Ogłoszenie nr 776458-N-2020 z dnia 31.12.2020 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach: Utrzymanie przydrożnej zieleni wysokiej w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w 2021 roku z podziałem na zadania częściowe
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach, krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Pyskowicka  54 , 42-612  Tarnowskie Góry, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 854 862, e-mail zam-pub@zdp.tgory.pl, faks 322 854 862.
Adres strony internetowej (URL): http://www.zdp.tgory.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.zdp.tgory.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.zdp.tgory.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie przydrożnej zieleni wysokiej w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w 2021 roku z podziałem na zadania częściowe
Numer referencyjny: ZP.260.12.6.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie przydrożnej zieleni wysokiej w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2021 w podziale na zadania częściowe. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części: a) Usługi wycinania drzew; b) Usługi wykonywania cięć pielęgnacyjnych formujących drzewa oraz cięcie konarów i gałęzi wychodzących w skrajnie drogi; c) mechaniczne karczowanie pni; d) Usługi związane z nasadzaniem nowych drzew wraz z ich pielęgnacją i utrzymaniem w okresie gwarancyjnym (w ciągu minimum 1 roku od posadzenia); e) Usługi związane z usuwaniem samosiewów drzew i krzewów w pasach drogowych f) pozyskanie drewna pochodzącego z wycinki za kwotę nie mniejszą niż 60 PLN za 1 m3. Przedmiot zamówienia został dokładnie określony w przedmiarze planowanych usług stanowiący załącznik nr 7 a - d do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Wykonawca zobowiązany jest realizować usługę z zachowaniem należytej staranności, w oparciu o obowiązujące przepisy, zgodnie z najlepszą praktyką zawodową.

II.5) Główny kod CPV: 77211400-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
77211500-7
77211600-8
77210000-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 31.12.2021

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od określenia niniejszego warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od określenia niniejszego warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zgodnie z zapisami SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zgodnie z zapisami SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Zgodnie z zapisami SIWZ.
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zgodnie z zapisami SIWZ.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 u.p.z.p. oraz art. 24 ust.5 pkt 1- 4 u.p.z.p z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy: 1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia; 2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: a. o którym mowa w¬ art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 2204, z późn. zm.) lub¬ art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1463), b. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, c. skarbowe, d. o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13; 4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 9) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 z późn. zm); 11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 229 z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 13) art. 24 ust. 5 pkt 1) – Wykonawcę w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2171 z późn. zm.) 14) art. 24 ust. 5 pkt 2) - Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, 15) art. 24 ust. 5 pkt 3) - jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14 u.p.z.p., uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 u.p.z.p. z: a. zamawiającym, b. osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, c. członkami komisji przetargowej, d. osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a – chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu; 16) art. 24 ust. 5 pkt 4) - Wykonawcę, który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 u.p.z.p, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania, 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 u.p.z.p. oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-4 u.p.z.p., Zamawiający żąda przedłożenia następujących dokumentów: 1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 u.p.z.p zamawiający żąda przedstawienia odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne prze¬pisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - Zamawiający zgodnie z zapisami art. 26 ust. 2 u.p.z.p. wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia niniejszego dokumentu w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej w Rozdziale 10 pkt 2: a) ppkt 1)- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce za¬mieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 4. Dokumenty, o których mowa w powyżej pkt 3 lit. a, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3 zastępuje się je dokumentem zawierają-cym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administra¬cyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce za¬mieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 6 stosuje się. 6. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce za¬mieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 7. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 8. Zamawiający żąda od wykonawcy, który: a) polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a u.p.z.p, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale 10 (z wyjątkiem oświadczenia stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ); Zamawiający zgodnie z zapisami art. 26 ust. 2 u.p.z.p. wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia dokumentów wymienionych w niniejszym pkt 8 lit a w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie. 9. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż PLN Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych. W przypadku, gdy publikacja będzie miała miejsce w sobotę uwzględniony zostanie kurs NBP z kolejnego dnia publikacji po tej dacie. 10. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, tj. informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 u.p.z.p. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Definicje: 1) grupa kapitałowa – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę; 2) przedsiębiorcy – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także: a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, b) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu, c) osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt iv, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów, d) związek przedsiębiorców w rozumieniu ppkt. 12.3) – z wyłączeniem przepisów dotyczących koncentracji. 3) związek przedsiębiorców – rozumie się przez to izby, zrzeszenia i inne organizacje zrzeszające przedsiębiorców, jak również związki tych organizacji; 4) przejęciu kontroli – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności: a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami, e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), f))umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z zapisami SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 14.01.2021, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Wycinka drzew w pasach drogowych wraz z frezowaniem pni po usuniętych drzewach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) przedmiotem zamówienia są usługi. 2) kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): główny przedmiot: kod CPV: 77.21.14.00-6 - nazwa: Usługi wycinania drzew 3. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na " Wycince drzew w pasach drogowych z frezowaniem pni po usuniętych drzewach”, która obejmuje: I ZAKRES ROBÓT: 1. Wycinkę drzew różnych gatunków i o różnej średnicy pnia, martwych, będących w złym stanie fitosanitarnym, stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz ruchu drogowego, rosnących w pasach drogowych na terenie powiatu tarnogórskiego, na podstawie decyzji administracyjnych właściwych organów. 2. Zrębkowanie gałęzi oraz wywóz zrębków. 3. Frezowanie pni po wyciętych drzewach na głębokość do 40 cm wraz z wywozem wiórów i zasypaniem dołów po wyfrezowaniu ziemia (frezowanie w stopniu wskazanym przez Zamawiającego). 4. Niezwłoczne uporządkowanie terenu po zakończeniu prac. 5. Wywóz drewna, przygotowywanie protokołów odbioru drewna i dokumentowanie ilości pozyskanego drewna. II PRZYGOTOWANIE TECHNICZNE: 1. Podczas wycinki drzew należy wziąć pod uwagę wszelkie utrudnienia wynikające z usytuowania drzew w zabudowie miejskiej oraz ruchu drogowego, np. kolizje z liniami napowietrznymi. 2. Zamawiający wymaga wykonywania prac z zachowaniem szczególnej ostrożności, aby nie zniszczyć istniejących nasadzeń, ogrodzeń, znaków, sygnalizacji świetlnych itp. 3. Należy stosować odpowiednie zabezpieczenia, poprzez oznakowanie i wygrodzenie terenu, na którym będą wykonywane prace zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zaczadzaniem z dnia 23 września 2003 r. (Dz.U. Nr 177, poz. 1729) tj. z dnia 24 marca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 784) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 220, poz. 2181). 4. Prace w koronach drzew powinny być prowadzone w sposób nienaruszający przepisów ustawy o ochronie przyrody. 5. Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do zaprzestania prac na danym drzewie w przypadku stwierdzenia występowania gniazd ptasich i do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego. 6. W większości przypadków prace należy wykonywać przy użyciu podnośnika mechanicznego. 7. W wyjątkowych sytuacjach konieczność wycinki przy użyciu metody alpinistycznej. 9. Protokolarny odbiór ilości drewna będzie następował każdorazowo po dokonaniu wycinki drzewa. 10. Wykonawca jest zobowiązany do zakupu pozyskanego drewna w cenie 60,00 zł netto za m3 oraz zagospodarowanie go we własnym zakresie. W przypadku pomiarów drewna w stosach stosowany będzie przelicznik 1mp – 0,65 m3. 11. Wykonawca przygotowuje protokół odbioru drewna po zakończeniu prac. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zweryfikowania pomiarów ilości pozyskanego drewna. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu drewno do pomiaru. 12. Na podstawie protokołu odbioru drewna Zamawiający przygotowuje protokół przekazania drewna Wykonawcy. Po protokolarnym przekazaniu drewna Zamawiający wystawia Wykonawcy fakturę za pozyskane drewno. Wykonawca wniesie opłatę za pozyskane drewno na konto Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach na rachunek nr …………………………………………………………………….w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury. 13. Zamawiający wymaga, żeby baza sprzętowa znajdowała sie w lokalizacji zapewniającej dojazd do miejsca rozpoczęcia pracy w czasie zadeklarowanym przez Wykonawcę. 14. Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do prac najpóźniej 24 godziny od otrzymania zlecenia telefonicznego, pisemnego lub droga mailowa. 15. W ślad za zleceniem telefonicznym wysłane będzie zlecenie pisemne bądź mailowe. 16. Termin wykonania poszczególnych prac ustalany będzie każdorazowo i podawany na wystawianym przez Zamawiającego zleceniu. 17. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie częściowy odbiór prac w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia prac. 18. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury protokół odbioru prac podpisany przez obie strony. III UWAGI: 1. W cenę za wycinkę należy wliczyć również zrębkowanie gałęzi. 2. W cenę frezowania należy wliczyć zasypanie humusem dołów po wyfrezowaniu. 3. Podczas wycinki drzew należy wziąć pod uwagę wszelkie utrudnienia wynikające z usytuowania drzew w zabudowie miejskiej oraz ruchu drogowego, np. kolizje z liniami napowietrznymi. III. SPRZĘT DO WYCINKI I FREZOWANIA PNI DRZEW Do wykonywania robót związanych z wycinką drzew należy stosować: - piły mechaniczne, - podnośnik koszowy (zwyżka), - rębarka do rozdrobnienia gałęzi - ciągnik lub inny pojazd przystosowany do wywozu gałęzi, zrębków IV. UWAGI: 1. W cenę za prace związane z wycinką drzew należy wliczyć również zrębkowanie gałęzi. 2. Zamawiający po podpisaniu umowy przekaże Wykonawcy zatwierdzony projekt organizacji ruchu drogowego. 3. Oznakowanie realizacji miejsca usługi należy do Wykonawcy tj. musi on posiadać własne znaki drogowe służące do zabezpieczenia miejsca prac.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77211400-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 31.12.2021
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena80,00
Doświadczenie osoby uprawnionej do kierowania robotami w zakresie wycinki drzew20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Cięcia pielęgnacyjne, formujących drzew oraz cięcie konarów i gałęzi wychodzących w skrajnie drogi
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) przedmiotem zamówienia są usługi. 2) kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): główny przedmiot: kod CPV: 77.21.15.00-7 - nazwa: Usługi pielęgnacji drzew 3) opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na "Cięciach pielęgnacyjnych, formujących drzew oraz cięcie konarów i gałęzi wchodzących w skrajnie drogi”, która obejmuje: I ZAKRES ROBÓT: 1. Wykonywanie cięć pielęgnacyjnych oraz technicznych w koronach drzew różnych gatunków i o różnej średnicy pnia, rosnących w pasach drogowych na terenie powiatu tarnogórskiego, które to obejmuje: a) cięcia pielęgnacyjne (sanitarne, korygujące, prześwietlające, formujące), b) cięcia techniczne (odsłanianie sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych i zachowanie skrajni jezdni), c) awaryjne usuwanie złamanych, pękniętych lub rozszczepionych konarów drzew, stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz ruchu drogowego. Szczegółowy zakres ww cięć obejmuje: - wykonywanie cięć sanitarnych, korygujących, prześwietlających i technicznych w koronach drzew z zachowaniem naturalnego pokroju gatunków w tym: - usuwanie pędów, gałęzi i konarów chorych, martwych, połamanych, - cięcia korygujące eliminujące wady budowy korony lub poprawiające statykę drzewa, - prześwietlanie i rozluźnianie zbyt zagęszczonej korony, - usuwanie konarów i gałęzi wchodzących w kolizje z obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi, architekturą lub skrajnią pionową i poziomą w pasie drogowym; 4. Zbieranie i zrębkowanie gałęzi opadłych po wichurach, leżących w pasach drogowych. 5. Zrębkowanie gałęzi oraz wywóz zrębków. 6. Niezwłoczne uporządkowanie terenu po zakończeniu prac. II PRZYGOTOWANIE TECHNICZNE: 1. Podczas cięć pielęgnacyjnych i technicznych drzew należy wziąć pod uwagę wszelkie utrudnienia wynikające z usytuowania drzew w zabudowie miejskiej oraz ruchu drogowego, lub np. kolizje z liniami napowietrznymi. 2. Zamawiający wymaga wykonywania prac z zachowaniem szczególnej ostrożności, aby nie zniszczyć istniejących nasadzeń, ogrodzeń, znaków, sygnalizacji świetlnych itp. 3. Należy stosować odpowiednie zabezpieczenia, poprzez oznakowanie i wygrodzenie terenu, na którym będą wykonywane prace zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem z dnia 23 września 2003 r. (Dz.U. Nr 177, poz. 1729) tj. z dnia 24 marca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 784) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 220, poz. 2181). 4. Prace w koronach drzew powinny być prowadzone w sposób nienaruszający przepisów ustawy o ochronie przyrody. 5. Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do zaprzestania prac na danym drzewie w przypadku stwierdzenia występowania gniazd ptasich i do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego. 6. W większości przypadków prace należy wykonywać przy użyciu podnośnika mechanicznego. 7. W wyjątkowych sytuacjach może zaistnieć konieczność cięć drzew przy użyciu metody alpinistycznej. 8. Zamawiający wymaga, żeby baza sprzętowa znajdowała sie w lokalizacji zapewniającej dojazd do miejsca rozpoczęcia pracy w czasie zadeklarowanym przez Wykonawcę. 9. Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do prac najpóźniej 24 godziny od otrzymania zlecenia telefonicznego, pisemnego lub drogą mailową. W przypadku nagłej, awaryjnej sytuacji, stanowiącej zagrożenie bezpieczeństwa, w tym złamanie sie drzewa lub konaru np. wskutek wichury lub innych zjawisk atmosferycznych czy też działania osób trzecich, Wykonawca winien przystąpić do prac w czasie wskazanym w ofercie, nie dłuższym niż 12 godzin po otrzymaniu od Zamawiającego informacji drogą telefoniczną lub mailową. 10. W ślad za zleceniem telefonicznym wysłane będzie zlecenie pisemne bądź mailowe. 11. Termin wykonania poszczególnych prac ustalany będzie każdorazowo i podawany na wystawianym przez Zamawiającego zleceniu. 12. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie częściowy odbiór prac w terminie do 5 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia prac. 13. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury protokół odbioru prac podpisany przez obie strony. III. SPRZĘT ZABIEGÓW PIELĘGNACYCJNYCH DRZEW Do wykonywania robót związanych z cięciem pielęgnacyjnym drzew należy stosować: - piły mechaniczne, - podnośnik koszowy (zwyżka), - rębarka do rozdrobnienia gałęzi - ciągnik lub inny pojazd przystosowany do wywozu gałęzi, zrębków IV. UWAGI: 1. W cenę za prace związane z cięciami należy wliczyć również zrębkowanie gałęzi. 2. Zamawiający po podpisaniu umowy przekaże Wykonawcy zatwierdzony projekt organizacji ruchu drogowego. 3. Oznakowanie realizacji miejsca usługi należy do Wykonawcy tj. musi on posiadać własne znaki drogowe służące do zabezpieczenia miejsca prac.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77211500-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 31.12.2021
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena 60,00
Czas reakcji na zgłoszenie w sytuacjach awaryjnych20,00
Doświadczenie osoby uprawnionej do kierowania robotami w zakresie cięć pielęgnacyjnych i technicznych drzew20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Nasadzanie nowych drzew w pasach drogowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) przedmiotem zamówienia są usługi. 2) kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): główny przedmiot: kod CPV: 77.31.00.00-6 - nazwa: Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych dodatkowe przedmioty: kod CPV: 77.21.16.00-8 - nazwa: Sadzenie drzew kod CPV: 03.12.11.00-6 - nazwa: Żywe rośliny, bulwy, korzenie, sadzonki i rozsady 3) opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na „Nasadzenie nowych drzew w pasach drogowych” tj. zakup wraz z dostawą materiału szkółkarskiego, sadzenie i pielęgnacja w okresie 1 - go roku. I. SADZENIE: a) rośliny muszą być zgodne wymaganiami zamawiającego podanymi w specyfikacji przetargu, jednolite w całej partii, zdrowe oraz w pełni żywotne; b) pokrój roślin, barwa liści powinny być charakterystyczne dla gatunku i odmiany; c) niedopuszczalne jest występowanie w partii roślin innych gatunków i odmian; d) rośliny musza być oznaczone etykieta zawierająca pełna nazwę rośliny (w tym nazwę łacińska) oraz odmianę; e) dopuszczalne są drzewa z bryłą korzeniowa, w kontenerach lub alternatywnych opakowaniach przeznaczonych wyłącznie do uprawy roślin, szyte donice z juty, kosze z drutu niepowlekanego ciasno ściągnięte; f) bryła korzeniowa winna być dobrze przerośnięta korzeniami, wilgotna i nie uszkodzona; g) wielkość kontenera musi być proporcjonalna do wielkości i gatunku rośliny, kontener musi być dobrze przerośnięty korzeniami; h) niedopuszczalne jest dostarczanie materiału szkółkarskiego sadzonego do kontenerów bezpośrednio przed wysyłką; i) pnie drzew nie mogą mieć widocznych ran i innych uszkodzeń w tym mechanicznych; j) niedopuszczalne jest występowanie na roślinach chorób, szkodników i śladów porażenia przez choroby i szkodniki; k) obwody pni mierzone na wysokości 1 metra winny mieścić sie w przedziale 8 cm do 10 cm, 10-12 cm i 12 – 14 cm, natomiast wysokość drzewa minimum 2,2 m mierząc od szyi korzeniowej do podstawy korony, wyjątek stanowią drzewa form stożkowych i kolumnowych; l) korona powinna posiadać jeden przewodnik (za wyjątkiem drzew form kulistych lub zwisłych), który winien być prawidłowo ukształtowany i posiadać nienaruszone paki wierzchołkowe; m) zamawiający zastrzega sobie prawo skontrolowania drzew przed ich posadzeniem, natomiast w uzasadnionych przypadkach poddać losowo 1% drzew (co najmniej jedno) kontroli jakości systemu korzeniowego, nawet jeśli będzie to oznaczać zniszczenie rośliny; kupujący nie ma obowiązku zapłacić wykonawcy za zniszczone drzewo; n) w czasie transportu materiał szkółkarski winien być odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem i przesuszeniem; o) drzewa należy sadzić w doły o średnicy minimum 2-krotnie większej niż średnica bryły korzeniowej, zaprawione całkowicie ziemia urodzajna i nawozami o opóźnionym działaniu (nawożenie tylko podczas sadzenia w okresie wiosennym); szyja korzeniowa drzew po posadzeniu powinna znajdować sie na tym samym poziomie, na którym rosły one w szkółce. Wokół pnia należy uformować ze zrębków misę (podczas sadzenia od wiosny do wczesnej jesieni) lub kopczyk (podczas sadzenia w okresie późnojesiennym); drzewa powinny zostać podlane bezpośrednio po posadzeniu; p) drzewa należy palikować stosując 3 paliki (Ø 8 cm, długości 2 m) łączone poprzeczkami w postaci półwałków (Ø 8 cm, długość zależną od rozstawu palików) przybijanych do palików lub mocowanych wkrętami do drewna - 3 poprzeczki u góry oraz 3 poprzeczki tuz przy gruncie, należy również wykonać 3 wiązania taśma do mocowania drzew szerokości min. 4 cm koloru czarnego lub zielonego (docelowo należy stosować tylko jeden kolor). Opalikowanie drzew należy wykonać zgodnie z załączonym przykładowym wzorem. r) po posadzeniu drzew należy wywieźć urobek oraz uporządkować teren; s) zebrać i wywieźć nadmiar ziemi w sytuacjach tego wymagających i koniecznych; II. ROCZNA PIELĘGNACJA: a) uzupełnienie wypadów (usuwanie obumarłych, posadzenie nowych) drzew; b) podlewanie w okresach suszy lub posuchy 2 razy w tygodniu po min. 10 litrów wody pod drzewko oraz w ciągu 24 godzin od zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego; c) poprawianie i uzupełnianie zniszczonych lub brakujących palików; d) uzupełnianie zrębków; e) poprawianie wiązań; f) formowanie koron; g) niszczenie preparatami biologicznymi lub mechanicznymi odrosli korzeniowych po wcześniej wyciętych drzewach; h) poprawianie metalowych osłon przy drzewach; i) stosowanie środków ochrony roślin w przypadku zaistnienia takiej konieczności. Wymagany termin gwarancji: min.12 miesięcy,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77211600-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 31.12.2021
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji na przyjęcie materiału sadzeniowego40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Usuwanie samosiewów drzew i krzewów z pasów drogowych.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) przedmiotem zamówienia są usługi. 2) kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): główny przedmiot: 77.21.14.00-6 Usługi wycinania drzew i krzewów ze zrąbkowaniem gałęzi dodatkowe przedmioty: 77.31.20.00-0 - nazwa: usługi usuwania chwastów Kryterium ceny: 100% - wartość zamówienia 3) opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na „Usuwaniu samosiewów drzew i krzewów w pasie drogowym”. I ZAKRES ROBÓT Roboty związane z usunięciem samosiewów drzew i krzewów obejmują wycięcie samosiewów drzew i wykarczowanie krzewów zgodnie z zakresem prac, pocięcie gałęzi, krzewów na dogodne do ręcznego załadunku lub zrąbkowanie mechaniczne gałęzi, wywiezienie zrąbków . Roboty związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w pobliżu drzew lub krzewów albo innych zespołów roślinnych, mogą być wykonywane wyłącznie w sposób nie szkodzący drzewom, krzewom innej roślinności przewidzianej do zachowania. Roślinność istniejąca, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. 4). kontrola jakości robót Kontrola jakości robót usuwania samosiewów drzew i krzewów polegać będzie na: - wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, 5). obmiar robót Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach zlecenia jest kosztorys ofertowy. Jednostką obmiarową jest jednostka przyjęta dla podanego zakresu robót w zakresie prac i kosztorysie ofertowym. 6). odbiory robót Szczegółowe zasady odbioru określa umowa. 7). podstawa płatności. Rozliczenie i płatność wg umowy. II PRZYGOTOWANIE TECHNICZNE: 1. Podczas usuwania samosiewów drzew i krzewów w pasie drogowym należy wziąć pod uwagę wszelkie utrudnienia wynikające z usytuowania samosiewów w zabudowie miejskiej oraz ruchu drogowego. 2. Zamawiający wymaga wykonywania prac z zachowaniem szczególnej ostrożności, aby nie zniszczyć istniejących nasadzeń, ogrodzeń, znaków, sygnalizacji świetlnych itp. 3. Należy stosować odpowiednie zabezpieczenia, poprzez oznakowanie i wygrodzenie terenu, na którym będą wykonywane prace zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem z dnia 23 września 2003 r. (Dz.U. Nr 177, poz. 1729) tj. z dnia 24 marca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 784) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 220, poz. 2181). 4. Prace w terenie zakrzewionym powinny być prowadzone w sposób nienaruszający przepisów ustawy o ochronie przyrody. 5. Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do prac najpóźniej do 14 dni od otrzymania zlecenia telefonicznego, pisemnego lub drogą mailową. 10. W ślad za zleceniem telefonicznym wysłane będzie zlecenie pisemne bądź mailowe. 11. Termin wykonania poszczególnych prac ustalany będzie każdorazowo i podawany na wystawianym przez Zamawiającego zleceniu. 12. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie częściowy odbiór prac w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia prac. 13. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury protokół odbioru prac podpisany przez obie strony. III. SPRZĘT ZABIEGÓW USUWANIA SAMOSIEWÓW Do wykonywania robót związanych z usuwaniem samosiewów drzew i krzewów należy stosować: - piły mechaniczne, - rębarka do rozdrobnienia gałęzi - ciągnik lub inny pojazd przystosowany do wywozu gałęzi, zrębków IV. UWAGI: 1. W cenę za prace usuwania samosiewów należy wliczyć również zrębkowanie gałęzi, wywóz i utylizację. 2. Zamawiający po podpisaniu umowy przekaże Wykonawcy zatwierdzony projekt organizacji ruchu drogowego. 3. Oznakowanie realizacji miejsca usługi należy do Wykonawcy tj. musi on posiadać własne znaki drogowe służące do zabezpieczenia miejsca prac.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77300000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 31.12.2021
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: