Ogłoszenie nr 587728-N-2017 z dnia 2017-09-14 r.

Urząd Gminy Lipnica Wielka: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Lipnica Wielka z podziałem na części
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym; Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej –SPR
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Lipnica Wielka, krajowy numer identyfikacyjny 49000846000000, ul. Lipnica Wielka 518  , 34483   Lipnica Wielka, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48 18 2634595, e-mail lipnicaw@gminyrp.pl, faks +48 18 2634597.
Adres strony internetowej (URL): www.lipnicawielka.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.lipnicawielka.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.lipnicawielka.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Gminy w Lipnicy Wielkiej, 34-483 Lipnica Wielka 518, pok. nr 2, dziennik podawczy

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Lipnica Wielka z podziałem na części
Numer referencyjny: 271.9.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
4


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Lipnica Wielka z podziałem na części. Niniejsze zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych w czterech budynkach użyteczności publicznej z podziałem na części: Część 1. Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej nr 1 w Lipnicy Wielkiej * Część 2. Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej nr 3 w Lipnicy Wielkiej* Część 3. Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej nr 4 w Lipnicy Wielkiej* Część 4. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lipnicy Wielkiej * Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia na roboty budowlane, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1666).

II.5) Główny kod CPV: 45420000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45260000-7
45450000-6
45261000-4
45421000-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-08-31

II.9) Informacje dodatkowe: Maksymalny wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia dla wszystkich części wynosi: do dnia 31.08.2018 roku. Część 1. do 31.08.2018 r. – od dnia podpisania umowy Część 2. do 31.08.2018 r. – od dnia podpisania umowy Część 3. do 31.08. 2018 r. – od dnia podpisania umowy Część 4. do 31.08.2018 r. – od dnia podpisania umowy Termin realizacji przedmiotu zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Wykonawca może zaoferować krótszy termin realizacji zamówienia na zasadach określonych w SIWZ w części dotyczącej kryteriów oceny ofert.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia /nie spełnia w oparciu o złożone oświadczenia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W celu spełnienia warunku Wykonawca winien przedstawić: a) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną dla części 1.: minimum 300.000,00 zł (Słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100), dla części 2.: minimum 300.000,00 zł (Słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100), dla części 3.: minimum 200.000,00 zł (Słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100 ) dla części 4.: minimum 550.000,00 zł (Słownie pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 ) Składając ofertę na dwa lub trzy zadania wykonawca musi wykazać że jest ubezpieczony na łączną kwotę dla poszczególnych zadań. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia /nie spełnia w oparciu o złożone dokumenty. Składając ofertę na wszystkie zadania wykonawca musi wykazać że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 1.350.000,00 zł (Słownie: 1 milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych)
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże że: dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi: /co najmniej/ • jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej /wystarczy w ograniczonym zakresie/, wydane na podstawie aktualnych przepisów ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów a w przypadku wykonawców zagranicznych uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych/, Uwaga: Składając ofertę na dwie, trzy lub cztery części wystarczy, że wykonawca wykaże jedną osobę na w/w stanowisko. Osoba/y, o których mowa wyżej i które uzyskały kwalifikacje do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w Rzeczypospolitej Polskiej, muszą być wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego i ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej, co daje im prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1725). Uprawnienia budowlane wydane na podstawie aktualnych przepisów, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278). Oprócz osób, o których mowa wyżej, w wykonaniu zamówienia mogą wziąć udział również osoby, będące obywatelami innych niż Rzeczpospolita Polska państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zwanych dalej „państwami członkowskimi”, spełniający wymagania zawarte w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), a w szczególności w art. 12a oraz w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących dokumentów: odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. Oświadczenie należy przekazać Zamawiającemu w oryginale w formie pisemnej. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający żąda następujących dokumentów: dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną dla części 1.: minimum 300.000,00 zł (Słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100), dla części 2.; minimum 300.000,00 zł (Słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100), dla części 3.: minimum 200.000,00 zł (Słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100 ) dla części 4.: minimum 550.000,00 zł (Słownie pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 ) Składając ofertę na dwa lub trzy zadania wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony na łączną kwotę dla poszczególnych zadań. Składając ofertę na wszystkie zadania wykonawca musi wykazać że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 1.350.000,00 zł (Słownie: 1 milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda następujących dokumentów: wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Formularz ofertowy 2.zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeśli dotyczy, 3.pełnomocnictwo– jeśli dotyczy, 4. dowód wniesienia wadium,
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca przystępując do przetargu ma obowiązek wnieść wadium dla każdej części oddzielnie w wysokości: Część 1 – 2.000,00 zł Część 2 – 2.000,00 zł Część 3 – 2.000,00 zł Część 4 – 3.000,00 zł na cały okres związania ofertą, który wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wadium w wymaganej przez Zamawiającego wysokości należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) w pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 359).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
• okres gwarancji jakości i rękojmi za wady30,00
• termin realizacji zamówienia 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, mogą być dokonane w następującym zakresie: 1) Zaistnienie okoliczności uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy w terminie przewidzianym na zakończenie robót, a w szczególności: a) wystąpienie siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie,b) wystąpienie sytuacji kryzysowej, o której mowa w art. 2 pkt 8b) ustawy Pzp, c) wystąpienie nieprzewidzianych w SIWZ warunków geologicznych, archeologicznych lub terenowych, w szczególności: niewypały, niewybuchy, itp.,d) zmiana zakresu robót budowlanych, wystąpienie robót zamiennych lub dodatkowych od wykonania których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego, e) wystąpienie przestojów robót budowlanych spowodowanych wstrzymaniem wykonania robót budowlanych przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy stron umowy, f) niemożność wykonywania robót, gdy obowiązujące przepisy nie dopuszczają do wykonywania robót lub nakazują wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, g) wystąpienie opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy lub Zamawiającego, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, h) wystąpienie przestojów spowodowanych koniecznością usuwania nieumyślnych uszkodzeń istniejących urządzeń nieoznaczonych w dokumentacji projektowej, i) wystąpienia istotnych wad w dokumentacji projektowej skutkującej konieczności dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy,przy zastrzeżeniu braku zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w § 5 ust. 2 umowy. 2) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek wystąpienia zmian technologicznych spowodowanych, w szczególności następującymi okolicznościami: a) niedostępność na rynku materiałów lub produktów wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub produktów, b) pojawienie się na rynku materiałów lub produktów nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, c) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy. 2. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 termin realizacji przedmiotu umowy może ulec wydłużeniu o okres trwania tych okoliczności lub o czas niezbędny do należytego wykonania przedmiotu umowy. 3. Zmiana umowy może również nastąpić w przypadku: 1) zmiany przepisów prawa mających wpływ na treść umowy, 2) zaistnienia konieczności wykonania robót zamiennych potwierdzonych przez osoby uprawnione, cena ryczałtowa może ulec zmianie o różnicę wartości robót (materiałów) zamiennych ustalonych kosztorysem powykonawczym zatwierdzonym przez Zamawiającego, a wartością ryczałtową tego zakresu robót, zamiast którego będą wykonywane roboty (stosowane materiały) zamienne, 3) ograniczenia zakresu robót lub wprowadzenia robót zamiennych o niższej wartości niż przewidywana w SIWZ i w ofercie, wysokość wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zmniejszona, 4) niewykonania części lub całości zamówienia z powodu tego, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, tym przypadku, wysokość wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zmniejszona o wartość robót niewykonanych, 5) zmiany kierownika budowy lub kierowników robót lub inspektorów nadzoru inwestorskiego, 6) zmiany osób reprezentujących strony, 7) wystąpienia: a) rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony; b) uzasadnionej przyczynami technicznymi konieczności zmiany sposobu wykonania umowy; 4. Ponadto zmiana umowy może nastąpić w zakresie wynagrodzenia ryczałtowego brutto, w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, o ile wykonawca wykaże, że opisane w ust. 4 pkt 1, 2 i 3 zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy, w okolicznościach, o których mowa w ust. 4 pkt 1, 2 i 3. Wniosek powinien zawierać propozycję zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia ryczałtowego brutto wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny przez Zamawiającego czy zmiany, o których mowa wyżej, mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu wprowadzone zmiany uzasadniają zmianę wartości przedmiotu umowy. Wszystkie powyższe postanowienia opisane w ust. 4 pkt 1, 2 i 3 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. Uzgodnienie warunków zmian umowy nastąpi poprzez sporządzenie przez Strony, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, stosownego aneksu określającego zakres zmian wraz z uzasadnieniem, opisującym podstawy konieczności i celowości zmian.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-10-02, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Część 1. Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej nr 1 w Lipnicy Wielkiej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres zadania obejmuje: Modernizacja okien (uzupełnienie i uszczelnienie izolacji termicznej wokół okien pianką) Modernizacja i wymiana drzwi zewnętrznych (Uzupełnienie i uszczelnienie izolacji termicznej wokół okien pianką, drzwi aluminiowe zewnętrzne ciepłe, jednoskrzydłowe, osadzanie na kotwach, pełne). Termomodernizacja elewacji (ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej) Termomodernizacja poddasza (izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho) Wymiana pokrycia dachowego i remont kominów (pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w arkuszach, wymiana zniszczonych cegieł kominowych) Modernizacja kotłowni (wykonanie zasilania elektrycznego w kotłowni, dopasowanie połączeń instalacji z kotłem, dostawa i montaż kotła o mocy 120kW na pellet kat. V wraz z automatyką i zbiornikiem paliwa, podłączeniu i uruchomienie kotłowni) Remont schodów zewnętrznych (rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej, zerwanie cokolika, oczyszczenie podłoża po zdemontowanych płytkach, okładziny schodów z płytek na klej, rzygotowanie podłoża, okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30·cm – płytki antypoślizgowe i mrozoodporne , cokoliki na schodach z płytek układanych na klej). Szczegółowy zakres zadania opisuje specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót stanowiące załącznik do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45420000-7, 45260000-7, 45450000-6, 45450000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
• okres gwarancji jakości i rękojmi za wady 30,00
• termin realizacji zamówienia 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Część 2. Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej nr 3 w Lipnicy Wielkiej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres zadania obejmuje: Modernizacja i wymiana okien (uzupełnienie i uszczelnienie izolacji termicznej wokół okien pianką) Modernizacja i wymiana drzwi zewnętrznych (uzupełnienie i uszczelnienie izolacji termicznej wokół okien pianką, drzwi aluminiowe zewnętrzne ciepłe, jednoskrzydłowe, osadzanie na kotwach, pełne)Termomodernizacja elewacji (Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej)Termomodernizacja poddasza (izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho) Wymiana pokrycia dachowego (pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w arkuszach, osadzenie okien w połaci dachowej).Remont schodów zewnętrznych (rozebranie balustrad z kształtowników stalowych, schody żelbetowe, proste, balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu) Szczegółowy zakres zadania opisuje specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót stanowiące załącznik do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45420000-7, 45260000-7, 45450000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
• okres gwarancji jakości i rękojmi za wady 30,00
• termin realizacji zamówienia 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji przedmiotu zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Wykonawca może zaoferować krótszy termin realizacji zamówienia na zasadach określonych w SIWZ w części dotyczącej kryteriów oceny ofert.


Część nr: 3Nazwa: Część 3. Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej nr 4 w Lipnicy Wielkiej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres zadania obejmuje: Modernizacja okien ( uzupełnienie i uszczelnienie izolacji termicznej wokół okien pianką) Modernizacja i wymiana drzwi zewnętrznych (uzupełnienie i uszczelnienie izolacji termicznej wokół okien pianką, drzwi aluminiowe zewnętrzne ciepłe, jednoskrzydłowe, osadzanie na kotwach, pełne) Termomodernizacja elewacji (ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej) Termomodernizacja poddasza (izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho)Wymiana pokrycia dachowego - i remont kominów (pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w arkuszach, wymiana zniszczonych cegieł kominowych) Szczegółowy zakres zadania opisuje specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót stanowiące załącznik do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45421000-4, 45450000-6, 45261000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji jakości i rękojmi za wady 30,00
termin realizacji zamówienia10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji przedmiotu zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Wykonawca może zaoferować krótszy termin realizacji zamówienia na zasadach określonych w SIWZ w części dotyczącej kryteriów oceny ofert.


Część nr: 4Nazwa: Część 4.Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lipnicy Wielkiej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres zadania obejmuje: Modernizacja okien (uzupełnienie i uszczelnienie izolacji termicznej wokół okien pianką) Modernizacja i wymiana drzwi zewnętrznych (uzupełnienie i uszczelnienie izolacji termicznej wokół okien pianką, drzwi aluminiowe zewnętrzne ciepłe, jednoskrzydłowe, osadzanie na kotwach, pełne. Wymiana okien połaciowych. Termomodernizacja elewacji (ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych wykonana ręczniena uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej)Termomodernizacja poddasza (izolacje z folii na sucho, izolacja pozioma, izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho). Szczegółowy zakres zadania opisuje specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót stanowiące załącznik do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45421000-4, 45450000-6, 45260000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji jakości i rękojmi za wady 30,00
termin realizacji zamówienia10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji przedmiotu zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Wykonawca może zaoferować krótszy termin realizacji zamówienia na zasadach określonych w SIWZ w części dotyczącej kryteriów oceny ofert.