Ogłoszenie nr 605965-N-2020 z dnia 04.11.2020 r.

Prokuratura Okręgowa w Łodzi: „Usługa przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych i ich szczątków świadczona na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Łodzi i podległych jej jednostek organizacyjnych z podziałem na dziewięć zadań”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Łodzi, krajowy numer identyfikacyjny 25300000000000, ul. ul. Kilińskiego  152 , 90-322  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 426 768 692, e-mail prokuratura@bmp.net.pl, faks 426 768 628.
Adres strony internetowej (URL): www.lodz.po.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.lodz.po.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferta musi być sporządzona w sposób pisemny pod rygorem nieważności.
Adres:
Prokuratura Okręgowa w Łodzi, 90-322 Łódź, ul. Kilińskiego 152.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Usługa przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych i ich szczątków świadczona na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Łodzi i podległych jej jednostek organizacyjnych z podziałem na dziewięć zadań”
Numer referencyjny: PO VII WB 261.3.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Świadczenie na rzecz Zamawiającego i podległych jej jednostek organizacyjnych usługi przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych i ich szczątków z miejsca ich położenia do miejsc wskazanych przez prokuratora lub upoważnionego funkcjonariusza policji. Zasięg usług przewozowych obejmuje teren działania Prokuratury Okręgowej w Łodzi i podległych jej jednostek organizacyjnych: Prokuratur Rejonowych: Łódź - Bałuty, Łódź - Górna, Łódź - Polesie, Łódź - Śródmieście, Łódź - Widzew oraz Prokuratur Rejonowych w: Brzezinach, Kutnie, Łęczycy, Łowiczu, Pabianicach, Rawie Mazowieckiej, Skierniewicach, Zgierzu. Zamawiający wymaga realizowania usługi w sposób następujący: 1) Podstawą rozpoczęcia wykonania usługi jest dyspozycja wydana telefonicznie, faksem lub mailem przez upoważnioną osobę (prokuratora lub funkcjonariusza policji na zlecenie prokuratora). Po przybyciu na miejsce odbioru zwłok lub szczątków ludzkich zlecenie na przewóz w formie pisemnej wydaje upoważniona osoba (prokurator lub funkcjonariusz policji na zlecenie prokuratora). 2)Wykonawca zobowiązuje się do przysłania na wskazane miejsce pojazdu samochodowego przeznaczonego do przewozu zwłok i szczątków ludzkich wraz z pracownikiem nie później niż w ciągu 120 minut od momentu otrzymania wezwania. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia czasu dojazdu do miejsca zdarzenia w uzasadnionych przypadkach, np.: z powodu złych warunków atmosferycznych, utrudnień na trasie dojazdu. W przypadku nieuzasadnionego opóźnienia w czasie dojazdu do miejsca zdarzenia prokurator sporządzi notatkę, która będzie podstawą naliczenia kary umownej. 3) Zakres świadczonej usługi musi obejmować następujące czynności: a) odbiór, również w dni wolne od pracy i dni świąteczne, zgłoszeń przewozów zwłok osób zmarłych lub zabitych i ich szczątków, b) przyjęcie zgłoszenia i przyjazd na wskazane miejsce, c) zebranie oraz włożenie zwłok lub szczątków ludzkich do worka dostarczonego przez Wykonawcę i przeniesienie ich do pojazdu Wykonawcy, d) przewiezienie zwłok lub szczątków ludzkich do wskazanego miejsca, bez względu na stopień ich uszkodzenia lub stanu ich rozkładu oraz miejsce znalezienia, e) przeniesienie zwłok lub szczątków ludzkich do wskazanego miejsca oraz ich przekazanie uprawnionym osobom, f) zapewnienie środków technicznych i materiałów niezbędnych do wykonania usługi tzn. pojazdów specjalnych przystosowanych do przewozu zwłok i szczątków ludzkich, noszy, worków, środków dezynfekujących, odzieży ochronnej, rękawic dla osób wykonujących usługę, itp. 4) Zamawiający wymaga, aby przewóz zwłok i szczątków ludzkich następował środkiem transportu drogowego zarejestrowanym jako pojazd specjalny zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Środek transportu winien spełniać wymagania określone w § 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz.U.2007.249.1866). Zamawiający wymaga, aby usługi były świadczone przez całą dobę, 7 dni w tygodniu (również w dni wolne od pracy i dni świąteczne). Zamawiający wymaga aby usługi były wykonywane z należytą starannością i zasadami etyki zawodowej, przy zachowaniu wszystkich wymogów określonych w przepisach szczegółowych.

II.5) Główny kod CPV: 60130000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
60100000-9
98300000-6
98370000-7
33922000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 408765,83
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, przewiduje możliwość udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 01.03.2021   lub zakończenia: 28.02.2023

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony dla każdego Zadania nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności obejmującej przedmiot zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł. Ważne! Zamawiający nie wymaga zawarcia odrębnych umów ubezpieczenia dla każdego z Zadań.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował przynajmniej jednym pojazdem specjalnym przeznaczonym do przewozu zwłok osób zmarłych i zabitych i ich szczątków, spełniającymi wymagania techniczne i sanitarne określone w § 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz.U. 2007 r. Nr 249 poz. 1866), dla każdego Zadania odrębnie. Pojazd wykazany dla danego Zadania nie może zostać wskazany do realizacji pozostałych Zadań.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) Informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentów składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentów składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym osoba ma miejsce zamieszkania. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, b) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, c) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku dwóch lub więcej Wykonawców składających wspólną ofertę (ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia), każdy z Wykonawców zobowiązany jest do załączenia w/w dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda złożenia polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego zawarcie ważnej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności obejmującej przedmiot zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł. Ważne! Zamawiający nie wymaga zawarcia odrębnych umów ubezpieczenia dla każdego z Zadań. b) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów:  wykazu pojazdów do transportu osób zmarłych lub zabitych i ich szczątków, które będą wykorzystywane do wykonania danego Zadania wraz z podaniem następujących informacji tj. markę, typ, rodzaj/ przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN oraz wskazaniem rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem w pkt 1 lit. c) Rozdziału 6 zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 5 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ). a) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z pkt 2 Rozdziału 8, składa każdy z Wykonawców.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający zgodnie z art. 45 ustawy Pzp., żąda od Wykonawcy wniesienia wadium, dla:  Zadania Nr 1 w wysokości: 6524,00 PLN (słownie: sześć tysięcy pięćset dwadzieścia cztery PLN),  Zadania Nr 2 w wysokości: 222,00 PLN (słownie: dwieście dwadzieścia dwa PLN),  Zadania Nr 3 w wysokości: 555,00 PLN (słownie: pięćset pięćdziesiąt pięć PLN),  Zadania Nr 4 w wysokości: 623,00 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia trzy PLN),  Zadania Nr 5 w wysokości: 270,00 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt PLN),  Zadania Nr 6 w wysokości: 1003,00 PLN (słownie: jeden tysiąc trzy PLN),  Zadania Nr 7 w wysokości: 1019,00 PLN (słownie: jeden tysiąc dziewiętnaście PLN),  Zadania Nr 8 w wysokości: 791,00 PLN (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt jeden PLN),  Zadanie Nr 9 w wysokości: 1251,00 PLN (słownie: jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt jeden PLN). wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie, to wysokość wniesionego przez niego wadium powinna być równa sumie wysokości wadium wymaganego dla tych części, na które Wykonawca składa ofertę. Niezależnie od tego czy wykonawca składa ofertę na jedną lub więcej zadań zobowiązany jest określić jednoznacznie numery zadań, na które wadium zostało wniesione (w zależności od formy składania wadium może to być określenie numerów zadań w tytule przelewu, treści gwarancji bankowej itp.) Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp., tj.: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenia kasy są zawsze poręczeniami pieniężnymi, c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2020.299 t.j.), f) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na konto bankowe Zamawiającego: NBP Oddział w Łodzi, nr: 93 1010 1371 0004 9113 9120 0000 z podaniem w tytule wpłaty numeru sprawy - SIWZ ( PO VII WB 261.3.2020.). Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu to wymagany jest oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem dowodu wniesienia wadium załączona do oferty. Jeżeli wadium zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu do oferty należy załączyć kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem, natomiast oryginał należy załączyć do oferty w sposób uniemożliwiający jego zaginięcie, pozwalający jednak na jego zwrot bez dekompletowania oferty. Jeżeli wadium wnoszone jest w formie poręczenia lub gwarancji, dokumenty te powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać co najmniej: a) nazwę zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta poręczenia/gwarancji (Zamawiającego ), poręczyciela/gwaranta oraz adresy ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona poręczeniem/gwarancją, c) kwotę wadium, d) terminem ważności poręczenia/gwarancji - nie krótszy niż termin związania ofertą, e) zobowiązanie poręczyciela/gwaranta do zapłacenia kwoty wadium nieodwołalne, bezwarunkowe na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w sytuacji, jeżeli Wykonawca:  w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp., z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp., pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp., co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej,  którego oferta została wybrana:  odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,  nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  spowodował, iż zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, Zamawiający nie uzna dokumentów, które nie spełniają wymagań, o których mowa w pkt 5 niniejszego rozdziału SIWZ. Zamawiający zatrzyma wadium, lub dokona jego zwrotu na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp. Zamawiający na podstawie art. 89 ust.1 pkt 7b ustawy Pzp., odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wadium zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Dysponowanie pojazdami specjalnymi20,00
Czas dojazdu na miejsce zdarzenia20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający zakres i warunki zmiany umowy oraz pozostałe kwestie związane z umową określił we wzorze umowy w załączniku nr 6 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 17.11.2020, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Zadanie Nr 1 „Usługa przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych i ich szczątków świadczona na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Łodzi i podległych jej jednostek organizacyjnych z podziałem na dziewięć zadań”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Prokuratura Okręgowa w Łodzi wraz z Prokuraturą Rejonową Łódź - Śródmieście, Łódź, ul. Kilińskiego 152: a) obszar właściwości: część miasta Łódź w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Łódź - Śródmieście. b) obszar właściwości Prokuratury Okręgowej w Łodzi. 1.2. Prokuratura Rejonowa Łódź - Bałuty, Łódź, ul. Ciesielska 7: - obszar właściwości: część miasta Łódź w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Łódź - Bałuty, 1.3. Prokuratura Rejonowa Łódź - Górna, Łódź, ul. Sieradzka 11a: - obszar właściwości, część miasta Łódź w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy – Łódź - Górna, 1.4. Prokuratura Rejonowa Łódź - Polesie, Łódź, ul. Dąbrowskiego 40a: - obszar właściwości: część miasta Łódź w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Łódź - Polesie. 1.5. Prokuratura Rejonowa Łódź - Widzew, Łódź, ul. Dąbrowskiego 40a: a) obszar właściwości: część miasta Łódź w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy – Łódź - Widzew oraz b) poza granice administracyjne miasta Łodzi: gminy Andrespol, Brójce i Nowosolna.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 01.03.2021
data zakończenia: 28.02.2023
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Dysponowanie pojazdami specjalnymi20,00
Czas dojazdu na miejsce zdarzenia20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Ze względu na specyficzny charakter przedmiotu zamówienia, jakim jest świadczenie usług przewozowych zwłok lub ich szczątków i wiążący się z tym brak możliwości dokładnego oszacowania ilości usług, Zamawiający określa ich szacunkową ilość w ramach poszczególnych zadań w SIWZ. Zamawiający zgodnie z artykułem 45 ustawy Pzp. żąda od Wykonawcy wniesienia wadium dla zadnia nr 1 w wysokości 6524,00 zł.


Część nr: 2Nazwa: Zadanie Nr 2 „Usługa przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych i ich szczątków świadczona na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Łodzi i podległych jej jednostek organizacyjnych z podziałem na dziewięć zadań”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Prokuratura Rejonowa w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 9: a) obszar właściwości: miasto Brzeziny oraz b) poza granice administracyjne miasta Brzeziny: gminy Brzeziny, Dmosin, Jeżów, Koluszki, Lipce Reymontowskie, Rogów i Słupia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 01.03.2021
data zakończenia: 28.02.2023
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Dysponowanie pojazdami specjalnymi20,00
Czas dojazdu na miejsce zdarzenia20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Ze względu na specyficzny charakter przedmiotu zamówienia, jakim jest świadczenie usług przewozowych zwłok lub ich szczątków i wiążący się z tym brak możliwości dokładnego oszacowania ilości usług, Zamawiający określa ich szacunkową ilość w ramach poszczególnych zadań w SIWZ. Zamawiający zgodnie z artykułem 45 ustawy Pzp. żąda od Wykonawcy wniesienia wadium dla zadnia nr 2 w wysokości 222,00 zł.


Część nr: 3Nazwa: Zadanie NR 3 "Usługa przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych i ich szczątków świadczona na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Łodzi i podległych jej jednostek organizacyjnych z podziałem na dziewięć zadań”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Prokuratura Rejonowa w Kutnie, 99-300 Kutno, ul. Staszica 3: a) obszar właściwości miasta Kutna oraz b) poza granice administracyjne miasta Kutna: gminy Kutno, Bedlno, Krzyżanów, Łanięta, Oporów, Strzelce i Żychlin.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 01.03.2021
data zakończenia: 28.02.2023
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena 60,00
Dysponowanie pojazdami specjalnymi20,00
Czas dojazdu na miejsce zdarzenia20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Ze względu na specyficzny charakter przedmiotu zamówienia, jakim jest świadczenie usług przewozowych zwłok lub ich szczątków i wiążący się z tym brak możliwości dokładnego oszacowania ilości usług, Zamawiający określa ich szacunkową ilość w ramach poszczególnych zadań w SIWZ. Zamawiający zgodnie z artykułem 45 ustawy Pzp. żąda od Wykonawcy wniesienia wadium dla zadnia nr 3 w wysokości 555,00 zł.


Część nr: 4Nazwa: Zadanie Nr 4 „Usługa przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych i ich szczątków świadczona na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Łodzi i podległych jej jednostek organizacyjnych z podziałem na dziewięć zadań”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Prokuratura Rejonowa w Łęczycy, 99-100 Łęczyca, ul. Lotnicza 4: a) obszar właściwości miasta Łęczyca oraz b) poza granice administracyjne miasta Łęczyca: gminy Łęczyca, Daszyna, Dąbrowice, Góra Świętej Małgorzaty, Grabów, Krośniewice, Nowe Ostrowy, Piątek, Świnice Warckie i Witonia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 01.03.2021
data zakończenia: 28.02.2023
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Dysponowanie pojazdami specjalnymi20,00
Czas dojazdu na miejsce zdarzenia20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Ze względu na specyficzny charakter przedmiotu zamówienia, jakim jest świadczenie usług przewozowych zwłok lub ich szczątków i wiążący się z tym brak możliwości dokładnego oszacowania ilości usług, Zamawiający określa ich szacunkową ilość w ramach poszczególnych zadań w SIWZ. Zamawiający zgodnie z artykułem 45 ustawy Pzp. żąda od Wykonawcy wniesienia wadium dla zadnia nr 4 w wysokości 623,00 zł.


Część nr: 5Nazwa: Zadanie Nr 5 „Usługa przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych i ich szczątków świadczona na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Łodzi i podległych jej jednostek organizacyjnych z podziałem na dziewięć zadań”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Prokuratura Rejonowa w Łowiczu, 99-400 Łowicz, ul. Kaliska 1/3: a) obszar właściwości miasta Łowicz oraz b) poza granice administracyjne miasta Łowicz: gminy Łowicz, Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łyszkowice, Nieborów i Zduny.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 01.03.2021
data zakończenia: 28.02.2023
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Dysponowanie pojazdami specjalnymi20,00
Czas dojazdu na miejsce zdarzenia 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Ze względu na specyficzny charakter przedmiotu zamówienia, jakim jest świadczenie usług przewozowych zwłok lub ich szczątków i wiążący się z tym brak możliwości dokładnego oszacowania ilości usług, Zamawiający określa ich szacunkową ilość w ramach poszczególnych zadań w SIWZ. Zamawiający zgodnie z artykułem 45 ustawy Pzp. żąda od Wykonawcy wniesienia wadium dla zadnia nr 5 w wysokości 270,00 zł.


Część nr: 6Nazwa: Zadanie Nr 6 „Usługa przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych i ich szczątków świadczona na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Łodzi i podległych jej jednostek organizacyjnych z podziałem na dziewięć zadań”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Prokuratura Rejonowa w Pabianicach, 95-200 Pabianice, ul. Warszawska 39: a) obszar właściwości miasta Pabianice oraz b) poza granice administracyjne miasta Pabianice: gminy Pabianice, Konstantynów Łódzki, Dłutów, Ksawerów, Rzgów.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 01.03.2021
data zakończenia: 28.02.2023
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Dysponowanie pojazdami specjalnymi20,00
Czas dojazdu na miejsce zdarzenia20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Ze względu na specyficzny charakter przedmiotu zamówienia, jakim jest świadczenie usług przewozowych zwłok lub ich szczątków i wiążący się z tym brak możliwości dokładnego oszacowania ilości usług, Zamawiający określa ich szacunkową ilość w ramach poszczególnych zadań w SIWZ. Zamawiający zgodnie z artykułem 45 ustawy Pzp. żąda od Wykonawcy wniesienia wadium dla zadnia nr 6 w wysokości 1003,00 zł.


Część nr: 7Nazwa: Zadanie Nr 7 „Usługa przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych i ich szczątków świadczona na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Łodzi i podległych jej jednostek organizacyjnych z podziałem na dziewięć zadań”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Prokuratura Rejonowa w Rawie Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Kościuszki 17: a) obszar właściwości miasta Rawy Mazowieckiej oraz b) poza granice administracyjne miasta Rawy Mazowieckiej: gminy Biała Rawska, Cielądz, Głuchów, Kowiesy, Rawa Mazowiecka, Regnów i Sadkowice.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 01.03.2021
data zakończenia: 28.02.2023
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Dysponowanie pojazdami specjalnymi20,00
Czas dojazdu na miejsce zdarzenia20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Ze względu na specyficzny charakter przedmiotu zamówienia, jakim jest świadczenie usług przewozowych zwłok lub ich szczątków i wiążący się z tym brak możliwości dokładnego oszacowania ilości usług, Zamawiający określa ich szacunkową ilość w ramach poszczególnych zadań w SIWZ. Zamawiający zgodnie z artykułem 45 ustawy Pzp. żąda od Wykonawcy wniesienia wadium dla zadnia nr 7 w wysokości 1019,00 zł.


Część nr: 8Nazwa: Zadanie Nr 8 „Usługa przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych i ich szczątków świadczona na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Łodzi i podległych jej jednostek organizacyjnych z podziałem na dziewięć zadań”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Prokuratura Rejonowa w Skierniewicach, 96-100 Skierniewice, ul. Gałeckiego 4: a) obszar właściwości miasta Skierniewice oraz b) poza granice administracyjne miasta Skierniewice: gminy Bolimów, Godzianów, Maków, Nowy Kawęczyn i Skierniewice.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 01.03.2021
data zakończenia: 28.02.2023
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Dysponowanie pojazdami specjalnymi20,00
Czas dojazdu do miejsca zdarzenia20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Ze względu na specyficzny charakter przedmiotu zamówienia, jakim jest świadczenie usług przewozowych zwłok lub ich szczątków i wiążący się z tym brak możliwości dokładnego oszacowania ilości usług, Zamawiający określa ich szacunkową ilość w ramach poszczególnych zadań w SIWZ. Zamawiający zgodnie z artykułem 45 ustawy Pzp. żąda od Wykonawcy wniesienia wadium dla zadnia nr 8 w wysokości 791,00 zł.


Część nr: 9Nazwa: Zadanie Nr 9 „Usługa przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych i ich szczątków świadczona na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Łodzi i podległych jej jednostek organizacyjnych z podziałem na dziewięć zadań”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Prokuratura Rejonowa w Zgierzu, 95-100 Zgierz, ul. Łódzka 20: a) obszar właściwości miasta: Zgierza oraz b) poza granice administracyjne miasta Zgierza: gminy Aleksandrów Łódzki, Głowno, Ozorków, Parzęczew, Stryków i Zgierz.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 01.03.2021
data zakończenia: 28.02.2023
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Dysponowanie pojazdami specjalnymi20,00
Czas dojazdu na miejsce zdarzenia20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Ze względu na specyficzny charakter przedmiotu zamówienia, jakim jest świadczenie usług przewozowych zwłok lub ich szczątków i wiążący się z tym brak możliwości dokładnego oszacowania ilości usług, Zamawiający określa ich szacunkową ilość w ramach poszczególnych zadań w SIWZ. Zamawiający zgodnie z artykułem 45 ustawy Pzp. żąda od Wykonawcy wniesienia wadium dla zadnia nr 9 w wysokości 1251,00 zł.