Ogłoszenie nr 505555-N-2018 z dnia 15.01.2018 r.

Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o.: Zabudowa wejścia turystycznego do zlokalizowanych na poziomie „-50,0 m” podziemi Zamku Książ w Wałbrzychu.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 89001155000000, ul. ul. Piastów Śląskich  1 , 58-306   Wałbrzych, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 746 643 850, 74 66 43 851, e-mail kramnik@ksiaz.walbrzych.pl, sajnog@ksiaz.walbrzych.pl, faks 746 643 862.
Adres strony internetowej (URL): www.ksiaz.walbrzych.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.ksiaz.walbrzych.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Spółka prawa handlowego ze 100% udziałem Gminy
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://www.dropbox.com/sh/u5dkwzek8v38upe/AABBesotHXCMWlZwyyxMp2Npa?dl=0

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.ksiaz.walbrzych.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w wersji papierowej, w formie pisemnej
Adres:
58-306 Wałbrzych, ul. Piastów Śląskich 1

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zabudowa wejścia turystycznego do zlokalizowanych na poziomie „-50,0 m” podziemi Zamku Książ w Wałbrzychu.
Numer referencyjny: ZP/01/01/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na zabudowie wejścia turystycznego do zlokalizowanych na poziomie „-50,0 m” podziemi Zamku Książ w Wałbrzychu. Zakres robót budowlanych i instalacyjnych przewidziany do wykonania obejmuje m.in.: • Roboty ziemne w obrębie terenu, •Drążenie w caliźnie skalnej dwóch pionowych sztolni do poziomu -50 m p.p.t •Drążenie w caliźnie skalnej dwóch korytarzy łączących projektowane klatki schodowe z podziemiami na poziomie -50,0 m , •Wykonanie nadziemnych i podziemnych konstrukcji żelbetowych, •Wykonanie kotwienia ścian fundamentowych do podłoża skalnego, •Wykonanie robót wykończeniowych i izolacyjnych konstrukcji zagłębionych w gruncie, •Prace porządkowe w obrębie tarasu północnego, •Wykonanie linii zasilających WLZ, •Zabudowę i montaż rozdzielnic, •Wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych ogólnych, •Wykonanie instalacji oświetlenia ogólnego i awaryjnego, •Wykonanie instalacji ochrony przeciwporażeniowej. Zakres oraz dopuszczalne technologie realizacji robót objętych przedmiotem zamówienia określono w: Przedmiarach robót budowlanych i elektrycznych stanowiących Załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ, Projektach Budowlanym i Wykonawczym branży konstrukcyjnej i instalacji elektrycznych oraz STWIOR stanowiących Załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ oraz w opracowaniu pt. Ocena dopuszczalności wykonania dwóch szybów z poziomu Tarasu Północnego Zamku Książ do poziomu podziemi tzw. geofizyki (-50,0 m) z wykorzystaniem techniki mikro-wybuchów, autor: prof. dr hab. inż. Witold Pytel, stanowiącym Załącznik nr 13 do niniejszej SIWZ. Kolejność ważności dokumentacji: 1. SIWZ; 2. Projekt Budowlany; 3. Projekt Wykonawczy, 4. Przedmiary robót; 5. STWiOR. Zamawiający nie narzuca zastosowania określonej metody wykonania części prac polegających na drążeniu szybów i korytarzy w caliźnie skalnej. Wyżej wymieniony dokument stanowiący Załącznik nr 13 do SIWZ wskazuje jedynie na jedną z dopuszczanych technologii ich wykonania (technikę mikro-wybuchów). Warunkiem jej zastosowania przez Wykonawcę jest uprzednie przeprowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, stosownych pomiarów in situ oraz uzyskanie wyników określonych w ww. Załączniku. Wyniki pomiarów determinować będą dopuszczalną wartość masy ładunku MW odpalanego podczas pojedynczego zaboru. Wykonawcy składając ofertę, zobowiązani są uwzględnić obowiązek dostosowania metody drążeń do warunków panujących w miejscu wykonywania prac. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania części robót przez podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. Ze względu na miejsce wykonania zamówienia podlegające bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile będą już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca, chcący powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy podwykonawcy, zobowiązany jest do zamieszczenia w umowie z podwykonawcą robót budowlanych (w rozumieniu art. 2 pkt 8 w zw. z art. 2 c Ustawy Pzp), a) następujących klauzul umownych, których brak spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, o których mowa w art. 143 b ust. 3 i 6 Ustawy Pzp: b) zakres i okres odpowiedzialności podwykonawcy za wady wykonanych robót nie będzie krótszy od zakresu i okresu odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi za wady określonego Umowie, c)zobowiązujących podwykonawcę do przedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi oraz projektu zmian tej umowy pod rygorem zapłaty kary umownej, d) zobowiązujących podwykonawcę do przedłożenia Zmawiającemu do zaakceptowania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o dalsze podwykonawstwo lub jej zmian, do zaakceptowania pod rygorem zapłaty kary umownej, d)określenia terminów zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy i dalszym podwykonawcom nie dłuższego od terminu zapłaty wynagrodzenia za tą część przedmiotu umowy, należnego Wykonawcy od Zamawiającego i nie dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub usługi, e)zobowiązujących podwykonawcę do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zaległej płatności Wykonawcy wobec podwykonawców wraz ze wskazaniem wielkości opóźnienia w terminie 14 dni, licząc od dnia powstania opóźnienia, f)uzależniającej zapłatę wynagrodzenie należnego podwykonawcy od przedłożenia przez podwykonawcę wraz z fakturą dowodów wskazanych w § 8 ust. 21 projektu Umowy (Załącznik nr 7 do niniejszej Specyfikacji) potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia dalszym podwykonawcom biorącym udział w wykonaniu części usług, których dotyczy zapłata, g)zobowiązujących podwykonawcę do zachowania trybu i warunków opisanych w § 7 projektu Umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ) przy zawieraniu umowy z dalszym podwykonawcą. Wykonawca powinien zagwarantować wykonanie usług zgodnie z wiedzą techniczną i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją wskazaną w pkt. 3.4. powyżej, warunkami technicznymi i normami przedmiotowymi. Wszystkie materiały wykorzystane do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz muszą posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności do przestrzegania zasad bezpieczeństwa. W celu realizacji powyższego obowiązku zobowiązany jest do realizacji zamówienia przy udziale osób o odpowiednich kwalifikacjach. Ewentualne zastosowane w opisie przedmiotu zamówienia nazwy producentów i nazw własnych produktów służą tylko i wyłącznie określeniu parametrów standardów jakościowych, technicznych i funkcjonalnych oraz doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia, a nie wyłonieniu lub preferowaniu konkretnego producenta czy dostawcy. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, to jest oferujących produkty posiadające parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same jak produkty podane za pomocą nazw producenta w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia. Ofertą równoważną jest przedmiot o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego. Zamawiający informuje, iż w razie gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe, za ofertę równoważną uznaje się ofertę spełniającą parametry indywidualnie wskazanego asortymentu określone przez jego producenta. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowana przez niego towar spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczno – jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne, pod rygorem odrzucenia oferty.

II.5) Główny kod CPV: 45111212-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8
45111210-3
45200000-9
45212350-4
45300000-0
45310000-3
45311000-0
45316000-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 30.09.2018

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Zamówienia na sumę gwarancyjną wynoszącą co najmniej 1.500.000,00 zł (słownie: jedne milion pięćset tysięcy złotych). Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w powyższym zakresie przez cały okres trwania umowy.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. W zakresie spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia o treści jak w Załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. W zakresie dotyczącym zdolności zawodowej - warunek uważa się za spełniony jeżeli: a) Wykonawca wykaże, że wykonał roboty budowlane w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w tym co najmniej jedną robotę wykonaną w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, dat, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. W celu wykazania spełnienia warunku wymaga się od Wykonawców złożenia oświadczenia na Załączniku nr 6 do SIWZ oraz dowodów, o których mowa w pkt 9.6.1. SIWZ potwierdzających, że wymienione w Załączniku roboty wykonane zostały należycie, w szczególności – zgodnie z przepisami prawa budowlanego i że zostały prawidłowo ukończone. b)Wykonawca zapewni i wskaże osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia : 1) Kierownika Budowy, który musi posiadać tytuł magistra inżyniera budownictwa lądowego, uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w nieograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz minimum 15 letnią praktykę zawodową po uzyskaniu uprawnień budowlanych oraz posiadać kwalifikacje o których mowa w art. 37 c Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył w tym zakresie oświadczenie zgodne w treści z Załącznikiem nr 5 do SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego oświadczenia i złożonych dowodów. 2) osobę posiadającą kwalifikacje górnika z potwierdzonym doświadczeniem zawodowym w pracy pod ziemią w górnictwie minimum 10 lat; Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył w tym zakresie oświadczenie zgodne w treści z Załącznikiem nr 5 do SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego oświadczenia i złożonych dowodów. 3) Wykonawca wykaże, iż dysponuje co najmniej dziesięcioma osobami, posiadającymi przygotowanie zawodowe do wykonywania pracy na stanowiskach: - zbrojarza – betoniarza wymagane jest dysponowanie min. 6 osobami o takim przygotowaniu; - cieśli – wymagane jest dysponowanie min. 2 osobami o takim przygotowaniu; - robotnika ogólnobudowlanego – wymagane jest dysponowanie min. 2 osobami o takim przygotowaniu. Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył w tym zakresie oświadczenie zgodne w treści z Załącznikiem nr 5 do SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego oświadczenia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1.Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 2. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy. 3. Aktualnego zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. - w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych, sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt 1,2,3 powyżej. Zamawiający żąda, by wykonawca przedstawił także dokumenty wymienione w pkt 1,2,3 powyżej dotyczące podwykonawców, którym zamierza powierzyć wykonanie czynności zamówienia, a którzy nie są podmiotami, na których zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia przez okres trwania umowy z minimalną sumą gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy zł) -– celem potwierdzenia spełnienia warunków określonych w pkt 7.1.2. SIWZ. 2. Wykazu robót wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, sporządzonego według Załącznika nr 6 do SIWZ z załączonymi dowodami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami takimi są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – celem potwierdzenia spełnienia warunku posiadania odpowiedniej zdolności zawodowej, o którym mowa w pkt 7.1.4. lit. a) SIWZ; 3. Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ – celem potwierdzenia spełnienia warunków określonych w pkt 7.1.4. lit. b 1), b 2), b 3) SIWZ, a mianowicie: 1) Kierownika Budowy, który musi posiadać tytuł magistra inżyniera budownictwa lądowego, uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w nieograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz minimum 15 letnią praktykę zawodową po uzyskaniu uprawnień budowlanych oraz posiadać kwalifikacje o których mowa w art. 37 c Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 2) osobę posiadającą kwalifikacje górnika z potwierdzonym doświadczeniem zawodowym w pracy pod ziemią w górnictwie minimum 10 lat; 3) Wykonawca wykaże, iż dysponuje co najmniej dziesięcioma osobami, posiadającymi przygotowanie zawodowe do wykonywania pracy na stanowiskach: - zbrojarza – betoniarza wymagane jest dysponowanie min. 6 osobami o takim przygotowaniu; - cieśli – wymagane jest dysponowanie min. 2 osobami o takim przygotowaniu; - robotnika ogólnobudowlanego – wymagane jest dysponowanie min. 2 osobami o takim przygotowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 59.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w jednej z następujących form: 2.1. w pieniądzu na konto zamawiającego numer: mBank S.A. Oddział Wałbrzych 85 1140 2091 0000 2199 5000 1001; 2.2. w formie poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3. w formie gwarancji bankowej – bezwarunkowej, nieodwołalnej i płatnej na pierwsze żądanie; 2.4 w formie gwarancji ubezpieczeniowej; 2.5 w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu PARP (Dz.U 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i poz. 1240). 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium winno zabezpieczać ofertę przez cały okres związania nią Wykonawcy. 5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 6. Dowód wniesienia wadium w formie niepieniężnej dołącza Wykonawca do oferty.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena95,00
gwarancja5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wzór umowy, którą Zamawiający zawrze z Wykonawcą stanowi Załącznik nr 7 do niniejszej Specyfikacji. 2. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach: 2.1.zmianę polegającą na przedłużeniu terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, w przypadku wystąpienia następujących okoliczności: 1)jeżeli niedotrzymanie terminu umownego stanowi konsekwencję: a)przyczyn zależnych od Zamawiającego, b) ujawnienia podczas prac zabytków lub podziemnych obiektów kubaturowych, powodujących konieczność postępowania zgodnie z art. 32 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) c) siły wyższej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, nie dające się przewidzieć, którego skutkom nie można było zapobiec, nawet przy dołożeniu najwyższej staranności.2)jeżeli opóźnienie rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy spowodowane jest opóźnieniem w przekazaniu Wykonawcy frontu robót z przyczyn obciążających wyłącznie Zamawiającego. 2.2.zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy brutto na skutek zmiany stawek podatku VAT, wynikających z przepisów prawa w określonym tymi przepisami terminie ich wprowadzenia i obowiązywania.3. Zmianę osoby na stanowisku Kierownika Budowy przypadku wystąpienia konieczności zastąpienia osoby wskazanej w Umowie, przy czym zmiana musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana pisemnie przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy wykształcenie i doświadczenie proponowanej osoby będzie spełniało wymagania określone w 7.1.1. niniejszej SIWZ oraz zostanie odpowiednio udokumentowane. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, nie później niż 7 dni roboczych przed planowanym dopuszczeniem do udziału w wykonywaniu przedmiotu umowy nowej osoby. Zmiana Umowy może nastąpić na pisemny umotywowany wniosek jednej ze Stron, za zgodą drugiej Strony Umowy, na podstawie aneksu do Umowy sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 01.02.2018, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH