Ogłoszenie nr 770647-N-2020 z dnia 22.12.2020 r.

Gmina Wólka: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świdnik Duży -etap V końcowy
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świdnik Duży -etap V końcowy Projekt współfinansowany jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wólka, krajowy numer identyfikacyjny 43102015000000, ul. Jakubowice Murowane  8 , 20-258  Jakubowice Murowane , woj. lubelskie, państwo Polska, tel. +48 (81) 478 17 50, , e-mail gmina@wolka.pl, tomasz.misiura@wolka.pl, faks +48(81) 7465001.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.wolka.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.wolka.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Urząd Gminy Wólka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Jakubowice Murowane, Sekretariat na pierwszym piętrze. W przypadku trwających ograniczeń związanych z COVID-19 oferty zostaną przyjęte w wejściu do budynku.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świdnik Duży -etap V końcowy
Numer referencyjny: RI.271.20.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
wszystkie części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świdnik Duży -etap V końcowy. Zamawiający podzielił zamówienie na 2 części, zgodnie z art. 36aa ustawy. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia. Zamawiający nie ogranicza ilości części zamówienia, na które będzie udzielone zamówienie jednemu wykonawcy. Ilość części, na które będą podpisane umowy zależy przede wszystkim od zaoferowanych cen i posiadanych przez zamawiającego środków. Poniżej wymienione są główne cechy przedmiotu zamówienia i przybliżone ilości: 1. Część pierwsza zamówienia - „Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w miejscowości Świdnik Duży gm. Wólka (bez przyłączy) odprowadzających ścieki do istniejącej pompowni PI” swoim zakresem obejmuje w szczególności: 1.1. Budowa pozostałych do wykonania odcinków sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej odprowadzającej ścieki do istniejącej pompowni PI (zlewnia ścieków I) średnicy 200mm, o łącznej długości około 1414m wykonywanych głównie przewiertem sterowanym obejmująca odcinki sieci i studnie kanalizacyjne oraz odgałęzienia średnicy 160mm: - od SI 35(istniejąca) do SI 51, - od SI 86(istniejąca) do SI 96, - od SI 53(istniejąca) do SI 54, - od SI 103(istniejąca) do SI 108, - od SI 109(istniejąca) do SI 110, z tym, że studnie określone powyżej jako „istniejąca” i odgałęzienia do studni istniejących zostały już wykonane i nie są objęte przedmiotem zamówienia. Należy jedynie włączyć się do tych studni. 1.2. Zestawienie ilości podstawowych materiałów: - rury PE 100-RC SDR-11 PN16 Dz200x18,2mm około 1414m, - kanały z rur PVC średnicy 160mm (odgałęzienia do granicy działek prywatnych) około 68m, - rury osłonowe do przewiertów około 12m - studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śred.1200mm - 13szt, - studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych o śred.400 - 20szt, 1.3. Przedmiot zamówienia obejmuje odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym rozebranych lub uszkodzonych przez wykonawcę nawierzchni i warstw konstrukcyjnych dróg. 1.4. Odcinki kanalizacji sanitarnej budowane w ramach części pierwszej zamówienia włączane są do istniejącej działającej kanalizacji sanitarnej. 1.5. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie monitoringu wizyjnego kanalizacji - kamerowanie. 2. Część druga zamówienia - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w miejscowości Świdnik Duży gm. Wólka (bez przyłączy) wraz z budową pompowni ścieków PII i punktu pomiaru ścieków” swoim zakresem obejmuje w szczególności: 2.1. Budowa całej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zlewni II, obejmująca: - sieć z rur średnicy 200mm, PE 100-RC SDR-11 PN16 Dz200x18,2mm, o łącznej długości około 2967m wykonywaną głównie przewiertem sterowanym, - odgałęzienia z rur PVC średnicy 160mm (odgałęzienia do granicy działek prywatnych) około 83m, - rury osłonowe do przewiertów około 52m, - studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śred.1200mm - 34szt, - studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych o śred.400 - 34szt, - rurociąg ciśnieniowy PE średnicy 75mm około 8m (od pompowni PII w kolektora sanitarnego) 2.2. Budowa przepompowni ścieków PII. 2.3. Budowa punktu pomiaru ścieków przy przepompowni P1. 2.4. Wykonanie studni zrzutowej ścieków do kolektora sanitarnego. 2.5. Wykonanie przyłącza energetycznego zasilającego przepompownię P1 i pomiar ścieków długości około 41m. 2.6. Rozbudowa systemu informatycznego monitoringu scada u odbiorcy ścieków Pegimek Sp. z o.o. w Świdniku oraz rozbudowa posiadanego przez zamawiającego systemu monitoringu SCADA o pompownię ścieków PII i przepływomierz ścieków. 2.7. Przedmiot zamówienia obejmuje odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym rozebranych lub uszkodzonych przez wykonawcę nawierzchni i warstw konstrukcyjnych dróg. 2.8. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie monitoringu wizyjnego kanalizacji - kamerowanie.

II.5) Główny kod CPV: 45231300-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45232423-3
45232440-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
30.09.2021
360

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca winien wykazać: 1. wykonanie jednej roboty budowlanej w zakresie budowy grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o średnicy co najmniej 200 mm i długości co najmniej 400 mb wykonanej metodą przewiertu sterowanego, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. 2. dysponowanie osobą/ami posiadającą/ymi odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń kanalizacyjnych oraz min. 3-letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót sieci kanalizacyjnych, w tym zrealizowanie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na budowie metodą przewiertu sterowanego sieci kanalizacyjnej o średnicy co najmniej 200mm i długości co najmniej 400 mb. Spełnienie powyższego wystarczające jest dla jednej lub dla obu części zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, potwierdzający wykonanie jednej roboty budowlanej w zakresie budowy grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o średnicy co najmniej 200 mm i długości co najmniej 400 mb wykonanej metodą przewiertu sterowanego, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. 2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami potwierdzający dysponowanie osobą/ami posiadającą/ymi odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń kanalizacyjnych oraz min. 3-letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót sieci kanalizacyjnych, w tym zrealizowanie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na budowie metodą przewiertu sterowanego sieci kanalizacyjnej o średnicy co najmniej 200mm i długości co najmniej 400 mb.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz ofertowy - w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. 2. Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców w przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom. Oświadczenie stanowi część formularza ofertowego. W przypadku długiej listy podwykonawców wykonawca może dołączyć odrębne oświadczenie. 3. Opis „rozwiązań równoważnych" potwierdzający równoważność oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań w stosunku do rozwiązań opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z dokumentami-dowodami, potwierdzającymi równoważność oferowanych rozwiązań przez Wykonawcę -w sytuacji, gdy wykonawca oferuje rozwiązania równoważne. 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy -w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). 5. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty lub rejestrów ogólnie dostępnych. 6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, dokument, musi określać w szczególności: 6.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 6.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 6.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 6.4. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 7. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Składający ofertę winien wnieść wadium dla każdej części zamówienia, na którą składana jest oferta przed upływem terminu składania ofert, w wysokości: - 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) dla części pierwszej zamówienia, - 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) dla części drugiej zamówienia. 2. Wadium może być wnoszone w następujących formach: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: 94868900076500010820000040, tytułem: „Wadium - Budowa kanalizacji sanitarnej - część ……, ….. (wymienić części)”. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. 4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia oryginał dokumentu należy złożyć w miejscu składania ofert lub włożyć do koperty z ofertą, przed upływem terminu składania ofert. 5. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w szczególności: 5.1. gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa zamówień publicznych 5.2. okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 6. Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub poręczenia udzielonego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w szczególności: 6.1. poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa zamówień publicznych. 6.2. poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 7. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:
Celem postępowania nie jest podpisanie umowy ramowej.
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Ponadstandardowy okres gwarancji i rękojmi 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, mających na celu prawidłową realizację przedmiotu zamówienia, w następujących przypadkach: 1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy – w zakresie objętym zmianą, w szczególności w zakresie zmiany stawki podatku VAT; 2) zmiany technologii wykonania robót lub rozwiązań technicznych nie przewidzianych w umowie, jeżeli zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane rozwiązania są równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej będącej podstawą zamówienia; 3) gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i będą leżały w interesie publicznym; 4) dopuszcza się zmianę formy zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia; 5) dopuszcza się poprawę omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy; 6) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy; 7) dopuszcza się zmianę Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy na innego legitymującego się takimi samymi kwalifikacjami/doświadczeniem zawodowym po uprzedniej akceptacji Zamawiającego, 8) dopuszcza się rezygnację z Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy, o ile Wykonawca samodzielnie posiada wystarczające kwalifikacje/doświadczenie zawodowe; 9) dopuszcza się zmianę terminu wykonania umowy w przypadkach: a) działania siły wyższej, klęski żywiołowej – termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania okoliczności; b) wystąpienia intensywnych lub długotrwałych opadów deszczu, albo innych zjawisk/warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy – termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania tych okoliczności; c) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy (przy zachowaniu przez niego należytej staranności), skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu zakończenia przedmiotu umowy – termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania tych okoliczności, d) udokumentowania niezależnej od Zamawiającego i Wykonawcy przewlekłości postępowania o uzyskanie od instytucji i urzędów dokumentów (np. pozwoleń, decyzji, uzgodnień) niezbędnych do realizacji umowy – termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania okoliczności; e) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej w skutek braku możliwości realizacji robót zgodnie z projektem – termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas wprowadzenia i zatwierdzenia zmian w dokumentacji projektowej; f) wystąpienia konieczności wykonania prac zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych mających wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy – termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania tych prac; g) wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego – termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania tych okoliczności; h) wystąpienia przeszkód w gruncie, w tym w szczególności: niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, niezinwentaryzowane sieci, przeszkody geologiczne – termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania tych okoliczności; i) braku dostępu Wykonawcy do całego terenu budowy spowodowanego w szczególności protestami mieszkańców lub sytuacji blokowania przez nich terenu budowy – termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania tych okoliczności. 10) wynagrodzenie należne wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, w takim przypadku wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 12.01.2021, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami w sprawach procedury jest Tomasz Misiura email:gmina@wolka.pl 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wólka z siedzibą w Jakubowicach Murowanych 8, 20-258 Lublin 62;  inspektor ochrony danych osobowych w Gminie Wólka jest dostępny pod adresem e-mail: iodo@wolka.pl ;  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr RI.271.20.2020 pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świdnik Duży -etap V końcowy. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w miejscowości Świdnik Duży gm. Wólka (bez przyłączy) odprowadzających ścieki do istniejącej pompowni PI
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część pierwsza zamówienia - „Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w miejscowości Świdnik Duży gm. Wólka (bez przyłączy) odprowadzających ścieki do istniejącej pompowni PI” swoim zakresem obejmuje w szczególności: 1.1. Budowa pozostałych do wykonania odcinków sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej odprowadzającej ścieki do istniejącej pompowni PI (zlewnia ścieków I) średnicy 200mm, o łącznej długości około 1414m wykonywanych głównie przewiertem sterowanym obejmująca odcinki sieci i studnie kanalizacyjne oraz odgałęzienia średnicy 160mm: - od SI 35(istniejąca) do SI 51, - od SI 86(istniejąca) do SI 96, - od SI 53(istniejąca) do SI 54, - od SI 103(istniejąca) do SI 108, - od SI 109(istniejąca) do SI 110, z tym, że studnie określone powyżej jako „istniejąca” i odgałęzienia do studni istniejących zostały już wykonane i nie są objęte przedmiotem zamówienia. Należy jedynie włączyć się do tych studni. 1.2. Zestawienie ilości podstawowych materiałów: - rury PE 100-RC SDR-11 PN16 Dz200x18,2mm około 1414m, - kanały z rur PVC średnicy 160mm (odgałęzienia do granicy działek prywatnych) około 68m, - rury osłonowe do przewiertów około 12m - studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śred.1200mm - 13szt, - studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych o śred.400 - 20szt, 1.3. Przedmiot zamówienia obejmuje odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym rozebranych lub uszkodzonych przez wykonawcę nawierzchni i warstw konstrukcyjnych dróg. 1.4. Odcinki kanalizacji sanitarnej budowane w ramach części pierwszej zamówienia włączane są do istniejącej działającej kanalizacji sanitarnej. 1.5. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie monitoringu wizyjnego kanalizacji - kamerowanie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231300-8, 45232440-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 30.09.2021
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Ponadstandardowy okres gwarancji i rękojmi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w miejscowości Świdnik Duży gm. Wólka (bez przyłączy) wraz z budową pompowni ścieków PII i punktu pomiaru ścieków
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część druga zamówienia - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w miejscowości Świdnik Duży gm. Wólka (bez przyłączy) wraz z budową pompowni ścieków PII i punktu pomiaru ścieków” swoim zakresem obejmuje w szczególności: 1. Budowa całej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zlewni II, obejmująca: - sieć z rur średnicy 200mm, PE 100-RC SDR-11 PN16 Dz200x18,2mm, o łącznej długości około 2967m wykonywaną głównie przewiertem sterowanym, - odgałęzienia z rur PVC średnicy 160mm (odgałęzienia do granicy działek prywatnych) około 83m, - rury osłonowe do przewiertów około 52m, - studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śred.1200mm - 34szt, - studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych o śred.400 - 34szt, - rurociąg ciśnieniowy PE średnicy 75mm około 8m (od pompowni PII w kolektora sanitarnego) 2. Budowa przepompowni ścieków PII. 3. Budowa punktu pomiaru ścieków przy przepompowni P1. 4. Wykonanie studni zrzutowej ścieków do kolektora sanitarnego. 5. Wykonanie przyłącza energetycznego zasilającego przepompownię P1 i pomiar ścieków długości około 41m. 6. Rozbudowa systemu informatycznego monitoringu scada u odbiorcy ścieków Pegimek Sp. z o.o. w Świdniku oraz rozbudowa posiadanego przez zamawiającego systemu monitoringu SCADA o pompownię ścieków PII i przepływomierz ścieków. 7. Przedmiot zamówienia obejmuje odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym rozebranych lub uszkodzonych przez wykonawcę nawierzchni i warstw konstrukcyjnych dróg. 8. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie monitoringu wizyjnego kanalizacji - kamerowanie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231300-8, 45232423-3, 45232440-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 360
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Ponadstandardowy okres gwarancji i rękojmi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: