Ogłoszenie nr 618036-N-2019 z dnia 2019-11-04 r.

Gmina Bobowa: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu wywrotka wraz z dodatkowym osprzętem , tj nową piaskarką i pługiem do odśnieżania
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bobowa, krajowy numer identyfikacyjny 49189205000000, ul. Rynek  21 , 38-350  Bobowa, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 183 514 300, e-mail inwestycje@ug.bobowa.pl, faks 018 3514300 w. 21.
Adres strony internetowej (URL): www.bobowa.pl, www.bobowa.pl/BIP
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bobowa.pl, www.bobowa.pl/BIP

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bobowa.pl, www.bobowa.pl/BIP

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu wywrotka wraz z dodatkowym osprzętem , tj nową piaskarką i pługiem do odśnieżania
Numer referencyjny: RIiGK 271.20.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu wywrotka, wraz z dodatkowym osprzętem, tj. nową piaskarką i pługiem do odśnieżania: 1) Fabrycznie nowy samochód ciężarowy, rok produkcji: 2018 lub 2019, musi posiadać certyfikat zgodności z normami CE i być dopuszczony do ruchu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 2) Podwozie dwuosiowe, układ napędowy 4x4, przystosowane do montażu zabudowy samowyładowczej typ 3W. 3) Dopuszczalna całkowita masa pojazdu maksymalnie 16 000 kg. 4) Silnik o mocy min 280 KM, maksimum 320 KM oraz pojemność od 8 000 cm3 do 10 000 cm3, spełniający normę emisji spalin minimum EURO 6 doładowany turbosprężarką o zmiennej geometrii. 5) Silnik 6-cio cylindrowy wysokoprężny. 6) Skrzynia biegów manualna, synchronizowana. 7) Skrzynia rozdzielcza pracująca w sposób ciągły w układzie 4x4, z między mostowym mechanizmem różnicowym, osłoniętym osłoną stalową. 8) Most napędowy z przełożeniem bezpośrednim i blokadą mechanizmu różnicowego, lub most napędowy ze zwolnicami i blokadą mechanizmu różnicowego. 9) Elektropneumatyczne sterowanie przełożeniami i blokadą między mostową. 10) Przystawka odbioru mocy. 11) Przystawka odbioru mocy (PTO) dopasowana do zabudowy wraz z oprogramowaniem fabrycznym. 12) Przystawka odbioru mocy od skrzyni biegów do napędu hydrauliki wywrotu. 13) Podwozie samochodu ciężarowego przystosowane do pracy w zimnych warunkach klimatycznych, przy temperaturach spadających poniżej -12 stopni Celsjusza. 14) Prześwit - przód z obciążnikiem - nie mniej niż 315 cm. 15) Prześwit - tył z obciążnikiem - nie mniej niż 300 cm. 16) Przednie zawieszenie wyposażone w paraboliczne resory ze stabilizatorem. 17) Oś tylna – zawieszenie pneumatyczne. 18) Hamulec silnikowy (wydechowy). 19) Układ hamulcowy dwuobwodowy - hamulce bębnowe. 20) Hamulec ręczny sterowany pneumatycznie. 21) Instalacja hydrauliczna, pneumatyczna i elektryczna 24 V. 22) Gniazda 12V i 24V w kabinie. 23) Główny włącznik prądu na zewnątrz samochodu. 24) Kabina 3 – osobowa, siedzenie 2 – osobowe (2 – miejscowa ławka) ze schowkiem zamykanym. 25) Fotel kierowcy pneumatyczny, wszystkie fotele z zagłówkiem i pasami bezpieczeństwa. 26) Poduszka powietrzna dla kierowcy. 27) Układ kierowniczy lewostronny, z regulowaną kolumną kierowniczą. 28) Kabina klimatyzowana. 29) Tylna ściana kabiny z oknem. 30) Dwa podgrzewane lusterka wsteczne, regulowane elektrycznie. 31) Dwa lusterka szerokokątne, lusterko rampowe, lusterko przed szybą przednią (dojazdowe przednie) – zgodnie z wymogami UE. 32) Ogrzewana szyba przednia z osłoną przeciwsłoneczną. 33) Szyby boczne sterowane elektrycznie. 34) Komputer pokładowy z menu w języku polskim. 35) Zderzak stalowy. 36) Światło ostrzegawcze umieszczone nad kabiną pojazdu (lampa zespolona z napisem podświetlanym „GMINA BOBOWA” – kolor światła żółty). 37) Tylna lampa przeciwmgielna. Halogen oświetlenie pola pracy z tyłu pojazdu. 38) Reflektory i lampy osłonięte siatką ochronną, umieszczone na wysokości uwzględniającej pracę z pługiem czołowym. 39) Osłony tylnych świateł (uchylne kratki). 40) Elektroniczny ogranicznik prędkości. 41) Zbiornik paliwa o pojemności nie mniejszej niż 200 litrów. 42) Zbiornik płynu AdBlue. 43) System ABS. 44) System EBS. 45) Wskaźnik ciśnienia w ogumieniu umieszczony na desce rozdzielczej. 46) Tachograf cyfrowy. 47) Dźwiękowy sygnał biegu wstecznego. 48) Zamek centralny z pilotem. 49) Podwozie wyposażone w złącza elektryczne i hydrauliczne do sterowania i obsługi pługa i posypywarki. 50) Płyta czołowa umożliwiająca montaż pługa odśnieżającego. 51) Instalacja umożliwiająca sterowanie joystickiem z samochodu pługiem i piaskarką. 52) Pojazd przystosowany do zespolenia z drugą przyczepą (układ hydrauliczny, elektryczny, pneumatyczny). 53) Standardowa tabliczka znamionowa. 54) Łańcuchy śniegowe na przednie koła samochodu. 55) Kabina wyposażona w instalację radiową i antenową oraz radio. Zabudowa typu wywrotka trójstronna 3W: 1) Długość zabudowy ok. 5 000 mm. 2) Szerokość zabudowy ok. 2 550 mm. 3) Wysokość burt 600 mm. 4) Zabudowa zamontowana na podwoziu. 5) Podłoga stalowa zabezpieczona antykorozyjnie o podwyższonej wytrzymałości od 5,0 do 6,0 mm. 6) Burty boczne stalowe - nie dzielone, otwierane (uchylne) z zawiasami dolnymi i górnymi o podwyższonej wytrzymałości. 7) Burta tylna min. 5 mm z zawiasami górnymi i dolnymi, możliwość demontażu tylnych słupków, otwierana automatycznie podczas wywrotu, demontowalna. 8) Burta przednia zakończona małym daszkiem. 9) Plandeka rolowana umieszczona na przedniej burcie. 10) Siłownik hydrauliczny podpodłogowy. 11) Pompa hydrauliczna. 12) Zbiornik oleju z filtrem. 13) Sterowanie wywrotem z kabiny – pneumatyczne. 14) Kontrolka podniesienia skrzyni na pulpicie kierowcy. 15) Drabinka ułatwiająca wejście na skrzynię ładunkową na burcie przedniej – rozkładana. 16) Uchwyty do mocowania posypywarki – min. 4 szt. – zamontowane w podłodze skrzyni ładunkowej. 17) Zderzak składany z homologacją. 18) Błotniki na koła. 19) Mocowanie koła zapasowego za kabiną. 20) Światła obrysowe żółte. 21) Oklejenie konturowe taśmami odblaskowymi. 22) Tablice wyróżniające zgodnie z obowiązującymi przepisami. 23) Łopata mocowana pod podłogą. Piaskarka: 1) Piaskarka z hydraulicznie napędzanym przenośnikiem taśmowym. 2) Przyłącza hydrauliczne – tył i bok. 3) Skrzynia ładunkowa o pojemności 2,5 m3 wykonana ze stali z dwustronnym zabezpieczeniem antykorozyjnym. 4) Szerokość rozsypywania – od 2 m do 10 m. 5) Masa własna maszyny maksymalnie 2 000 kg. 6) Skrzynia wyposażona w sito, ruchomy obciążnik materiałów sypkich oraz w plandekę. 7) Hydraulicznie napędzany przenośnik taśmowy i talerz rozrzutnika. 8) Rynna zsypowa i talerz rozrzutnika ze stali kwasoodpornej. 9) Sterowanie automatyczne pracą piaskarki z kabiny kierowcy w zakresie: załącz, wyłącz, regulacja, gęstości oraz szerokości sypania. 10) Oświetlenie robocze i ostrzegawcze zgodnie z obowiązującymi przepisami. 11) Napęd piaskarki od przystawki samochodu. 12) Posiada wymagane prawem atesty i homologacje. Pług do odśnieżania: 1) Szerokość robocza – minimum 2600mm, maksimum 3000mm. 2) Ilość pozycji roboczych: 3. 3) Masa własna maszyny od 500 do 650 kg. 4) Wysokość robocza min. 1 050 mm. 5) Sterowanie z kabiny kierowcy. 6) Zasilanie hydrauliczne, elektryczne, zapotrzebowanie mocy dostosowane do samochodu ciężarowego. 7) Oświetlenie obrysowe i drogowe. 8) Lemiesze gumowe. 9) Lemiesz uchylny. 10) Zabezpieczenie przeciążeniowe. 11) Bezawaryjne i bezpieczne pokonywanie przeszkód drogowych (system „by-pass”) – funkcja wychylania się pługa przy najechaniu na przeszkodę. 12) Koła podporowe z płynną regulacją wysokości pługa. 13) Tablice ostrzegawcze. 14) Posiada wymagane prawem atesty i homologacje.

II.5) Główny kod CPV: 34000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
34100000-8
34139000-0
34139100-1
34140000-0
34144400-2
34144440-4
43313000-0
43313100-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-16

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
NIE
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
NIE
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
NIE
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oferta Wykonawcy. 2. Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy w zakresie wskazanym przez Zamawiającego stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.Ofertę oraz oświadczenie Wykonawca składa w formie pisemnej opatrzone własnoręcznym podpisem. 3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.3 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24, ust.1 , pkt 23 ustawy, składany jest w oryginale. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty, bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł - słownie /dziesięć tysięcy złotych / 2. Wadium należy wnieść nie później niż w terminie składania ofert. 3. Wadium może być wniesione: a) w pieniądzu – wyłącznie przelewem na rachunek bankowy wskazany poniżej, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r., poz. 110 ze zm.). 4. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy, jeżeli wadium nie zostanie wniesione lub zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy. 5. Wadium w pieniądzu: a) wadium w formie przelewu należy wpłacić na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Grybowie, Oddział w Bobowej Nr 02 8797 1013 0010 0100 0202 0006 z zaznaczeniem, że dotyczy przetargu pn.: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu wywrotka wraz z dodatkowym osprzętem , tj nowa piaskarką i pługiem do odśnieżania b) wadium wniesione w pieniądzu uważa się za wniesione w terminie, jeżeli w momencie upływu terminu składania ofert tj. do dnia 12.11.2019 r. do godz. 10.00 przelew zostanie zrealizowany i kwota wadium zostanie uznana na rachunku bankowym Zamawiającego” Zamawiający określa porządkowy wymóg załączenia do oferty kserokopii przelewu, c) Zamawiający dokona sprawdzenia czasu wpływu wadium na swoje konto. 6. Wadium w pozostałych formach dopuszczonych specyfikacją: a) oryginał dokumentu poręczenia lub gwarancji, o których mowa w pkt. 2 lit. b)- e) należy załączyć do oferty przetargowej, albo b) alternatywnie oryginał można złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Kasie Urzędu Miejskiego w Bobowej, ul. Rynek 21 – w godzinach pracy Kasy Urzędu (pn. – pt.: 7.30 – 15.30), natomiast (wymóg porządkowy) kserokopię dokumentu oraz potwierdzenie złożenia dokumentu w ww. kasie (z określeniem dnia i godziny złożenia) załączyć do oferty; c) wadium składane w tych formach musi mieć datę początkową ważności równą co najmniej ostatecznemu terminowi składania ofert, a datę końcową ważności upływającą najwcześniej w ostatnim dniu związania ofertą. W razie zawieszenia biegu terminu związania ofertą lub przedłużenia terminu składania ofert, końcowy termin ważności wadium, o którym mowa w pkt 2 lit. b), c), d), e) albo zostanie przedłużony przez Wykonawcę, albo wniesie on nowe wadium na przedłużony okres; 7. Zamawiający zastrzega, że w razie składania gwarancji lub poręczeń jako zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub wadium przetargowego: a) gwarancje oraz poręczenia powinny być wystawione na Gminę Bobowa, w treści tych gwarancji oraz poręczeń nie mogą znaleźć się żadne postanowienia ograniczające prawo Zamawiającego do ich realizacji; b) gwarancje oraz poręczenia muszą określać bezwarunkowe prawo Zamawiającego do ich realizacji, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego; c) gwarancje oraz poręczenia, w których ograniczono prawa Zamawiającego, lub w których uzależniono realizację od spełnienia jakichkolwiek warunków przez Zamawiającego do wykonania których Zamawiający nie wyraził zgody na piśmie, uznane zostaną jako nie spełniające warunków. d) Wadium (złożenie, zwrot, zatrzymanie) realizowane będzie wg zasad określonych w ustawie.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
b) Wydłużenie okresu gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeśli konieczność zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-12, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH