Ogłoszenie nr 601990-N-2017 z dnia 2017-10-13 r.

Stołeczna Estrada: Ochrona mienia i ochrona imprezy masowej na 50 tys. uczestników ( ze zmienną liczbą uczestników ) „SYLWESTER 2017”, który odbędzie się na Placu Defilad w Warszawie 31 grudnia 2017r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Stołeczna Estrada, krajowy numer identyfikacyjny 27819000000, ul. ul. Marszałkowska  , 00683   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 0-22 849-32-86, e-mail estrada@estrada.com.pl, faks 0-22 646-49-39.
Adres strony internetowej (URL): www.estrada.com.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samorządowa Instytucja Kultury
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.estrada.com.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Stołeczna Estrada - Sekretariat
Adres:
ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ochrona mienia i ochrona imprezy masowej na 50 tys. uczestników ( ze zmienną liczbą uczestników ) „SYLWESTER 2017”, który odbędzie się na Placu Defilad w Warszawie 31 grudnia 2017r.
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Pilnowanie mienia organizatora imprezy przy montażu i demontażu techniki estradowej w dniach 5 – 31 grudnia 2017 r. i 1 – 7 stycznia 2018. Łączna przewidywana ilość roboczogodzin ochrony mienia – 3 500 roboczo/godzin. 2. Ochrona osobowa imprezy masowej w godz. 19.00 – 20.30 przez 107 agentów OCHRONY, w tym 30% służb porządkowych, /przewidywana liczba uczestników – 10 tys. osób/ w dniu 31 grudnia 2017 r. Przewidywana ilość roboczogodzin ochrony imprezy masowej 160, 50 h roboczo/godziny. 3. Ochrona osobowa imprezy masowej w godz. 20.30 – 01.30 przez 507 agentów OCHRONY, w tym 30% służb porządkowych, /przewidywana liczba uczestników – 50 tys. osób/ w dniu 31 grudnia 2017 r./ 01.01.2018 r. Przewidywana ilość roboczogodzin ochrony imprezy masowej 2 535 h roboczo/godziny. 4. Zapewnienie kierownika do spraw bezpieczeństwa posiadającego zaświadczenie o ukończeniu szkolenia uprawniającego do podjęcia zatrudnienia przy wykonywaniu zadań kierownika ds. bezpieczeństwa na imprezach masowych. 5. Zapewnienie zastępcy kierownika posiadającego zaświadczenie o ukończeniu szkolenia uprawniającego do podjęcia zatrudnienia przy wykonywaniu zadań kierownika ds. bezpieczeństwa na imprezach masowych 6. Zapewnienie dyżuru pirotechnicznego w dniu 31.12.2017/1.01.2018 w godzinach 15.00-01.00 realizowanego przez sześć wykwalifikowanych osób i dwa psy, polegający na rozpoznaniu pirotechnicznym terenu, obiektów i pojazdów z użyciem psów wyszkolonych do wykrywania materiałów wybuchowych, jak również z użyciem sprzętu specjalistycznego oraz zabezpieczeniu ewentualnych materiałów, reagowaniu na potencjalne zagrożenie związane z porzuconymi przedmiotami. 7. Przygotowanie zgodnie z wymogami przepisów ustawy „O bezpieczeństwie imprez masowych” dokumentacji imprezy masowej, tj. - Instrukcji Ochrony, - Instrukcji postępowania na wypadek pożaru lub innego miejscowego zagrożenia wraz z opiniami rzeczoznawcy ppoż., - czytelnego planu graficznego zabezpieczenia imprezy masowej w wersji papierowej i elektronicznej, 8. Uzyskanie wymaganej ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych pozytywnej opinii Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego i Inspektoratu Sanitarnego stanowiącej załącznik do wniosku o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej.

II.5) Główny kod CPV: 79710000-4
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2017-12-05 2018-01-07

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane środki dowodowe, określone przez Zamawiającego niniejszą specyfikacją , a dotyczące: a) kompetencji i uprawnień do prowadzenia określonej działalności b) sytuacji ekonomicznej i finansowej c) zdolności technicznej i zawodowej 2. Spełnienie wymogów podanych w punkcie 1, należy potwierdzić poprzez złożenie stosownego oświadczenia według załącznika nr 3, oraz przedłożenie dokumentów, o których mowa w części IX. 3. Posiadają udokumentowany wykaz minimum 3 imprez masowych artystyczno-rozrywkowych – realizowanych w plenerze (na otwartej przestrzeni, nie wliczając stadionów) /każda od 25 tys. uczestników/. Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w dacie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie winien zawierać przedmiot usługi, daty wykonania, podmioty na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączone dowody, że usługi zostały wykonane należycie (wykaz zawierający usługi spełniające określone w punkcie VIII.3 warunki należy złożyć wypełniając Załącznik Nr 4.) 4. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa, będą budzić wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynikać będzie, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie Zamawiający zwróci się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. 5. Proponowany Kierownik ds. bezpieczeństwa posiada udokumentowany wykaz minimum 3 imprez masowych artystyczno-rozrywkowych – realizowanych w plenerze (na otwartej przestrzeni, nie wliczając stadionów /każda od 25 tys. uczestników/, przy których pełnił funkcję kierownika ds. bezpieczeństwa w ciągu ostatnich 5 lat. 6. Dowodami potwierdzającymi należyte wykonie usługi ochrony będą zarówno dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi zostały wykonane np. referencje jak i dokumenty wystawione przez inny podmiot, który posiada kompetencję, by poświadczyć określone fakty. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedłożenia dowodów o których mowa w zdaniu poprzednim. 7. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Wykonawca ubiegający się o niniejsze zamówienie winien posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę: nie mniejszą niż 2 000 000,00 PLN na wszystkie zdarzenia. (W przypadku konsorcjum kwota ta obejmuje sumę ubezpieczenia lidera i pozostałych członków konsorcjum) 8. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania /odrzuceniem jego oferty/.
Informacje dodatkowe OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane środki dowodowe, określone przez Zamawiającego niniejszą specyfikacją , a dotyczące: a) kompetencji i uprawnień do prowadzenia określonej działalności b) sytuacji ekonomicznej i finansowej c) zdolności technicznej i zawodowej 2. Spełnienie wymogów podanych w punkcie 1, należy potwierdzić poprzez złożenie stosownego oświadczenia według załącznika nr 3, oraz przedłożenie dokumentów, o których mowa w części IX. 3. Posiadają udokumentowany wykaz minimum 3 imprez masowych artystyczno-rozrywkowych – realizowanych w plenerze (na otwartej przestrzeni, nie wliczając stadionów) /każda od 25 tys. uczestników/. Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w dacie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie winien zawierać przedmiot usługi, daty wykonania, podmioty na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączone dowody, że usługi zostały wykonane należycie (wykaz zawierający usługi spełniające określone w punkcie VIII.3 warunki należy złożyć wypełniając Załącznik Nr 4.) 4. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa, będą budzić wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynikać będzie, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie Zamawiający zwróci się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. 5. Proponowany Kierownik ds. bezpieczeństwa posiada udokumentowany wykaz minimum 3 imprez masowych artystyczno-rozrywkowych – realizowanych w plenerze (na otwartej przestrzeni, nie wliczając stadionów /każda od 25 tys. uczestników/, przy których pełnił funkcję kierownika ds. bezpieczeństwa w ciągu ostatnich 5 lat. 6. Dowodami potwierdzającymi należyte wykonie usługi ochrony będą zarówno dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi zostały wykonane np. referencje jak i dokumenty wystawione przez inny podmiot, który posiada kompetencję, by poświadczyć określone fakty. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedłożenia dowodów o których mowa w zdaniu poprzednim. 7. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Wykonawca ubiegający się o niniejsze zamówienie winien posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę: nie mniejszą niż 2 000 000,00 PLN na wszystkie zdarzenia. (W przypadku konsorcjum kwota ta obejmuje sumę ubezpieczenia lidera i pozostałych członków konsorcjum) 8. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania /odrzuceniem jego oferty/. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE NALEŻY DOSTARCZYĆ W CELU POTWIERDZENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 pzp oraz, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3. 2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami, zwanej dalej ,,ustawą”, Zamawiający żąda, następujących dokumentów: a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) Za aktualny odpis lub zaświadczenie należy rozumieć dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu do składania ofert lub potwierdzony przez organ wydający, stosowną pieczątką lub zaświadczeniem w terminie jak powyżej (z pieczątki lub zaświadczenia winno wynikać potwierdzenie zgodności przedłożonego dokumentu ze stanem faktycznym), c) aktualnej koncesji na prowadzenie działalności w okresie objętym niniejszym postępowaniem w zakresie ochrony osób i mienia zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia ( Dz. U. 2005r. Nr 145, poz. 1221, z późń. zm.), (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez 2 lub więcej wykonawców w trybie art.23 ustawy Pzp, wymagany dokument musi być złożony przez co najmniej jednego z nich, wymagana forma dokumentu: oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę składającego ofertę), d) opłaconej polisy (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej ,,za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę) a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na jedno lub wszystkie zdarzenia, zakresie niezbędnym do wykazania spełniania opisanego w rozdziale VIII pkt 5 warunku sytuacji ekonomicznej. 3. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca złoży oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w zakresie ochrony osobowej imprez masowych artystyczno –rozrywkowych plenerowych (realizowane na otwartej przestrzeni- nie wliczając stadionów) /3 imprezy od 25 tys. uczestników w ciągu ostatnich 3 lat/, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4. 4. W celu potwierdzenia doświadczenia proponowanego kierownika ds. bezpieczeństwa, Wykonawca złoży oświadczenie o posiadaniu przez niego doświadczenia w zakresie pełnienia funkcji kierownika ds. bezpieczeństwa imprez masowych – plenerowych masowych artystyczno – rozrywkowych plenerowych (realizowane na otwartej przestrzeni- nie wliczając stadionów) od 25 tys. uczestników w ciągu ostatnich 5 lat. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5. 5. Informację o przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm), zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020 z późn. zm.).Wzór Oświadczenia stanowi załącznik nr 6. 6. W celu potwierdzenia kryterium doświadczenie, Wykonawca złoży wykaz wykonanych udokumentowanych usług, ochrony fizycznej podczas imprez masowych artystyczno - rozrywkowych realizowanych w plenerze od 15 000 widzów. Wzór oświadczenia załącznik nr 7. 7. Wykonawcy mający siedzibę, miejsce zamieszkania lub miejsce pochodzenia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej postępują zgodnie z uregulowaniami § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz.231) - dalej zwanym: Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów. 8. Wszystkie dokumenty i oświadczenia należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej i opatrzonej klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę (tj. osoby wymienione w rejestrze lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, posiadające umocowania prawne do reprezentowania firmy)lub upoważnioną przez niego osobę/osoby. Dokument wielostronicowy przedłożony w formie kserokopii winien być potwierdzony za zgodność z oryginałem na każdej stronie. 9. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, z którego wynika zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Firmy. W przypadku załączenia kserokopii pełnomocnictwa, winno ono być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika. Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda do wglądu oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii pełnomocnictwa. 10. Złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. nie poświadczone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) traktowane będzie jak jego brak. OFERTA SKŁADANA PRZEZ SPÓŁKĘ CYWILNĄ W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną dokumenty, o których mowa w części IX ust. 2 dotyczyć winny każdego ze wspólników tej spółki. OFERTA SKŁADANA PRZEZ KONSORCJUM. 1. Wykonawcy tworzący konsorcjum, ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. 2. W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum, wykonawcy tworzący konsorcjum zobowiązani będą, najpóźniej przed podpisaniem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy konsorcjum. 3. Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby umowa konsorcjum: a) określała sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upoważniała jednego z członków konsorcjum – głównego partnera (Lidera) do koordynowania czynności związanych z realizacją umowy, b) stwierdzała o odpowiedzialności solidarnej partnerów konsorcjum, za całość podjętych zobowiązań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, c) oznaczała czas trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji jakości, d) określała cel gospodarczy obejmujący swoim zakresem przedmiot zamówienia, e) wykluczała możliwość wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu gwarancji, f) określała sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań w trakcie realizacji zamówienia, g) stwierdzała zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego. 4. Wszyscy członkowie konsorcjum ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za realizację zamówienia. Problematykę zobowiązań solidarnych w zakresie nie uregulowanym przez umowę konsorcjum regulują przepisy kodeksu cywilnego. 5. Oferta składana przez konsorcjum zostanie utworzona z dokumentów wymienionych w części IX specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem, iż dokumenty wymienione w cz. IX ust. 1 i 2 składane są przez każdego z uczestników konsorcjum osobno. 6. Ocena spełnienia przez konsorcjum warunków i wymogów określonych w specyfikacji w cz. VIII pkt 1 będzie polegała na łącznej ocenie złożonych dokumentów. 7. Oferta konsorcjum musi być podpisana i oznaczona w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty wchodzące w skład konsorcjum.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane środki dowodowe, określone przez Zamawiającego niniejszą specyfikacją , a dotyczące: sytuacji ekonomicznej i finansowej. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Wykonawca ubiegający się o niniejsze zamówienie winien posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę: nie mniejszą niż 2 000 000,00 PLN na wszystkie zdarzenia. (W przypadku konsorcjum kwota ta obejmuje sumę ubezpieczenia lidera i pozostałych członków konsorcjum)
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena oferty brutto60,00
Doświadczenie wykonawcy 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-10-30, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta musi być napisana w języku polskim pismem czytelnym.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH