Ocena spełnienia warunku, będzie dokonywana metodą 0 – 1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o „Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu” oraz w oparciu o aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia. Wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający sie o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 23 ustawy Pzp, muszą spełnić warunek wymieniony w art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp., tzn. każdy Wykonawca winien posiadać aktualną koncesję.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Dla spełnienia niniejszego warunku, Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych); Ocena spełnienia warunku, będzie dokonywana metodą 0 – 1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o „Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu” oraz w oparciu o opłaconą polisę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegający sie o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 23 ustawy Pzp, przynajmniej jeden z nich musi spełnić warunek wymieniony w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Dla spełnienia niniejszego warunku, Wykonawca musi wykazać, że wykonał należycie, w tym także w ramach wykonywanych świadczeń ciągłych, co najmniej jedną usługę całodobowej bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia w instytucjach publicznych (rządowych lub samorządowych) o następującym minimalnym łącznym zakresie dla każdej z usług: - o wartości co najmniej 250 000,00 zł brutto (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto), - trwającą nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy, - zrealizowanej (zakończonej lub nadal realizowanej od co najmniej 12 miesięcy przed datą złożenia oferty) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Ocena spełnienia warunku, będzie dokonywana metodą 0 – 1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o „Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu” oraz w oparciu o „Wykaz głównych usług” jak również w oparciu o załączone dowody czy usługi wymienione w Wykazie zostały wykonane należycie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 23 ustawy Pzp, muszą łącznie spełnić warunek wymieniony w art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Dla spełnienia niniejszego warunku, Wykonawca musi wykazać, że posiada zespół zdolny do wykonania zamówienia tj. wykaże nie mniej niż 12 (dwunastu) pracowników ochrony z licencją-wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony. Ocena spełnienia warunku, będzie dokonywana metodą 0 – 1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o „Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu” oraz w oparciu o „Wykaz osób”, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający sie o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 23 ustawy Pzp, muszą łącznie spełnić warunek wymieniony w art. 22 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przystępujący do postępowania obowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się wyłącznie przelewem na rachunek bankowy PEKAO SA O/Warszawa, ul. Migdałowa 4 nr rachunku: 73 1240 6003 1111 0000 4945 8491, w takim terminie, aby najpóźniej przed upływem terminu składania ofert, środki finansowe z tytułu wadium znajdowały się na wskazanym wyżej rachunku Zamawiającego. 3. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu w Formularzu ofertowym należy wpisać numer konta i adres na który należy dokonać zwrotu wadium – druk oświadczenia znajduje się w Formularzu ofertowym, będącego Załącznikiem Nr 1 do SIWZ. 5. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału razem z ofertą, ale nie należy zszywać oryginału wadium razem z ofertą. 6. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa lub inny dokument stanowiący formę wadium winny spełniać co najmniej następujące wymogi: a) ustalać beneficjenta gwarancji, tj. Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, b) określać kwotę gwarantowaną w złotówkach (ustaloną w SIWZ), c) określać termin ważności (wynikający z SIWZ), d) określać przedmiot gwarancji (wynikający z SIWZ), e) być gwarancją nie odwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie. 7. W przypadku nie wniesienia wadium Wykonawca zostanie wykluczony z dalszego postępowania, a złożona przez niego oferta zostanie odrzucona. 8. Zwrot wadium nastąpi na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp. Zamawiający, zwracając wadium, zwróci jednocześnie – w przypadku wadium wniesionego w formie niepieniężnej – oryginał dokumentu wadium. W dokumentacji przetargowej zostanie poświadczona „za zgodność z oryginałem” kserokopia zwróconego dokumentu wadium wraz z adnotacją o podstawie i terminie zwrotu oryginału. 9. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy:

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: , godzina: ,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 07.01.2019 okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH