Ogłoszenie nr 555604-N-2019 z dnia 2019-06-19 r.

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.: Spedycja towarów z Gdańska na Targi w Nowym Jorku, Dubaju i Jakarcie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim – współfinansowany z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.3 Aktywność Eksportowa.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe: 1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 2) Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 3) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. 4) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 5) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu. 6) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 7) Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 8) Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 9) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 10) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 11) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na usługi.
I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Pomorza S.A., krajowy numer identyfikacyjny 19004453000000, ul. Al. Grunwaldzka  472D , 80-309  Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 32 33 100, e-mail maria.warkusz@arp.gda.pl, faks 58 32 33 200.
Adres strony internetowej (URL): arp.gda.pl; bip.arp.gda.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Spółka akcyjna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
arp.gda.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
arp.gda.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej. Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Adres:
Agencja Rozwoju Pomorza S.A., AL. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Spedycja towarów z Gdańska na Targi w Nowym Jorku, Dubaju i Jakarcie
Numer referencyjny: ZP.20.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa spedycja towarów z Gdańska na targi w Nowym Jorku (USA), Dubaju (ZEA) i Jakarcie (Indonezja). 2. Zamówienie zostało podzielone na trzy części: Część I zamówienia – spedycja towarów zwykłych, niewymagających specjalnych warunków transportu o wadze do 500 kg z Gdańska (z magazynu wskazanego przez Wykonawcę) do Nowego Jorku (USA) na targi Indie Beauty Expo, które odbędą się 21-22 sierpnia 2019 r. Część II zamówienia – spedycja towarów zwykłych, niewymagających specjalnych warunków transportu o wadze do 500 kg oraz towarów o zróżnicowanych gabarytach o łącznej wadze do 2000 kg. z Gdańska (z magazynu wskazanego przez Wykonawcę) do Dubaju (ZEA)- Dubaj World Trade Centre Sheikh Zayed Rd, na targi Middle East Design & Hospoitality Week, które odbędą się 17-19 września 2019 r. Część III zamówienia – spedycja towarów zwykłych, niewymagających specjalnych warunków transportu, o wadzę do 500 kg z Gdańska (z magazynu wskazanego przez Wykonawcę) do Jakarty na targi SIAL Interfood, które odbędą się 13-16 listopada 2019 r. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Przez ofertę częściową rozumie się ofertę na część przedmiotu zamówienia, określoną w ust. 2. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części. 3. Wykonawca w ramach świadczonej usługi zobowiązany jest do stosowania i przestrzegania obowiązujących w przedmiocie zamówienia przepisów prawa, posiadać stosowne uprawnienia oraz ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku ich naruszenia. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załącznik nr 1 do SIWZ oraz we wzorze umowy (załącznik nr 3 do SIWZ). 5. Usługi spedycji będą realizowane w związku z udziałem Zamawiającego w targach w Nowym Jorku, Dubaju i Jakarcie. Towary, które będą podlegały spedycji: • nie będą wymagały specjalnych warunków przewozu, specyfikacja towarów jest zawarta w opisie części zamówienia, • będą przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego i przez 5 – 10 innych przedsiębiorstw, uczestniczących z Zamawiającym w targach, • będą przekazywane Wykonawcy do spedycji na podstawie zlecenia spedycji zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do OPZ. Przekazanie towarów do spedycji oznacza odbiór towarów do spedycji przez Wykonawcę z siedziby Zamawiającego oraz przekazanie przez przedsiębiorstwa samodzielnie towarów do magazynu wyznaczonego przez Wykonawcę. Wykonawca wskaże w ofercie ostatni dzień, w którym przedsiębiorcy mogą dostarczyć materiały do spedycji do magazynu (oceniany będzie w ramach kryterium - Termin przekazania Wykonawcy towaru do spedycji). Przyjmuje się, że dostarczenie towarów przez przedsiębiorców może nastąpić w tym dniu i w ciągu dwóch dni go poprzedzających. Zakres usługi spedycyjnej: 1. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia towarów na miejsce targów w stanie niezmienionym i nienaruszonym w stosunku do przekazanych przez Zmawiającego i przedsiębiorców. 2. Wykonawca wykona spedycję towarów przekazanych przez Zamawiającego samodzielnie lub za pośrednictwem podwykonawców, która obejmowała będzie następujące czynności: 1) Zapewnienie magazynu spedycyjnego w odległości mniejszej niż 30 km od siedziby Zmawiającego, do którego zostanie dostarczony towar przez przedsiębiorców. 2) Odebranie z siedziby Zamawiającego (Gdańsk 80-309, Al. Grunwaldzka 472 D) w godzinach 9:00-15:00 towarów od Zamawiającego (materiałów promocyjnych) i ich dowóz do miejsca załadunku towarów objętych spedycją w ramach zamówienia. Przewidywany ciężar towarów, które będą odbierane z siedziby Zamawiającego to 50 kg (z całkowitej masy 500 kg towarów zwykłych, nie wymagających specjalnych warunków przewozu przeznaczonych do spedycji w ramach zamówienia). 3) Przygotowanie do przewozu wszystkich towarów przekazanych przez Zmawiającego i przedsiębiorstwa stanowiących przesyłkę, to znaczy zapakowanie przesyłki w sposób zapewniający jej bezpieczny transport oraz jej odpowiednie oznaczenie. 4) Transport towarów na miejsce targów. Transport będzie odbywał się za pośrednictwem wybranych przez spedytora środków transportu i przewoźników. Wykonawca zawrze umowy przewozu z przewoźnikami w imieniu własnym. 5) Pokrycie wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, w tym kosztów transportu, pośredników, opłat publicznych. 6) Dopełnienie wszystkich niezbędnych formalności związanych z przewozem towarów, w tym dokumentacji transportowej. 7) Załadunek towarów na środki transportu, wyładunku oraz przeładunku. 8) Dokonanie wszelkich czynności i formalności związanych z ubezpieczeniem towaru oraz pokrycie kosztów ubezpieczenia wszystkich spedytowanych towarów na czas trwania wykonywanej usługi. Suma ubezpieczenia towarów dla części 1– 20 tyś. zł, dla części 2 – 300 tyś. zł, dla części 3 – 20 tyś. zł. 9) Dokonanie odprawy celnej wysyłanych towarów i wszystkich czynności formalnych oraz opłat z nią związanych. 10) Dostarczenie towarów na miejsce targów zgodnie z wymaganiami w zakresie terminu i godziny dookreślonymi przez Zamawiającego w ramach części zamówienia. Przekazanie informacji Zmawiającemu o dostarczeniu towarów na miejsce targów. Potwierdzeniem dostarczenia towarów będzie protokół zdawczo – odbiorczy podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego na miejscu targów, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do OPZ.

II.5) Główny kod CPV: 79571000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
60000000-8
60400000-2
60600000-4
60100000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: Część I – do dnia 21 sierpnia 2019 r., Część II – do dnia 25 sierpnia 2019 r., Część III – do dnia 12 listopada 2019 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca wykaże, że posiada aktualną licencję zezwalającą na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, wydaną zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58 ze zm.);
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi spedycji towaru z Polski do kraju wskazanego w zamówieniu: W zakresie części I – USA W zakresie części II – ZEA W zakresie części III – Indonezji.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego; 2) wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (wg wzoru wskazanego w załączniku nr 7 do SIWZ) oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami są: a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, b) oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w ppkt a). Jeśli Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia. 3) aktualną licencję zezwalającą na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, wydaną zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58 ze zm.).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale V oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 1) aktualne na dzień składania ofert: a. wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wg. wzoru na załączniku nr 4 do SIWZ. b. wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wg. wzoru na załączniku nr 5 do SIWZ. 2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w pkt. 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 1. 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego (przykładowy wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 8 do SIWZ). 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ). 3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego; 2) wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (wg wzoru wskazanego w załączniku nr 7 do SIWZ) oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami są: a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, b) oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w ppkt a). Jeśli Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia. 3) aktualną licencję zezwalającą na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, wydaną zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58 ze zm.).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena brutto 60,00
Termin przekazania Wykonawcy towaru do spedycji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w przypadkach określonych w uPzp oraz w razie zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, przy czym kwota netto pozostaje bez zmian. 2. Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. W trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o zmianie siedziby lub nazwy firmy. 4. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-02, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) administratorem danych osobowych jest Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk, NIP 583-000-20-02, Regon 190044530, adres e-mail: sekretariat@arp.gda.pl, tel. +48 58 32 33 101, fax +48 58 32 33 200 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Agencji Rozwoju Pomorza S.A. jest Lucjan Brudzyński, kontakt: rodo@arp.gda.pl; 3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp” oraz eB2B Service spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie (adres: Al. Komisji Edukacji Narodowej 51 lok. U21, 02-797 Warszawa), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000426361, REGON: 146200473, NIP: 951-23-57-750, właściciel Platformy zakupowej, na której Zamawiający prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 5) dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją Umowy o dofinansowanie nr_ RPPM.02.05.00-22-0001/16-00 do upływu terminów wynikających z tej Umowy, nie krócej niż do dnia 31 grudnia 2028 r.; 6) obowiązek podania przez danych osobowych bezpośrednio dotyczących wykonawcy będącego osobą fizyczną jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) osoba, której dane są przetwarzane, posiada: a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących; b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 9) osoba, której dane są przetwarzane, nie posiada: a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawa do usunięcia danych osobowych; b. prawa do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c. na podstawie art. 21 RODO prawa sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO./////Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia: 1) W przypadku spółki cywilnej Zamawiający przyjmuje, że Wykonawcami w rozumieniu art. 2 ust. 11 ustawy Pzp, są wspólnicy spółki cywilnej, których udział w postępowaniu traktowany jest jako wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy Pzp. 2) Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3) Pełnomocnictwo do dokonywania czynności, o których mowa w pkt 2 powinno mieć postać dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika, podpisanego przez uprawnionych do ich reprezentacji przedstawicieli wszystkich pozostałych wykonawców. W zakresie formy, pełnomocnictwo musi odpowiadać przepisom Kodeksu Cywilnego (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia). Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. 4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 5) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała wszystkich wykonawców występujących wspólnie. 6) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą z wykonawcą występującym jako pełnomocnik pozostałych (liderem). 7) W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego dostarczenia umowy regulującej współpracę tych podmiotów (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę). 8) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają łącznie Formularz Ofertowy. 9) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oba warunki łącznie określone ust. 1 pkt. 1.2 ppkt 1 i 2 musi spełnić ten wykonawca, który będzie wykonywał usługi spedycji.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Spedycja towarów zwykłych, niewymagających specjalnych warunków transportu o wadze do 500 kg z Gdańska (z magazynu wskazanego przez Wykonawcę) do Nowego Jorku (USA) na targi Indie Beauty Expo, które odbędą się 21-22 sierpnia 2019 r.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa spedycja towarów z Gdańska do Nowego Jorku (USA) na targi Indie Beauty Expo, które odbędą się 21-22 sierpnia 2019 r. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załącznik nr 1 do SIWZ oraz we wzorze umowy (załącznik nr 3 do SIWZ). 3. Spedycja towarów z Gdańska do Nowego Jorku (USA) na targi Indie Beauty Expo. 1) Towary do spedycji przez Zamawiającego zostaną Wykonawcy przekazane nie wcześniej niż w dniu 21 lipca 2019 roku. 2) Zamawiający najpóźniej na 3 dni przed terminem przekazania towarów do spedycji wskazanym w zapytaniu ofertowym przekaże Wykonawcy formularz zlecenia zawierający informacje o tym, jaki będzie ciężar towarów, które podlegały będą spedycji. 3) Zamawiający przekaże Wykonawcy towary do spedycji do dnia wskazanego w ofercie. 4) Wykonawca dostarczy spedytowane towary na miejsce targów w dniu 20.08.2019 roku do godz. 16:00 czasu lokalnego. Opis przewożonego towaru: 1) Spedytowane będą towary zwykłe, niewymagające specjalnych warunków przewozu tj. kosmetyki, materiały promocyjne, takie jak publikacje i ulotki. 2) Towary przekazane Wykonawcy będą zapakowane w kartony. 3) Szacowana maksymalna waga towarów przeznaczonych do spedycji to 500 kg. 4) Ostateczne wynagrodzenie za wykonanie zamówienia będzie stanowiło iloczyn wagi przekazanych przez Zamawiającego towarów do spedycji i ceny za kilogram podanej przez Wykonawcę w ofercie. Waga przekazanego przez Wykonawcę towaru do spedycji nie może być mniejsza niż 60% szacowanej maksymalnej wagi towarów przeznaczonych do spedycji tj. 500 kg.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79571000-7, 60000000-8, 60400000-2, 60600000-4, 60100000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-21
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto 60,00
Termin przekazania Wykonawcy towaru do spedycji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Wykonawca wykaże, że posiada aktualną licencję zezwalającą na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, wydaną zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58 ze zm.); 2. Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi spedycji towaru z Polski do kraju wskazanego w zamówieniu- USA.


Część nr: 2Nazwa: Spedycja towarów zwykłych, niewymagających specjalnych warunków transportu o wadze do 500 kg oraz towarów o zróżnicowanych gabarytach o łącznej wadze do 2000 kg. z Gdańska (z magazynu wskazanego przez Wykonawcę) do Dubaju (ZEA) na targi Dubaj World Trade Centre, które odbędą się 17-19 września 2019 r.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa spedycja towarów z Gdańska do Dubaju (ZEA)- Dubaj World Trade Centre Sheikh Zayed Rd na targi Middle East Design & Hospoitality Week, które odbędą się 17-19 września 2019 r. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załącznik nr 1 do SIWZ oraz we wzorze umowy (załącznik nr 3 do SIWZ). 3. Spedycja towarów z Gdańska do Dubaju (ZEA)- Dubaj World Trade Centre Sheikh Zayed Rd, na targi Middle East Design & Hospoitality Week. 1) Towary do spedycji przez Zamawiającego zostaną przekazane Wykonawcy nie wcześniej niż w dniu 26 lipca 2019 roku. 2) Zamawiający najpóźniej na 3 dni przed terminem przekazania towarów do spedycji wskazanym w zapytaniu ofertowym przekaże Wykonawcy formularz zlecenia zawierający informacje o tym, jakie towary o zróżnicowanych gabarytach zgodnie z załącznikiem nr 3 do OPZ będą przewożone, jaki będzie ich ciężar i wymiary oraz jaki będzie ciężar przewożonych towarów zwykłych, niewymagających specjalnych warunków przewozu. 3) Zamawiający przekaże Wykonawcy towary do spedycji do dnia wskazanego w ofercie. 4) Wykonawca dostarczy spedytowane towary na miejsce targów w dniu 25 sierpnia 2019 do godziny 16:00 czasu lokalnego. Opis przewożonego towaru: 1) Spedytowane będą towary nie wymagające specjalnych warunków przewozu, takie jak publikacje i ulotki oraz towary o zróżnicowanych gabarytach– takie, jak części stoiska wystawienniczego i jego wyposażenie zgodnie z załącznikiem nr. 3. 2) Towary przekazane Wykonawcy będą zapakowane w kartony w przypadku towarów zwykłych, niewymagających specjalnych warunków przewozu oraz opakowane w przypadku towarów o zróżnicowanych gabarytach. 3) Wykonawca przygotuje towary o zróżnicowanych gabarytach do przewozu tj. zapakuje je w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem na europaletach. 4) Szacowana maksymalna waga towarów przeznaczonych do spedycji to 500 kg (towarów zwykłych, niewymagających specjalnych warunków przewozu) i 2000 kg (towarów o zróżnicowanych gabarytach). 5) Ostateczne wynagrodzenie za wykonanie zamówienia będzie stanowiło iloczyn wagi przekazanych przez Zamawiającego towarów do spedycji i ceny za kilogram podanej przez Wykonawcę w ofercie. Waga przekazanego przez Wykonawcę towaru do spedycji nie może być mniejsza niż 60% szacowanej maksymalnej wagi towarów przeznaczonych do spedycji tj. 500 kg w przypadku towarów zwykłych i 2000 kg w przypadku towarów o zróżnicowanych gabarytach.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79571000-7, 60000000-8, 60400000-2, 60600000-4, 60100000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-25
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto 60,00
Termin przekazania Wykonawcy towaru do spedycji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Wykonawca wykaże, że posiada aktualną licencję zezwalającą na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, wydaną zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58 ze zm.); 2. Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi spedycji towaru z Polski do kraju wskazanego w zamówieniu- ZEA.


Część nr: 3Nazwa: Spedycja towarów zwykłych, niewymagających specjalnych warunków transportu, o wadzę do 500 kg z Gdańska (z magazynu wskazanego przez Wykonawcę) do Jakarty na targi SIAL Interfood, które odbędą się 13-16 listopada 2019 r.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa spedycja towarów z Gdańska do Jakarty na targi SIAL Interfood, które odbędą się 13-16 listopada 2019 r. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załącznik nr 1 do SIWZ oraz we wzorze umowy (załącznik nr 3 do SIWZ). 3. Spedycja towarów z Gdańska do Jakarty na targi SIAL Interfood 1) Zamawiający najpóźniej na 3 dni przed terminem przekazania towarów do spedycji wskazanym w zapytaniu ofertowym przekaże Wykonawcy formularz zlecenia zawierający informacje o tym jakie towary będą przewożone oraz jaka będzie ich masa. 2) Zamawiający przekaże Wykonawcy towary do spedycji do dnia wskazanego w ofercie. 3) Wykonawca dostarczy spedytowane towary na miejsce targów w dniu 12 listopada 2019 roku do godziny 16:00 czasu lokalnego. Opis przewożonego towaru: 1) Towary do spedycji przez Zamawiającego zostaną przekazane Wykonawcy nie wcześniej niż w dniu 13 października 2019 roku. 2) Spedytowane będą towary zwykłe, niewymagające specjalnych warunków przewozu tj. materiały promocyjne, takie jak publikacje i ulotki. 3) Towary przekazane Wykonawcy będą zapakowane w kartony. Szacowna maksymalna waga towarów przeznaczonych do spedycji to 500 kg. 4) Ostateczne wynagrodzenie za wykonanie zamówienia będzie stanowiło iloczyn wagi przekazanych przez Zamawiającego towarów do spedycji i ceny za kilogram podanej przez Wykonawcę w ofercie. Waga przekazanego przez Wykonawcę towaru do spedycji nie może być mniejsza niż 60% szacowanej maksymalnej wagi towarów przeznaczonych do spedycji tj. 500 kg.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79571000-7, 60000000-8, 60400000-2, 60600000-4, 60100000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-12
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto 60,00
Termin przekazania Wykonawcy towaru do spedycji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Wykonawca wykaże, że posiada aktualną licencję zezwalającą na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, wydaną zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58 ze zm.); 2. Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi spedycji towaru z Polski do kraju wskazanego w zamówieniu- Indonezja.