Ogłoszenie nr 534237-N-2018 z dnia 23.03.2018 r.

Białostocki Ośrodek Kultury: Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej „Modernizacji (przebudowy) wielofunkcyjnej Sali kina Forum mieszczącej się w Białostockim Ośrodku Kultury w Białymstoku przy ul. Legionowej 5” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Białostocki Ośrodek Kultury, krajowy numer identyfikacyjny 366210700, ul. Legionowa  5 , 15-281   Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 857 424 823, , e-mail administracja@bok.bialystok.pl, , faks 857 447 023.
Adres strony internetowej (URL): www.bok.bialystok.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Instytucja kultury
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.bok.bialystok.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.bok.bialystok.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Białostoski Ośrodek Kultury, ul. Legionowa 5, pok. nr 23, 15-281 Białystok

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej „Modernizacji (przebudowy) wielofunkcyjnej Sali kina Forum mieszczącej się w Białostockim Ośrodku Kultury w Białymstoku przy ul. Legionowej 5” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót polegających na modernizacji (przebudowie) wielofunkcyjnej Sali kina Forum mieszczącej się w Białostockim Ośrodku Kultury w Białymstoku przy ul. Legionowej 5. 2. Parametry techniczne obiektu oraz szczegółowy zakres opracowania dokumentacji projektowej oraz obowiązki Wykonawcy zawarte zostały w Programie funkcjonalno – użytkowym stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. 3. Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń powinna być wykonana zgodnie z art. 29 i 30 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. W dokumentacji projektowej wykonawca nie może wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można zawrzeć w dokumentacji projektowej dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W przypadku, gdy wykonawca zawrze w dokumentacji projektowej odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, wówczas jest obowiązany wskazać w dokumentacji, że dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych oraz zobowiązany jest doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności. 5. Wykonawca winien zgłosić w trakcie postępowania przetargowego wszelkie uwagi i zastrzeżenia do treści SIWZ oraz do zakresu prac projektowych. 6. Wykonawca przed sporządzeniem projektów budowlanych winien przedstawić koncepcję projektową uszczegółowiającą koncepcję przedprojektową i przystąpić do wykonywania projektów budowlanych po jej akceptacji przez zamawiającego. 7. Prace projektowe należy wykonać w następującym zakresie: 1) koncepcja projektowa uszczegółowiająca koncepcję przedprojektową w zakresie niezbędnym do uzgodnień z inwestorem. a) Architektoniczno-instalacyjna oraz aranżacji i wystroju wnętrz b) Akustyczna c) Technologii sceny 2) wielobranżowe inwentaryzacje do celów projektowych (uszczegółowienie inwentaryzacji w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia) 3) projekt budowlany w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę - Wielobranżowy projekt z technologią akustyczną i sceny oraz właściwymi ekspertyzami i opiniami technicznymi. Projekt uzgodniony z rzeczoznawcą p.poż. i sanepidu 4) projekt wykonawczy (wielobranżowy) a) Architektura b) Aranżacja i wystrój wnętrz c) Konstrukcja d) Instalacje sanitarne – wentylacja, klimatyzacja, c.o., c.t., wod-kan i kanalizacja deszczowa (w niezbędnym zakresie ewentualnej ingerencji), BMS oraz inne które będą wynikały z technologii i zakresu przebudowy e) Instalacje elektryczne – nisko i wysoko prądowe, SAP, SKD, CCTP, BMS, oraz inne które będą wynikały z technologii i zakresu przebudowy f) Technologia akustyki i sceny g) Scenariusz pożarowy - Scenariusz rozwoju zdarzeń podczas pożaru h) specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych i) przedmiary i kosztorys inwestorski Projekty na każdym etapie projektowania podlegają uzgodnieniu z Zamawiającym. Wszystkie prace będą prowadzone w istniejącym, użytkowanym obiekcie i z tego powodu należy w projektach przewidzieć zachowanie szczególnych warunków utrzymania czystości w pomieszczeniach poza zakresem prowadzonych robót. 5) Dokumentację niezbędną do przeprowadzenia postępowania przetargowego, w tym: a) Projekt budowlany opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1554), b) Projekty wykonawcze, c) Przedmiary robót, d) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, Dokumentacja określona lit. b) - d) sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 2015 poz. 1554), oraz Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130 poz. 1389). 8. Określa się wymaganą ilość egzemplarzy poszczególnych części dokumentacji: 1) koncepcję należy wykonać i dostarczyć Zamawiającemu w języku polskim w wersji papierowej – każdy wariant po 3 egz. oraz wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD w formacie PDF i AutoCAD – 1 egz. 2) Projekt budowlany – po 5 egz. 3) Projekty wykonawcze branżowe - po 5 egz., 4) Przedmiary robót – po 5 egz., 5) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – po 5 egz., 6) Kosztorys inwestorski – po 3 egz., 7) Informacja BIOZ – 5 egz., 8) Kosztorysy ślepe w wersji uproszczonej – 3 egz. + wersja elektroniczna w PDF i MS EXCEL, 9) Kompletny projekt wykonawczy i budowlany oraz inne dokumentacje wymienione w ust. 3 opracowane w programie Microsoft Word, Excel, AutoCAD - część rysunkowa oraz w plikach PDF (inne programy wymagają zgody Zamawiającego) i dołączone do dokumentacji projektowej na płycie CD lub DVD – 2 szt. 10) dodatkowo kompletny projekt wykonawczy i budowlany oraz koncepcje zapisane w formacie:  pliki tekstowe *.pdf, *.tif - monochromatyczny wielostronicowy;  pliki graficzne *.tif - 24 bity w rozdzielczości 300-400 dpi – 1 szt. 9. Zakres zamówienia obejmuje również przygotowanie i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę, a także uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę w Departamencie Architektury Urzędu Miejskiego w Białymstoku. 10. Zakres zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji, w ilości 80 pobytów na budowie. 11. Zasady realizacji nadzoru autorskiego: a) wykonawca dokumentacji projektowej zapewni pełnienie nadzoru autorskiego przez uprawnionych projektantów we wszystkich branżach, zgodnie z wymogami prawa budowlanego w ilości 80 pobytów na budowie, b) nadzory autorskie będą pełnione do zakończenia robót budowlanych, na wezwanie zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego, przy czym wezwanie zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego powinno być przekazane pisemnie, przesłane faxem, e-mailem, c) powiadomienie powinno nastąpić z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, d) wezwania w ramach reklamacji do dokumentacji projektowych nie będą płatne. UWAGA: 1. Inwestycję należy zaprojektować w sposób umożliwiający jej realizację przy czynnym obiekcie. 2. Zamawiający informuje o możliwości dokonania wizji lokalnej na terenie inwestycji.

II.5) Główny kod CPV: 71220000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71320000-7
71248000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 31.12.2021

II.9) Informacje dodatkowe: Wymagany termin realizacji zamówienia: 1) opracowanie koncepcji projektowej uszczegółowiającej koncepcję przedprojektową – w terminie do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy, 2) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej - w terminie do 16 listopada 2018 r., 3) przygotowanie i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę, a także uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę w Departamencie Architektury Urzędu Miejskiego w Białymstoku – w terminie do 31 grudnia 2019 r., 4) pełnienie nadzoru autorskiego – podczas przewidywanego okresu realizacji inwestycji, który będzie trwał 16 miesięcy i zakończy się nie później niż do 31 grudnia 2021 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe nie dotyczy
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe nie dotyczy
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W celu potwierdzenia warunku wykonawca winien wykazać: a) wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: - co najmniej 1 wielobranżowej dokumentacji projektowej na budowę i/lub przebudowę kubaturowego obiektu budowlanego o kategorii złożoności minimum 4 w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.* o wartości dokumentacji min. 150 000,00 zł brutto; b) osoby skierowane do realizacji zamówienia (min. po 1 osobie w każdej specjalności), posiadające: uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 t.j.)lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnienia równoważne według przepisów kraju ich uzyskania, do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w specjalności:  architektonicznej-osoba winna mieć doświadczenie w zrealizowaniu co najmniej 1 dokumentacji projektowej na budowę i/lub przebudowę kubaturowego obiektu budowlanego o kategorii złożoności minimum 4 w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.* o wartości dokumentacji min. 150 000,00 zł brutto;  konstrukcyjno – budowlanej;  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; oraz  specjalistę d/s akustyki i technologii scenicznej - osoba winna posiadać wyższe wykształcenie techniczne w specjalności akustyka, inżynieria dźwięku lub pokrewne oraz co najmniej 10 – letnie doświadczenie zawodowe (liczone na dzień składania ofert od daty ukończenia studiów wyższych) w projektowaniu akustyki i technologii scenicznej oraz posiadać doświadczenie w zrealizowaniu co najmniej 2 dokumentacji projektowych obejmujących akustykę i technologię sceniczną dla obiektu zaliczanego do klasy 1261według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) Dz. U. z 1999 r. Nr 112 poz. 1316 z późn. zm. z widownią na minimum 300 miejsc siedzących
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: - Użyte określenie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130 poz. 1389); - Użyte określenia „budowa”, „przebudowa” w rozumieniu Prawa budowlanego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 t.j.); - Wartości pieniężne wskazane w dokumentach, mające na celu wykazanie spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu podane w walutach obcych, zamawiający przeliczy na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku walut już nieobowiązujących zamawiający przyjmie kurs NBP z ostatniego dnia obowiązywania tej waluty. UWAGA: Warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wskaże usługi zakończone w zakresie doświadczenia wykonawcy i osób skierowanych do realizacji zamówienia.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Wykonawca składa: 1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, 5) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, 6) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, 7) oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, 8) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp, 9) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716). W przypadku wykonawcy zarejestrowanego w polskim Krajowym Rejestrze Sądowym lub polskiej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zamawiający dla potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnie dostępnych bazach danych. 2. Dokumenty podmiotów zagranicznych: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 1) pkt 1ppkt 1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) pkt 1ppkt 2- 4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy w zakresie terminów wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 3. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 1 ppkt 1, składa dokument, o którym mowa w pkt 2 ppkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 4. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 1 ppkt 1 – 9. Zapisy w pkt 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej: 1. Wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -oświadczenie wykonawcy (na lub wg załącznika nr 5 do SIWZ). 2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (na lub wg załącznika nr 6 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy wykonawca, w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć do oferty oddzielne oświadczenie wstępne, o którym mowa w Rozdz. VII pkt 1 SIWZ (na lub wg załącznika nr 2 do SIWZ). 2. W przypadku, gdy wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany jest: 1) zamieścić informację o tych podmiotach we wstępnym oświadczeniu Wykonawcy, składanym na podstawie art. 25a ust. 1 Pzp, dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu i niepodlegania wykluczeniu - w załączniku nr 2 do SIWZ, 2) złożyć oświadczenie, że w stosunku do podmiotu, na którego zasoby powołuje się w niniejszym postępowaniu, nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania -w załączniku nr 2 do SIWZ, 3) złożyć dokumenty, w szczególności zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia-na lub wg załączniku nr 3 do SIWZ), które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 3. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy - nie dotyczy. 4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1pkt 23 ustawy Pzp, wraz z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu (na lub wg załącznika nr 4do SIWZ). 5. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia, może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 5 000,00 zł. 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić PRZELEWEM na rachunek bankowy w Banku Pekao S.A. w Białymstoku, nr PKO S.A., nr 37 1240 5211 1111 0010 3558 4150, a dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. W tytule wpłaty należy wpisać tytuł przetargu jakiego dotyczy 4. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć w oryginale wraz z ofertą w Białostockim Ośrodku Kultury w Białymstoku ul. Legionowa 5, pok. 23. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert. 5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uważa wadium, które w tym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji (lub poręczeń) powinna ona obejmować pełny okres związania ofertą. 6. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena0,60
Doświadczenie architekta0,20
Doświadczenie akustyka0,20

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
- zgodnie z treścią § 4 ust. 5 projektu umowy: Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2), 3), 5) i 6) ustawy Prawo zamówień publicznych. - zgodnie z treścią § 10 ust. 3 projektu umowy: W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w SIWZ. - zgodnie z treścią § 11 projektu umowy: 1. Do wykonania prac projektowych, stanowiących przedmiot umowy, Wykonawca wyznacza zespół projektowy w składzie zgodnym ze złożoną ofertą, tj.: a) …………………………………………………… - uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, b) ………………………………………………….. - uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno budowlanej, c) ………………………………………………….. - uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, d) ……………………………………………………… - uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, e) ...................................................... - specjalista d/s akustyki i technologii scenicznej. 2. Wykonawca może dokonywać zmiany osób wskazanych w ust. 1, jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego. Zmiana którejkolwiek z osób w trakcie realizacji przedmiotowej umowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie. Nowa osoba musi posiadać uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie stosowne do wykonywanych czynności i wymaganych w SIWZ oraz przedstawionych w ofercie, ponadto osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej oraz specjalista d/s akustyki muszą posiadać doświadczenie takie same lub wyższe od przedstawionego w ofercie Wykonawcy. Dokumentacja projektowa musi być podpisana przez zatwierdzony przez Zamawiającego zespół projektowy. 3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy. 4. Wykonawca oświadcza, że będzie realizować umowę za pomocą innych podmiotów, na których zasoby zdolności technicznej lub zawodowej (w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia) powoływał się w ofercie: nazwa innego podmiotu …………………………... w zakresie: …………………….. 5. Wykonawca może dokonywać zmiany innych podmiotów, o których mowa w ust. 4jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego, akceptującego nowy inny podmiot. Nowy inny podmiot musi spełniać warunki określone w SIWZ w zakresie jakim Wykonawca polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana ta wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 6. Jako pełnomocnika upoważnionego do uzyskania w imieniu Zamawiającego na Naradach Koordynacyjnych oraz do występowania w imieniu Zamawiającego o wydanie warunków technicznych, niezbędnych decyzji, postanowień, wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych, w zakresie wynikającym z przepisów, Wykonawca wyznacza: .……………………………………………………………….. 7. Jako koordynatora w zakresie Wykonywania obowiązków umownych Zamawiający wyznacza: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8. Wykonawca zobowiązuje się do udokumentowania udziału w realizacji przedmiotu umowy podmiotów o których mowa w ust.4 umowy najpóźniej w dacie podpisania protokołu zdawczego, o którym mowa w § 6 ust. 6 umowy. - zgodnie z treścią § 14 projektu umowy: 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminów określonych w § 3 ust. 1 w następujących przypadkach: 1) terminy opracowania koncepcji lub dokumentacji projektowej – określone w ust. 1 pkt 1) i 2) z uwagi na: a) wydłużenie postępowania w sprawie uzyskania warunków technicznych, b) wystąpienie konieczności wykonania usług dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym, c) zmianę danych, na podstawie których wykonywany będzie przedmiot umowy, lub opóźnienie w dostarczaniu danych dla Wykonawcy, d) zmianę warunków prowadzonych prac projektowych przez jednostki opiniujące, uzgadniające lub zatwierdzające albo przez nowe przepisy, normy i normatywy, e) przedłużenie terminów uzgodnień, opinii lub zatwierdzeń przez jednostki uzgadniające, opiniujące lub zatwierdzające, o ile to przedłużenie nie będzie wynikało z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, f) żądanie przez jednostki uzgadniające, opiniujące lub zatwierdzające w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego wykonania opracowań dodatkowych, nieujętych w przedmiocie niniejszej umowy, g) wystąpienia okoliczności, za które wykonawca nie jest odpowiedzialny, h) siłę wyższą, 2) termin dostarczenia pozwolenia na budowę – określony w ust. 1 pkt 3) z uwagi na: a) wydłużone postępowanie w sprawie wydawania decyzji administracyjnej, b) wystąpienie okoliczności, za które wykonawca nie jest odpowiedzialny, c) wydłużenie terminu opracowania dokumentacji projektowej, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, o ile wydłużenie to będzie miało wpływ na opracowanie projektu budowlanego stanowiącego podstawę uzyskania pozwolenia na budowę, 3) termin pełnienia nadzoru autorskiego -określony w ust. 1 pkt 4) z uwagi na: a) wystąpienie okoliczności, za które wykonawca nie jest odpowiedzialny, b) zmianę terminu rozpoczęcia lub zakończenia robót budowlanych realizowanych na podstawie prac projektowych. 3. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany: 1) stawki podatku VAT, wprowadzonej powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, z tym, że cena netto nie może ulec podwyższeniu, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez wykonawcę zamówienia publicznego, wynikającego z zawartej umowy na okres dłuższy niż 12 miesięcy, każda ze stron umowy, w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie, może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Zmiana umowy na podstawie ustaleń negocjacyjnych może nastąpić po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji. 4. W razie zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 2, przez pojęcie „odpowiedniej zmiany wynagrodzenia” należy rozumieć sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego wynikających z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia, do wysokości wynagrodzenia minimalnego albo wysokości minimalnej stawki godzinowej obowiązującej po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części, w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat. 5. W razie zmiany wskazanej w ust. 3 pkt 3, przez pojęcie „odpowiedniej zmiany wynagrodzenia” należy rozumieć sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej wykonawcę zamówienia publicznego z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób. 6. W razie zamówień realizowanych wspólnie przez kilku wykonawców lub realizowanych przy pomocy podwykonawców przepisy ust. 3 - 5 stosuje się odpowiednio. 7.Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 2 - 5, jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę wraz z opisem okoliczności stanowiących podstawę do dokonania takiej zmiany. 8.Wykonawca ma prawo do zastosowania rozwiązań projektowych odmiennych w stosunku do założeń określonych w Programie funkcjonalno – użytkowym jeśli Zamawiający wyrazi na nie zgodę, z uwagi na interes społeczny, poprawę bezpieczeństwa lub przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze. 9. Zmiana o której mowa w ust. 8 pozostaje bez wpływu na termin określony w ust. § 3 ust.1 pkt 2).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 06.04.2018, godzina: 09:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH