Ogłoszenie nr 776326-N-2020 z dnia 31.12.2020 r.

Fundacja Teatr 21: Remont i przebudowę lokalu użytkowego nr 77 przy ul. Skoczylasa 10/12 w Warszawie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
„Remont i przebudowę lokalu użytkowego nr 77 przy ul. Skoczylasa 10/12 w Warszawie”
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Teatr 21, krajowy numer identyfikacyjny 364125930, ul. Marymoncka  59a/3 , 01-802  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48605822244, , e-mail m.sulecki@teatr21.pl, , faks -.
Adres strony internetowej (URL): www.teatr21.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.teatr21.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Organizacja pozarządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.teatr21.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.teatr21.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystym, nienaruszonym i zabezpieczonym przed otwarciem opakowaniu (kopercie). Opakowanie oferty musi być opatrzone pełną nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy składającego ofertę: (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego). Opakowanie należy opisać następująco: OFERTA NA: „Remont i przebudowę lokalu użytkowego nr 77 przy ul. Skoczylasa 10/12 w Warszawie” - NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 01-02-2021 R. GODZ. 10:30
Adres:
Ofertę należy przesłać na adres: Fundacja Teatr 21 ul. Reja 9 02-053 Warszawa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont i przebudowę lokalu użytkowego nr 77 przy ul. Skoczylasa 10/12 w Warszawie
Numer referencyjny: DOM21-20201231-1
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
tylko jednej części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówieni a są roboty budowlane, tj. remont i przebudowa lokalu użytkowego nr 77 przy ul. Skoczylasa 10/12 w Warszawie na „Centrum Sztuki Włączającej” dla Teatru 21 wraz ze zmianą sposobu użytkowania. Pod pojęciem przebudowy Zamawiający rozumie w szczególności wykonanie prac rozbiórkowych, demontażowych, a także remontowych, spełniających wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i w Opisie przedmiotu zamówienia. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: - prace rozbiórkowe i demontażowe, - wywóz gruzu, - wykonanie tynków, przygotowanie powierzchni starych tynków i malowanie wraz z robotami towarzyszącymi, - wykonanie nadproży stalowych, - montaż stolarki okiennej i drzwiowej oraz osłon grzejników oraz obudowy pionów wentylacyjnych, - wykonanie ścian działowych i zabudowy El, - wykonanie sufitu z płyt wygłuszających, - wykonanie posadzki, w tym wyrównanie podłoża wraz z robotami towarzyszącymi; - wykonanie robót instalacyjnych wod-kan i sanitarnych, - wykonanie instalacji urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wraz z robotami towarzyszącym, - wykonanie instalacji zimnej i ciepłej wody, - wykonanie kanalizacji sanitarnej, - wykonanie instalacji oraz rozmieszczenia armatury, - wykonanie robót instalacji elektrycznych, - wykonanie demontażu istniejącej instalacji elektrycznej, - wykonanie instalacji oświetlenia ogólnego oraz oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, - wykonanie instalacji klapy przeciwpożarowej.

II.5) Główny kod CPV: 45300000-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45330000-9
45331000-6
45212322-9
45310000-3
45110000-1
45111100-9
45111220-6
45210000-2
45262321-7
45310000-3
45332200-5
45332300-6
45333000-0
45400000-1
45410000-4
45421131-1
45421132-8
45421152-4
45430000-0
45431000-7
45442100-8
45450000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  9   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Zakończenie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi w terminie 9 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Przy czym przez zakończenie realizacji przedmiotu Umowy rozumie się wykonanie wszystkich Prac określonych Umową oraz ich procedur odbiorowych, usunięcie wszelkich Wad oraz dostarczenie Zamawiającemu Dokumentacji Powykonawczej oraz Decyzji PnU.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 pkt 2 Pzp, tj. 1) wykażą się wykonaniem robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej 2 (dwóch) robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Przez pojedynczą robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem i wartości robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, Zamawiający rozumie przebudowę, nadbudowę lub rozbudowę, jak również remont (także adaptację) lokalu użytkowego (także usługowego), o wartości wykonywanych przez wykonawcę robót budowlanych nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych brutto). Przedmiotowe roboty powinny obejmować wykonanie robót ogólnobudowlanych (konstrukcyjnych i wykończeniowych), modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnych, sanitarnych, elektrycznych, oświetleniowych, instalacji wentylacji mechanicznej, teletechnicznej i hydrantowej wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej oraz uzyskaniem ostatecznej (prawomocnej) decyzji na użytkowanie dla tego lokalu (zgodnie z wymaganiami projektu umowy). 2) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: a) jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu budową, b) jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika robót sanitarnych posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych, tj. uprawnienia w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych oraz kanalizacyjnych oraz posiadającą co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalności c) jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika robót elektrycznych posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. uprawnienia w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności sieci elektryczne, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, jak również instalacje teletechniczne oraz posiadającą co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalności.
Informacje dodatkowe Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji Kierownika robót sanitarnych i Kierownika robót elektrycznych. Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie muszą posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 7, art. 12a lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane uzyskane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). Osoby te powinny posiadać aktualne zaświadczenie o członkostwie we właściwych izbach samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa lub decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych na zasadach określonych w odrębnych przepisach, W przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2019 r., poz. 1117 ze zm.)), posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. - o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. Nr 63 poz. 394 z późn. zm.). Osoby spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej muszą się legitymować decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub decyzją - o prawie do świadczenia usług transgranicznych, wydanymi przez właściwe rady izby inżynierów, albo udokumentować, że zdały egzamin na uprawnienia budowlane przed właściwą Izbą. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z zm.) zakres uprawnień budowlanych kierownika budowy powinien pozwalać na prowadzenie robót w zakresie przewidzianym w dokumentacji projektowej.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe 1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia – nie spełnia w oparciu o dokumenty, oświadczenia i informacje zawarte we właściwych dokumentach wyszczególnionych w Rozdz. IX SIWZ. Z treści dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że stawiane warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie warunków określonych w ust. 1 skutkować będzie wykluczeniem z postępowania. 2. W przypadku, gdy wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunków, o których mowa w ust. 1 będą określone w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonych w Tabeli A Kursów Narodowego Banku Polskiego (NBP) na dzień wszczęcia postępowania (opublikowania ogłoszenia o zamówieniu). Jeżeli w dniu wszczęcia postępowania nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej Tabeli A Kursów NBP przed dniem wszczęcia postępowania. 3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie powinno być złożone wraz z ofertą. Z treści zobowiązania (albo innego dokumentu) powinien wynikać: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zasoby dotyczą. 5. Zamawiający ocenia, czy udostępnione wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia. 6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: 1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia – nie spełnia w oparciu o dokumenty, oświadczenia i informacje zawarte we właściwych dokumentach wyszczególnionych w Rozdz. IX SIWZ. Z treści dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że stawiane warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie warunków określonych w ust. 1 skutkować będzie wykluczeniem z postępowania. 2. W przypadku, gdy wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunków, o których mowa w ust. 1 będą określone w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonych w Tabeli A Kursów Narodowego Banku Polskiego (NBP) na dzień wszczęcia postępowania (opublikowania ogłoszenia o zamówieniu). Jeżeli w dniu wszczęcia postępowania nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej Tabeli A Kursów NBP przed dniem wszczęcia postępowania. 3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie powinno być złożone wraz z ofertą. Z treści zobowiązania (albo innego dokumentu) powinien wynikać: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zasoby dotyczą. 5. Zamawiający ocenia, czy udostępnione wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia. 6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4 Pzp, Wykonawca załącza do Formularza ofertowego oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykazu robót budowlanych (potwierdzającego spełnianie warunku udziału w postępowaniu, określonego w Rozdz. VII ust. 1 pkt 1 SIWZ), z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone - wg załącznika nr 5 do SIWZ. Dowodami, o których mowa powyżej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. b) wykazu osób (potwierdzającego spełnianie warunku udziału w postępowaniu, określonego w pkt VII ust. 1 pkt 2 SIWZ), wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg załącznika nr 6 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz. VII pkt 1 ppkt 1 i 2 SIWZ, Wykonawca załącza do Formularza ofertowego oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Tak
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
Na etapie składania ofert Zamawiający wymaga złożenia kosztorysu ofertowego w formie uproszczonej. Kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną na kwotę podaną w ofercie zostanie złożony przez Wykonawcę wraz z ofertą i będzie on, wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym, służył etapowaniu robót i dokonywaniu częściowych płatności na rzecz wykonawcy. Harmonogram rzeczowo – finansowy zostanie przez wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, złożony przed podpisaniem umowy. Zostanie on wykonany w oparciu o złożony wraz z oferta kosztorys uproszczony i będzie on służył, wraz z kosztorysem, kontroli przebiegu postępu prac oraz realizowaniu płatności częściowych i zaliczek.

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
Nie dotyczy. Przetarg nieograniczony

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena brutto0,80
Okres gwarancji0,20

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
24. ZMIANA UMOWY 24.1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień Umowy w następujących przypadkach: 24.1.1. zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić w przypadku zmiany stawki podatku VAT, 24.1.2. zmiana terminu realizacji zamówienia może nastąpić w przypadkach: 24.1.2.1. przeszkód w wykonywaniu Prac spowodowanych okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego jak np. brak pozwolenia na budowę, 24.1.2.2. wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót, 24.1.2.3. opóźnienia w uzyskaniu stanowisk i uzgodnień innych podmiotów, jeżeli opóźnienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Stron Umowy, 24.1.2.4. opóźnienia w uzyskaniu stanowiska organu administracji architektoniczno-budowlanej, uniemożliwiającego prowadzenie robót budowlanych, jeżeli opóźnienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Stron Umowy, 24.1.3. zmiana sposobu realizacji przedmiotu Umowy może nastąpić w przypadku zmian technologicznych spowodowanych w szczególności koniecznością zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych w szczególności ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub brak uzgodnień innych podmiotów np. wspólnoty mieszkaniowej Budynku, w którym położony jest Lokal, przy czym zmiany te nie mogą powodować wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy, zaś rozliczenia będące skutkiem tych zmian zostaną dokonane w oparciu o czynniki cenotwórcze zawarte w rozbiciu ceny ofertowej, 24.1.4. zmiany oznaczenia Stron Umowy mogą nastąpić jedynie w przypadku jakiejkolwiek zmiany danych podlegających zgłoszeniu do Krajowego Rejestru Sądowego, 24.1.5. zmiany zakresu robót mogą wystąpić w przypadku rozstrzygnięć organów administracji architektoniczno-budowlanej uniemożliwiających prowadzenie prac zgodnie z postanowieniami Umowy, przy czym rozliczenia ewentualnych zmian kosztów wykonania takich prac uwzględniających zmiany zakresu robót dokonywane będą zgodnie z zasadami wskazanymi w punkcie 24.1.3. powyżej.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 01.02.2021, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH