Ogłoszenie nr 555095-N-2020 z dnia 26.06.2020 r.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej centralnego ogrzewania wraz z dociepleniem części wspólnych w budynkach mieszkalnych w dzielnicy Paruszowiec-Piaski z podziałem na zadania
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku, krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Kościuszki  17 , 44-200  Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 422 12 47, e-mail dzp@zgm.rybnik.pl, faks 324 221 247.
Adres strony internetowej (URL): bip.zgm.rybnik.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
bip.zgm.rybnik.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.zgm.rybnik.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Kościuszki 17, 44-200 Rybnik, Dział Zamówień Publicznych i Umów pok.26

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej centralnego ogrzewania wraz z dociepleniem części wspólnych w budynkach mieszkalnych w dzielnicy Paruszowiec-Piaski z podziałem na zadania
Numer referencyjny: DZP.2120.0017.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej centralnego ogrzewania wraz z dociepleniem części wspólnych w budynkach mieszkalnych w dzielnicy Paruszowiec-Piaski niezbędnych Zamawiającemu do zorganizowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz do uzyskania pozwolenia na budowę bądź zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych. Zamówienie zostało podzielone na 2 zadania: Zadanie 1: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa centralnego ogrzewania wraz z dociepleniem części wspólnych w budynkach przy ul. Por. K. Ogrodowskiego 1, 3, 5, 7, 9 w Rybniku Zadanie 2: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa centralnego ogrzewania wraz z dociepleniem części wspólnych w budynkach przy ul. Por. K. Ogrodowskiego 1A, 3A, 5A, 7A, 9A w Rybniku’’ Szczegółowy zakres usługi określa SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 71221000-3
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 140242,50
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 210
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Zadanie 1, 2 - 210 dni od dnia zawarcia umowy w zakresie całości przedmiotu zamówienia w tym: do 30 dni od dnia zawarcia umowy w zakresie wykonania 2 wariantów projektu koncepcyjnego zgodnie z założeniami przedstawionymi w SIWZ
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz oferty. 2. W przypadku wadium wnoszonego w formie innej niż pieniężna dowód wniesienia wadium tj. gwarancję/poręczenie. 3. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii w sytuacji: 1) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 2) podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą przez osobę, dla której prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą – pełnomocnictwo do podpisania oferty. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o niepodleganiu wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 5. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy w pliku o nazwie „Zbiorcze zestawienie ofert” na swojej stronie internetowej bip.zgm.rybnik.pl W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium. Wysokość wadium wynosi: Zadanie 1: 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych 00/100) Zadanie 2: 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych 00/100)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Termin40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w zakresie przedłużenia terminu realizacji umowy w sytuacji, gdy uzyskanie przez Wykonawcę pozwoleń, uzgodnień i opinii niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy zostanie wydane przez właściwe organy z przekroczeniem terminów ustawowych, a w przypadku braku terminu ustawowego, gdy oczekiwanie na wymagane uzgodnienia wynosi powyżej 30 dni od daty złożenia wniosku o ich wydanie, o czas przekroczenia wyżej podanego terminu. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek udokumentowania Zamawiającemu daty złożenia wniosku oraz faktu pisemnego monitowania jego rozpatrzenia (minimum 1 raz na każde 14 dni wnioskowanego przez Wykonawcę terminu przedłużenia umowy) poprzez pismo, e-mail, fax. Przedłużenie czasu realizacji umowy możliwe jest o liczbę dni kalendarzowych przekroczenia podanych wyżej terminów. 3. Podstawą przedłużenia terminu umownego jest zgłoszenie przez Wykonawcę w terminie wykonania przedmiotu umowy sytuacji opisanej w ust. 2 ze wskazaniem przyczyny. Zgłoszenia dokonane po upływie terminu wykonania umowy są bezskuteczne. Przedłużenie terminu nastąpi w oparciu o aneks do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 07.07.2020, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
w sekcji III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI - Zamawiający wymaga złożenia jedynie oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu. Zamawiający wypełnia obowiązek wynikający z art. 8a ustawy Prawo zamówień publicznych Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję, że: 1) Administratorem Danych Osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z siedzibą w Rybniku, przy ul. Tadeusza Kościuszki 17, 44-200 Rybnik, adres e-mail: zgm@zgm.rybnik (dalej jako „ADO”); 2) ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie: Agnieszki Żareckiej, z którą można się skontaktować pod adresem: ul. Tadeusza Kościuszki 17, 44-200 Rybnik. 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz ,,Ustawy Pzp”, w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, określonego w specyfikacji przetargowej; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ,,Ustawy Pzp’’; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ,,Ustawy Pzp’’ oraz zgodnie z zapisami Instrukcji kancelaryjnej, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, nie dłużej niż 10 lat; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ,,Ustawy Pzp’’, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ,,Ustawy Pzp’’; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. **Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W trakcie oraz po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa centralnego ogrzewania wraz z dociepleniem części wspólnych w budynkach przy ul. Por. K. Ogrodowskiego 1, 3, 5, 7, 9 w Rybniku
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej centralnego ogrzewania wraz z dociepleniem części wspólnych w budynkach mieszkalnych w dzielnicy Paruszowiec-Piaski niezbędnych Zamawiającemu do zorganizowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz do uzyskania pozwolenia na budowę bądź zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych. Charakterystyka obiektów Zadanie 1 Por. K. Ogrodowskiego 1 Ilość mieszkań – 12 Pow. użytkowa – 418,94 m2 Kubatura – 2416,00 m3 Budynek mieszkalny, rok budowy 1898, trzy kondygnacje nadziemne, budynek podpiwniczony, dwuklatkowy, zrealizowany w technologii tradycyjnej, murowany z cegły, dach o konstrukcji drewnianej kryty papą. Budynek wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Działka nr 3064/119 Budynek wyposażony w instalację wod.-kan., elektryczną, piece kaflowe węglowe. Wydane warunki podłączenia do sieci gazowej. Por. K. Ogrodowskiego 3 Ilość mieszkań – 12 Pow. użytkowa – 432,24 m2 Kubatura – 2416,00 m3 Budynek mieszkalny, rok budowy 1898, trzy kondygnacje nadziemne, budynek podpiwniczony, dwuklatkowy, zrealizowany w technologii tradycyjnej, murowany z cegły, dach o konstrukcji drewnianej kryty papą. Budynek wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Działka nr 3064/119 Budynek wyposażony w instalację wod.-kan., elektryczną, piece kaflowe węglowe. Wydane warunki podłączenia do sieci gazowej. Por. K. Ogrodowskiego 5 Ilość mieszkań – 12 Pow. użytkowa – 418,84 m2 Kubatura – 2416,00 m3 Budynek mieszkalny, rok budowy 1898, trzy kondygnacje nadziemne, budynek podpiwniczony, dwuklatkowy, zrealizowany w technologii tradycyjnej, murowany z cegły, dach o konstrukcji drewnianej kryty papą. Budynek wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Działka nr 3064/119 Budynek wyposażony w instalację wod.-kan., elektryczną, piece kaflowe węglowe. Wydane warunki podłączenia do sieci gazowej. Por. K. Ogrodowskiego 7 Ilość mieszkań – 12 Pow. użytkowa – 401,13 m2 Kubatura – 2416,00 m3 Budynek mieszkalny, rok budowy 1898, trzy kondygnacje nadziemne, budynek podpiwniczony, dwuklatkowy, zrealizowany w technologii tradycyjnej, murowany z cegły, dach o konstrukcji drewnianej kryty papą. Budynek wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Działka nr 3064/119 Budynek wyposażony w instalację wod.-kan., elektryczną, piece kaflowe węglowe. Wydane warunki podłączenia do sieci gazowej. Por. K. Ogrodowskiego 9 Ilość mieszkań – 12 Pow. użytkowa – 418,41 m2 Kubatura – 2416,00 m3 Budynek mieszkalny, rok budowy 1898, trzy kondygnacje nadziemne, budynek podpiwniczony, dwuklatkowy, zrealizowany w technologii tradycyjnej, murowany z cegły, dach o konstrukcji drewnianej kryty papą. Budynek wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Działka nr 3064/119 Budynek wyposażony w instalację wod.-kan., elektryczną, piece kaflowe węglowe. Wydane warunki podłączenia do sieci gazowej. Wymagany zakres opracowania (dotyczy zadania nr 1): 1) inwentaryzacja budynku w tym inwentaryzacja pieców węglowych; 2) projektowana charakterystyka energetyczna budynku; 3) audyt energetyczny; 4) projekty budowlano-wykonawcze: a) projekt termomodernizacji budynku na podstawie Warunków Technicznych obowiązujących od 2021 r (WT 2021) obejmujący likwidację pieców węglowych, b) projekty w zależności od wybranej koncepcji: wariant 1- ogrzewanie gazowe etażowe:  projekt wewnętrznej instalacji gazu wraz z doborem kotłów gazowych, obejmujący: dobór i lokalizację kotłów gazowych dwufunkcyjnych z zamkniętą komorą spalania;  projekt wykonawczy wykonania wewnętrznej instalacji c.o., ciepłej wody użytkowej wariant 2: kotłownia gazowa zasilająca wszystkie mieszkania- jedna kotłownia dla jednego budynku:  projekty w zakresie instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, kotłowni gazowej, instalacji gazu, projekt instalacji wod.-kan., elektryczne dla pomieszczenia kotłowni,  przebudowy budynku o pomieszczenia kotłowni wraz niezbędnymi instalacjami i wentylacją; 5) koncepcje powinny być zweryfikowane pod kątem technicznym i ekonomicznym, tak aby Zamawiający mógł ocenić, który wariant jest korzystniejszy pod względem ekonomicznym i możliwy do wykonania pod względem technicznym, 6) wykonanie projektów zgodnie z warunkami technicznymi WT 2021; 7) uzgodnienia i opinia od Miejskiego Konserwatora Zabytków; 8) przedmiary robót, 9) specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robót, 10) kosztorysy inwestorskie, (wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich w okresie 3 lat od daty protokolarnego przekazania dokumentacji); 11) zbiorcze zestawienie kosztów, 12) uzyskanie pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych 13) harmonogram wykonania robót budowlanych. Wykonawca jest zobowiązany do obliczenia zapotrzebowania na paliwo gazowe i w razie rozbieżności z obecnymi warunkami przyłączenia do wystąpienia o korektę warunków. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu koncepcji dotyczącej rozwiązań projektowych w zakresie instalacji gazowej m.in. czy korzystniejsze jest zasilanie mieszkań w paliwo gazowe za pomocą jednej kotłowni gazowej dla całego budynku czy też zastosowanie ogrzewania gazowego etażowego dla mieszkań w ciągu 30 dni od podpisania umowy. Projekty koncepcyjne Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, który dokona wyboru wariantu właściwego w terminie 14 od daty jego złożenia. W przypadku stwierdzenia wad i braków w dokumentacji Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia do 10 dni od powiadomienia przez Zamawiającego. Dokumentacja projektowa dla każdego budynku powinna składać się z (dotyczy zadania nr 1): Wariant 1: 1) inwentaryzacji budynków-2 egz., 2) projektowana charakterystyka energetyczna - 2 egz., 3) audyt energetyczny- 2 egz., 4) projekty budowlano-wykonawcze: - termomodernizacji – 5 egz., - instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej - 5 egz., - instalacji gazu - 5 egz., 5) kosztorysów inwestorskich z podziałem na poszczególne branże - 1 egz., 6) uzgodnienia i opinia od Miejskiego Konserwatora Zabytków, 7) przedmiarów robót wraz z zestawieniem materiałów z podziałem na poszczególne branże - 1 egz., 8) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót - 1 egz., 9) uzyskanie pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, 10) harmonogramu wykonania robót budowlanych – 1 egz. Dokumentacja projektowa dla każdego budynku powinna składać się z (dotyczy zadania nr 1): Wariant 2: 1) inwentaryzacja budynku - 2 egz., 2) projektowana charakterystyka energetyczna - 2 egz., 3) audyt energetyczny - 2 egz., 4) uzgodnienia i opinia od Miejskiego Konserwatora Zabytków, 5) projekty budowlano-wykonawcze: - termomodernizacji - 5 egz., - instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, kotłowni gazowej, instalacji gazu, wod.-kan., elektryczne dla pomieszczenia kotłowni- 5 egz. - przebudowy budynku o pomieszczenia kotłowni -5 egz. 6) kosztorysów inwestorskich z podziałem na poszczególne branże - 1 egz., 7) przedmiarów robót wraz z zestawieniem materiałów z podziałem na poszczególne branże -1 egz,. 8) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót -1 egz., 9) uzyskanie pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych , 10) harmonogramu wykonania robót budowlanych – 1 egz. Ww. opracowania powinny być również przygotowane w wersji elektronicznej na płycie CD – 2 szt. Wszystkie materiały na płycie CD powinny być wykonane w formacie pdf odpowiednio pogrupowane i opisane oraz w wersji elektronicznej w postaci plików edytowalnych. Obowiązujące formaty: - opisy, specyfikacje – w formacie *.odt lub *.doc, - rysunki – w formacie *.dwg lub *.dxf, - kosztorysy – w formacie *.ath lub *.kst (V 4.36 lub niższa). Zakres prac niezbędnych do projektowania (dotyczy zadania nr 1): 1) przeprowadzenie wizji na obiekcie, 2) uzyskanie danych do projektowania, 3) uzyskanie niezbędnych uzgodnień i opinii do opracowywanego zakresu projektu (w tym m.in. opinii kominiarskiej, korekty warunków przyłączenia do sieci gazowej), 4) koordynacja międzybranżowa rozwiązań projektowych, 5) wykonanie i sprawdzenie projektu pod względem zgodności z przepisami oraz normami przez osobę posiadającą uprawnienia projektowe w specjalności: - architektonicznej, - konstrukcyjno-budowlanej, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektro-energetycznych. Projekt winien zawierać pisemne oświadczenie Wykonawcy, że został on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Dokumentację należy przedłożyć Zamawiającemu celem dokonania jej sprawdzenia. Termin sprawdzenia dokumentacji 30 dni od daty złożenia. W przypadku stwierdzenia wad i braków w dokumentacji, Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia tych wad w terminie do 10 dni od powiadomienia przez Zamawiającego. Po zawarciu umowy Zamawiający udzieli Wykonawcy upoważnienia do przeprowadzenia wizji i pomiarów na obiektach oraz do przeprowadzenia niezbędnych uzgodnień. W zadaniu nr 1 Wykonawca zobowiązany jest do pełnienie nadzoru autorskiego od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia ich zakończenia. Nadzór obejmuje branżę architektoniczną, konstrukcyjno - budowlaną, branżę instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, branże instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i polega na : 1) sporządzaniu zastępczych rozwiązań projektowych (ujawnionych rozbieżności między stanem faktycznym a projektowanym), 2) bieżącym konsultowaniu problemów powstałych w trakcie realizacji projektu, 3) udziale w cyklicznych spotkaniach wykonawców z inspektorami, 4) ocenie poprawności i jakości prowadzonych robót oraz ich zgodność z rozwiązaniami zawartymi w projekcie. Czynności nadzoru wykonywane będą w miarę potrzeby, na żądanie Zamawiającego zgłoszone z co najmniej trzy dniowym wyprzedzeniem w formie pisemnej, faksowej lub elektronicznej. Stosownie do treści art. 30 ust. 9 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że zakres przedmiotu zamówienia nie wpływa na zmianę cech funkcjonalno - użytkowych ww. budynków w zakresie dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych. Wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych. 1) dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, więc musi zostać opracowana w sposób umożliwiający dokonanie opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane zgodnie z zapisem art. 29-30b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 2) dokumentacja projektowa w swej treści nie może zawierać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, co mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Ewentualne odstępstwo od tego zakazu musi być uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, którą należy opisać w dokumentacji projektowej wraz z podaniem przyczyn dlaczego nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i określeniem parametrów równoważnych, 3) forma i treść dokumentacji musi być zgodna z wymaganiami Ustawy i wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami. Przedmiot zamówienia należy opracować stosownie do obowiązujących przepisów tzn.: - Ustawa – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997 r. Szczegółowy zakres usługi określa SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71221000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 70690,50
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 210
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa centralnego ogrzewania wraz z dociepleniem części wspólnych w budynkach przy ul. Por. K. Ogrodowskiego 1A, 3A, 5A, 7A, 9A w Rybniku
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej centralnego ogrzewania wraz z dociepleniem części wspólnych w budynkach mieszkalnych w dzielnicy Paruszowiec-Piaski niezbędnych Zamawiającemu do zorganizowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz do uzyskania pozwolenia na budowę bądź zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych. Zadanie 2 Por. K. Ogrodowskiego 1A Ilość mieszkań – 10 Pow. użytkowa – 408,40 m2 Kubatura – 2416,00 m3 Budynek mieszkalny, rok budowy 1898, trzy kondygnacje nadziemne, budynek podpiwniczony, dwuklatkowy, zrealizowany w technologii tradycyjnej, murowany z cegły, dach o konstrukcji drewnianej kryty papą. Budynek wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Działka nr 3064/119 Budynek wyposażony w instalację wod.-kan., elektryczną, piece kaflowe węglowe. Wydane warunki podłączenia do sieci gazowej. Por. K. Ogrodowskiego 3A Ilość mieszkań – 10 Pow. użytkowa – 389,40 m2 Kubatura – 2416,00 m3 Budynek mieszkalny, rok budowy 1898, trzy kondygnacje nadziemne, budynek podpiwniczony, dwuklatkowy, zrealizowany w technologii tradycyjnej, murowany z cegły, dach o konstrukcji drewnianej kryty papą. Budynek wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Działka nr 3064/119 Budynek wyposażony w instalację wod.-kan., elektryczną, piece kaflowe węglowe. Wydane warunki podłączenia do sieci gazowej. Por. K. Ogrodowskiego 5A Ilość mieszkań – 10 Pow. użytkowa – 394,90 m2 Kubatura – 2416,00 m3 Budynek mieszkalny, rok budowy 1898, trzy kondygnacje nadziemne, budynek podpiwniczony, dwuklatkowy, zrealizowany w technologii tradycyjnej, murowany z cegły, dach o konstrukcji drewnianej kryty papą. Budynek wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Działka nr 3064/119 Budynek wyposażony w instalację wod.-kan., elektryczną, piece kaflowe węglowe. Wydane warunki podłączenia do sieci gazowej. Por. K. Ogrodowskiego 7A Ilość mieszkań – 10 Pow. użytkowa – 398,50 m2 Kubatura – 2416,00 m3 Budynek mieszkalny, rok budowy 1898, trzy kondygnacje nadziemne, budynek podpiwniczony, dwuklatkowy, zrealizowany w technologii tradycyjnej, murowany z cegły, dach o konstrukcji drewnianej kryty papą. Budynek wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Działka nr 3064/119 Budynek wyposażony w instalację wod.-kan., elektryczną, piece kaflowe węglowe. Wydane warunki podłączenia do sieci gazowej. Por. K. Ogrodowskiego 9A Ilość mieszkań – 10 Pow. użytkowa – 389,40 m2 Kubatura – 2416,00 m3 Budynek mieszkalny, rok budowy 1898, trzy kondygnacje nadziemne, budynek podpiwniczony, dwuklatkowy, zrealizowany w technologii tradycyjnej, murowany z cegły, dach o konstrukcji drewnianej kryty papą. Budynek wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Działka nr 3064/119 Budynek wyposażony w instalację wod.-kan., elektryczną, piece kaflowe węglowe. Wydane warunki podłączenia do sieci gazowej. Wymagany zakres opracowania (dotyczy zadania nr 1 i 2): 1) inwentaryzacja budynku w tym inwentaryzacja pieców węglowych; 2) projektowana charakterystyka energetyczna budynku; 3) audyt energetyczny; 4) projekty budowlano-wykonawcze: a) projekt termomodernizacji budynku na podstawie Warunków Technicznych obowiązujących od 2021 r (WT 2021) obejmujący likwidację pieców węglowych, b) projekty w zależności od wybranej koncepcji: wariant 1- ogrzewanie gazowe etażowe:  projekt wewnętrznej instalacji gazu wraz z doborem kotłów gazowych, obejmujący: dobór i lokalizację kotłów gazowych dwufunkcyjnych z zamkniętą komorą spalania;  projekt wykonawczy wykonania wewnętrznej instalacji c.o., ciepłej wody użytkowej wariant 2: kotłownia gazowa zasilająca wszystkie mieszkania- jedna kotłownia dla jednego budynku:  projekty w zakresie instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, kotłowni gazowej, instalacji gazu, projekt instalacji wod.-kan., elektryczne dla pomieszczenia kotłowni,  przebudowy budynku o pomieszczenia kotłowni wraz niezbędnymi instalacjami i wentylacją; 5) koncepcje powinny być zweryfikowane pod kątem technicznym i ekonomicznym, tak aby Zamawiający mógł ocenić, który wariant jest korzystniejszy pod względem ekonomicznym i możliwy do wykonania pod względem technicznym, 6) wykonanie projektów zgodnie z warunkami technicznymi WT 2021; 7) uzgodnienia i opinia od Miejskiego Konserwatora Zabytków; 8) przedmiary robót, 9) specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robót, 10) kosztorysy inwestorskie, (wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich w okresie 3 lat od daty protokolarnego przekazania dokumentacji); 11) zbiorcze zestawienie kosztów, 12) uzyskanie pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych 13) harmonogram wykonania robót budowlanych. Wykonawca jest zobowiązany do obliczenia zapotrzebowania na paliwo gazowe i w razie rozbieżności z obecnymi warunkami przyłączenia do wystąpienia o korektę warunków. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu koncepcji dotyczącej rozwiązań projektowych w zakresie instalacji gazowej m.in. czy korzystniejsze jest zasilanie mieszkań w paliwo gazowe za pomocą jednej kotłowni gazowej dla całego budynku czy też zastosowanie ogrzewania gazowego etażowego dla mieszkań w ciągu 30 dni od podpisania umowy. Projekty koncepcyjne Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, który dokona wyboru wariantu właściwego w terminie 14 od daty jego złożenia. W przypadku stwierdzenia wad i braków w dokumentacji Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia do 10 dni od powiadomienia przez Zamawiającego. Dokumentacja projektowa dla każdego budynku powinna składać się z (dotyczy zadania nr 2): Wariant 1: 1) inwentaryzacji budynków-2 egz., 2) projektowana charakterystyka energetyczna - 2 egz., 3) audyt energetyczny- 2 egz., 4) projekty budowlano-wykonawcze: - termomodernizacji – 5 egz., - instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej - 5 egz., - instalacji gazu - 5 egz., 5) kosztorysów inwestorskich z podziałem na poszczególne branże - 1 egz., 6) uzgodnienia i opinia od Miejskiego Konserwatora Zabytków, 7) przedmiarów robót wraz z zestawieniem materiałów z podziałem na poszczególne branże - 1 egz., 8) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót - 1 egz., 9) uzyskanie pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, 10) harmonogramu wykonania robót budowlanych – 1 egz. Dokumentacja projektowa dla każdego budynku powinna składać się z (dotyczy zadania nr 2): Wariant 2: 1) inwentaryzacja budynku - 2 egz., 2) projektowana charakterystyka energetyczna - 2 egz., 3) audyt energetyczny - 2 egz., 4) uzgodnienia i opinia od Miejskiego Konserwatora Zabytków, 5) projekty budowlano-wykonawcze: - termomodernizacji - 5 egz., - instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, kotłowni gazowej, instalacji gazu, wod.-kan., elektryczne dla pomieszczenia kotłowni- 5 egz. - przebudowy budynku o pomieszczenia kotłowni -5 egz. 6) kosztorysów inwestorskich z podziałem na poszczególne branże - 1 egz., 7) przedmiarów robót wraz z zestawieniem materiałów z podziałem na poszczególne branże -1 egz,. 8) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót -1 egz., 9) uzyskanie pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych , 10) harmonogramu wykonania robót budowlanych – 1 egz. Ww. opracowania powinny być również przygotowane w wersji elektronicznej na płycie CD – 2 szt. Wszystkie materiały na płycie CD powinny być wykonane w formacie pdf odpowiednio pogrupowane i opisane oraz w wersji elektronicznej w postaci plików edytowalnych. Obowiązujące formaty: - opisy, specyfikacje – w formacie *.odt lub *.doc, - rysunki – w formacie *.dwg lub *.dxf, - kosztorysy – w formacie *.ath lub *.kst (V 4.36 lub niższa). Zakres prac niezbędnych do projektowania (dotyczy zadania nr 2): 1) przeprowadzenie wizji na obiekcie, 2) uzyskanie danych do projektowania, 3) uzyskanie niezbędnych uzgodnień i opinii do opracowywanego zakresu projektu (w tym m.in. opinii kominiarskiej, korekty warunków przyłączenia do sieci gazowej), 4) koordynacja międzybranżowa rozwiązań projektowych, 5) wykonanie i sprawdzenie projektu pod względem zgodności z przepisami oraz normami przez osobę posiadającą uprawnienia projektowe w specjalności: - architektonicznej, - konstrukcyjno-budowlanej, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektro-energetycznych. Projekt winien zawierać pisemne oświadczenie Wykonawcy, że został on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Dokumentację należy przedłożyć Zamawiającemu celem dokonania jej sprawdzenia. Termin sprawdzenia dokumentacji 30 dni od daty złożenia. W przypadku stwierdzenia wad i braków w dokumentacji, Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia tych wad w terminie do 10 dni od powiadomienia przez Zamawiającego. Po zawarciu umowy Zamawiający udzieli Wykonawcy upoważnienia do przeprowadzenia wizji i pomiarów na obiektach oraz do przeprowadzenia niezbędnych uzgodnień. W zadaniu nr 2 Wykonawca zobowiązany jest do pełnienie nadzoru autorskiego od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia ich zakończenia. Nadzór obejmuje branżę architektoniczną, konstrukcyjno - budowlaną, branżę instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, branże instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i polega na : 1) sporządzaniu zastępczych rozwiązań projektowych (ujawnionych rozbieżności między stanem faktycznym a projektowanym), 2) bieżącym konsultowaniu problemów powstałych w trakcie realizacji projektu, 3) udziale w cyklicznych spotkaniach wykonawców z inspektorami, 4) ocenie poprawności i jakości prowadzonych robót oraz ich zgodność z rozwiązaniami zawartymi w projekcie. Czynności nadzoru wykonywane będą w miarę potrzeby, na żądanie Zamawiającego zgłoszone z co najmniej trzy dniowym wyprzedzeniem w formie pisemnej, faksowej lub elektronicznej. Stosownie do treści art. 30 ust. 9 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że zakres przedmiotu zamówienia nie wpływa na zmianę cech funkcjonalno - użytkowych ww. budynków w zakresie dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych. Wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych. 1) dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, więc musi zostać opracowana w sposób umożliwiający dokonanie opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane zgodnie z zapisem art. 29-30b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 2) dokumentacja projektowa w swej treści nie może zawierać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, co mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Ewentualne odstępstwo od tego zakazu musi być uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, którą należy opisać w dokumentacji projektowej wraz z podaniem przyczyn dlaczego nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i określeniem parametrów równoważnych, 3) forma i treść dokumentacji musi być zgodna z wymaganiami Ustawy i wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami. Przedmiot zamówienia należy opracować stosownie do obowiązujących przepisów tzn.: - Ustawa – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997 r. Szczegółowy zakres usługi określa SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71221000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 69552,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 210
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: