Ogłoszenie nr 521734-N-2019 z dnia 07.03.2019 r.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę: Realizacja usług w ramach projektu „Społeczne Centrum Wsparcia Rodziny”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt „Społeczne Centrum Wsparcia Rodziny”
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, krajowy numer identyfikacyjny ---, ul. Walecznych   59 , 03-926  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 616 02 68, 22 826 88 62, e-mail marta.mosinska@fdds.pl, agnieszka.kwasniewska-sadkowska@fdds.pl, faks 22 616 02 68.
Adres strony internetowej (URL): www.fdds.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Fundacja
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.fdds.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.fdds.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę ul. Hallera 19 A, 83-200 Starogard Gdański

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja usług w ramach projektu „Społeczne Centrum Wsparcia Rodziny”
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
maksymalnej liczby części 2
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu promocji dobrego rodzicielstwa, specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcia indywidualnego dla osób w trudnej sytuacji rodzinnej w ramach Społecznego Centrum Wsparcia Rodziny, koordynacji projektu. Projekt „Społeczne Centrum Wsparcia Rodziny” skierowany jest do mieszkańców obszaru rewitalizacji w Starogardzie Gdańskim - Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działania 06.02. Usługi Społeczne. Usługi będą realizowane w siedzibie Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Starogardzie Gdańskim. 2.1. Zamówienie obejmuje: a) warsztaty umiejętności rodzicielskich dla rodziców (w tym samotnie wychowujących dzieci). Wyodrębniono trzy kategorie: warsztaty dla rodziców dzieci w wieku 0-3 lat, warsztaty dla rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym, warsztaty dla rodziców nastolatków. Warsztaty opracowane mają zostać na podstawie diagnozy psychologicznej, obejmować cykl 14 spotkań po 2h dla każdej grupy nie rzadziej niż 3 razy w miesiącu, maksymalnie 10 osób w grupie. W terminie ustalonym przez Zamawiającego. Zakres warsztatów: wsparcie, edukacja, pomoc w radzeniu sobie z kryzysami normatywnymi na różnych etapach rozwoju i relacji dzieci-rodzice, reagowanie na przemoc. b) udzielanie konsultacji psychiatrycznych dla dzieci i dla rodziców i specjalistów zaangażowanych w proces pomocy i wsparcia dzieci i rodzin (diagnoza, pomoc, leczenie) oraz świadczeń medycznych (diagnoza, pomoc, leczenie) dzieciom doznającym przemocy lub zagrożonych przemocą oraz konsultacji rodzicom i specjalistom zaangażowanym w proces pomocy i wsparcia dzieci i rodzin. Konsultacje psychiatryczne: - dla dzieci będą realizowane w wymiarze godzin od 4h do 8h w miesiącu, według harmonogramu ustalonego przez Zamawiającego, - dla rodziców i specjalistów zaangażowanych w proces pomocy i wsparcia dzieci i rodzin będą realizowane w wymiarze godzin od 3h do 4h w miesiącu, według harmonogramu ustalonego przez Zamawiającego. Świadczenia medyczne (pediatryczne) będą udzielane w wymiarze 10h w danym roku projektowym, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Konsultacje i świadczenia medyczne będą odbywały się w siedzibie Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Starogardzie Gdańskim. c) udzielanie konsultacji prawnych w postaci porad, konsultacji, opiniowania, przedstawicielstwa, pomocy w przygotowywaniu dokumentów przez uprawnionych specjalistów, udział prawnika w działaniach Ośrodka (zespoły kliniczne, zespoły interdyscyplinarne) w sprawach dotyczących pomocy dzieciom i wspierania rodziców niekrzywdzących dzieci. Konsultacje prawne udzielane będą w siedzibie Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Starogardzie Gdańskim, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Zamawiającego. d) udzielanie konsultacji psychologicznych dla dzieci i rodziców zaproszonych i/lub uczestniczących w warsztatach: ocena zagrożeń, diagnoza, pomoc psychologiczna. Udzielana pomoc miałaby mieć formę indywidualnych sesji psychologicznych dla dzieci oraz pomocy psychologicznej dla rodziców/rodzin (5-6 sesji, prowadzonych przez 2 specjalistów). Konsultacje psychologiczne udzielane będą w siedzibie Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Starogardzie Gdańskim, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Zamawiającego. e) pełnienie obowiązków asystenta koordynatora projektu. Zakres obowiązków w ramach projektu: promocja, rekrutacja, weryfikacja osiągniętych wskaźników, organizacja spotkań, miesięczne sprawozdania wykonania działań, nadzór nad grupą docelową dla działań przewidzianych dla Podmiotu. Zadania będą realizowane będą w siedzibie Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Starogardzie Gdańskim, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Zamawiającego. 2.2. Wymiar realizowanych usług wynosi: a) warsztaty umiejętności rodzicielskich dla rodziców małych dzieci (w wieku od 0 do 3 lat), w wymiarze 168h, prowadzone przez dwóch trenerów (2x84h): - w 2019 – 56 h, - w 2020 – 56 h, - w 2021 – 56 h, b) warsztaty umiejętności rodzicielskich dla rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym, w wymiarze 168h, prowadzone przez dwóch trenerów (2x84h): - w 2019 – 56 h, - w 2020 – 56 h, - w 2021 – 56 h, c) warsztaty umiejętności rodzicielskich dla rodziców nastolatków, w wymiarze 168h, prowadzone przez dwóch trenerów (2x84h): - w 2019 – 56 h, - w 2020 – 56 h, - w 2021 – 56 h, d) konsultacje psychiatryczne dla dzieci, w wymiarze 240h: - IV 2019 – III 2020 – 80h, - IV 2020 – III 2021 – 80h, - IV 2021 –III 2022 – 80 h, e) konsultacje psychiatryczne dla rodziców i specjalistów zaangażowanych w proces pomocy i wsparcia dzieci i rodzin, w wymiarze 120 h: - IV 2019 – III 2020 – 40h, - IV 2020 – III 2021 – 40h, - IV 2021 –III 2022 – 40 h, f) świadczenia medyczne (pediatryczne) dla dzieci doznających przemocy oraz konsultacje dla rodziców i specjalistów zaangażowanych w proces pomocy i wsparcia dzieci i rodzin, w wymiarze 30h: - IV 2019 – III 2020 – 10h, - IV 2020 – III 2021 – 10h, - IV 2021 –III 2022 – 10h, g) konsultacje prawne, w wymiarze 360h: - IV 2019 – III 2020 – 120h, - IV 2020 – III 2021 – 120h, - IV 2021 –III 2022 – 120h, h) indywidualna pomoc psychologiczną dla dzieci, w wymiarze 795 h, - IV 2019 – III 2020 – 265h, - IV 2020 – III 2021 – 265h, - IV 2021 –III 2022 – 265h, i) pomoc psychologiczną dla rodziców/rodzin, w wymiarze 360 h, prowadzone przez dwóch specjalistów (2x180h), - IV 2019 – III 2020 – 120h, - IV 2020 – III 2021 – 120h, - IV 2021 –III 2022 – 120h, j) pełnienie obowiązków asystenta koordynatora projektu, w wymiarze, - IV 2019 – III 2020 – 480h, - IV 2020 – III 2021 – 480h, - IV 2021 –III 2022 – 480h,

II.5) Główny kod CPV: 85121270-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
85121291-9
79110000-8
79500000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 31.03.2022

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Ubiegać się o udzielenie zamówienia mogą Wykonawcy, którzy dysponują osobą spełniającą niżej określone warunki dot. wykształcenia i doświadczenia zawodowego dla poszczególnych części: Część 1-6 – posiadają wykształcenie wyższe na kierunku psychologia lub pedagogika, co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy indywidualnej i grupowej z rodzicami na stanowisku psycholog lub pedagog. Część 7 – posiadają wykształcenie wyższe medyczne na kierunku psychiatria, specjalność: dzieci i młodzieży, co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku psychiatry dzieci i młodzieży. Część 8 – posiadają wykształcenie wyższe medyczne na kierunku psychiatria, co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku psychiatry. Część 9 – posiadają wykształcenie wyższe medyczne na kierunku pediatria, co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku pediatry Część 10-11 - posiadają wyższe wykształcenie na kierunku prawo, co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy. Część 12-13 - posiadają wyższe wykształcenie na kierunku psychologia, co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi. Część 14-15 - posiadają wyższe wykształcenie na kierunku psychologia/pedagogika, posiadają ukończone szkolenie z podstaw systemowej terapii rodzin, co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z parami/rodzinami. Część 16 - posiadają wyższe wykształcenie, w sposób biegły posługują się narzędziami pakietu MS Office; posiadają minimum roczne doświadczenie w pracy administracyjno-biurowej oraz ukończone szkolenie z zakresu koordynacji projektów unijnych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
- wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24, ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
długość stażu40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 15.03.2019, godzina: 14:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: trener prowadzący warsztaty umiejętności rodzicielskich dla rodziców małych dzieci (w wieku od 0 do 3 lat)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:trener prowadzący warsztaty umiejętności rodzicielskich dla rodziców małych dzieci (w wieku od 0 do 3 lat), w wymiarze 84h, w okresie od IV 2019 do XII 2021, tj.: w 2019 – 28h, w 2020 – 28h, 2021 – 28 h, prowadzone cyklicznie, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Zamawiającego w siedzibie Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Starogardzie Gdańskim,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85121270-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 31.03.2022
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
długość stażu40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: trener współprowadzący warsztaty umiejętności rodzicielskich dla rodziców małych dzieci (w wieku od 0 do 3 lat)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:trener współprowadzący warsztaty umiejętności rodzicielskich dla rodziców małych dzieci (w wieku od 0 do 3 lat), w wymiarze 84h, w okresie od IV 2019 do XII 2021, tj.: w 2019 – 28h, w 2020 – 28h, 2021 – 28 h, prowadzone cyklicznie, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Zamawiającego w siedzibie Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Starogardzie Gdańskim
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85121270-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 31.03.2022
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
długość stażu40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: trener prowadzący warsztaty umiejętności rodzicielskich dla rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:trener prowadzący warsztaty umiejętności rodzicielskich dla rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym, w wymiarze 84h, w okresie od IV 2019 do XII 2021, tj.: w 2019 – 28h, w 2020 – 28h, 2021 – 28 h, prowadzone cyklicznie, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Zamawiającego w siedzibie Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Starogardzie Gdańskim
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85121270-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 31.03.2022
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
długość stażu40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: trener współprowadzący warsztaty umiejętności rodzicielskich dla rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:trener współprowadzący warsztaty umiejętności rodzicielskich dla rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym, w wymiarze 84h, w okresie od IV 2019 do XII 2021, tj.: w 2019 – 28h, w 2020 – 28h, 2021 – 28 h, prowadzone cyklicznie, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Zamawiającego w siedzibie Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Starogardzie Gdańskim
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85121270-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 31.03.2022
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
długość stażu40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: trener prowadzący warsztaty umiejętności rodzicielskich dla rodziców nastolatków
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:trener prowadzący warsztaty umiejętności rodzicielskich dla rodziców nastolatków, w wymiarze 84h, w okresie od IV 2019 do XII 2021, tj.: w 2019 – 28h, w 2020 – 28h, 2021 – 28 h, prowadzone cyklicznie, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Zamawiającego w siedzibie Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Starogardzie Gdańskim
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85121270-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 31.03.2022
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
długość stażu40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6Nazwa: trener współprowadzący warsztaty umiejętności rodzicielskich dla rodziców nastolatków
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:trener współprowadzący warsztaty umiejętności rodzicielskich dla rodziców nastolatków, w wymiarze 84h, w okresie od IV 2019 do XII 2021, tj.: w 2019 – 28h, w 2020 – 28h, 2021 – 28 h, prowadzone cyklicznie, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Zamawiającego w siedzibie Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Starogardzie Gdańskim
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85121270-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 31.03.2022
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
długość stażu40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7Nazwa: konsultacje psychiatryczne dla dzieci
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:konsultacje psychiatryczne dla dzieci, w wymiarze 240h, udzielane w okresie od IV 2019 do III 2022, tj.: w okresie od IV 2019 do III 2020 – 80h, od IV 2020 do III 2021 – 80h, od IV 2021 do III 2022 – 80 h, prowadzone cyklicznie, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Zamawiającego w siedzibie Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Starogardzie Gdańskim
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85121270-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 31.03.2022
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
długość stażu40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8Nazwa: konsultacje psychiatryczne dla rodziców i specjalistów zaangażowanych w proces pomocy i wsparcia dzieci i rodzin
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:konsultacje psychiatryczne dla rodziców i specjalistów zaangażowanych w proces pomocy i wsparcia dzieci i rodzin, w wymiarze 120 h, udzielane w okresie od IV 2019 do III 2022, tj.: od IV 2019 do III 2020 – 40 h, od IV 2020 do III 2021 – 40 h, od IV 2021 do III 2020 – 40 h, prowadzone cyklicznie, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Zamawiającego w siedzibie Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Starogardzie Gdańskim
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85121270-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 31.03.2022
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
długość stażu40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 9Nazwa: świadczenia medyczne (pediatryczne) dla dzieci doznających przemocy oraz konsultacje dla rodziców i specjalistów zaangażowanych w proces pomocy i wsparcia dzieci i rodzin
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:świadczenia medyczne (pediatryczne) dla dzieci doznających przemocy oraz konsultacje dla rodziców i specjalistów zaangażowanych w proces pomocy i wsparcia dzieci i rodzin, w wymiarze 30h, udzielane w okresie od IV 2019 do III 2022, tj.: od IV 2019 do III 2020 – 10 h, od IV 2020 do III 2021– 10 h, od IV 2021 do III 2020 – 10 h, realizowane zgodnie z bieżącymi potrzebami zgłaszanymi przez Zamawiającego, w siedzibie Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Starogardzie Gdańskim
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85121291-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 31.03.2022
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
długość stażu40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 10Nazwa: konsultacje prawne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:konsultacje prawne, w wymiarze 108 h, w okresie od IV 2019 do III 2022, tj.: od IV 2019 do III 2020– 36h, od IV 2020 do III 2021– 36h, od IV 2021 do III 2022 – 36 h, prowadzone cyklicznie, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Zamawiającego w siedzibie Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Starogardzie Gdańskim
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79110000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 31.03.2022
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
długość stażu40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 11Nazwa: konsultacje prawne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:konsultacje prawne, w wymiarze 252 h, w okresie od IV 2019 do III 2022, tj.: od IV 2019 do III 2020– 84h, od IV 2020 do III 2021– 84h, od IV 2021 do III 2022 – 84 h, prowadzone cyklicznie, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Zamawiającego w siedzibie Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Starogardzie Gdańskim
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79110000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 31.03.2022
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
długość stażu40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 12Nazwa: indywidualna pomoc psychologiczna dla dzieci
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:indywidualna pomoc psychologiczna dla dzieci, w wymiarze 540 h, udzielana w okresie od IV 2019 do III 2022, tj.: od IV 2019 do III 2020 – 180h, od IV 2020 do III 2021– 180h, od IV 2021 do III 2022 – 180 h, prowadzona cyklicznie, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Zamawiającego w siedzibie Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Starogardzie Gdańskim
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85121270-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 31.03.2022
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
długość stażu40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 13Nazwa: indywidualna pomoc psychologiczna dla dzieci
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:indywidualna pomoc psychologiczna dla dzieci, w wymiarze 255 h, udzielana w okresie od IV 2019 do III 2022, tj.: od IV 2019 do III 2020 – 85 h, od IV 2020 do III 2021 – 85 h, od IV 2021 do III 2022 – 85 h, prowadzona cyklicznie, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Zamawiającego w siedzibie Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Starogardzie Gdańskim
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85121270-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 31.03.2022
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
długość stażu40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 14Nazwa: specjalista terapii rodzin i par udzielający pomocy psychologicznej dla rodziców/rodzin
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:specjalista terapii rodzin i par udzielający pomocy psychologicznej dla rodziców/rodzin, w wymiarze 180 h (prowadzona przez dwóch specjalistów jednocześnie) (180h), udzielana w okresie od IV 2019 do III 2022, tj.: od IV 2019 do III 2020 – 60h, od IV 2020 do III 2021 – 60h, od IV 2021 do III 2022 – 60 h, prowadzona cyklicznie, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Zamawiającego w siedzibie Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Starogardzie Gdańskim
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85121270-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 31.03.2022
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
długość stażu40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 15Nazwa: specjalista terapii rodzin i par udzielający pomocy psychologicznej dla rodziców/rodzin
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:specjalista terapii rodzin i par udzielający pomocy psychologicznej dla rodziców/rodzin, w wymiarze 180 h (prowadzona przez dwóch specjalistów jednocześnie) (180h), udzielana w okresie od IV 2019 do III 2022, tj.: od IV 2019 do III 2020 – 60h, od IV 2020 do III 2021 – 60h, od IV 2021 do III 2022 – 60 h, prowadzona cyklicznie, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Zamawiającego w siedzibie Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Starogardzie Gdańskim
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85121270-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 31.03.2022
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
długość stażu40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 16Nazwa: pełnienie obowiązków asystenta koordynatora projektu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:pełnienie obowiązków asystenta koordynatora projektu, w wymiarze 40 h na miesiąc, z zakresem obowiązków określonym w opisie przedmiotu zamówienia. Stanowisko pełnione w okresie od IV 2019 do III 2022, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Zamawiającego w siedzibie Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Starogardzie Gdańskim
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79500000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 31.03.2022
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
długość stażu40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: