Ogłoszenie nr 515388-N-2018 z dnia 2018-02-08 r.

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Jelenin wraz z budową lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudawica”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, krajowy numer identyfikacyjny 97800179800000, ul. ul. Chrobrego  44 , 68100   Żagań, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 68 368 18 40, e-mail zagwodkan@op.pl, faks 68 377 39 75.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
spółka prawa handlowego realizująca zadania jst
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.zwik.zagan.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
operator pocztowy, osobiście, posłaniec
Adres:
Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o., ul. Przyjaciół Żołnierza 21, 68-100 Żagań - sekretariat I piętro

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Jelenin wraz z budową lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudawica”
Numer referencyjny: ZP.1/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3. Opis przedmiotu zamówienia. Część 1. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Jelenin.” Część 2. „Budowa przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków typu SBR wraz z systemem rozsączania dla budynku mieszkalnego nr 24 oraz biblioteki i świetlicy gminnej – budynek nr 22.” 3.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Jelenin wraz z budową lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudawica” 3.2. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Część 1. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Jelenin.” Część 2. „Budowa przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków typu SBR wraz z systemem rozsączania dla budynku mieszkalnego nr 24 oraz biblioteki i świetlicy gminnej – budynek nr 22.” 3.3. Zadanie inwestycyjne obejmuje „zaprojektowanie i zrealizowanie”:  dla Części 1. przebudowę stacji uzdatnia wody w miejscowości Jelenin  dla Części 2. budowę przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków typu SBR wraz z systemem rozsączania w miejscowości Rudawica 3.4. Opis zadań inwestycyjnych objętych przedmiotem zamówienia zawiera: 1) Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ – Część 1. 2) Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ – Część 2. oraz dokument pn.: „Wyjaśnienia Zamawiającego do Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla Części 1 zamówienia, tj. przebudowy stacji uzdatniania wody w m. Jelenin” oraz „Wyjaśnienia Zamawiającego do Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla Części 2 zamówienia, tj. budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Rudawica” stanowiące odpowiednio załącznik Nr 10 i 11 do SIWZ UWAGA: W razie rozbieżności pomiędzy parametrami i standardem wykonania danego elementu wykonawca ma zastosować materiał, element, rozwiązanie, urządzenie lub element wyposażenia o wyższym standardzie. 3.5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Rozdział II SIWZ. 3.6. Wszystkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w programach funkcjonalno – użytkowych stanowiących odpowiednio załącznik nr 1 / nr 2 do SIWZ należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych dla nazwanych materiałów i urządzeń, wymienionych w dokumentacji z zachowaniem ich wymogów w zakresie jakości. Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych materiałów równoważnych. W przypadku przywołania w opisie przedmiotu zamówienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 3.7. Przedmiot zamówienia należy wykonać w dwóch etapach – dotyczy: Części 1 i Części 2: a) ETAP I – wykonanie dokumentacji projektowej, b) ETAP II – realizacja zadania inwestycyjnego oraz nadzór autorski. 3.8. W ramach ETAPU I (wykonanie dokumentacji projektowej) do obowiązków wykonawcy należy: a) ETAP I.A – wykonanie i przekazanie koncepcji projektowej z uwzględnieniem wytycznych Zamawiającego, określonych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym wraz z uzupełnieniami Zamawiającego do PFU. Koncepcja winna być przedłożona w wersji graficznej i opisowej. Koncepcja podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zatwierdzona koncepcja stanowi podstawę do realizacji Etapu IB przedmiotu umowy. b) ETAP I.B – wykonanie dokumentacji projektowej, której zakres określono w Programie Funkcjonalno – użytkowym stanowiącym załącznik nr 1/załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca opracuje i przedłoży do oceny projekt budowlany. Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia w projekcie. 3.9.W zakres zobowiązań wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi opracowanie: a) projektu budowlanego oraz innych opracowań wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowę, b) projektów wykonawczych oraz innych opracowań wymaganych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu; c) projekt wykonawczy powinien składać się z : 1) projektu części technologicznej – cześć 1, część 2 2) projektu branży architektonicznej – część 1, 3) projektu zewnętrznych i wewnętrznych instalacji sanitarnych – część 1, 4) projektu wewnętrznych instalacji sanitarnych – część 2, 5) projektu elektrycznego z systemem sterowania (AKPiA) – cześć 1, część 2 3.10.Wykonawca powinien zapewnić wykonanie:  koncepcji projektowej – 3 egz.  projektu budowlanego – 3 egz.  projektów wykonawczych – 4 egz. 3.11.Na całość opracowania należy wykonać wersję elektroniczną w formatach ogólnodostępnych (np. pdf) na płycie CD. 3.12. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017, poz. 1332t.j.) i innych ustaw oraz rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Zamawiający informuje również, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U z 2017., poz. 1579 ze zm.). Projekt budowlany powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 03.07.2003 roku (Dz.U.03.120.1133 z późn. zm.). Rozwiązania materiałowe powinny spełniać wszystkie wymagania wynikające z przepisów (posiadać aprobaty, atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty). Projekt budowlany poddany zostanie kontroli Zamawiającego w aspekcie zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym i wyjaśnieniami Zamawiającego stanowiącymi załączniki nr 10 i 11 do SIWZ. 3.13. W ramach ETAPU II (realizacja zadania inwestycyjnego oraz nadzór autorski) – projektuje się następujący zakres prac: a) dla Część 1. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Jelenin.” Budynek SUW:  demontaż istniejącej technologii SUW wewnątrz budynku,  remont pomieszczeń SUW: wykonanie punktowych napraw tynków i posadzek, ułożenie płytek ceramicznych na ścianach murowanych na wysokość 2m w pomieszczeniu hali filtrów, chlorowni i wc, położenie płytek gresowych na posadzkach w całym budynku, wyszpachlowanie i pomalowanie pozostałych ścian,  montaż mieszacza wodno-powietrznego średnicy 1000 mm wraz z armaturą,  montaż trzech filtrów ciśnieniowych średnicy 1400 mm wraz z wypełnieniem nowym złożem filtracyjnym wraz z armaturą z napędem pneumatycznym,  montaż zestawu hydroforowego,  montaż pompy płuczącej filtry,  montaż dmuchawy powietrza,  montaż zestawu agregatów sprężarkowych wraz ze zbiornikiem sprężonego powietrza zasilającego mieszacz wodno-powietrzny oraz armaturę sterowniczą i napędy przepustnic,  montaż 2szt. osuszaczy kondensacyjnych powietrza,  wymiana istniejących urządzeń stacji dozowania podchlorynu sodu,  montaż wentylacji wywiewnej grawitacyjnej w pomieszczeniu wc,  przebudowanie instalacji technologicznej i sprężonego powietrza w zakresie orurowania ze stali kwasoodpornej 1.4301 i armatury dla potrzeb technologii SUW,  montaż czerpni powietrza i wentylacji mechanicznej wyciągowej w pomieszczeniu chlorowni,  wymiana grzejników elektrycznych w budynku,  wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej (łącznie z podposadzkową),  przebudowa instalacji wodnej zasilającej pomieszczenie wc (wraz z montażem podumywalkowego podgrzewacza pojemnościowego cwu),  przebudowa wpustów podłogowych, umywalki wraz z armaturą,  przebudowa instalacji elektrycznej i AKPiA w zakresie okablowania, sterowania, monitorowania, raportowania i wizualizacji dla potrzeb wszystkich urządzeń SUW, Pozostałe obiekty technologiczne:  przeprowadzenie badań stanu technicznego studni. Ma to na celu ocenę stanu technicznego wnętrza orurowania, weryfikację konstrukcji orurowania, ocenę skorodowania/grubości ścianki orurowania osłonowego, ocenę wypełnienia i uszczelnienia przestrzeni pozarurowej, ocenę stanu obsypki filtracyjnej, wyznaczenie rozkładów dopływów do otworów oraz ocenę warunków fizykochemicznych, analizę strefowej wydajności otworu, analizę ew. problematyki piaszczenia otworu. Proponowane techniki pomiarowe: profilowanie średnicy, segmentacyjne profilowanie gamma, gęstościowe profilowanie gamma-gamma, profilowanie neutron-neutron, profilowanie przepływu, profilowanie przewodności/temperatury płuczki/wody, defektoskopia elektromagnetyczna. Wyniki badań należy przekazać Zamawiającemu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Wykonawca dokona ewentualnych napraw na swój koszt.  demontaż istniejących obudów, orurowania oraz pomp głębinowych w dwóch studniach ujęciowych,  montaż obudów typu Lange, orurowania oraz pomp głębinowych dla dwóch studni ujęciowych,  remont istniejącego odstojnika popłuczyn wraz z armaturą, pokrywami, kominkami wentylacyjnymi,  remont istniejących dwóch zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej o pojemności 100m3 każdy wraz z armaturą, pokrywami, kominkami wentylacyjnymi,  budowa zbiornika bezodpływowego ścieków z chlorowni,  budowa zbiornika bezodpływowego ścieków sanitarnych,  wymiana istniejącego hydrantu nadziemnego DN80,  wymiana rurociągów technologicznych:  wody surowej,  wody uzdatnionej (oprócz rurociągu wody uzdatnionej na sieć),  popłuczyn (pomiędzy budynkiem SUW i odstojnikiem),  kanalizacji technologicznej (ścieki z chlorowni),  kanalizacji sanitarnej,  remont kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z terenu SUW i popłuczyny z odstojnika popłuczyn do odbiornika (rowu),  zakup i montaż lamp UV służących do dezynfekcji wody. Zagospodarowanie terenu:  przebudowa istniejącego oświetlenia terenu,  przebudowa dróg wewnętrznych,  remont schodów terenowych zbiorników retencyjnych,  remont ogrodzenia terenu stacji, Pozostałe prace:  dokumentacja powykonawcza z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy,  instrukcja eksploatacji SUW,  dokumentacja techniczno- rozruchowa projektowanych urządzeń,  instrukcje stanowiskowe oraz instrukcje BHP, p.poż.,  protokół z rozruchu, w którym Wykonawca przedstawi wyniki w zakresie pozwalającym na sprawdzenie osiągnięcia przez niego parametrów wody po uzdatnieniu,  dokumenty ze szkolenia personelu w zakresie obsługi i konserwacji,  protokoły sprawdzeń i badań,  uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami szczegółowymi, zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, niezbędnych do uzyskania zgody na użytkowanie i eksploatację obiektu. 2) dla Część 2. „Budowa przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków typu SBR wraz z systemem rozsączania dla budynku mieszkalnego nr 24 oraz biblioteki i świetlicy gminnej – budynek nr 22.”  montaż dwóch monolitycznych zbiorników biologicznej oczyszczalni ścieków (osadnik wstępny oraz SBR – Sekwencyjny Biologiczny Reaktor) wraz z osprzętem (dmuchawą do napowietrzania ścieków, pompami mamutowymi, rurociągami sprężonego powietrza, napowietrzaczami talerzowymi, kominkami wentylacyjnymi i orurowaniem),  montaż zewnętrznej szafki sterowniczej oczyszczalni,  montaż systemu rozsączania oczyszczonych ścieków w gruncie w oparciu o skrzynki chłonne,  montaż kanalizacji sanitarnej doprowadzającej ścieki surowe z budynków do biologicznej przydomowej oczyszczalni ścieków z rur PVC SN8 oraz studni kanalizacyjnych tworzywowych średnicy 425mm,  ułożenie doziemnej linii kablowej pomiędzy budynkiem biblioteki i oczyszczalnią ścieków,  odłączenie i zasypanie istniejących zbiorników bezodpływowych wraz z zaślepieniem rurociągów doprowadzających ścieki z budynków,  dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy,  instrukcję eksploatacji przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków,  dokumentację techniczno-ruchową projektowanych urządzeń,  protokół z rozruchu, w którym Wykonawca przedstawi wyniki w zakresie pozwalającym na sprawdzenie osiągnięcia przez niego parametrów ścieków po oczyszczeniu,  dokumenty ze szkolenia personelu w zakresie obsługi i konserwacji,  protokoły sprawdzeń i badań,  uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami szczegółowymi, niezbędnych do uzyskania zgody na użytkowanie i eksploatację obiektu. 3.14. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz zawartą z zamawiającym umową. 3.15. Zaleca się aby wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu gdzie mają być wykonywane roboty budowlane. 3.16. Pozostałe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera rozdział II SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy. 3.17. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 3.18. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6. 3.19. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. 3.20 Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby, które wykonywać będą prace fizyczne przy realizacji robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 166, t.j.). Wykonawca zobowiązany jest, aby osoby wykonujące czynności, o których mowa wyżej, były zatrudnione do ich realizacji na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 1666 z późn. zm.), co najmniej na okres wykonywania tych czynności w czasie realizacji niniejszego zamówienia. 3.21 W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt 3.20 SIWZ. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania zamówienia. 3.22 W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie (nie krótszym niż 3 dni robocze od dnia przekazania wezwania), wykonawca jest zobowiązany przedłożyć zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności wskazane w pkt 3.20 SIWZ. Zamawiający może żądać następujących dokumentów: 1) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 2) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopi umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 3) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 4) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopi dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 3.23. Niezłożenie przez wykonawcę lub podwykonawcę w wyznaczonym terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiących rozdział II SIWZ. 3.24. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45252126-7
45300000-0
45400000-1
45259900-6
71220000-6
71320000-7
45111200-0
45232421-9
45231300-8
45232410-9
45255600-5
45232400-6
45310000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: 4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia. 4.1 Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, w terminie do 31 grudnia 2018 roku w tym: Część 1. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Jelenin.” ETAP I – prace projektowe – 31 maja 2018 r. z zachowaniem terminów pośrednich: a) ETAP IA (koncepcja) -w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy, b) ETAP IB (dokumentacja projektowa)-w terminie do 31 maja 2018 r., ETAP II- (roboty budowlane i nadzór autorski) w terminie do 31 grudnia 2018r. Część 2. „Budowa przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków typu SBR wraz z systemem rozsączania dla budynku mieszkalnego nr 24 oraz biblioteki i świetlicy gminnej – budynek nr 22” ETAP I – prace projektowe – 31 maja 2018r. z zachowaniem terminów pośrednich: a) ETAP IA (koncepcja) -w terminie do 20 dni od dnia podpisania umowy, b) ETAP IB (dokumentacja projektowa)-w terminie do 31 maja 2018 r., ETAP II- (roboty budowlane i nadzór autorski) w terminie do 31 grudnia 2018r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: -zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:  zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż : Część 1. 300 tys. zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) Część 2. 10 tys. zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)
Informacje dodatkowe W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia w obu Częściach Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 310 tys. zł Jeżeli wartość środki finansowe lub zdolność kredytowa zostały określone w walutach innych niż PLN zamawiający przyjmuje średni kurs danej waluty podany przez Narodowy Bank Polski w dniu wydania dokumentu – jeżeli w dniu wydania dokumentu Narodowy Bank Polski nie podał średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty podany pierwszego dnia po dniu wydania dokumentu;
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: dla Części 1: zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że: - w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie stacji uzdatniania wody o wartości robót nie mniejszej niż 700 tys. zł (wraz z podatkiem VAT), - dysponuje projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; z doświadczeniem polegającym na uczestniczeniu w opracowaniu jako projektant branży sanitarnej jednego projektu budowlanego lub wykonawczego budowy/ rozbudowy/ przebudowy /remontu stacji uzdatniania wody o wartości projektowanych robót budowalnych min. 700 tys. zł; - dysponuje projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; - kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; z doświadczeniem polegającym na pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót branży sanitarnej (od rozpoczęcia do zakończenia realizacji) na zadaniu polegającym na budowie/rozbudowie/przebudowie lub remoncie stacji uzdatniania wody o wartości robót budowalnych min. 700 tys. zł brutto, - dysponuje kierownikiem robót budowlanych posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; - dysponuje kierownikiem robót elektrycznych posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; dla Części 2: zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że: - w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie, przebudowie, rozbudowie oczyszczalni ścieków o wartości robót nie mniejszej niż 45 tys. zł (wraz z podatkiem VAT), - dysponuje projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; z doświadczeniem polegającym na uczestniczeniu w opracowaniu jako projektant branży sanitarnej jednego projektu budowlanego lub wykonawczego budowy/ rozbudowy/ przebudowy oczyszczalni ścieków o wartości projektowanych robót budowalnych min. 45 tys. zł brutto; - dysponuje projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; - dysponuje kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; - dysponuje kierownikiem robót elektrycznych posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Zamawiający dopuszcza pełnienie przez tę samą osobę wielu funkcji pod warunkiem posiadania przez tę osobę uprawnień w wymaganych specjalnościach. Za uprawnienia równoważne zamawiający uzna ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uznane na zasadach określonych w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2015 r., poz. 65), których zakres uprawnia do pełnienia wskazanej funkcji przy realizacji przedmiotu zamówienia. Jeżeli wartość zadania/robót budowlanych została określona w walutach innych niż PLN zamawiający przyjmuje średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu zakończenia realizacji robót budowlanych – jeżeli w dniu zakończenia realizacji robót budowlanych NBP nie publikował średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia po dniu zakończenia realizacji robót budowlanych w którym zostanie opublikowany. 5.2 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.1 lit. b wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 5.3 W odniesieniu do warunku udziału dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 5.1 lit. b ppkt 3 SIWZ wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
b) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie warunku udziału, dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, c) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane – wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. W przypadku, gdy zadanie wykazane przez wykonawcę obejmuje szerszy zakres robót od wymaganego w SIWZ – zamawiający wymaga, aby w wykazie robót wyodrębniona została wartość i zakres wykonanych robót spełniających wymagania pkt 5.1 lit. b SIWZ, które wykonawca wykonał w ramach wielozakresowego zadania. Oświadczenie (wykaz) należy złożyć w oryginale, dokumenty potwierdzające należyte wykonanie należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. d) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ, oświadczenie (wykaz) należy złożyć w oryginale.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
c) W przypadku, gdy wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału, o których mowa w pkt 5.1 lit. b SIWZ polega na zasobach innych podmiotów dokument potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: -zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, -sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego, -zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, -czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 8 do SIWZ – oświadczenie należy złożyć w oryginale
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
9. Wadium. 9.1.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości odpowiednio dla: a. Część I: 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych); b. Część II: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych, 00/100). Wykonawca składający ofertę na dwie części sumuje powyższe kwoty wadium. 9.3.Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 9.4.Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP. 9.5.Wadium w formie pieniężnej należy przelać na konto zamawiającego: Nr konta: 76 1240 6856 1111 0000 5402 7019 z dopiskiem na przelewie „wadium w postępowaniu „zaprojektuj i wybuduj” dot. – wpisać odpowiednio – część 1 – przebudowa SUW Jelenin, część 2 – przydomowa oczyszczalnia ścieków Rudawica” 9.6.Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin wpływu pieniędzy na konto zamawiającego, z uwzględnieniem terminu składania ofert. 9.7.Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: -pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu został dołączony do oferty, -innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a koperta w ofercie, 9.8.Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach w art. 46b ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 9.9.Niezabezpieczenie oferty akceptowalną formą wadium spowoduje odrzucenie oferty.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
gwarancja40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Strony dopuszczają możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy; a) w przypadku stwierdzenia przez zamawiającego braku konieczności wykonania części przedmiotu umowy – w takim przypadku zmiana dotyczyć będzie zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy oraz obniżenia wysokości należnego wykonawcy wynagrodzenia, o wartość tej części przedmiotu umowy ustaloną na podstawie kosztorysu zadania inwestycyjnego -wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia; w tym prawo do odszkodowania, b) w zakresie terminu wykonania umowy lub jej części w przypadku konieczności przedłużenia terminu wykonania umowy lub jej części ze względu na: - przyczyny będące następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi zamawiający, - opóźnienie w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie wynikają z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, - wstrzymanie budowy przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez wykonawcę np. odkrycie niewypałów i niewybuchów, zagrożenie wybuchem, - opóźnienie w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie wynikają z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, - zmiany w trakcie wykonywania umowy warunków projektowania, z powodu zmiany przepisów, norm lub normatywów mających zastosowanie do przedmiotu umowy lub w przypadku otrzymania decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii itp., które skutkują koniecznością zmian założeń projektowych określony w opisie przedmiotu umowy, - siłę wyższą, przez którą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnych od obu stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy i którego nie można było uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności (np. pożar, powódź, inne klęski żywiołowe, promieniowanie lub skażenie, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne), których wystąpienie zostało potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zostało zaakceptowane przez zamawiającego, - zlecenia wykonania zamówienia dodatkowego, którego wykonanie ma wpływ na zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy objętego niniejszą umową, Przedłużenie terminu wykonania umowy lub jej części, może nastąpić o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych przyczyn. Podstawą do żądania przez wykonawcę zmiany terminu wykonania robót budowlanych są stosowne wpisy zamieszczone w dzienniku budowy w ciągu 3 dni roboczych, licząc od daty zaistnienia okoliczności, o których mowa wyżej. Nie stanowią podstawy do przesunięcia terminu wykonania umowy złe warunki atmosferyczne utrudniające lub uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych np. niska temperatura, opady deszczu itp. 2. Strony zobowiązują się dokonać zmiany postanowień umowy w zakresie dotyczącym zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany ustawowej zmiany stawki podatku VAT – w takim przypadku wynagrodzenie należne wykonawcy zostanie odpowiednio mienione w stosunku wynikającym ze zmienionej stawki podatku od towarów i usług (VAT), zmiana wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowo – finansowym, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. Wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 3. Strony zobowiązują się dokonać zmiany postanowień umowy w zakresie dotyczącym zmiany wynagrodzenia w przypadku: a) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.), b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez wykonawcę. Zmiana wysokości wynagrodzenia będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W przypadku zmiany, o której mowa w lit a, wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników realizujących roboty budowlane do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników realizujących roboty budowlane, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. W przypadku zmiany, o której mowa w lit. b, wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom realizującym roboty budowlane. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników realizujących roboty budowlane, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. W celu zawarcia aneksu, wykonawca może wystąpić do zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy. Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności: pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników realizujących roboty budowlane, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi -w przypadku zmiany, o której mowa w lit. a, lub pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników realizujących roboty budowlane, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi -w przypadku zmiany, o której mowa w lit. b. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, zamawiający przekaże wykonawcy informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 4. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie zmiany osób realizujących przedmiot umowy. Zmiana osoby może być dokonana: a) na żądanie zamawiającego w przypadku nienależytego wykonywania powierzonych prac przez daną osobę, b) na wniosek wykonawcy w przypadku: - śmierci, choroby lub innego zdarzenia losowego, - nienależytego wykonywania powierzonych prac, - innych obiektywnych okoliczności niezależnych od wykonawcy np. rezygnacji). Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pod warunkiem, że udowodni (przedkładając odpowiednie dokumenty), że osoba proponowana posiada kwalifikacje nie gorsze niż określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej postępowania, w wyniku którego została zawarta niniejsza umowa. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa wyżej. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie dotyczącym zmiany podwykonawcy lub zwiększenia lub zmniejszenia zakresu robót budowlanych, które wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców. 6. Przedłużenie terminu wykonania umowy dopuszczalne jest tylko z wcześniejszym przedłużeniem okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub wniesieniem nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na przedłużony termin wykonania zamówienia i uznania go przez zamawiającego za należycie wykonane, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 7. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-28, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Jelenin
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:3. Opis przedmiotu zamówienia. Część 1. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Jelenin.” Nomenklatura według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45.25.21.26-7 Zakłady uzdatniania wody pitnej 45.30.00.00-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45.40.00.00-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45.25.99.00-6 Modernizacja zakładów 71.22.00.00-6 Usługi projektowania architektonicznego 3.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Jelenin wraz z budową lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudawica” 3.2. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Część 1. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Jelenin.” 3.3. Zadanie inwestycyjne obejmuje „zaprojektowanie i zrealizowanie”:  dla Części 1. przebudowę stacji uzdatnia wody w miejscowości Jelenin 3.4. Opis zadań inwestycyjnych objętych przedmiotem zamówienia zawiera: 1) Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ – Część 1. oraz dokument pn.: „Wyjaśnienia Zamawiającego do Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla Części 1 zamówienia, tj. przebudowy stacji uzdatniania wody w m. Jelenin” stanowiącyodpowiednio załącznik Nr 10 do SIWZ UWAGA: W razie rozbieżności pomiędzy parametrami i standardem wykonania danego elementu wykonawca ma zastosować materiał, element, rozwiązanie, urządzenie lub element wyposażenia o wyższym standardzie. 3.5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Rozdział II SIWZ. 3.6. Wszystkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w programach funkcjonalno – użytkowych stanowiących odpowiednio załącznik nr 1 do SIWZ należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych dla nazwanych materiałów i urządzeń, wymienionych w dokumentacji z zachowaniem ich wymogów w zakresie jakości. Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych materiałów równoważnych. W przypadku przywołania w opisie przedmiotu zamówienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 3.7. Przedmiot zamówienia należy wykonać w dwóch etapach – dotyczy: Części 1 a) ETAP I – wykonanie dokumentacji projektowej, b) ETAP II – realizacja zadania inwestycyjnego oraz nadzór autorski. 3.8. W ramach ETAPU I (wykonanie dokumentacji projektowej) do obowiązków wykonawcy należy: a) ETAP I.A – wykonanie i przekazanie koncepcji projektowej z uwzględnieniem wytycznych Zamawiającego, określonych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym wraz z uzupełnieniami Zamawiającego do PFU. Koncepcja winna być przedłożona w wersji graficznej i opisowej. Koncepcja podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zatwierdzona koncepcja stanowi podstawę do realizacji Etapu IB przedmiotu umowy. b) ETAP I.B – wykonanie dokumentacji projektowej, której zakres określono w Programie Funkcjonalno – użytkowym stanowiącym załącznik nr 1do SIWZ. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca opracuje i przedłoży do oceny projekt budowlany. Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia w projekcie. 3.9.W zakres zobowiązań wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi opracowanie: a) projektu budowlanego oraz innych opracowań wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowę, b) projektów wykonawczych oraz innych opracowań wymaganych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu; c) projekt wykonawczy powinien składać się z : 1) projektu części technologicznej – cześć 1, 2) projektu branży architektonicznej – część 1, 3) projektu zewnętrznych i wewnętrznych instalacji sanitarnych – część 1, 4) projektu elektrycznego z systemem sterowania (AKPiA) – cześć 1, 3.10.Wykonawca powinien zapewnić wykonanie:  koncepcji projektowej – 3 egz.  projektu budowlanego – 3 egz.  projektów wykonawczych – 4 egz. 3.11.Na całość opracowania należy wykonać wersję elektroniczną w formatach ogólnodostępnych (np. pdf) na płycie CD. 3.12. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017, poz. 1332t.j.) i innych ustaw oraz rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Zamawiający informuje również, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U z 2017., poz. 1579 ze zm.). Projekt budowlany powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 03.07.2003 roku (Dz.U.03.120.1133 z późn. zm.). Rozwiązania materiałowe powinny spełniać wszystkie wymagania wynikające z przepisów (posiadać aprobaty, atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty). Projekt budowlany poddany zostanie kontroli Zamawiającego w aspekcie zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym i wyjaśnieniami Zamawiającego stanowiącymi załączniki nr 10 i 11 do SIWZ. 3.13. W ramach ETAPU II (realizacja zadania inwestycyjnego oraz nadzór autorski) – projektuje się następujący zakres prac: a) dla Część 1. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Jelenin.” Budynek SUW:  demontaż istniejącej technologii SUW wewnątrz budynku,  remont pomieszczeń SUW: wykonanie punktowych napraw tynków i posadzek, ułożenie płytek ceramicznych na ścianach murowanych na wysokość 2m w pomieszczeniu hali filtrów, chlorowni i wc, położenie płytek gresowych na posadzkach w całym budynku, wyszpachlowanie i pomalowanie pozostałych ścian,  montaż mieszacza wodno-powietrznego średnicy 1000 mm wraz z armaturą,  montaż trzech filtrów ciśnieniowych średnicy 1400 mm wraz z wypełnieniem nowym złożem filtracyjnym wraz z armaturą z napędem pneumatycznym,  montaż zestawu hydroforowego,  montaż pompy płuczącej filtry,  montaż dmuchawy powietrza,  montaż zestawu agregatów sprężarkowych wraz ze zbiornikiem sprężonego powietrza zasilającego mieszacz wodno-powietrzny oraz armaturę sterowniczą i napędy przepustnic,  montaż 2szt. osuszaczy kondensacyjnych powietrza,  wymiana istniejących urządzeń stacji dozowania podchlorynu sodu,  montaż wentylacji wywiewnej grawitacyjnej w pomieszczeniu wc,  przebudowanie instalacji technologicznej i sprężonego powietrza w zakresie orurowania ze stali kwasoodpornej 1.4301 i armatury dla potrzeb technologii SUW,  montaż czerpni powietrza i wentylacji mechanicznej wyciągowej w pomieszczeniu chlorowni,  wymiana grzejników elektrycznych w budynku,  wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej (łącznie z podposadzkową),  przebudowa instalacji wodnej zasilającej pomieszczenie wc (wraz z montażem podumywalkowego podgrzewacza pojemnościowego cwu),  przebudowa wpustów podłogowych, umywalki wraz z armaturą,  przebudowa instalacji elektrycznej i AKPiA w zakresie okablowania, sterowania, monitorowania, raportowania i wizualizacji dla potrzeb wszystkich urządzeń SUW, Pozostałe obiekty technologiczne:  przeprowadzenie badań stanu technicznego studni. Ma to na celu ocenę stanu technicznego wnętrza orurowania, weryfikację konstrukcji orurowania, ocenę skorodowania/grubości ścianki orurowania osłonowego, ocenę wypełnienia i uszczelnienia przestrzeni pozarurowej, ocenę stanu obsypki filtracyjnej, wyznaczenie rozkładów dopływów do otworów oraz ocenę warunków fizykochemicznych, analizę strefowej wydajności otworu, analizę ew. problematyki piaszczenia otworu. Proponowane techniki pomiarowe: profilowanie średnicy, segmentacyjne profilowanie gamma, gęstościowe profilowanie gamma-gamma, profilowanie neutron-neutron, profilowanie przepływu, profilowanie przewodności/temperatury płuczki/wody, defektoskopia elektromagnetyczna. Wyniki badań należy przekazać Zamawiającemu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Wykonawca dokona ewentualnych napraw na swój koszt.  demontaż istniejących obudów, orurowania oraz pomp głębinowych w dwóch studniach ujęciowych,  montaż obudów typu Lange, orurowania oraz pomp głębinowych dla dwóch studni ujęciowych,  remont istniejącego odstojnika popłuczyn wraz z armaturą, pokrywami, kominkami wentylacyjnymi,  remont istniejących dwóch zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej o pojemności 100m3 każdy wraz z armaturą, pokrywami, kominkami wentylacyjnymi,  budowa zbiornika bezodpływowego ścieków z chlorowni,  budowa zbiornika bezodpływowego ścieków sanitarnych,  wymiana istniejącego hydrantu nadziemnego DN80,  wymiana rurociągów technologicznych:  wody surowej,  wody uzdatnionej (oprócz rurociągu wody uzdatnionej na sieć),  popłuczyn (pomiędzy budynkiem SUW i odstojnikiem),  kanalizacji technologicznej (ścieki z chlorowni),  kanalizacji sanitarnej,  remont kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z terenu SUW i popłuczyny z odstojnika popłuczyn do odbiornika (rowu),  zakup i montaż lamp UV służących do dezynfekcji wody. Zagospodarowanie terenu:  przebudowa istniejącego oświetlenia terenu,  przebudowa dróg wewnętrznych,  remont schodów terenowych zbiorników retencyjnych,  remont ogrodzenia terenu stacji, Pozostałe prace:  dokumentacja powykonawcza z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy,  instrukcja eksploatacji SUW,  dokumentacja techniczno- rozruchowa projektowanych urządzeń,  instrukcje stanowiskowe oraz instrukcje BHP, p.poż.,  protokół z rozruchu, w którym Wykonawca przedstawi wyniki w zakresie pozwalającym na sprawdzenie osiągnięcia przez niego parametrów wody po uzdatnieniu,  dokumenty ze szkolenia personelu w zakresie obsługi i konserwacji,  protokoły sprawdzeń i badań,  uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami szczegółowymi, zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, niezbędnych do uzyskania zgody na użytkowanie i eksploatację obiektu. 3.14. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz zawartą z zamawiającym umową. 3.15. Zaleca się aby wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu gdzie mają być wykonywane roboty budowlane. 3.16. Pozostałe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera rozdział II SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy. 3.17. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 3.18. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6. 3.19. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. 3.20 Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby, które wykonywać będą prace fizyczne przy realizacji robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 166, t.j.). Wykonawca zobowiązany jest, aby osoby wykonujące czynności, o których mowa wyżej, były zatrudnione do ich realizacji na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 1666 z późn. zm.), co najmniej na okres wykonywania tych czynności w czasie realizacji niniejszego zamówienia. 3.21 W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt 3.20 SIWZ. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania zamówienia. 3.22 W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie (nie krótszym niż 3 dni robocze od dnia przekazania wezwania), wykonawca jest zobowiązany przedłożyć zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności wskazane w pkt 3.20 SIWZ. Zamawiający może żądać następujących dokumentów: 1) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 2) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopi umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 3) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 4) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopi dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 3.23. Niezłożenie przez wykonawcę lub podwykonawcę w wyznaczonym terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiących rozdział II SIWZ. 3.24. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45252126-7, 45300000-0, 45400000-1, 45259900-6, 71220000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
gwarancja40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:4.1 Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, w terminie do 31 grudnia 2018 roku w tym: Część 1. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Jelenin.” ETAP I – prace projektowe – 31 maja 2018 r. z zachowaniem terminów pośrednich: a) ETAP IA (koncepcja) -w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy, b) ETAP IB (dokumentacja projektowa)-w terminie do 31 maja 2018 r., ETAP II- (roboty budowlane i nadzór autorski) w terminie do 31 grudnia 2018r.


Część nr: 2Nazwa: Budowa przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków typu SBR wraz z systemem rozsączania dla budynku mieszkalnego nr 24 oraz biblioteki i świetlicy gminnej – budynek nr 22
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 2. „Budowa przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków typu SBR wraz z systemem rozsączania dla budynku mieszkalnego nr 24 oraz biblioteki i świetlicy gminnej – budynek nr 22.” 3.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Jelenin wraz z budową lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudawica” 3.2. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Część 2. „Budowa przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków typu SBR wraz z systemem rozsączania dla budynku mieszkalnego nr 24 oraz biblioteki i świetlicy gminnej – budynek nr 22.” 3.3. Zadanie inwestycyjne obejmuje „zaprojektowanie i zrealizowanie”:  dla Części 2. budowę przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków typu SBR wraz z systemem rozsączania w miejscowości Rudawica 3.4. Opis zadań inwestycyjnych objętych przedmiotem zamówienia zawiera: 2) Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ – Część 2. oraz dokument pn „Wyjaśnienia Zamawiającego do Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla Części 2 zamówienia, tj. budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Rudawica” stanowiące odpowiednio załącznik Nr 10 i 11 do SIWZ UWAGA: W razie rozbieżności pomiędzy parametrami i standardem wykonania danego elementu wykonawca ma zastosować materiał, element, rozwiązanie, urządzenie lub element wyposażenia o wyższym standardzie. 3.5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Rozdział II SIWZ. 3.6. Wszystkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w programach funkcjonalno – użytkowych stanowiących odpowiednio załącznik nr 2 do SIWZ należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych dla nazwanych materiałów i urządzeń, wymienionych w dokumentacji z zachowaniem ich wymogów w zakresie jakości. Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych materiałów równoważnych. W przypadku przywołania w opisie przedmiotu zamówienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 3.7. Przedmiot zamówienia należy wykonać w dwóch etapach – dotyczy: Części 2: a) ETAP I – wykonanie dokumentacji projektowej, b) ETAP II – realizacja zadania inwestycyjnego oraz nadzór autorski. 3.8. W ramach ETAPU I (wykonanie dokumentacji projektowej) do obowiązków wykonawcy należy: a) ETAP I.A – wykonanie i przekazanie koncepcji projektowej z uwzględnieniem wytycznych Zamawiającego, określonych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym wraz z uzupełnieniami Zamawiającego do PFU. Koncepcja winna być przedłożona w wersji graficznej i opisowej. Koncepcja podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zatwierdzona koncepcja stanowi podstawę do realizacji Etapu IB przedmiotu umowy. b) ETAP I.B – wykonanie dokumentacji projektowej, której zakres określono w Programie Funkcjonalno – użytkowym stanowiącym załącznik nr 1/załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca opracuje i przedłoży do oceny projekt budowlany. Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia w projekcie. 3.9.W zakres zobowiązań wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi opracowanie: a) projektu budowlanego oraz innych opracowań wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowę, b) projektów wykonawczych oraz innych opracowań wymaganych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu; c) projekt wykonawczy powinien składać się z : 1) projektu części technologicznej – część 2 2) projektu wewnętrznych instalacji sanitarnych – część 2, 3) projektu elektrycznego z systemem sterowania (AKPiA) – część 2 3.10.Wykonawca powinien zapewnić wykonanie:  koncepcji projektowej – 3 egz.  projektu budowlanego – 3 egz.  projektów wykonawczych – 4 egz. 3.11.Na całość opracowania należy wykonać wersję elektroniczną w formatach ogólnodostępnych (np. pdf) na płycie CD. 3.12. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017, poz. 1332t.j.) i innych ustaw oraz rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Zamawiający informuje również, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U z 2017., poz. 1579 ze zm.). Projekt budowlany powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 03.07.2003 roku (Dz.U.03.120.1133 z późn. zm.). Rozwiązania materiałowe powinny spełniać wszystkie wymagania wynikające z przepisów (posiadać aprobaty, atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty). Projekt budowlany poddany zostanie kontroli Zamawiającego w aspekcie zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym i wyjaśnieniami Zamawiającego stanowiącymi załączniki nr 11 do SIWZ. 3.13. W ramach ETAPU II (realizacja zadania inwestycyjnego oraz nadzór autorski) – projektuje się następujący zakres prac: 2) dla Część 2. „Budowa przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków typu SBR wraz z systemem rozsączania dla budynku mieszkalnego nr 24 oraz biblioteki i świetlicy gminnej – budynek nr 22.”  montaż dwóch monolitycznych zbiorników biologicznej oczyszczalni ścieków (osadnik wstępny oraz SBR – Sekwencyjny Biologiczny Reaktor) wraz z osprzętem (dmuchawą do napowietrzania ścieków, pompami mamutowymi, rurociągami sprężonego powietrza, napowietrzaczami talerzowymi, kominkami wentylacyjnymi i orurowaniem),  montaż zewnętrznej szafki sterowniczej oczyszczalni,  montaż systemu rozsączania oczyszczonych ścieków w gruncie w oparciu o skrzynki chłonne,  montaż kanalizacji sanitarnej doprowadzającej ścieki surowe z budynków do biologicznej przydomowej oczyszczalni ścieków z rur PVC SN8 oraz studni kanalizacyjnych tworzywowych średnicy 425mm,  ułożenie doziemnej linii kablowej pomiędzy budynkiem biblioteki i oczyszczalnią ścieków,  odłączenie i zasypanie istniejących zbiorników bezodpływowych wraz z zaślepieniem rurociągów doprowadzających ścieki z budynków,  dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy,  instrukcję eksploatacji przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków,  dokumentację techniczno-ruchową projektowanych urządzeń,  protokół z rozruchu, w którym Wykonawca przedstawi wyniki w zakresie pozwalającym na sprawdzenie osiągnięcia przez niego parametrów ścieków po oczyszczeniu,  dokumenty ze szkolenia personelu w zakresie obsługi i konserwacji,  protokoły sprawdzeń i badań,  uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami szczegółowymi, niezbędnych do uzyskania zgody na użytkowanie i eksploatację obiektu. 3.14. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz zawartą z zamawiającym umową. 3.15. Zaleca się aby wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu gdzie mają być wykonywane roboty budowlane. 3.16. Pozostałe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera rozdział II SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy. 3.17. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 3.18. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6. 3.19. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. 3.20 Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby, które wykonywać będą prace fizyczne przy realizacji robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 166, t.j.). Wykonawca zobowiązany jest, aby osoby wykonujące czynności, o których mowa wyżej, były zatrudnione do ich realizacji na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 1666 z późn. zm.), co najmniej na okres wykonywania tych czynności w czasie realizacji niniejszego zamówienia. 3.21 W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt 3.20 SIWZ. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania zamówienia. 3.22 W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie (nie krótszym niż 3 dni robocze od dnia przekazania wezwania), wykonawca jest zobowiązany przedłożyć zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności wskazane w pkt 3.20 SIWZ. Zamawiający może żądać następujących dokumentów: 1) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 2) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopi umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 3) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 4) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopi dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 3.23. Niezłożenie przez wykonawcę lub podwykonawcę w wyznaczonym terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiących rozdział II SIWZ. 3.24. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 71220000-6, 71320000-7, 45111200-0, 45232421-9, 45231300-8, 45232410-9, 45255600-5, 45232400-6, 45310000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
gwarancja40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Część 2. „Budowa przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków typu SBR wraz z systemem rozsączania dla budynku mieszkalnego nr 24 oraz biblioteki i świetlicy gminnej – budynek nr 22” ETAP I – prace projektowe – 31 maja 2018r. z zachowaniem terminów pośrednich: a) ETAP IA (koncepcja) -w terminie do 20 dni od dnia podpisania umowy, b) ETAP IB (dokumentacja projektowa)-w terminie do 31 maja 2018 r., ETAP II- (roboty budowlane i nadzór autorski) w terminie do 31 grudnia 2018r.