Ogłoszenie nr 622410-N-2019 z dnia 2019-11-15 r.

Willis Towers Watson Polska sp. z o.o.: „Ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń komunikacyjnych oraz następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Otwock na okres 2020 – 2022”,
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
nie dotyczy
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Konsorcjum brokerskie: Willis Towers Watson Polska Sp. z o. o. ul. Domaniewska 34 a, 02-672 Warszawa https://willistowerswatson.pl/ tel.: +48 22 318 81 00 fax: +48 22 318 81 01 MAXIMUS BROKER Sp. z o.o. ul. Szosa Chełmińska 164 87-100 Toruń tel. (56) 669 05 00 do 99 fax (56) 664 47 06 www. https://maximus-broker.pl/ Konsorcjum reprezentuje Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o. jako Lider Konsorcjum.
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe: ZAMAWIAJĄCY: Gmina Otwock, którą reprezentuje: Prezydent Miasta Otwocka ul. Armii Krajowej 5 05-400 Otwock tel. (22) 779 20 01 fax (22) 779 42 25
I. 1) NAZWA I ADRES: Willis Towers Watson Polska sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 00134430000000, ul. Domaniewska   34 a , 02-672  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 318 81 00, e-mail marta.lesiak@willistowerswatson.com, faks 22 318 81 01.
Adres strony internetowej (URL): https://willistowerswatson.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.otwock.pl oraz https://willistowerswatson.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.otwock.pl oraz https://willistowerswatson.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna oferty, dopuszczone przesłanie ofert przesyłką pocztową, kurierem lub osobiste dostarczenie w zamkniętej i oznakowanej kopercie zgodnie z punktem 12.14 SIWZ
Adres:
Urząd Miasta Otwocka, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, Budynek B, pok. nr 1

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń komunikacyjnych oraz następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Otwock na okres 2020 – 2022”,
Numer referencyjny: WZP.271.86.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia stanowią 3 Części tj. odpowiednio: CZĘŚĆ 1. Element I Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk w tym: Element I.1. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku (limity na pierwsze ryzyko w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk), Element I.2. Ubezpieczenie przedmiotów od stłuczenia (limity na pierwsze ryzyko w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk), Element II. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Element III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia tzw. ogólnej Element IV. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania i administrowania drogami i infrastrukturą drogową; CZĘŚĆ 2. Ubezpieczenia komunikacyjne CZĘŚĆ 3. Element I Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Członków OSP oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych zgodnie z Ustawą o Ochronie Przeciwpożarowej Element II Dobrowolne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Członków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

II.5) Główny kod CPV: 66510000-8
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  36   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
36

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: zgodnie z art. 22 ust. 1b pkt 1. ustawy PZP tj. w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej tj. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. Wykonawcy mają posiadać zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tj. z 2018r., poz. 999 ze zm.) zwaną dalej „ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej”, obejmujące przedmiot zamówienia określone w poszczególnych grupach ubezpieczeń zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej dla Części 1 co najmniej Dział II Grupa 8, 9, 13 dla Części 2 co najmniej Dział II grupa 3, 10 dla Części, 3 co najmniej Dział II Grupa 1 i 2. lub (w razie, gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów) zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową obejmującą przedmiot zamówienia, lub oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy, że prowadzi działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i nie jest konieczne posiadanie przez niego zezwolenia wraz z przytoczeniem podstawy prawnej;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje wymagań
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje wymagań
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tj. z 2018r., poz. 999 ze zm.) zwaną dalej „ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej”, obejmujące przedmiot zamówienia określone w poszczególnych grupach ubezpieczeń zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej dla Części 1 co najmniej Dział II Grupa 8, 9, 13 dla Części 2 co najmniej Dział II grupa 3, 10 dla Części, 3 co najmniej Dział II Grupa 1 i 2. lub (w razie, gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów) zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową obejmującą przedmiot zamówienia, lub oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy, że prowadzi działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i nie jest konieczne posiadanie przez niego zezwolenia wraz z przytoczeniem podstawy prawnej;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cześć 1. cena 90,00
Część 1 postanowienia fakultatywne10,00
Część 2. cena100,00
Część 3 cena100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Część 1. 1) zmiany danych Wykonawcy lub Zamawiającego w tym w skutek przekształceń, fuzji, podziałów, przejęć i innych form restrukturyzacyjnych przewidzianych w prawie gospodarczym, na mocy których po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego powstaje nowy podmiot prawny przejmujący prawa i obowiązki; 2) zmiany terminu wykonania usługi lub przedłużenia terminu wykonania usługi, wynikające z działania siły wyższej lub innych okoliczności powstałych po stronie Zamawiającego; 3) zmiany przepisów prawnych i wynikające z przepisów prawnych w szczególności ustawowego wprowadzenia stawki VAT na usługi ubezpieczeniowe; Wykonawca będzie mógł w trakcie realizacji Umowy podwyższyć należną wartość za realizowane świadczenie ubezpieczeniowe o wartość stawki podatku. Wówczas ostateczne wynagrodzenie umowne ulegnie modyfikacji proporcjonalnie do tej zmiany; 4) podwyższenia sum ubezpieczenia, sum gwarancyjnych lub limitów odpowiedzialności ustanowionych na pierwsze ryzyko w okresie obowiązywania Umowy z zachowaniem równowagi ekonomicznej względem Zamawiającego lub obniżenia sum ubezpieczenia, sum gwarancyjnych lub limitów odpowiedzialności ustanowionych na pierwsze ryzyko w okresie obowiązywania Umowy z zachowaniem dla Zamawiającego prawa zwrotu opłaconej składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia; 5) odtworzenia, uzupełnienia po ich konsumpcji w tym częściowej sum ubezpieczenia, sum gwarancyjnych lub limitów odpowiedzialności ustanowionych na pierwsze ryzyko w okresie obowiązywania Umowy zgodnie ze stawkami określonymi w ofercie Wykonawcy, odpowiednio do wartości i okresu ubezpieczenia; 5) zmiany zakresu ubezpieczenia poprzez jego ograniczenie ze zwrotem stosownej składki, z rozliczeniem pro rata temporis za każdy dzień, według stawek/składek przewidzianych Umową (pod warunkiem, że dotyczy to zakresu, któremu przypisana jest stawka/składka, a także pod warunkiem, że dany zakres stanie się bezprzedmiotowy w następstwie obiektywnych okoliczności /np. brak świadczenia danego rodzaju usług, zmiany organizacyjne, itp.; 6) zmiany danej części zakresu ubezpieczenia poprzez jego rozszerzenie bądź włączenie nowego ryzyka ubezpieczeniowego z naliczeniem dodatkowej składki w związku z bieżącymi potrzebami ubezpieczeniowymi Zamawiającego, uzgodnionej przez Strony, z zachowaniem równowagi ekonomicznej względem Zamawiającego, w przypadku, gdy zmiana taka wyniknie z potrzeb Zamawiającego w tym w szczególności w przypadku nabycia nowego rodzaju mienia, ubiegania się przez Zamawiającego o zamówienia publiczne lub z tytułu zawartych umów handlowych, gdzie zaistnieje wymóg zawarcia dodatkowych ubezpieczeń, albo rozszerzenia lub doprecyzowania istniejącego zakresu Umowy; 7) zmiany Umowy, w przypadkach określonych w klauzulach lub postanowieniach szczególnych, mających zastosowanie do poszczególnych zakresów ubezpieczenia, a wskazanych w załączniku nr 2 do Umowy, w tym w szczególności w przypadkach, które reguluje klauzula połączenia, klauzula płatności składki i daty wpływu, klauzula płatności składki; 8) zmiany Umowy, gdy ze względów organizacyjnych nastąpi przekazanie lub zbycie w trakcie trwania Umowy przedmiotu ubezpieczenia, objętych Umową innemu podmiotowi; 9) w razie przekazania lub zbycia przedmiotu ubezpieczenia, o którym mowa w punkcie poprzedzającym Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający w drodze pisemnego zawiadomienia przesłanego Wykonawcy jednostronnie zmodyfikuje Umowę, na co Wykonawca wyraża zgodę; 10) zmianę wartości ubezpieczeniowej, za zgodą Wykonawcy, w ramach definicji przewidzianych w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do Umowy) dla mienia objętego ubezpieczeniem w trakcie trwania Umowy, gdy zmiana taka będzie korzystna lub neutralna dla Zamawiającego w tym także Zamawiający będzie miał możliwość zmiany sumy ubezpieczenia dla części (wybranych) lub całości swoich nieruchomości (lub innego mienia) na inną wartość w ramach wskazanych w Załączniku nr 1. Ponadto Zamawiający będzie miał możliwość ustalenia sum ubezpieczenia dla nieruchomości wg z góry określonego przelicznika 1 m2 dla wskazanych nieruchomości, określonego przez Zamawiającego na dzień dokonywania takiej zmiany, który stanie się równocześnie z tym dniem integralną częścią klauzuli wartości, wg której taki przelicznik zostanie wyliczony, o ile przelicznik taki Zamawiający zastosuje; 11) zmiany danych postanowień zakresu ubezpieczenia OPZ-WZU lub procedur obsługi i likwidacji szkód, gdy zmiany takie wystąpią po stronie Wykonawcy (np. zmiana Ogólnych Warunków Ubezpieczenia) lub konieczność ich wprowadzenia będzie wynikać z nieprzewidzianych lub zmienionych okoliczności u Zamawiającego (a niezbędnych do wdrożenia) – a ich wprowadzenie w obu wyżej wskazanych przypadkach będzie korzystne dla Zamawiającego i nie będzie wiązać się ze zmianą stawek/składek w ofercie Wykonawcy; 12) zmiany (w tym rozszerzenia) zakresu terytorialnego dla danego ryzyka, objętego zamówieniem lub jego części, gdy z powodu okoliczności związanych z działalnością przez niego prowadzoną zaistnieje konieczność objęcia zakresem dodatkowego terytorium świata, co nastąpi za zgodą Wykonawcy i na warunkach ustalonych przez strony w drodze negocjacji z zachowaniem równowagi ekonomicznej względem Zamawiającego; 13) zmiany w sposobie płatności składek tj. ilości rat w zależności od potrzeb Zamawiającego; 14) zmiany, w razie stwierdzenia jakichkolwiek niezamierzonych błędów lub omyłek w dokumentacji, zgłoszeniach lub realizacji Umowy. Wówczas Strony uzgodnioną sposób dokonania ich sprostowania; zmiany stawek i składek w sytuacji ujawnienia się okoliczności, o których mowa w art. 816 Kodeksu cywilnego; 15) zmiany w zakresie powierzenia do realizacji podwykonawcy części zamówienia w trakcie, o ile zmiana ta nie wpłynie na pogorszenie warunków ochrony lub realizacji Umowy, w sytuacji zaistnienia takiej potrzeby po stronie Wykonawcy w celu prawidłowej realizacji Umowy 16) zmiany poprzez wprowadzanie odpowiednich modyfikacji wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: a) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki/ składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, b) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, - jeżeli zmiany, o których mowa w pkt a) - b) powyżej będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę i o ile dotyczą Wykonawcy. 17) zmiany maksymalnej wartości umowy wskazanej w § 5 ust 3, w przypadku, gdy łączna kwota faktycznie opłaconej składki przekroczy tę wartość. Część 2. 1) zmiany danych Wykonawcy lub Zamawiającego; 2) zmiany terminu wykonania usługi lub przedłużenia terminu wykonania usługi, wynikająca z działania siły wyższej lub innych okoliczności powstałych u Zamawiającego; 3) zmiany przepisów prawnych i wynikające z przepisów prawnych; 4) doubezpieczenie, uzupełnienie lub podwyższenie sum ubezpieczenia lub limitów odpowiedzialności w okresie ubezpieczenia po ich częściowej lub całkowitej konsumpcji, zgodnie z treścią klauzuli warunków i taryf; 5) odtworzenie, uzupełnienie limitów sum ubezpieczenia podlegających konsumpcji, po ich wyczerpaniu zgodnie ze stawkami określonymi w ofercie Wykonawcy, odpowiednio do wartości i okresu ubezpieczenia; 6) zmiana stawek i składek w sytuacji ujawnienia się okoliczności, o których mowa w art. 816 Kodeksu cywilnego, 7) rozszerzenie zakresu ochrony oraz rozliczenie i aktualizacja lub zmiana składek ubezpieczeniowych – w przypadku włączenia do ubezpieczenia nowego rodzaju pojazdów nie wycenionych w formularzu cenowym, zidentyfikowania przez Zamawiającego potrzeby objęcia ochroną ubezpieczeniową dodatkowych ryzyk, względnie usunięcia części wyłączeń z ubezpieczenia stanowiącego przedmiot Umowy, a także podjęcia działań, zobowiązań, powodujących konieczność zmiany zakresu ochrony z naliczeniem dodatkowej składki, uzgodnionej przez strony, z zachowaniem równowagi ekonomicznej względem Zamawiającego; 8) ograniczenie zakresu ubezpieczenia oraz rozliczenie i aktualizacja lub zmiana składek ubezpieczeniowych - w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z objęcia ochroną ubezpieczeniową określonych pojazdów (grupy pojazdów), do ubezpieczeń stanowiących przedmiot Umowy; 9) zmiany danej części zakresu ubezpieczenia poprzez jego rozszerzenie bądź włączenie nowego rodzaju pojazdów do ubezpieczenia nieprzewidzianego w ofercie z naliczeniem dodatkowej składki, uzgodnionej przez strony, z zachowaniem równowagi ekonomicznej względem Zamawiającego, w przypadku gdy zmiana taka wyniknie z potrzeb Zamawiającego w zmienionych okolicznościach jego funkcjonowania, w tym w szczególności z tytułu ubiegania się przez Zamawiającego o zamówienia publiczne lub z tytułu zawartych umów handlowych, gdzie zaistnieje wymóg zawarcia dodatkowych ubezpieczeń, albo rozszerzenia lub doprecyzowania istniejącego zakresu niniejszej Umowy; 10) zmiana terminów okresów rozliczeniowych lub terminów aktualizacji wykazu lub wartości przedmiotu ubezpieczenia, lub terminów aktualizacji sum ubezpieczenia, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w tym w szczególności niezakończenia rozliczeń rachunkowo-księgowych, 11) zmiana terminów płatności oraz liczby rat składek ubezpieczeniowych, w tym w sytuacji braku porozumienia co do wysokości należnej składki; 12) zmiana w zakresie powierzenia zamówienia w jego części do realizacji podwykonawcy, o ile zmiana ta nie wpłynie na pogorszenie warunków ochrony lub realizacji Umowy, w sytuacji zaistnienia takiej potrzeby po stronie Wykonawcy w celu prawidłowej realizacji Umowy; 13) zmiany w przypadku powstania nowych jednostek Zamawiającego, przekształcenia, wyodrębnienia, połączenia, likwidacji lub zbycia jednostki Zamawiającego, a także w przypadku zawierania przez Zamawiającego umów leasingu, najmu, dzierżawy lub innych o podobnym charakterze, jeżeli z treści tych umów wynika, że obowiązek ubezpieczenia mienia, będącego przedmiotem tych umów należy do Zamawiającego; 14) zmian warunków Umowy na korzystniejsze dla Zamawiającego, wynikające z względnie obowiązujących przepisów prawa, które weszły w życie po dacie zawarcia Umowy; 15) zmiana warunków ubezpieczenia na korzystniejsze dla Zamawiającego, wynikające z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia obowiązujących u Wykonawcy, które weszły w życie po dacie zawarcia Umowy; 16) zmiany danych postanowień zakresu ubezpieczenia OPZ-WZU, gdy zmiany takie wystąpią po stronie Wykonawcy (np. zmiana Ogólnych Warunków Ubezpieczenia) lub konieczność ich wprowadzenia będzie wynikać z nieprzewidzianych lub zmienionych okoliczności u Zamawiającego (a niezbędnych do wdrożenia) – a ich wprowadzenie w obu wyżej wskazanych przypadkach będzie korzystne dla Zamawiającego i nie będzie wiązać się ze zmianą stawek/składek w ofercie Wykonawcy; 17) w zakresie zasad współpracy Stron przy realizacji Umowy, w szczególności zmiany sposobu likwidacji szkód, jeśli nie wpłynie to na ograniczenie uprawnień Zamawiającego oraz zmiany treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez Strony w trakcie realizacji Umowy lub sposobu informowania o realizacji Umowy - zmiana ta nie może powodować utrudnień w prawidłowej realizacji Umowy, w sytuacji zmian organizacyjnych po stronie Wykonawcy, bądź Zamawiającego lub w razie konieczności usprawnienia procedury likwidacji szkód; 18) zmiany, w razie stwierdzenia jakichkolwiek niezamierzonych błędów lub opuszczeń w dokumentacji, zgłoszeniach lub realizacji Umowy. Wówczas Strony uzgodnioną sposób dokonania ich sprostowania; 19) zmiany poprzez wprowadzanie odpowiednich modyfikacji wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: a) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki/ składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, b) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, c) zmiany w postaci wprowadzenia/zmiany stawki podatku od towarów i usług; - jeżeli zmiany, o których mowa w pkt a) - c) powyżej będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę i o ile dotyczą Wykonawcy. 20) zmiany maksymalnej wartości umowy wskazanej w § 7 ust 2, w przypadku, gdy łączna kwota faktycznie opłaconej składki przekroczy tę wartość. Część 3 1) zmiany danych Wykonawcy lub Zamawiającego w tym w skutek przekształceń, fuzji, podziałów, przejęć i innych form restrukturyzacyjnych przewidzianych w prawie gospodarczym, na mocy których po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego powstaje nowy podmiot prawny przejmujący prawa i obowiązki; 2) zmiany terminu wykonania usługi lub przedłużenia terminu wykonania usługi, wynikające z działania siły wyższej lub innych okoliczności powstałych po stronie Zamawiającego; 3) zmiany przepisów prawnych i wynikające z przepisów prawnych w szczególności ustawowego wprowadzenia stawki VAT na usługi ubezpieczeniowe; Wykonawca będzie mógł w trakcie realizacji Umowy podwyższyć należną wartość za realizowane świadczenie ubezpieczeniowe o wartość stawki podatku. Wówczas ostateczne wynagrodzenie umowne ulegnie modyfikacji proporcjonalnie do tej zmiany; 4) podwyższenia sum ubezpieczenia lub limitów odpowiedzialności w okresie obowiązywania Umowy z zachowaniem równowagi ekonomicznej względem Zamawiającego lub obniżenia sum ubezpieczenia, sum gwarancyjnych lub limitów odpowiedzialności ustanowionych na pierwsze ryzyko w okresie obowiązywania Umowy z zachowaniem dla Zamawiającego prawa zwrotu opłaconej składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia; 5) odtworzenia, uzupełnienia po ich konsumpcji w tym częściowej sum ubezpieczenia, sum gwarancyjnych lub limitów odpowiedzialności 6) zmiany zakresu ubezpieczenia poprzez jego ograniczenie lub jego rozszerzenie bądź włączenie nowego ryzyka ubezpieczeniowego z naliczeniem dodatkowej składki w związku z bieżącymi potrzebami ubezpieczeniowymi Zamawiającego, uzgodnionej przez Strony, z zachowaniem równowagi ekonomicznej względem Zamawiającego, 7) zmiany danych postanowień zakresu ubezpieczenia OPZ-WZU lub procedur obsługi i likwidacji szkód, gdy zmiany takie wystąpią po stronie Wykonawcy (np. zmiana Ogólnych Warunków Ubezpieczenia) lub konieczność ich wprowadzenia będzie wynikać z nieprzewidzianych lub zmienionych okoliczności u Zamawiającego (a niezbędnych do wdrożenia) – a ich wprowadzenie w obu wyżej wskazanych przypadkach będzie korzystne dla Zamawiającego i nie będzie wiązać się ze zmianą stawek/składek w ofercie Wykonawcy; 8) zmiany (w tym rozszerzenia) zakresu terytorialnego dla danego ryzyka, objętego zamówieniem lub jego części, gdy z powodu okoliczności związanych z działalnością przez niego prowadzoną zaistnieje konieczność objęcia zakresem dodatkowego terytorium świata, co nastąpi za zgodą Wykonawcy i na warunkach ustalonych przez strony w drodze negocjacji z zachowaniem równowagi ekonomicznej względem Zamawiającego; 9) zmiany w sposobie płatności składek tj. ilości rat w zależności od potrzeb Zamawiającego; 10) zmiany, w razie stwierdzenia jakichkolwiek niezamierzonych błędów lub omyłek w dokumentacji, zgłoszeniach lub realizacji Umowy. Wówczas Strony uzgodnioną sposób dokonania ich sprostowania; zmiany stawek i składek w sytuacji ujawnienia się okoliczności, o których mowa w art. 816 Kodeksu cywilnego; 11) zmiany w zakresie powierzenia do realizacji podwykonawcy części zamówienia w trakcie, o ile zmiana ta nie wpłynie na pogorszenie warunków ochrony lub realizacji Umowy, w sytuacji zaistnienia takiej potrzeby po stronie Wykonawcy w celu prawidłowej realizacji Umowy 12) zmiany poprzez wprowadzanie odpowiednich modyfikacji wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: a) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki/ składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, b) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, - jeżeli zmiany, o których mowa w pkt a) - b) powyżej będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę i o ile dotyczą Wykonawcy. 13) zmiany maksymalnej wartości umowy wskazanej w § 5 ust 3, w przypadku, gdy łączna kwota faktycznie opłaconej składki przekroczy tę wartość.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-26, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Element I Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk w tym: Element I.1. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku (limity na pierwsze ryzyko w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk), Element I.2. Ubezpieczenie przedmiotów od stłuczenia (limity na pierwsze ryzyko w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk), Element II. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Element III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia tzw. ogólnej Element IV. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania i administrowania drogami i infrastrukturą drogową;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66515000-3, 66516000-0, 66515200-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 36
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena 90,00
postanowienia fakultatywne10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Ubezpieczenie komunikacyjne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ubezpieczenie floty pojazdów Zamawiającego w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz ubezpieczenia autocasco, następstw nieszczęśliwych wypadków dla pasażerów i kierowcy oraz rozszerzonej usługi assistance
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66514110-0, 66516100-1, 66512100-3, 66515000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 36
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Ubezpieczenie następstw nieszcześliwych wypadków dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Element I Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Członków OSP oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych zgodnie z Ustawą o Ochronie Przeciwpożarowej Element II Dobrowolne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Członków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66512100-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 36
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: