Ogłoszenie nr 549987-N-2019 z dnia 21.05.2019 r.

Zespół Szkół Samorządowych w Roczynach: „Świadczenie usług cateringowych dla Zespołu Szkół Samorządowych w Roczynach ”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Samorządowych w Roczynach, krajowy numer identyfikacyjny 35654116000000, ul. Roczyny, ul. Szkolna  10 , 34-120  Andrychów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 33 875 14 33, , e-mail sproczyny@poczta.onet.pl, , faks 33 875 14 23.
Adres strony internetowej (URL): www.zss-roczyny.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Jednostka budżetowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zss-roczyny.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zss-roczyny.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty można składać osobiście lub pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres Zamawiającego 
Adres:
Zespół Szkół Samorządowych w Roczynach Roczyny ul. Szkolna 10 34- 120 Andrychów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Świadczenie usług cateringowych dla Zespołu Szkół Samorządowych w Roczynach ”
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług cateringowych (zupy oraz drugiego dania obiadowego wraz z kompotem) dla stołówki Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół Samorządowych w Roczynach oraz (pełny zestaw: śniadania, zupy i drugiego dania obiadowego wraz z kompotem, podwieczorku oraz śniadania i herbaty) dla dzieci 3-6 letnich Przedszkola przy Zespole Szkół Samorządowych w Roczynach. Wykaz zestawów w ramach śniadania dla Przedszkola Zestaw 1: Płatki kukurydziane z miodem 20g, mleko 200ml, chleb siedem ziaren 70g, masło 10g, ser żółty 15g. Kiełbaski cielęce 20g na ciepło, chleb 70g, masło 10g, kawa z mlekiem 150 ml. Chleb 70g, masło 10g, kiełbasa drobiowa 20g, pomidor 10g, kakao 150 ml. Wek 70g, masło 10g, zielona sałata 5g, wędlina drobiowa 20g, napój z cytryną 150 ml. Bułka 70g, masło 10g, szynka 20g, pomidor 10g, napój z sokiem 150 ml. Zestaw 2: Płatki z cynamonem 20g, mleko 200ml, chleb słonecznikowy 70g, masło 10g, ser topiony 20g. Chleb graham 70g, masło 10g, pasta jajeczna 30g, napój z cytryną 150 ml. Bułka kajzerka 70g, masło 10g, kiełbasa żywiecka 20g, ogórek kiszony 10g + kawa zbożowa z mlekiem 150 ml. Płatki czekoladowe 20g, mleko 200ml, chleb 70g, masło 10g, ser żółty 20g + pomidor 10g. Chleb słonecznikowy 70g, masło 10g, pasta z tuńczyka 20g, szczypiorek 5g, kakao 150 ml. Zestaw 3: Rogalik maślany 70g, masło 10g, dżem owocowy 10g, kakao 15 ml. Kiełbaski drobiowe 30g, wek 70g, masło 10g, ketchup 10g, napój owocowy 150 ml. Bułka 70g, masło 10g, kiełbasa krakowska 20g, sałata zielona 5g, napój z sokiem 150 ml. Chleb 70g, masło 10g, ser żółty 15g, rzodkiewka 10g, szczypiorek 5g, kawa zbożowa z mlekiem 150 ml. Płatki czekoladowe 20g, mleko 200 ml, chleb siedem ziaren 70g, masło 10g, pomidor 15g. Zestaw 4: Bułka kajzerka 70g, masło 10g, ser żółty 20g, szczypior, pomidor 15g, napój z cytryną 150 ml. Pieczywo 70g, jajko gotowane na twardo z majonezem 50g, szynka indycza 20g, masło 10g, ogórek zielony 10g, napój z sokiem 150 ml. Pieczywo - 7 ziaren 70g, serek twarogowy na słodko 40g, masło 10g, napój z sokiem malinowym 150 ml. Wek 70g, filet z indyka 20g, masło 10g, sałata kawa zbożowa z mlekiem 150 ml. Chleb razowy 70g, pieczony pasztet indyczy 20g, papryka konserwowa 10g, pomidor 20g, masło 10g, napój z cytryną 150 ml. Wykaz herbat: Herbata z cytryną- 250 ml Herbata owocowa -250ml Herbata z sokiem - 250ml Wykaz zestawów w ramach śniadania dla Przedszkola Zestaw 1: Płatki kukurydziane z miodem 20g, mleko 200ml, chleb siedem ziaren 70g, masło 10g, ser żółty 15g. Kiełbaski cielęce 20g na ciepło, chleb 70g, masło 10g, kawa z mlekiem 150 ml. Chleb 70g, masło 10g, kiełbasa drobiowa 20g, pomidor 10g, kakao 150 ml. Wek 70g, masło 10g, zielona sałata 5g, wędlina drobiowa 20g, napój z cytryną 150 ml. Bułka 70g, masło 10g, szynka 20g, pomidor 10g, napój z sokiem 150 ml. Zestaw 2: Płatki z cynamonem 20g, mleko 200ml, chleb słonecznikowy 70g, masło 10g, ser topiony 20g. Chleb graham 70g, masło 10g, pasta jajeczna 30g, napój z cytryną 150 ml. Bułka kajzerka 70g, masło 10g, kiełbasa żywiecka 20g, ogórek kiszony 10g + kawa zbożowa z mlekiem 150 ml. Płatki czekoladowe 20g, mleko 200ml, chleb 70g, masło 10g, ser zółty 20g + pomidor 10g. Chleb słonecznikowy 70g, masło 10g, pasta z tuńczyka 20g, szczypiorek 5g, kakao 150 ml. Zestaw 3: Rogalik maślany 70g, masło 10g, dżem owocowy 10g, kakao 15 ml. Kiełbaski drobiowe 30g, wek 70g, masło 10g, ketchup 10g, napój owocowy 150 ml. Bułka 70g, masło 10g, kiełbasa krakowska 20g, sałata zielona 5g, napój z sokiem 150 ml. Chleb 70g, masło 10g, ser żółty 15g, rzodkiewka 10g, szczypiorek 5g, kawa zbożowa z mlekiem 150 ml. Płatki czekoladowe 20g, mleko 200 ml, chleb siedem ziaren 70g, masło 10g, pomidor 15g. Zestaw 4: Bułka kajzerka 70g, masło 10g, ser żółty 20g, szczypior, pomidor 15g, napój z cytryną 150 ml. Pieczywo 70g, jajko gotowane na twardo z majonezem 50g, szynka indycza 20g, masło 10g, ogórek zielony 10g, napój z sokiem 150 ml. Pieczywo - 7 ziaren 70g, serek twarogowy na słodko 40g, masło 10g, napój z sokiem malinowym 150 ml. Wek 70g, filet z indyka 20g, masło 10g, sałata 5g kawa zbożowa z mlekiem 150 ml. Chleb razowy 70g, pieczony pasztet indyczy 20g, papryka konserwowa 10g, pomidor 20g, masło 10g, napój z cytryną 150 ml. Wykaz zestawów zup: Zestaw 1: Rosół z makaronem - 300 ml. Zupa ogórkowa z ryżem - 300 ml. Zupa pomidorowa z makaronem - 300 ml. Zupa jarzynowa z ziemniakami - 300 ml. Żurek z ziemniakami i białą kiełbasą - 300 ml. Zestaw 2: Zupa Grysikowa na rosole - 300 ml. Krupnik zabielany z ziemniakami - 300ml. Barszcz ukraiński – 300 ml. Barszcz biały z jajkiem – 300 ml. Zupa koperkowa z makaronem – 300 ml. Zestaw 3: Zupa kalafiorowa z makaronem – 300 ml. Zupa grochowa z boczkiem i marchewką- 300 ml. Krem z kurczaka z grzankami - 300 ml. Zupa ogórkowa z ryżem – 300 ml. Zupa dyniowa (krem) z kulkami ptysiowymi – 300 ml. Zestaw 4: Kapuśniak z ziemniakami – 300 ml Zupa ziemniaczana z fasolą „Jaś” zabielana śmietanką – 300 ml. Zupa pieczarkowa z ziemniakami zabielana śmietanką – 300 ml. Rosół z lanym ciastem – 300 ml. Barszcz czerwony zabielany z ziemniakami – 300 ml. Wykaz zestawów w ramach drugiego dania obiadowego wraz z kompotem: ZESTAW I: pierogi leniwe 200g + masło 10g + cukier 10g + kompot 150 ml. ZESTAW II: Kotlet mielony indyczo-wieprzowy 70g + ziemniaki 100g + mizeria 100g + kompot 150 ml. ZESTAW III: Paluszki rybne z fileta 70g + ziemianki 100g + surówka z kiszonej kapusty 100g + kompot 150ml. ZESTAW IV: Kotlet z kurczaka 70g + ziemniaki 100g + mizeria ze śmietanką i koperkiem 100g + kompot 15 ml. ZESTAW V: Spaghetti z mięsem 200g + kompot 150 ml. ZESTAW VI: Filet z indyka 70g + ziemniaki 100g + kapusta pekińska z sosem winegret 100g + kompot 150 ml. ZESTAW VII: Naleśniki z serem białym i dżemem niskosłodzonym 100 g + cukier puder 10g + kompot 150 ml. ZESTAW VIII: Filet rybny panierowany 70g + ziemniaki 100g + surówka z marchwi 100g + kompot 150ml. ZESTAW IX: Kurczak w jarzynach 100g + ryż na sypko 45g + sos beszamelowy 20g + kompot 150 ml. ZESTAW X: Bitki wołowe 100g + ziemniaki 100g + sałatka szwedzka 100g + kompot 150 ml. ZESTAW XI: Pierogi owocowe 200g + masło 10g + cukier 10g + kompot 150 ml. ZESTAW XII: Pieczeń z indyka w sosie śmietankowym 80g + ziemniaki 100g + ogórek kiszony 100g + kompot 150 ml. ZESTAW XIII: Racuchy z jabłkami i konfiturą, cukier puder 250g + kompot 150 ml. ZESTAW XIV: Risotto drobiowe 70 g + kasza jaglana 45g + sos pomidorowy 10g + kompot 150ml. ZESTAWXV: Pulpety w sosie własnym 80g + ziemniaki 100g + buraki 100g + kompot 150 ml. ZESTAW XVI: Gulasz po węgiersku 100g + kluski śląskie 100g + sałatka z czerwonej kapusty 100g + kompot 150 ml. ZESTAW XVII: Kartacze z mięsem okraszone cebulką 200g + kompot truskawkowy 150 ml. ZESTAW XVIII: Chickeny z kurczaka 70g + ziemniaki 100g + surówka marchwi i jabłka 100g + kompot 15 ml. ZESTAW XIX: Kluski na parze 200g + polewa truskawkowa 30g + kompot 150 ml. ZESTAW XIX: Kotleciki jajeczno-warzywne 70g + ziemniaki 100g + sałata lodowa z warzywami i sosem winegret 100g + kompot 150ml. ZESTAW XX: Pierogi z serem białym 200g + masło 10g + cukier 10g + kompot 150 ml. ZESTAW XXI: Kotleciki rybne 70g + ziemniaczki pieczone 100 g + surówka wielowarzywna 150g + kompot 150 ml. ZESTAW XXII: zapiekanka ziemniaczano-warzywna z kiełbasą 200g + kompot 150 ml. ZESTAW XXIII: Bigos z mięsem i kiełbasą 150 g + ziemniaki 100g + kompot wieloowocowy 150 ml. ZESTAW XXIV: Devolay 70g + ziemniaki 100g + surówka z kapusty pekińskiej 100 g + kompot z wiśni 150ml. ZESTAW XXV: Filet z kurczaka zwijany z serem 70g+ ziemniaki puree 100g + surówka z czerwonej kapusty 150 g + kompot truskawkowy 150 ml. ZESTAW XXVI: Knedle ziemniaczane z mięsem 200 g + kompot 150 ml. ZESTAW XXVII: kotlet schabowy panierowany 70 g + ziemniaki 100 g + kapusta zasmażana 100 g + kompot 150ml. Wykaz zestawów podwieczorków: Zestaw 1: Wek 50g + masło 10g + pasta jajeczna 20g + napój z cytryną 150 ml. Ciasto drożdżowe z truskawkami 70g + napój z sokiem wiśniowym 150 ml. Jogurt owocowy 150g. + herbatnik Kisiel owocowy 150g. + owoc sezonowy Koktajl truskawkowy 200 ml + bułka cynamonowa z masłem Zestaw 2: Banan 150g. + ciastko zbożowe Wafle przekładane masą toffi 70g. Kołacz makowo-serowy 70g + napój owocowy 150 ml. Budyń z sokiem owocowym 150g. Jabłecznik 100g + napój 150 ml. Zestaw 3: Babka cytrynowa 150g + kakao 150 ml. Chleb 50g + masło 10g + pasta z makreli 20g + napój z cytryną 150 ml. Galaretka owocowa 150g, + biszkopt + owoc sezonowy Ciasto biszkoptowe z nadzieniem owocowym 70g + napój owocowy z dzika różą 150 ml. Graham 50g + masło 10g + ser żółty 10g + kakao 150 ml. Zestaw 4: Ciasto murzynek 100g + napój owocowy 150 ml. Owoc sezonowy + herbatnik + napój z sokiem 150 ml. Budyń z bitą śmietaną 15 g + biszkoptowa rurka Kanapka wiosenna z wędliną i warzywami 150g + napój z sokiem owocowym 150 ml. Wek 50 g + masło 10g + polędwica drobiowa 10g + napój z sokiem malinowym150 ml. Zobowiązuje się Wykonawcę do dostarczania porcji różnorodnych owoców tzn. jednego dnia są to np. jabłka, drugiego dnia gruszki, mandarynki lub inne owoce sezonowe. Porcja nie może być mniejsza niż 100 g owocu. Wykaz zestawów zup oraz drugiego dania obiadowego wraz z kompotem dla Szkoły Podstawowej: Zestaw 1: Rosół z makaronem - 300 ml. Zupa ogórkowa z ryżem - 300 ml. Zupa pomidorowa z makaronem - 300 ml. Zupa jarzynowa z ziemniakami - 300 ml. Żurek z ziemniakami i białą kiełbasą - 300 ml. Zestaw 2: Zupa Grysikowa na rosole - 300 ml. Krupnik zabielany z ziemniakami - 300ml. Barszcz ukraiński – 300 ml. Barszcz biały z jajkiem – 300 ml. Zupa koperkowa z makaronem – 300 ml. Zestaw 3: Zupa kalafiorowa z makaronem – 300 ml. Zupa grochowa z boczkiem i marchewką- 300 ml. Krem z kurczaka, kukurydzy i warzyw z grzankami - 300 ml. Zupa ogórkowa z ryżem – 300 ml. Zupa dyniowa (krem) z kulkami ptysiowymi – 300 ml. Zestaw 4: Kapuśniak z ziemniakami – 300 ml Zupa ziemniaczana z fasolą „Jaś” zabielana śmietanką – 300 ml. Zupa pieczarkowa z ziemniakami zabielana śmietanką – 300 ml. Rosół z lanym ciastem – 300 ml. Barszcz czerwony zabielany z ziemniakami – 300 ml. Wykaz zestawów w ramach drugiego dania obiadowego wraz z kompotem: ZESTAW I: pierogi leniwe 200g + masło 10g + cukier 10g + kompot 150 ml. ZESTAW II: gołąbki w sosie pomidorowym 400 g + kompot 200 ml + owoc sezonowy ZESTAW III: kotlet drobiowy 100 g + ziemniaki 220 g + buraczki 170 g + kompot 200 ml + owoc sezonowy ZESTAW IV : gulasz wieprzowy 100g + kasza jęczmienna 220g + ogórek konserwowy 170g + kompot 200ml + owoc sezonowy ZESTAW V: filet z dorsza 100 g + ziemniaki 220 g + surówka z porów z jabłkiem i marchewką 170 g + kompot 200 ml+ owoc sezonowy ZESTAW VI: kotlet schabowy 100 g. + ziemniaki 220 g. + kapusta zasmażana 170g + kompot 200 ml. + owoc sezonowy ZESTAW VII : gyros z kurczaka 100 g + ryż 220 g + surówka z selera 170 g + kompot 200 ml + owoc sezonowy ZESTAW VIII : filet z kurczaka w płatkach 100g + ziemniaki 220g + buraczki 170g + kompot 200 ml+ owoc sezonowy ZESTAW IX : makaron pene z sosem alla bolonez i serem 400 g + kompot 200 ml+ owoc sezonowy ZESTAW X: makaron świderki z białym serem 400 g + kompot 200 ml + owoc sezonowy ZESTAW XI: kurczak w sosie słodko-kwaśnym 300 g + ryż 100 g + kompot 200 ml+ owoc sezonowy ZESTAW XII: udko z kurczaka 100 g + ziemniaki 220 g + marchewka z groszkiem 170 g + kompot 200 ml+ owoc sezonowy ZESTAW XIII: klopsy w sosie pieczarkowym 100 g + ziemniaki 220 g + surówka z kapusty pekińskiej 170 g + kompot 200 ml + owoc sezonowy ZESTAW XIV: filet drobiowy w cieście100 g + ziemniaki 220 g + buraczki 170 g + kompot 200 ml + owoc sezonowy ZESTAW XV: naleśniki z serem i dżemem truskawkowym 400 g + kompot 200 ml. + owoc sezonowy ZESTAW XVI: zrazy z boczkiem i marchewką 100 g + ziemniaki 220 g + bukiet jarzyn 170 g + kompot 200 ml + owoc sezonowy ZESTAW XVII: pieczeń wieprzowa 100 g + kluski śląskie 220 g + kapusta czerwona 170 g + kompot 200 ml + owoc sezonowy ZESTAW XVIII: kotlet drobiowy 100 g + ziemniaki 220 g + surówka z selera 170 g + kompot 200 ml+ owoc sezonowy ZESTAW XIX: pierogi z owocami 400 g + kompot 200 ml + owoc sezonowy ZESTAW XX: łazanki z kapustą i pieczarkami 400 g + kompot 200 ml + owoc sezonowy ZESTAW XXI: Rolada indycza z farszem mięsno-warzywnym 100g + ziemniaczki pieczone 220g + surówka wielowarzywna 170g + kompot 150 ml + owoc sezonowy ZESTAW XXII: Zapiekanka z kiełbasą 400g + kompot 150 ml + owoc sezonowy ZESTAW XXIII: Bigos z mięsem i kiełbasą 150 g + ziemniaki 220g + kompot wieloowocowy 150 ml. + owoc sezonowy ZESTAW XXIV: Devolay 100g + ziemniaki 220g + surówka z kapusty pekińskiej 170g + kompot z wiśni 150ml + owoc sezonowy ZESTAW XXV: Filet z kurczaka zwijany z serem 100g + ziemniaki puree 220g + surówka z czerwonej kapusty 170 g + kompot truskawkowy 150 ml + owoc sezonowy ZESTAW XXVI: Kartacze z mięsem okraszone cebulką 400 g + kompot 150 ml. + owoc sezonowy ZESTAW XXVII: Schab duszony 100 g + ziemniaki 220 g + kapusta zasmażana 170g + kompot 150ml. + owoc sezonowy Wykonawca będzie dostarczał posiłki w poszczególnych dniach żywienia zgodnie z kolejnością zestawów zup oraz zestawów drugiego dania obiadowego oraz zestawów dla Przedszkola z pkt. I niniejszej SIWZ. W przypadku większej liczby dni żywienia w danym miesiącu wydawane będą kolejne zestawy obiadowe poczynając od pierwszego w wykazie. Raz w tygodniu (piątek) serwowana jest potrawa bezmięsna. Zamawiający zastrzega możliwość korekty jadłospisu do siódmego dnia każdego miesiąca w formie pisemnej. A) Zamawiający planuje, że: - dziennie do Szkoły Podstawowej należy dostarczyć 140 obiadów (drugie danie obiadowe wraz z kompotem) oraz 40 zup. W roku szkolnym 2019 /2020 należy dostarczyć 26 180 obiadów (drugie danie obiadowe wraz z kompotem ) tj. 140 obiadów x 187 dni, oraz 7 480 zup tj. 40 zup x 187 dni, - dziennie do Przedszkola należy dostarczyć 125 śniadań, 125 obiadów (drugie danie obiadowe wraz z kompotem), 125 zup, 125 podwieczorków. W roku szkolnym 2019/2020 należy dostarczyć 94 500 porcji, tj. 125 śniadań x 252 dni, 125 obiadów x 252 dni, 125 zup x 252 dni oraz 125 podwieczorków x 252 dni. - dziennie do przedszkola należy dostarczyć 25 śniadań, 25 herbat. W roku szkolnym 2019/2020 należy dostarczyć 6 300 porcji, tj. 25 śniadań x 252 dni, oraz 25 herbat x 252 dni tj. 6 300 herbat. B) Zamawiający zastrzega, że liczba posiłków jest zmienna. Zamawiający danego dnia poinformuje Wykonawcę o ilości dostarczanych posiłków. Ilość posiłków będzie się zmieniać w zależności od frekwencji dzieci. Wykonawca nie może mieć w stosunku do Zamawiającego żadnych roszczeń z powodu realizacji umowy w mniejszym zakresie. C) Wszystkie posiłki powinny być przygotowane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa. - Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1541tj.) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. - Jadłospis układany będzie przez Wykonawcę (zaleca się różnorodność i niepowtarzalność dziennych zestawów żywieniowych). - Bezwzględnie należy przestrzegać norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze określone przez Instytut Żywienia i Żywności. Posiłki mają być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia dzieci i młodzieży. - Wykonawca będzie przygotowywał posiłki w obiektach lub obiekcie, dla którego Wykonawca posiada decyzję Inspektora Sanitarnego o dopuszczeniu obiektu do przygotowywania posiłków dla potrzeb zbiorowego żywienia dzieci oraz dostarczał posiłki zachowując wymogi sanitarno- epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie. - Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwem zgodnie z normami HACCP. Obowiązkiem Wykonawcy jest przechowywanie próbek pokarmowych ze wszystkich przygotowanych i dostarczonych posiłków, każdego dnia przez okres 72 godzin z oznaczeniem daty, godziny, zawartości próbki pokarmowej, z podpisem osoby odpowiedzialnej za pobieranie tych próbek. Za dokumentację z zakresu dobrej praktyki higienicznej i elementy systemu HACCP lub systemu równoważnego dostosowane do warunków cateringowych odpowiada Wykonawca. Zamawiający zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli wykonywanej osobiście bądź przez inny wskazany podmiot w zakresie przestrzegania przez Wykonawcę przepisów dotyczących technologii produkcji i jakości wykonywanych usług. D) Wykonawca odpowiada za transport przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności. - Transport posiłków powinien odbywać się w pojemnikach transportowych - termosach wykonanych z polipropylenu z podwójnymi ściankami izolującymi zapewniających właściwą ochronę i temperaturę oraz jakość przewożonych potraw środkami transportu przystosowanymi do przewozu żywności. - Dostarczenie posiłków z miejsca produkcji do pomieszczenia dystrybucji w szkole realizowane będzie przez Wykonawcę na jego koszt. - Wykonawca dostarczy szczelne pojemniki na odpady żywnościowe. Po spożyciu posiłków Wykonawca usunie tego samego dnia z terenu szkoły wszelkie odpady żywnościowe na swój koszt. - Koszty związane z myciem zastawy obiadowej, sprzątaniem kuchni ponosić będzie Zamawiający. - Wykonawca przyuczy na swój koszt obsługę stołówki Zamawiającego do wydawania posiłków ( porcjowanie posiłków ) przez pierwszy tydzień żywienia . E) Koszty związane z myciem termosów - pojemników transportowych ponosić będzie Wykonawca i zobowiązuje się do ich mycia w swojej siedzibie. Koszty te są ujęte przez Wykonawcę w cenie dostarczonych posiłków. F) Posiłki dla Szkoły Podstawowej będą wydawane na zastawie obiadowej (140 sztuk dużych talerzy i 40 talerzy głębokich na zupy, sztućce: widelce, noże po - 140 szt. oraz łyżki 40 sztuk– użyczonej nieodpłatnie Zamawiającemu przez Wykonawcę na okres obowiązywania umowy. G) Posiłki dla Przedszkola będą wydawane na zastawie obiadowej (125 sztuk dużych talerzy i 125 głębokich talerzy na zupy, sztućce: widelce, noże po - 125 szt. oraz łyżki 125 sztuk.) – użyczonej nieodpłatnie Zamawiającemu przez Wykonawcę na okres obowiązywania umowy. - Wykonawca użyczy także nieodpłatnie Zamawiającemu: trzykomorowy lub czterokomorowy podgrzewacz (z niezależną regulacją temperatur na każdą komorę do pojemników transportowych z posiłkami - 1 szt., zamawiający będzie wydawał obiady na kilku przerwach międzylekcyjnych ) środki myjące przeznaczone do zmywarki, termometr do mierzenia temperatury potraw na okres obowiązywania umowy. Ponadto w razie awarii Wykonawca użyczy nieodpłatnie zmywarki Zamawiającemu. - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności finansowej za zniszczenie i uszkodzenie termosów pojemników i podgrzewaczy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz za stłuczenie w trakcie użytkowania 10% zastawy użyczonej przez Wykonawcę. - Braki w zastawie powyżej 10% uzupełni Zamawiający na swój koszt, chyba że do ubytków doszło z winy Wykonawcy. H) Wykonawca gwarantuje, że usługi świadczone będą na najwyższym poziomie, a mianowicie: Dostarczone posiłki muszą być świeże i winny być przyrządzone w dniu dostawy. I) Wykonawca zobowiązuje się do terminowego dostarczania posiłków w okresie od 04.09.2019 r. do 25.06.2020 r. w dniach pracy szkoły z wyłączeniem: ferii zimowych i letnich, dni świątecznych, ustawowo i dodatkowo wolnych dni od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, w stałych godzinach przerwy międzylekcyjnej od godz. 10.30 do godz. 11.15 wraz z wniesieniem do stołówki szkolnej. J) Wykonawca zobowiązuje się do terminowego dostarczania i wydawania posiłków dla Przedszkola w okresie od 02.09.2019 r. do 31.08.2020 r. w dniach pracy przedszkola z wyłączeniem: jednego miesiąca ferii letnich, dni świątecznych, ustawowo i dodatkowo wolnych dni od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, w stałych godzinach: śniadanie od 08.30- 8.45, obiad od 10.30-11.15. Podwieczorek dostarczony będzie przy obiedzie. W przypadku awarii lub innych nie przewidzianych zdarzeń Wykonawca jest zobowiązany zapewnić posiłki o niezgorszej jakości na swój koszt z innych źródeł.

II.5) Główny kod CPV: 55321000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
55524000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy usługi, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług o całkowitej wartości wynoszącej 30% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te obejmują: świadczenie usług cateringowych (zupy oraz drugiego dania obiadowego wraz z kompotem dla stołówki Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół Samorządowych w Roczynach oraz (pełny zestaw: śniadania, zupy i drugiego dania obiadowego wraz z kompotem, podwieczorku oraz śniadania i herbaty) dla dzieci 3-6 letnich Przedszkola przy Zespole Szkół Samorządowych w Roczynach. Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury przewidzianej dla zamówienia z wolnej ręki, poprzedzone będzie stosownym zaproszeniem do negocjacji oraz negocjacjami.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
04.09.2019 25.06.2020
02.09.2019 31.08.2020

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3A ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 tj.). Wykonawca, w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do zatrudnienia na warunkach umowy o pracę osoby/osób, wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności związane z pracą w kuchni i przygotowaniem posiłków. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby/osób. Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia ww. osób na każdym etapie realizacji umowy. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany będzie w terminie 3 dni od otrzymania wezwania Zamawiającego złożyć oświadczenie o zatrudnieniu pracownika/ów na umowę o pracę ze wskazaniem czynności, jakie będzie/ą oni wykonywać. Nie przedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia o zatrudnieniu pracownika/ów na umowę o pracę wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności związane z pracą w kuchni i przygotowaniem posiłków w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z zapisem powyżej będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracownika świadczącego usługi na podstawie umowy o pracę. W przypadku nie zatrudnienia przy realizacji zamówienia osób wymaganych przez Zamawiającego, na zasadach wskazanych powyżej, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej, w wysokości określonej we wzorze umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 200.000,00 zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże na formularzu według wzoru jak w załączniku nr 4 do SIWZ, że należycie wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną usługę cateringową (przygotowywanie i transport ciepłego posiłku) trwającą co najmniej dziesięć miesięcy dla minimum 30 dzieci przedszkolnych, dzieci i młodzieży szkolnej. W przypadku wykonywania i nie zakończenia jeszcze usługi Wykonawca zobowiązany jest podać na jaką wartość do momentu upływu terminu składania ofert, umowa została wykonana. Wartość ta będzie brana pod uwagę do oceny spełniania warunku. Fakt wykonania takiej usługi musi być potwierdzony dokumentem, że usługa została wykonana należycie lub jest wykonywana należycie. Dowodami są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: w pkt. 6 lit. a, b, c: składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
d) wykazu zrealizowanych usług (na formularzu wg wzoru jak w załączniku nr 4 do SIWZ) - potwierdzających spełnienie warunku opisanego w rozdziale V ust. 1. pkt. 2 lit c tj., że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonawca wykonał co najmniej jedną usługę cateringową (przygotowywanie i transport ciepłego posiłku) trwającą co najmniej dziesięć miesięcy dla minimum 30 dzieci przedszkolnych i 30 dzieci i młodzieży szkolnej. W przypadku wykonywania i nie zakończenia jeszcze usługi Wykonawca zobowiązany jest podać na jaką wartość do momentu upływu terminu składania ofert, umowa została wykonana. Wartość ta będzie brana pod uwagę do oceny spełniania warunku. Fakt wykonania takiej usługi musi być potwierdzony dokumentem, że usługa została wykonana należycie lub jest wykonywana należycie. e) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, potwierdzający spełnienie warunku określonego w rozdziale V ust. 1. pkt 2) lit. b. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI. 1. SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oferta musi zawierać: - formularz ofertowy - załącznik nr.1 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy załącznik nr. 2 do SIWZ - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik - Zobowiązanie podmiotu trzeciego ( jeżeli dotyczy) załącznika nr 6 do SIWZ. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP – załącznik nr 3 wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI. 1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. 1 SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. 1 SIWZ. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadzie określonej w art. 22a ustawy PZP składa zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena („cena brutto ” - koszt przygotowania posiłku wraz z jego dowiezieniem, wniesieniem do stołówki szkolnej i przedszkolnej oraz usunięciem odpadów)60,00
czas zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania na zmienioną liczbę posiłków20,00
doświadczenie kucharza 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jedynie za zrealizowaną część zobowiązania, i nie przysługują mu żadne inne roszczenia odszkodowawcze.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 29.05.2019, godzina: 08:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest /nazwa i adres oraz dane kontaktowe zamawiającego/; Dyrektor ZSS w Roczynach Pan Andrzej Kojder Zespół Szkół Samorządowych w Roczynach , ul. Szkolna 10, 34-120 Andrychów tel. 692792981,adres e-mail: sekretariatroczyny@gmail.com inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Szkół Samorządowych w Roczynach jest Pan Paweł Boba , tel. 33 8751423 , adres e-mail: inspektor-danych@boba.com.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: "Świadczenie usług cateringowych dla Zespołu Szkół Samorządowych w Roczynach" odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. ______________________ * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH