Ogłoszenie nr 514075-N-2020 z dnia 2020-02-19 r.

Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o.: Sprawowanie pełnobranżowego nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych w ul. Rokicińskiej, w zlewni kolektora V, w osiedlu Helenówek etap I, w ul. Łąkowej oraz w ul. Łazowskiego z podziałem na części
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 10007730100000, ul. Wólczańska  17 , 90-731  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. +48426649100, , e-mail zamowienia@lsi.lodz.pl, , faks +48426649102.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.lsi.net.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.lsi.net.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.lsi.net.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć pisemnie w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie
Adres:
Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o., ul. Wólczańska 17, 90-731 Łódź, sekretariat I piętro

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprawowanie pełnobranżowego nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych w ul. Rokicińskiej, w zlewni kolektora V, w osiedlu Helenówek etap I, w ul. Łąkowej oraz w ul. Łazowskiego z podziałem na części
Numer referencyjny: BZU.2291.13.20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Postępowanie prowadzone jest pod nazwą: Sprawowanie pełnobranżowego nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych w ul. Rokicińskiej, w zlewni kolektora V, w osiedlu Helenówek etap I, w ul. Łąkowej oraz w ul. Łazowskiego z podziałem na części Przedmiot zamówienia obejmuje: Sprawowanie pełnobranżowego nadzoru autorskiego w zakresie: Część 1: budowa wodociągu w ul. Rokicińskiej (od ul. Rzeźna - pos. 468) oraz w ul. Wieńcowej (od ul. Rokicińskiej do pos. 8) L=694,41m wraz z przyłączami wodociągowymi; Część 2: budowa kanału sanitarnego w zlewni kolektora V-etap I zgodnie z poniższym podziałem: a) Zadanie 1 - Budowa kanału sanitarnego w ul. Podchorążych w Łodzi (zadanie 1A) na odcinku od wysokości posesji nr 60 do kolektora sanitarnego nr V oraz od rejonu posesji nr 79 do kolektora sanitarnego nr B oraz odejścia boczne o długości proj. L=650,33 m DN 200 mm i L=172,56 m DN 300mm oraz odejścia boczne. b) Zadanie 2 – Budowa kanału sanitarnego w ul. Fijałkowskiego w Łodzi, na odcinku od ul. Podchorążych do wys. posesji nr 24 o długości proj. L=478,43 m DN 200 mm oraz odejścia boczne. c) Zadanie 3 – Budowa kanału sanitarnego w ul. Grotta w Łodzi, na odcinku od ul. Podchorążych do wysokości działki ew. nr 51/26 w obrębie P-2 o długości proj. L=467,24 m DN 200 mm oraz odejścia boczne. d) Zadanie 4 – Budowa kanału sanitarnego w ul. Molla w Łodzi, na odcinku od ul. Podchorążych do wysokości działki ew. nr 48/11 w obrębie P-2 o długości proj. L=457,31 m DN 200 mm oraz odejścia boczne. e) Zadanie 5 – Budowa kanału sanitarnego w ul. Łukawskiego w Łodzi, na odcinku od ul. Molla do ul. Grotta o długości proj. L=112,95 m DN 200 mm oraz odejścia boczne. f) Zadanie 6 – Budowa kanału sanitarnego w ul. Podchorążych w Łodzi (zadanie 1B) na odcinku od wysokości posesji nr 115 do wysokości posesji nr 79 o długości proj. L=822,57 m DN 200 mm i L=13,45 m DN 300 mm oraz odejścia boczne. g) Zadanie 7 – Budowa kanału sanitarnego w ul. Podchorążych w Łodzi, na odcinku od ul. Podchorążych do wysokości działki ewid. nr 32/4; na działkach ewid. nr 32/1; 32/5 w obrębie P-2 o długości proj. L=101,52 m DN 200 mm oraz odejścia boczne. h) Zadanie 8 – Budowa kanału sanitarnego w ul. Podchorążych w Łodzi, na odcinku od ul. Podchorążych do wysokości działki ewid. nr 29/1; na działce ewid. nr 29/4 w obrębie P-2 o długości proj. L=84,73 m DN 200 mm oraz odejścia boczne. i) Zadanie 9 – Budowa kanału sanitarnego w ul. Podchorążych w Łodzi, na odcinku od ul. Podchorążych do wysokości działki ewid. nr 26/4; na działkach ewid. nr 26/2, 26/9 w obrębie P-2 o długości proj. L=65,64 m DN 200 mm oraz odejścia boczne. część 3: budowa sieci kanalizacyjnej w osiedlu Helenówek, etap I w Łodzi zgodnie z poniższym podziałem: a) Zadanie 1 - Budowa kanału sanitarnego w ul. Okulickiego od ul. Helenówek do ul. 11 -go Listopada oraz od ul. Helenówek do ul. Zgierskiej o dł. proj. L=551,88 m oraz odejścia boczne. b) Zadanie 2 - Budowa kanału sanitarnego w ul. Helenówek od ul. Stara Baśń do ul. Okulickiego o dł. proj. L=170,70 m oraz odejścia boczne. c) Zadanie 3 - Budowa przepompowni ścieków Stara Baśń wraz z kanałem tłocznym od przepompowni ścieków do istniejącego kanału w ul. Brzoskwiniowej o dł. proj. L=1 061,74m. d) Zadanie 4 - Budowa kanału sanitarnego w ul. Stara Baśń, Zgierskiej, Podleśnej - od przepompowni ścieków do ul. Zgierskiej, przejście przez pas drogowy ul. Zgierskiej i w ul. Podleśnej od ul. Zgierskiej do ul. Poziomkowej, o dł. proj. L=614,75 m i L=18,48 m oraz odejścia boczne. e) Zadanie 5 - Budowa kanału sanitarnego w ul. Poziomkowej o dł. proj. L= 142,28 m i L = 401,28 m oraz odejścia boczne. f) Zadanie 6 – Budowa kanału sanitarnego na terenie prywatnych nieruchomości pomiędzy ul. Poziomkową a ul. Borówkową o dł. proj. L= 138,18 m oraz odejścia boczne. g) Zadanie 7 – Budowa kanału sanitarnego na dz. 53/7 przy ul. Borówkowej o dł. proj. L = 31,53 m oraz odejścia boczne. h) Zadanie 8 – Budowa kanału sanitarnego na dz. 73/4 przy ul. Borówkowej o dł. proj. L = 45,91 m oraz z odejścia boczne. i) Zadanie 9 – budowa kanału sanitarnego w ul. Borówkowej o dł. proj. L = 529,51 m i L = 5,61 m oraz odejścia boczne. część 4: przebudowa i budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Łąkowej w Łodzi na odcinku od ul. Skłodowskiej – Curie do ul. A. Struga o dł. proj. L = 281,48 m oraz odejścia boczne część 5: budowa wodociągu w ul. Łazowskiego na odcinku od ul. Tuszyńskiej do ul. Kosynierów Gdyńskich w Łodzi o długości proj. L = 132,82 m 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części został zawarty we wzorach umów, stanowiących załączniki nr 5a-5e do SIWZ oraz w Opisie przedmiotu zamówienia (dalej zw. OPZ), stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. 4. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik do SIWZ, zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, normy europejskie, oceny techniczne, aprobaty specyfikacje techniczne, systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy Pzp. – Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia, rozumiane jako wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą urządzeń pod warunkiem, iż spełnią one te same właściwości techniczne oraz na etapie realizacji uzyskają akceptację Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego w tym zakresie oparte będą na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, a także normach i wytycznych. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane marki, nazwy producenta, znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty – służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości, wymogów technicznych produktu, metody, materiałów, urządzeń, technologii itp. założonych w treści Opisu przedmiotu zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 71248000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71220000-6
71320000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
pln
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  14   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji przedmiotu umowy: Część 1: 5 miesięcy od daty podpisania umowy na pełnienie nadzoru autorskiego Część 2: 10 miesięcy od daty podpisania umowy na pełnienie nadzoru autorskiego Część 3: 14 miesiące od daty podpisania umowy na pełnienie nadzoru autorskiego Część 4: 9 miesięcy od daty podpisania umowy na pełnienie nadzoru autorskiego Część 5: 6 miesięcy od daty podpisania umowy na pełnienie nadzoru autorskiego
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Ocena spełniania tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale 6 ust. 1 pkt. 1) niniejszej SIWZ Niniejsze postępowanie nie jest zamówieniem publicznym w myśl przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – jest to zamówienie sektorowe o wartości poniżej kwoty wynikającej z przepisów wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, tj. poniżej 428 000,00 euro
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Ocena spełniania tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale 6 ust. 1 pkt. 1) niniejszej SIWZ Niniejsze postępowanie nie jest zamówieniem publicznym w myśl przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – jest to zamówienie sektorowe o wartości poniżej kwoty wynikającej z przepisów wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, tj. poniżej 428 000,00 euro.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem oraz wyksztalceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykaże, że dysponuje następującymi osobami spełniającymi wymagania: Ekspertem 1 – Główny Projektant – 1 osoba posiadająca: a) uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; b) w szczególności musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył) należycie co najmniej niżej wymienione usługi (w zakresie poszczególnych części zamówienia): Część 1: dwóch dokumentacji projektowych, w skład których wchodziły: projekt budowlany i wykonawczy obejmującej budowę lub przebudowę sieci wodociągowej o długości co najmniej 400 m każda z nich; Część 2: dwóch dokumentacji projektowych, w skład których wchodziły: projekt budowlany i wykonawczy obejmującej budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości co najmniej 700 m każda z nich wraz z odejściami bocznymi Część 3: dwóch dokumentacji projektowych, w skład których wchodziły: projekt budowlany i wykonawczy obejmującej budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości co najmniej 600 m każda z nich wraz z odejściami bocznymi oraz przepompowni ścieków; Część 4: dwóch dokumentacji projektowych, w skład których wchodziły: projekt budowlany i wykonawczy obejmującej budowę sieci kanalizacji o długości łącznej co najmniej 200 m wraz z odejściami bocznymi; Część 5: dwóch dokumentacji projektowych, w skład których wchodziły: projekt budowlany i wykonawczy obejmującej budowę lub przebudowę sieci wodociągowej o długości łącznej co najmniej 100 m
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Wykonawca zobowiązany jest również wykazać brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 Regulaminu Sektorowego. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: a) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; b) Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą; c) Wykonawców, z którymi zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia albo odstąpił od umowy z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; d) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzje administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; e) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; f) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; g) Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu; h) Wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji (nie dotyczy uprzednio przeprowadzanego dialogu technicznego); i) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; j) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; k) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; l) Wykonawcę, będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 181-188, art. 218-221, art. 228-230a, 270-277, art. 278-295, art. 296-305 Kodeksu Karnego oraz za przestępstwo skarbowe. 3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie przesłanek, o których mowa w ust. 1 pkt. g - l, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdanie pierwsze nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania zakazu. 4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, o ile podmiot ten będzie brał udział w realizacji zamówienia jako podwykonawca. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie podpisane podmiot trzeci dotyczące oddania tych zasobów i zawarcia umowy o podwykonawstwo, w sytuacji gdy Zamawiający dokona wyboru oferty tego Wykonawcy. 5. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów na zasadach określonych w ust. 4, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą wykazać łączne spełnianie warunków opisanych w ust. 1 niniejszego rozdziału. 7. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń według formuły „spełnia – nie spełnia”. 8. Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia i odrzuceniem jego oferty, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 1 Regulamin Sektorowego.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty i oświadczenia: 1) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 5 Regulaminu Sektorowego – sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ; 2) wykaz osób wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – sporządzony na podstawie wzorów stanowiących załączniki nr 3a-3e do SIWZ, przy czym z przedstawionego wykazu musi jednoznacznie wynikać spełnianie warunku określonego w Rozdziale 5 ust.1 pkt 1.3). SIWZ. 3) dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 1) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia – sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ; 2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 7 ust. 1 pkt. e) Regulaminu Sektorowego. 3. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 2) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 4. Dokument, o którym mowa w ust. 3 niniejszego rozdziału powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3 niniejszego rozdziału, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem (wymogi ust. 4 stosuje się odpowiednio). 6. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, na zasadach określonych w Rozdziale 5 ust. 3 zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie podpisane przez niego i podmiot trzeci dotyczące oddania tych zasobów i zawarcia umowy o podwykonawstwo. 7. Niezależnie od powyższego, jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 5 Regulaminu Sektorowego, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 8 Regulaminu Sektorowego, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od Wykonawców przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w ust. 2 pkt 2) niniejszego rozdziału. 8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa złożonego wraz z ofertą (należy złożyć oryginał pełnomocnictwa lub jego odpis notarialny). Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie którego dotyczy i precyzować zakres umocowania oraz wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielnie zamówienia, każdy z tych wykonawców musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa. 9. Wykonawcy związani umową spółki cywilnej (wspólnicy spółki cywilnej) zamiast oryginału pełnomocnictwa mogą złożyć kserokopię aktualnej umowy spółki cywilnej poświadczoną za zgodność z oryginałem przez każdego wspólnika tej spółki lub jej odpis notarialny – jeżeli będzie z niej wynikać pełnomocnictwo i zakres czynności, do których umocowany jest pełnomocnik. 10. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) jest składane przez Wykonawcę/ów, który/rzy wykazuje/ują spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie złożone wspólnie przez Wykonawców powinno być podpisane przez: 1) Wykonawcę/ów który wykazuje/ują spełnianie warunków, lub 2) upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców, lub 3) Pełnomocnika, upoważnionego przez wszystkich Wykonawców wchodzących w skład podmiotu wspólnego, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 11. Dokumenty i oświadczenia wymienione w ust. 1 pkt 2) – 3) niniejszego rozdziału składa ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wskazywać będą spełnianie warunków udziału w postępowaniu opisanych w Rozdziale 5 ust. 1 - wskazane dokumenty muszą potwierdzać spełnianie warunków łącznie przez wszystkich Wykonawców, oceniana będzie ich łączna wiedza i doświadczenie, dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa. Z wyłączeniem, o którym mowa w Rozdziale 5 ust. 1 punkt 1.2. uwaga numer 3. 12. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia wymienione w ust. 2 niniejszego rozdziału składa każdy z Wykonawców – muszą one potwierdzać brak podstaw do wykluczenia w odniesieniu do każdego z takich
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w ŁSI sp. z o.o. (zwanego dalej Regulaminem Sektorowym), przyjętego Uchwałą Nr 212/2018 Zarządu „Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej” sp. z o.o. z dnia 20 grudnia 2018 r., na podstawie art. 132 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Niniejsze postępowanie nie jest zamówieniem publicznym w myśl przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – jest to zamówienie sektorowe o wartości poniżej kwoty wynikającej z przepisów wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, tj. poniżej 428 000,00 euro.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena za gotowość do świadczenia usługi pełnienia nadzoru autorskiego30,00
cena za czynności podstawowe z wyłączeniem gotowości do świadczenia usługi20,00
Cena za czynności dodatkowe30,00
Czas przyjazdu na budowęod momentu wezwania przez Zamawiającego20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w następującym zakresie: 1) zmiany terminu określonego w §4 niniejszej umowy dla Dokumentacji, o której mowa w §2 ust. 3. 2) zmiany terminu określonego w §4 niniejszej umowy wynikającego z terminów realizacji robót budowlanych, o których mowa §1 ust. 1 dla których realizowany jest nadzór autorski. 3) regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, 4) w przypadku zmiany przepisów prawa zmianie ulegną te postanowienia umowy, do których będzie miała zastosowanie powyższa zmiana, w szczególności: a) zmiany stawki podatku VAT; b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, tj. Dz.U.2018 r. poz. 2177 ze zm. c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, d) zmiana zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych,  dopuszcza się zmianę wynagrodzenia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę i zostaną one udokumentowane przez Wykonawcę poprzez przedstawienie szczegółowej kalkulacji kosztów wskazujących, jaki wpływ miał ten wzrost przedmiotowych wartości na koszty wykonania tego zamówienia, a Inwestor zaakceptuje powyższą kalkulację. W treści kalkulacji Wykonawca zobowiązany jest w szczególności przedstawić zestawienie:  wynagrodzeń wszystkich pracowników oraz wszystkich osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych oddelegowanych do realizacji umowy u Zamawiającego wraz ze składkami ZUS i innymi obciążeniami publiczno-prawnymi,  wpływu zmiany stawki podatku od towarów i usług na koszty związane z wykonaniem umowy, w szczególności z wyspecyfikowaniem wszystkich tych kosztów, na które ta zmiana miała wpływ, w którym zostanie wskazana wartość o jaką powinna wzrosnąć wartość wynagrodzenia w związku ze zmianami opisanych powyżej wartości oraz jaki te zmiany mają wpływ na zakładany zysk. Strony zgodnie oświadczają, iż Zamawiający uprawniony jest do żądania dodatkowych wyjaśnień przez wykonawcę do złożonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających prawdziwość przedstawionych danych oraz składania zastrzeżeń do złożonych dokumentów, żądania wprowadzania do przedstawionej kalkulacji zmian uwzględniających zastrzeżenia Zamawiającego. W przypadku złożenia w trybie określonym powyżej wniosku o dokonanie zmian opisanych w ust. 1 pkt. 3) lit. a-d niniejszego paragrafu, Zamawiający w terminie 14 dni od daty złożenia dokumentów zgłosi zastrzeżenia do złożonych dokumentów lub złoży wniosek o ich wyjaśnienie. Niezależnie od zastrzeżonego terminu Zamawiający uprawniony jest do żądania dalszych wyjaśnień i uzupełnień jeśli uzupełnione dokumenty lub wyjaśnienia są niewystarczające do podjęcia decyzji w przedmiocie wnioskowanej zmiany. Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień w terminie 7 dni od daty wystąpienia z takim wnioskiem przez zamawiającego. Nieuzupełnienie dokumentów lub niezłożenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie powoduje, iż Zamawiający podejmie decyzję na podstawie posiadanych dokumentów. Decyzja w sprawie wnioskowanej złożonego wniosku o wprowadzenie zmian opisanych w ust. 1 pkt. 3) lit. a-d niniejszego paragrafu powinna zostać podjęta w terminie dwóch miesięcy od daty przekazania przez wykonawcę wniosku o zmianę wraz z dokumentami uzasadniającymi tą zmianę. W przypadku uznania wniosku o wprowadzenie zmiany za zasadny Strony w terminie 7 dni zawrą aneks do umowy. Zmiana wysokości wynagrodzenia w oparciu o przesłanki określone w ust. 1 pkt. 4) lit. a-c niniejszego paragrafu obowiązywać będzie od dnia podpisania aneksu, o którym mowa w zdaniu powyżej. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 3) lit. d) niniejszego paragrafu wartość cen jednostkowych netto nie zmieni się, a określona w aneksie wartość cen brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 3) lit. b) niniejszego paragrafu ceny jednostkowe ulegną zmianie proporcjonalnie do wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia; 5) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany obowiązującej na terytorium RP waluty, zgodnie z obowiązującym wskaźnikiem przeliczeniowym; 6) zmiany terminu świadczenia usługi pełnienia nadzoru autorskiego w przypadku zmiany terminu realizacji inwestycji, o której mowa w §4 ust. 1 niniejszej umowy oraz zmiany wysokości wynagrodzenia z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego o którym mowa w §6 ust. 1. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w zdaniu poprzednim, nastąpi o wartość kwartalnego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni kwartał poprzedzający zawarcie aneksu do umowy. 7) W przypadku wydłużenia prac budowlanych okres sprawowania nadzoru autorskiego zostanie przedłużony do czasu ich zakończenia i będzie sprawowany w ramach Wynagrodzenia określonego na zasadach, o których mowa w niniejszej umowie. Zmiana wynagrodzenia będzie dotyczyła tylko tej części, która pozostała do wykonania a ich łączna wartość zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 6 pzp będzie mniejsza od 10 % wartości zamówienia określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. 8) W ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 6 ust. 1 Zamawiający ma prawo dokonać zmiany w ilości nadzorów dodatkowych, wyszczególnionych w § 6 ust. 2 pkt 2). 9) w przypadku zmiany przepisów prawa zmianie ulegną te postanowienia umowy, do których będzie miała zastosowanie powyższa zmiana. 2. Zmiany do umowy określone w ust. 1 wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu do umowy i muszą być udokumentowane. 3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt. 1) i 2) niniejszego paragrafu, winny zostać udokumentowane przez Wykonawcę na piśmie, w sposób nie budzący wątpliwości. Pismo zostanie złożone w siedzibie Zamawiającego w Łodzi nie później niż na 7 dni przed upływem terminu określonego w §4 niniejszej umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-27, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 45 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Budowa wodociągu w ul. Rokicińskiej (od ul. Rzeźna - pos. 468) oraz w ul. Wieńcowej (od ul. Rokicińskiej do pos. 8) L=694,41m wraz z przyłączami wodociągowymi;
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Budowa wodociągu w ul. Rokicińskiej (od ul. Rzeźna - pos. 468) oraz w ul. Wieńcowej (od ul. Rokicińskiej do pos. 8) L=694,41 m wraz z przyłączami wodociągowymi;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71248000-8, 71220000-6, 71320000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 5
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena za gotowość do świadczenia usługi pełnienia nadzoru autorskiego30,00
Cena za czynności podstawowe z wyłączeniem gotowości do świadczenia usługi20,00
Cena za czynności dodatkowe30,00
Czas przyjazdu na budowę od momentu wezwania przez Zamawiajacego20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Zamawiający będzie stosował następujące kryterium dla każdej z części zamówienia z osobna: a) kryterium cena – 80 % – maksymalnie 80 pkt z podziałem na: • cena za gotowość do świadczenia usługi pełnienia nadzoru autorskiego – 30% - maksymalnie 30 pkt W ramach kryterium ceny Zamawiający będzie przyznawał punkty (P1) zgodnie z poniższym wzorem: P1 = ( Cmin/Ci) *30 pkt gdzie: P1 – ilość punktów jakie otrzyma oferta oceniana Cmin – najniższa cena spośród ocenianych ofert Ci – cena oferty ocenianej Ilość punktów będzie obliczana do dwóch miejsc po przecinku. Cena za gotowość do pełnienia nadzoru autorskiego za cały okres trwania umowy nie może przekraczać: dla części 1: 2 500,00 zł brutto; • Cena za czynności podstawowe z wyłączeniem gotowości do świadczenia usługi - 20% - maksymalnie 20 pkt W ramach tego kryterium ceny Zamawiający będzie przyznawał punkty (P2) zgodnie z poniższym wzorem: P2= (Cmin/Ci) *20 pkt gdzie: P2 – ilość punktów jakie otrzyma oferta oceniana Cmin – najniższa cena spośród ocenianych ofert Ci – cena oferty ocenianej a. Cena za czynności dodatkowe – 30 % – maksymalnie 30 pkt W ramach tego kryterium ceny Zamawiający będzie przyznawał punkty (P3) zgodnie z poniższym wzorem: P3 = (Cmin/Ci) *30 pkt gdzie: P3 – ilość punktów jakie otrzyma oferta oceniana Cmin – najniższa cena spośród ocenianych ofert Ci – cena oferty ocenianej Ilość punktów będzie obliczana do dwóch miejsc po przecinku. 2) Kryterium czas przyjazdu na budowę od momenty wezwania przez Zamawiającego – 20% - maksymalnie 20 pkt. W zakresie tego kryterium Zamawiający zastrzega, iż maksymalny czas przyjazdu projektanta na budowę od momentu wezwania przez Zamawiającego wynosi 3 dni robocze. Zamawiający przyznawać będzie następujące punkty: - oferta z czasem przyjazdu projektanta na budowę od momentu wezwania w ciągu 3 dni roboczych otrzyma 0 punktów, - oferta z czasem przyjazdu projektanta na budowę od momentu wezwania w ciągu 2 dni roboczych otrzyma 10 punktów, - oferta z czasem przyjazdu projektanta na budowę od momentu wezwania w ciągu 1 dnia roboczego otrzyma 20 punktów. Oferty z czasem przyjazdu projektanta na budowę dłuższym niż 3 dni robocze od momentu wezwania przez Zamawiającego będą traktowane jako niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia i będą podlegały odrzuceniu. W przypadku braku określenia czasu przyjazdu na budowę Zamawiający odrzuci ofertę za niezgodność z SIWZ. 2. Zamówienia dla poszczególnych części zostaną udzielone tym wykonawcom, którzy uzyskają największą ilość punktów (maksymalnie 100 pkt) w poszczególnych częściach. 3. Jeżeli w postępowaniu, bez względu na przedmiot zamówienia, cena najkorzystniejszej oferty (cena za 3 elementy) niepodlegającej odrzuceniu, przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, dopuszcza się przeprowadzanie negocjacji z Wykonawcą. 4. W przypadku gdy po przeprowadzeniu negocjacji, o których mowa w pkt. 3 cena najkorzystniejszej oferty nadal przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dopuszcza się przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą, którego oferta została sklasyfikowana na drugiej pozycji. 5. W przypadku negocjacji Zamawiający skieruje do Wykonawcy zaproszenie do negocjacji wraz ze wskazaniem miejsca i terminu negocjacji. Przedmiot negocjacji obejmować będzie wyłącznie wynagrodzenie zaoferowane w niniejszym postępowaniu.


Część nr: 2Nazwa: Budowa kanału sanitarnego w zlewni kolektora V-etap I
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Budowa kanału sanitarnego w zlewni kolektora V-etap I zgodnie z poniższym podziałem: a) Zadanie 1 - Budowa kanału sanitarnego w ul. Podchorążych w Łodzi (zadanie 1A) na odcinku od wysokości posesji nr 60 do kolektora sanitarnego nr V oraz od rejonu posesji nr 79 do kolektora sanitarnego nr B oraz odejścia boczne o długości proj. L=650,33 m DN 200 mm i L=172,56 m DN 300mm oraz odejścia boczne. b) Zadanie 2 – Budowa kanału sanitarnego w ul. Fijałkowskiego w Łodzi, na odcinku od ul. Podchorążych do wys. posesji nr 24 o długości proj. L=478,43 m DN 200 mm oraz odejścia boczne. c) Zadanie 3 – Budowa kanału sanitarnego w ul. Grotta w Łodzi, na odcinku od ul. Podchorążych do wysokości działki ew. nr 51/26 w obrębie P-2 o długości proj. L=467,24 m DN 200 mm oraz odejścia boczne. d) Zadanie 4 – Budowa kanału sanitarnego w ul. Molla w Łodzi, na odcinku od ul. Podchorążych do wysokości działki ew. nr 48/11 w obrębie P-2 o długości proj. L=457,31 m DN 200 mm oraz odejścia boczne. e) Zadanie 5 – Budowa kanału sanitarnego w ul. Łukawskiego w Łodzi, na odcinku od ul. Molla do ul. Grotta o długości proj. L=112,95 m DN 200 mm oraz odejścia boczne. f) Zadanie 6 – Budowa kanału sanitarnego w ul. Podchorążych w Łodzi (zadanie 1B) na odcinku od wysokości posesji nr 115 do wysokości posesji nr 79 o długości proj. L=822,57 m DN 200 mm i L=13,45 m DN 300 mm oraz odejścia boczne. g) Zadanie 7 – Budowa kanału sanitarnego w ul. Podchorążych w Łodzi, na odcinku od ul. Podchorążych do wysokości działki ewid. nr 32/4; na działkach ewid. nr 32/1; 32/5 w obrębie P-2 o długości proj. L=101,52 m DN 200 mm oraz odejścia boczne. h) Zadanie 8 – Budowa kanału sanitarnego w ul. Podchorążych w Łodzi, na odcinku od ul. Podchorążych do wysokości działki ewid. nr 29/1; na działce ewid. nr 29/4 w obrębie P-2 o długości proj. L=84,73 m DN 200 mm oraz odejścia boczne. i) Zadanie 9 – Budowa kanału sanitarnego w ul. Podchorążych w Łodzi, na odcinku od ul. Podchorążych do wysokości działki ewid. nr 26/4; na działkach ewid. nr 26/2, 26/9 w obrębie P-2 o długości proj. L=65,64 m DN 200 mm oraz odejścia boczne.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71248000-8, 71220000-6, 71320000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 10
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena za gotowość do świadczenia usługi pełnienia nadzoru autorskiego30,00
Cena za czynności podstawowe z wyłączeniem gotowości do świadczenia usługi20,00
Cena za czynności dodatkowe30,00
Czas przyjazdu na budowę od momentu wezwania przez Zamawiającego20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Zamawiający będzie stosował następujące kryterium dla każdej z części zamówienia z osobna: a) kryterium cena – 80 % – maksymalnie 80 pkt z podziałem na: • cena za gotowość do świadczenia usługi pełnienia nadzoru autorskiego – 30% - maksymalnie 30 pkt W ramach kryterium ceny Zamawiający będzie przyznawał punkty (P1) zgodnie z poniższym wzorem: P1 = ( Cmin/Ci) *30 pkt gdzie: P1 – ilość punktów jakie otrzyma oferta oceniana Cmin – najniższa cena spośród ocenianych ofert Ci – cena oferty ocenianej Ilość punktów będzie obliczana do dwóch miejsc po przecinku. Cena za gotowość do pełnienia nadzoru autorskiego za cały okres trwania umowy nie może przekraczać: dla części 2: 5 000,00 zł brutto; • Cena za czynności podstawowe z wyłączeniem gotowości do świadczenia usługi - 20% - maksymalnie 20 pkt W ramach tego kryterium ceny Zamawiający będzie przyznawał punkty (P2) zgodnie z poniższym wzorem: P2= (Cmin/Ci) *20 pkt gdzie: P2 – ilość punktów jakie otrzyma oferta oceniana Cmin – najniższa cena spośród ocenianych ofert Ci – cena oferty ocenianej a. Cena za czynności dodatkowe – 30 % – maksymalnie 30 pkt W ramach tego kryterium ceny Zamawiający będzie przyznawał punkty (P3) zgodnie z poniższym wzorem: P3 = (Cmin/Ci) *30 pkt gdzie: P3 – ilość punktów jakie otrzyma oferta oceniana Cmin – najniższa cena spośród ocenianych ofert Ci – cena oferty ocenianej Ilość punktów będzie obliczana do dwóch miejsc po przecinku. 2) Kryterium czas przyjazdu na budowę od momenty wezwania przez Zamawiającego – 20% - maksymalnie 20 pkt. W zakresie tego kryterium Zamawiający zastrzega, iż maksymalny czas przyjazdu projektanta na budowę od momentu wezwania przez Zamawiającego wynosi 3 dni robocze. Zamawiający przyznawać będzie następujące punkty: - oferta z czasem przyjazdu projektanta na budowę od momentu wezwania w ciągu 3 dni roboczych otrzyma 0 punktów, - oferta z czasem przyjazdu projektanta na budowę od momentu wezwania w ciągu 2 dni roboczych otrzyma 10 punktów, - oferta z czasem przyjazdu projektanta na budowę od momentu wezwania w ciągu 1 dnia roboczego otrzyma 20 punktów. Oferty z czasem przyjazdu projektanta na budowę dłuższym niż 3 dni robocze od momentu wezwania przez Zamawiającego będą traktowane jako niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia i będą podlegały odrzuceniu. W przypadku braku określenia czasu przyjazdu na budowę Zamawiający odrzuci ofertę za niezgodność z SIWZ. 2. Zamówienia dla poszczególnych części zostaną udzielone tym wykonawcom, którzy uzyskają największą ilość punktów (maksymalnie 100 pkt) w poszczególnych częściach. 3. Jeżeli w postępowaniu, bez względu na przedmiot zamówienia, cena najkorzystniejszej oferty (cena za 3 elementy) niepodlegającej odrzuceniu, przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, dopuszcza się przeprowadzanie negocjacji z Wykonawcą. 4. W przypadku gdy po przeprowadzeniu negocjacji, o których mowa w pkt. 3 cena najkorzystniejszej oferty nadal przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dopuszcza się przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą, którego oferta została sklasyfikowana na drugiej pozycji. 5. W przypadku negocjacji Zamawiający skieruje do Wykonawcy zaproszenie do negocjacji wraz ze wskazaniem miejsca i terminu negocjacji. Przedmiot negocjacji obejmować będzie wyłącznie wynagrodzenie zaoferowane w niniejszym postępowaniu.


Część nr: 3Nazwa: Budowa sieci kanalizacyjnej w osiedlu Helenówek, etap I w Łodzi
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Budowa sieci kanalizacyjnej w osiedlu Helenówek, etap I w Łodzi zgodnie z poniższym podziałem: a) Zadanie 1 - Budowa kanału sanitarnego w ul. Okulickiego od ul. Helenówek do ul. 11 -go Listopada oraz od ul. Helenówek do ul. Zgierskiej o dł. proj. L=551,88 m oraz odejścia boczne. b) Zadanie 2 - Budowa kanału sanitarnego w ul. Helenówek od ul. Stara Baśń do ul. Okulickiego o dł. proj. L=170,70 m oraz odejścia boczne. c) Zadanie 3 - Budowa przepompowni ścieków Stara Baśń wraz z kanałem tłocznym od przepompowni ścieków do istniejącego kanału w ul. Brzoskwiniowej o dł. proj. L=1 061,74m. d) Zadanie 4 - Budowa kanału sanitarnego w ul. Stara Baśń, Zgierskiej, Podleśnej - od przepompowni ścieków do ul. Zgierskiej, przejście przez pas drogowy ul. Zgierskiej i w ul. Podleśnej od ul. Zgierskiej do ul. Poziomkowej, o dł. proj. L=614,75 m i L=18,48 m oraz odejścia boczne. e) Zadanie 5 - Budowa kanału sanitarnego w ul. Poziomkowej o dł. proj. L= 142,28 m i L = 401,28 m oraz odejścia boczne. f) Zadanie 6 – Budowa kanału sanitarnego na terenie prywatnych nieruchomości pomiędzy ul. Poziomkową a ul. Borówkową o dł. proj. L= 138,18 m oraz odejścia boczne. g) Zadanie 7 – Budowa kanału sanitarnego na dz. 53/7 przy ul. Borówkowej o dł. proj. L = 31,53 m oraz odejścia boczne. h) Zadanie 8 – Budowa kanału sanitarnego na dz. 73/4 przy ul. Borówkowej o dł. proj. L = 45,91 m oraz z odejścia boczne. i) Zadanie 9 – budowa kanału sanitarnego w ul. Borówkowej o dł. proj. L = 529,51 m i L = 5,61 m oraz odejścia boczne.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71248000-8, 71220000-6, 71320000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 14
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena za gotowość do świadczenia usługi pełnienia nadzoru autorskiego30,00
Cena za czynności podstawowe z wyłączeniem gotowości do świadczenia usługi20,00
Cena za czynności dodatkowe30,00
Czas przejazdu na budowę od momentu wezwania przez Zamawiającego20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Zamawiający będzie stosował następujące kryterium dla każdej z części zamówienia z osobna: a) kryterium cena – 80 % – maksymalnie 80 pkt z podziałem na: • cena za gotowość do świadczenia usługi pełnienia nadzoru autorskiego – 30% - maksymalnie 30 pkt W ramach kryterium ceny Zamawiający będzie przyznawał punkty (P1) zgodnie z poniższym wzorem: P1 = ( Cmin/Ci) *30 pkt gdzie: P1 – ilość punktów jakie otrzyma oferta oceniana Cmin – najniższa cena spośród ocenianych ofert Ci – cena oferty ocenianej Ilość punktów będzie obliczana do dwóch miejsc po przecinku. Cena za gotowość do pełnienia nadzoru autorskiego za cały okres trwania umowy nie może przekraczać: dla części 3: 7 000,00 zł brutto; • Cena za czynności podstawowe z wyłączeniem gotowości do świadczenia usługi - 20% - maksymalnie 20 pkt W ramach tego kryterium ceny Zamawiający będzie przyznawał punkty (P2) zgodnie z poniższym wzorem: P2= (Cmin/Ci) *20 pkt gdzie: P2 – ilość punktów jakie otrzyma oferta oceniana Cmin – najniższa cena spośród ocenianych ofert Ci – cena oferty ocenianej a. Cena za czynności dodatkowe – 30 % – maksymalnie 30 pkt W ramach tego kryterium ceny Zamawiający będzie przyznawał punkty (P3) zgodnie z poniższym wzorem: P3 = (Cmin/Ci) *30 pkt gdzie: P3 – ilość punktów jakie otrzyma oferta oceniana Cmin – najniższa cena spośród ocenianych ofert Ci – cena oferty ocenianej Ilość punktów będzie obliczana do dwóch miejsc po przecinku. 2) Kryterium czas przyjazdu na budowę od momenty wezwania przez Zamawiającego – 20% - maksymalnie 20 pkt. W zakresie tego kryterium Zamawiający zastrzega, iż maksymalny czas przyjazdu projektanta na budowę od momentu wezwania przez Zamawiającego wynosi 3 dni robocze. Zamawiający przyznawać będzie następujące punkty: - oferta z czasem przyjazdu projektanta na budowę od momentu wezwania w ciągu 3 dni roboczych otrzyma 0 punktów, - oferta z czasem przyjazdu projektanta na budowę od momentu wezwania w ciągu 2 dni roboczych otrzyma 10 punktów, - oferta z czasem przyjazdu projektanta na budowę od momentu wezwania w ciągu 1 dnia roboczego otrzyma 20 punktów. Oferty z czasem przyjazdu projektanta na budowę dłuższym niż 3 dni robocze od momentu wezwania przez Zamawiającego będą traktowane jako niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia i będą podlegały odrzuceniu. W przypadku braku określenia czasu przyjazdu na budowę Zamawiający odrzuci ofertę za niezgodność z SIWZ. 2. Zamówienia dla poszczególnych części zostaną udzielone tym wykonawcom, którzy uzyskają największą ilość punktów (maksymalnie 100 pkt) w poszczególnych częściach. 3. Jeżeli w postępowaniu, bez względu na przedmiot zamówienia, cena najkorzystniejszej oferty (cena za 3 elementy) niepodlegającej odrzuceniu, przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, dopuszcza się przeprowadzanie negocjacji z Wykonawcą. 4. W przypadku gdy po przeprowadzeniu negocjacji, o których mowa w pkt. 3 cena najkorzystniejszej oferty nadal przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dopuszcza się przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą, którego oferta została sklasyfikowana na drugiej pozycji. 5. W przypadku negocjacji Zamawiający skieruje do Wykonawcy zaproszenie do negocjacji wraz ze wskazaniem miejsca i terminu negocjacji. Przedmiot negocjacji obejmować będzie wyłącznie wynagrodzenie zaoferowane w niniejszym postępowaniu.


Część nr: 4Nazwa: Przebudowa i budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Łąkowej w Łodzi na odcinku od ul. Skłodowskiej – Curie do ul. A. Struga o dł. proj. L = 281,48 m oraz odejścia boczne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przebudowa i budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Łąkowej w Łodzi na odcinku od ul. Skłodowskiej – Curie do ul. A. Struga o dł. proj. L = 281,48 m oraz odejścia boczne
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71248000-8, 71220000-6, 71320000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 9
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena za gotowość do świadczenia usługi pełnienia nadzoru autorskiego30,00
Cena za czynności podstawowe z wyłączeniem gotowości do świadczenia usługi20,00
Cena za czynności dodatkowe30,00
Czas przyjazdu na budowę od momentu wezwania przez Zamawiającego20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Zamawiający będzie stosował następujące kryterium dla każdej z części zamówienia z osobna: a) kryterium cena – 80 % – maksymalnie 80 pkt z podziałem na: • cena za gotowość do świadczenia usługi pełnienia nadzoru autorskiego – 30% - maksymalnie 30 pkt W ramach kryterium ceny Zamawiający będzie przyznawał punkty (P1) zgodnie z poniższym wzorem: P1 = ( Cmin/Ci) *30 pkt gdzie: P1 – ilość punktów jakie otrzyma oferta oceniana Cmin – najniższa cena spośród ocenianych ofert Ci – cena oferty ocenianej Ilość punktów będzie obliczana do dwóch miejsc po przecinku. Cena za gotowość do pełnienia nadzoru autorskiego za cały okres trwania umowy nie może przekraczać: dla części 4: 4 500,00 zł brutto; • Cena za czynności podstawowe z wyłączeniem gotowości do świadczenia usługi - 20% - maksymalnie 20 pkt W ramach tego kryterium ceny Zamawiający będzie przyznawał punkty (P2) zgodnie z poniższym wzorem: P2= (Cmin/Ci) *20 pkt gdzie: P2 – ilość punktów jakie otrzyma oferta oceniana Cmin – najniższa cena spośród ocenianych ofert Ci – cena oferty ocenianej a. Cena za czynności dodatkowe – 30 % – maksymalnie 30 pkt W ramach tego kryterium ceny Zamawiający będzie przyznawał punkty (P3) zgodnie z poniższym wzorem: P3 = (Cmin/Ci) *30 pkt gdzie: P3 – ilość punktów jakie otrzyma oferta oceniana Cmin – najniższa cena spośród ocenianych ofert Ci – cena oferty ocenianej Ilość punktów będzie obliczana do dwóch miejsc po przecinku. 2) Kryterium czas przyjazdu na budowę od momenty wezwania przez Zamawiającego – 20% - maksymalnie 20 pkt. W zakresie tego kryterium Zamawiający zastrzega, iż maksymalny czas przyjazdu projektanta na budowę od momentu wezwania przez Zamawiającego wynosi 3 dni robocze. Zamawiający przyznawać będzie następujące punkty: - oferta z czasem przyjazdu projektanta na budowę od momentu wezwania w ciągu 3 dni roboczych otrzyma 0 punktów, - oferta z czasem przyjazdu projektanta na budowę od momentu wezwania w ciągu 2 dni roboczych otrzyma 10 punktów, - oferta z czasem przyjazdu projektanta na budowę od momentu wezwania w ciągu 1 dnia roboczego otrzyma 20 punktów. Oferty z czasem przyjazdu projektanta na budowę dłuższym niż 3 dni robocze od momentu wezwania przez Zamawiającego będą traktowane jako niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia i będą podlegały odrzuceniu. W przypadku braku określenia czasu przyjazdu na budowę Zamawiający odrzuci ofertę za niezgodność z SIWZ. 2. Zamówienia dla poszczególnych części zostaną udzielone tym wykonawcom, którzy uzyskają największą ilość punktów (maksymalnie 100 pkt) w poszczególnych częściach. 3. Jeżeli w postępowaniu, bez względu na przedmiot zamówienia, cena najkorzystniejszej oferty (cena za 3 elementy) niepodlegającej odrzuceniu, przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, dopuszcza się przeprowadzanie negocjacji z Wykonawcą. 4. W przypadku gdy po przeprowadzeniu negocjacji, o których mowa w pkt. 3 cena najkorzystniejszej oferty nadal przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dopuszcza się przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą, którego oferta została sklasyfikowana na drugiej pozycji. 5. W przypadku negocjacji Zamawiający skieruje do Wykonawcy zaproszenie do negocjacji wraz ze wskazaniem miejsca i terminu negocjacji. Przedmiot negocjacji obejmować będzie wyłącznie wynagrodzenie zaoferowane w niniejszym postępowaniu.


Część nr: 5Nazwa: Budowa wodociągu w ul. Łazowskiego na odcinku od ul. Tuszyńskiej do ul. Kosynierów Gdyńskich w Łodzi o długości proj. L = 132,82 m
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Budowa wodociągu w ul. Łazowskiego na odcinku od ul. Tuszyńskiej do ul. Kosynierów Gdyńskich w Łodzi o długości proj. L = 132,82 m
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71248000-8, 71220000-6, 71320000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 6
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena za gotowość do świadczenia usługi pełnienia nadzoru autorskiego30,00
Cena za czynności podstawowe z wyłączeniem gotowości do świadczenia usługi20,00
Cena za czynności dodatkowe30,00
Czas przyjazdu na budowę od momentu wezwania przez Zamawiającego20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający będzie stosował następujące kryterium dla każdej z części zamówienia z osobna: a) kryterium cena – 80 % – maksymalnie 80 pkt z podziałem na: • cena za gotowość do świadczenia usługi pełnienia nadzoru autorskiego – 30% - maksymalnie 30 pkt W ramach kryterium ceny Zamawiający będzie przyznawał punkty (P1) zgodnie z poniższym wzorem: P1 = ( Cmin/Ci) *30 pkt gdzie: P1 – ilość punktów jakie otrzyma oferta oceniana Cmin – najniższa cena spośród ocenianych ofert Ci – cena oferty ocenianej Ilość punktów będzie obliczana do dwóch miejsc po przecinku. Cena za gotowość do pełnienia nadzoru autorskiego za cały okres trwania umowy nie może przekraczać: dla części 5: 3 000,00 zł brutto. • Cena za czynności podstawowe z wyłączeniem gotowości do świadczenia usługi - 20% - maksymalnie 20 pkt W ramach tego kryterium ceny Zamawiający będzie przyznawał punkty (P2) zgodnie z poniższym wzorem: P2= (Cmin/Ci) *20 pkt gdzie: P2 – ilość punktów jakie otrzyma oferta oceniana Cmin – najniższa cena spośród ocenianych ofert Ci – cena oferty ocenianej a. Cena za czynności dodatkowe – 30 % – maksymalnie 30 pkt W ramach tego kryterium ceny Zamawiający będzie przyznawał punkty (P3) zgodnie z poniższym wzorem: P3 = (Cmin/Ci) *30 pkt gdzie: P3 – ilość punktów jakie otrzyma oferta oceniana Cmin – najniższa cena spośród ocenianych ofert Ci – cena oferty ocenianej Ilość punktów będzie obliczana do dwóch miejsc po przecinku. 2) Kryterium czas przyjazdu na budowę od momenty wezwania przez Zamawiającego – 20% - maksymalnie 20 pkt. W zakresie tego kryterium Zamawiający zastrzega, iż maksymalny czas przyjazdu projektanta na budowę od momentu wezwania przez Zamawiającego wynosi 3 dni robocze. Zamawiający przyznawać będzie następujące punkty: - oferta z czasem przyjazdu projektanta na budowę od momentu wezwania w ciągu 3 dni roboczych otrzyma 0 punktów, - oferta z czasem przyjazdu projektanta na budowę od momentu wezwania w ciągu 2 dni roboczych otrzyma 10 punktów, - oferta z czasem przyjazdu projektanta na budowę od momentu wezwania w ciągu 1 dnia roboczego otrzyma 20 punktów. Oferty z czasem przyjazdu projektanta na budowę dłuższym niż 3 dni robocze od momentu wezwania przez Zamawiającego będą traktowane jako niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia i będą podlegały odrzuceniu. W przypadku braku określenia czasu przyjazdu na budowę Zamawiający odrzuci ofertę za niezgodność z SIWZ. 2. Zamówienia dla poszczególnych części zostaną udzielone tym wykonawcom, którzy uzyskają największą ilość punktów (maksymalnie 100 pkt) w poszczególnych częściach. 3. Jeżeli w postępowaniu, bez względu na przedmiot zamówienia, cena najkorzystniejszej oferty (cena za 3 elementy) niepodlegającej odrzuceniu, przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, dopuszcza się przeprowadzanie negocjacji z Wykonawcą. 4. W przypadku gdy po przeprowadzeniu negocjacji, o których mowa w pkt. 3 cena najkorzystniejszej oferty nadal przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dopuszcza się przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą, którego oferta została sklasyfikowana na drugiej pozycji. 5. W przypadku negocjacji Zamawiający skieruje do Wykonawcy zaproszenie do negocjacji wraz ze wskazaniem miejsca i terminu negocjacji. Przedmiot negocjacji obejmować będzie wyłącznie wynagrodzenie zaoferowane w niniejszym postępowaniu.