Ogłoszenie nr 599719-N-2019 z dnia 2019-09-24 r.

Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego: Zagospodarowanie terenu przy PKP w Zdrojach w Szczecinie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, krajowy numer identyfikacyjny 32116569800000, ul. ul. Klonowica  5 , 71-241  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 800 444,48, e-mail zditm@zditm.szczecin.pl, faks 91 4393003, 4800453.
Adres strony internetowej (URL): www.zditm.szczecin.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
https://www.zditm.szczecin.pl/pl/zditm/zamowienia-publiczne

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
https://www.zditm.szczecin.pl/pl/zditm/zamowienia-publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferta musi być złożona w formie pisemnej.
Adres:
Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie ul. S. Klonowica 5, 71-241 Szczecin, Sekretariat (III piętro)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie terenu przy PKP w Zdrojach w Szczecinie
Numer referencyjny: DZP/42/PN/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy PKP w Zdrojach w Szczecinie” Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy PKP w Zdrojach w Szczecinie ", zgodnie z załączoną dokumentacją projektową wykonaną przez Biuro Projektów Drogowych Dominik Liakos oraz orientacyjnymi przedmiarami robót zawartymi w dokumentacji, które w razie potrzeby należy zweryfikować do ilości przyjętych w projekcie. 3. Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej. 4. Szczegółowy zakres zamówienia został określony we wzorze umowy - Załącznik nr 4 do SIWZ oraz w dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik nr 5 do SIWZ. 5. Realizację przedmiot zamówienia i roboty należy prowadzić zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ wraz z załącznikami, a w szczególności z warunkami przedstawionymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 6. Warunki wynagrodzenia i warunki płatności określone zostały we wzorze umowy Załącznik nr 4 do SIWZ. 7. Za wykonanie przedmiotu zamówienia wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe. 8. Podane w dokumentacji projektowej, STWiOR, przedmiarze robót i w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własne są jedynie przykładowe. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert z materiałami/produktami/urządzeniami równoważnymi. W przypadku zaoferowania materiałów/produktów/urządzeń równoważnych Wykonawca jest zobowiązany na wezwanie złożyć opis materiałów/produktów równoważnych, o którym mowa w rozdziale V pkt 5 ppkt 3 siwz, zawierający co najmniej nazwę i parametry techniczne. Za równoważne zostaną uznane rozwiązania o parametrach nie gorszych niż opisane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót stanowiących załącznik do SIWZ. 9. Warunki zatrudnienia. 1) Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby wykonujące czynności z wykonywaniem robót branży drogowej, elektroenergetycznej i sanitarnej, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.) 2) Zatrudnienie, o którym mowa w powyżej powinno trwać przez cały okres realizacji zamówienia. 3) Na każde żądanie zamawiającego wykonawca zobowiązuje się przedstawić dowody zatrudnienia na podstawie umowy o prace (np. kopie umów o prace) osób, o których mowa powyżej. 4) Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę ww. osób oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego i przewidziane z tego tytułu sankcje określone są w § 15 oraz § 16 wzoru umowy stanowiącego załącznik do SIWZ. *art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. 1) przedmiot zamówienia: powtórzenie robót budowlanych podobnych jak w zamówieniu podstawowym obejmujących wszystkie występujące w ramach przedmiotu zamówienia branże tj. branża drogowa, branża elektroenergetyczna, branża sanitarna, 2) wielkość lub zakres zamówienia: do 50% wartości zamówienia podstawowego, 3) warunki na jakich zostanie udzielone zamówienie: zamówienie zostanie udzielone na warunkach takich jak zamówienie podstawowe.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 65
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin wykonania zamówienia: do 65 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy. 2. Planowane przekazanie placu budowy nastąpi w ciągu 7 dniu od dnia zawarcia umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwie roboty budowlane, każda o wartości nie mniejszej niż 650 000,00 zł brutto, polegające (każda) na przebudowie bądź budowie – w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) drogi publicznej – w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 z późn. zm.) drogi publicznej wraz z infrastrukturą techniczną (uzbrojenie terenu). W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden wykonawców w całości. b) dysponuje lub będzie dysponować minimum po jednej osobie na każde wymienione poniżej stanowisko: b.1) Kierownik budowy. Odpowiedzialny będzie za koordynację robót i przebieg budowy oraz współpracę z zamawiającym/Inżynierem Kontraktu. Wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe: - wykształcenie wyższe, - uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń, - co najmniej 2 - letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót drogowych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202), na zadaniach polegających na przebudowie lub budowie – w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202) drogi publicznej - w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z późn. zm.). W celu oceny spełniania ww. warunku, Wykonawca powinien wskazać w wykazie, o którym mowa w pkt 5 ppkt 2 lit. b szczegółowe informacje dotyczące okresów pełnienia przez osobę wskazaną na stanowisko kierownika budowy funkcji kierownika budowy lub kierownika robót drogowych (tj. w szczególności wskazać okresy zdobywania przez ww. osobę doświadczenia zawodowego w układzie: dzień – miesiąc – rok). W przypadku braku wskazania konkretnych dni miesiąca w kolumnie „doświadczenie” (okres pełnienia funkcji) Zamawiający w trakcie weryfikacji wymaganego doświadczenia odrzuci skrajne miesiące i nie zaliczy ich do okresu doświadczenia kierownika budowy. b.2) Kierownik robót drogowych. Wymagane kwalifikacje: - wykształcenie wyższe, - uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń. b.3) Kierownik robót elektrycznych. Wymagane kwalifikacje: - wykształcenie wyższe , - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń. b.4) Kierownik robót sanitarnych. Wymagane kwalifikacje: - wykształcenie wyższe, - uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. Ponadto dysponuje lub będzie dysponować co najmniej jedną osobą: b.5) posiadającą świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru - do 1 kV, b.6) posiadającą świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji - do 1 kV. UWAGA dotyczy stanowisk wskazanych powyżej: Zamawiający dopuszcza łączenie stanowiska Kierownika Budowy i Kierownika Robót Drogowych tylko pod warunkiem spełnienia łącznie wymagań wymienionych powyżej. W przypadku składania oferty wspólnej, wykonawcy składający ofertę wspólną, mogą wykazać łączne spełnianie ww. warunku. Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z ich treścią decyzji o ich nadaniu w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12 a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. W związku z powyższym, Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. UWAGA: W przypadku, gdy jakakolwiek wartość wskazana przez wykonawcę w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania. UWAGA: Ilekroć w siwz jest mowa o „Kierowniku budowy” lub „kierowniku robót” należy przez to rozumieć odpowiednio kierownika budowy lub kierownika robót w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
opis materiałów i produktów równoważnych – jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku, o którym mowa w Rozdziale XV pkt 8 siwz). W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. dokument.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 1 siwz. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i podmiotach trzecich, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2 siwz. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2 siwz, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 5) Odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz). Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 6) Oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców). W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wadium należy wnieść w wysokości 17 000,00 zł (słownie złotych: siedemnaście tysięcy złotych i 00/100) przed upływem terminu składania ofert. Decyduje data i godzina wpływu środków do Zamawiającego. 2. Wadium może być wnoszone: 1) W pieniądzu – przelewem na konto depozytowe zamawiajacego Nr 85 1020 4795 0000 9702 0278 0682. Zaleca się aby w tytule przelewu oprócz nazwy Wykonawcy, informacji do jakiego postępowania wadium zostało wniesione podać nr NIP. 2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – w kasie ZDiTM (parter) od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 – 15:30.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
Wysokość kary umownej za brak wprowadzenia zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robót w celu doprowadzenia do zgodności z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nienależyte wykonanie oznakowania, braki w oznakowaniu, utrzymanie oznakowania ...20,00
Wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany Umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Strony nie przewidywały w chwili zawierania Umowy. Okoliczności te nie mogą być wywołane przez którąkolwiek ze Stron, ani nie mogą być przez Strony zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż Umowa nie może być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą Stronom bądź jednej ze Stron lub niemożność osiągnięcia celu Umowy albo też wykonanie Umowy będzie istotnie utrudnione dla jednej bądź obu jej Stron. Okoliczności powyższe odnosić się mogą w szczególności do: 1) wystąpienia zmian stanu prawnego, w tym w szczególności przepisów podatkowych i z zakresu ochrony środowiska, 2) uzasadnionego opóźnienia po stronie Wykonawcy, jeżeli nastąpiło to bez jego winy – w szczególności w wyniku nie uzyskania decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii, niezbędnych do zakończenia prac stanowiących Przedmiot Umowy, pomimo złożenia kompletnych wniosków do właściwych organów w terminach przewidzianych w odpowiednich przepisach na ich wydanie, co spowoduje konieczność wydłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy, 3) powszechnej niedostępności surowców bądź materiałów, 4) konieczności uwzględnienia wpływu ewentualnych prac dodatkowych, uzupełniających i zamiennych na realizację Przedmiotu Umowy, 5) warunków atmosferycznych i klimatycznych uniemożliwiających realizację Przedmiotu Umowy w stopniu większym niż można byłoby to racjonalnie przewidywać, 6) klęsk żywiołowych i ekologicznych oraz siły wyższej, 7) nieprzewidywalnych warunków gruntowych (w tym w szczególności kolizjami z sieciami i obiektami podziemnymi nieujętymi na mapach zasadniczych z państwowego zasobu geodezyjno – kartograficznego, warunkami geologicznymi, których nie dało się przewidzieć pomimo dochowania należytej staranności). 8) w przypadku wystąpienia okoliczności korzystnych dla Zamawiającego z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności umożliwiających obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na wykonanie umowy, dopuszczalne jest wprowadzenie zmian w zakresie obniżenia wynagrodzenia lub zmian technicznych dotyczących przedmiotu umowy, 9) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i przez niego niezawinionych, mających wpływ na terminowe wykonanie umowy (np.: w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków meteorologicznych, wycofania z rynku materiałów czy elementów produkcji wymaganych zgodnie z projektem lub niniejszą umową), skutkujących niemożliwością wykonania umowy w terminie określonym w § 2 – możliwa jest zmiana umowy polegająca na wydłużeniu tego terminu, 10) w przypadku zmiany przepisów prawa – możliwa jest zmiana umowy dostosowująca jej treść do nowego stanu prawnego, 11) w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku od towarów i usług na roboty będące przedmiotem niniejszej umowy – możliwa jest zmiana umowy polegająca na ustaleniu wynagrodzenia Wykonawcy uwzględniającego zmienioną stawkę tego podatku, 12) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych i architektonicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy- możliwa zmiana terminu i wynagrodzenia. 2. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Za istotne zmiany uważa się: 1) zmianę terminu wykonania Przedmiotu Umowy, 2) zmianę wynagrodzenia, 3) zmianę osób przewidzianych do realizacji Umowy, 4) zmianę dotyczącą Przedmiotu Umowy w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych. 3. Zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy może dodatkowo nastąpić w następujących przypadkach: 1) wystąpią okoliczności niezależne od Wykonawcy, przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujące niemożnością dotrzymania terminu realizacji Przedmiotu Umowy, 2) w okresie realizacji Przedmiotu Umowy nastąpią niesprzyjające warunki atmosferyczne, np. intensywne opady deszczu, śniegu, wichury, ujemne temperatury uniemożliwiające zachowanie reżimów technologicznych, powodujące wstrzymanie robót budowlanych przez okres co najmniej 5 dni roboczych następujących po sobie i będzie to miało wpływ na termin wykonania Przedmiotu Umowy. Przedłużenie terminu Zamawiający warunkuje złożeniem przez Wykonawcę stosownego wniosku oraz dokumentów wskazujących, że zachowanie wymogów technologicznych w danych warunkach atmosferycznych jest niemożliwe (informacja o stanie pogody z Biura Prognoz), 3) wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji np. warunki gruntowo – wodne, odkrycie nie zinwentaryzowanych przedmiotów, obiektów i elementów infrastruktury podziemnej i będzie to miało wpływ na termin wykonania Przedmiotu Umowy, 4) w przypadku konieczności wykonania dokumentacji zamiennej, gdy czas na jej wykonanie spowoduje wydłużenie realizacji Umowy, 5) wystąpienia robót zamiennych, przez które rozumie się roboty, które nie wykraczają poza Przedmiot Umowy, wprowadzające tylko zmiany ulepszające, usprawniające proces budowlany, rozwiązanie zamienne w zakresie zastosowanych materiałów w technologii wykonywanych robót, 6) podczas wykonywania robót ziemnych wystąpi konieczność usunięcia niewybuchów i niewypałów, prowadzenia badań archeologicznych i będzie to miało wpływ na termin wykonania Przedmiotu Umowy, 7) wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych nie objętych Przedmiotem Umowy, których realizacja ma wpływ na termin wykonania Przedmiotu Umowy, 8) wystąpi konieczność wykonania zamówienia uzupełniającego, którego realizacja ma wpływ na termin wykonania Przedmiotu Umowy, 9) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie postanowień Umowy do aktualnego stanu prawnego. W takim przypadku na wniosek Wykonawcy zostanie ustalony nowy termin wykonania Przedmiotu Umowy. 4. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić dodatkowo w przypadku: 1) zmiany urzędowej stawki podatku VAT na roboty budowlane będące Przedmiotem Umowy, 2) zmniejszenia lub zwiększenia zakresu przedmiotu umowy, co może spowodować zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia, 3) w przypadku niewykonania przez Wykonawcę części robót, z przyczyn od stron niezależnych, a w szczególności w razie wykonania części robót przez inny podmiot, czego strony nie przewidywały w chwili zawarcia umowy, strony zgodnie ustalają, że wynagrodzenie, o którym mowa w § 7 ust. 2 ulegnie zmniejszeniu o wynagrodzenie za niewykonane roboty. Za prace niewykonane przez wykonawcę strony uznają roboty wykonane przez inny podmiot, stwierdzone w protokole sporządzonym przez zamawiającego i ten podmiot oraz określającym koszt wykonania tych robót. Wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmniejszeniu o koszt wykonania robót określony w protokole, o którym mowa w zdaniu poprzednim. 5. Koszt robót będący podstawą do zmniejszenia wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wypełnionego Bilansu Robót Ofertowych, bądź w przypadku braku takowej pozycji na podstawie kosztorysu inwestorskiego gdzie kalkulacja ceny jednostkowej zostanie obliczona w następujący sposób: 1) ceny materiałów bez kosztów zakupu, pracy sprzętu i transportu oraz czynników produkcji koniecznych dla wykonania powyższych robót, nie wyższe niż średnie ceny dla miesiąca poprzedzającego miesiąc realizacji robót, określone w informatorach SEKOCENBUD, 2) nakłady rzeczowe określone w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR) a w przypadku robót dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. 6. Zmiana osób przewidzianych do realizacji Umowy może nastąpić pod warunkiem, że nowe osoby będą posiadały kwalifikacje nie mniejsze niż wymagane osoby wskazane w siwz. Zmiana taka będzie dopuszczalna w przypadku choroby, wypadku, śmierci lub innych przyczyn losowych lub w sytuacji, gdy osoba przewidziana do realizacji Umowy nie wywiązuje się należycie ze swoich obowiązków.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-09, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH