Ogłoszenie nr 550287-N-2018 z dnia 2018-04-25 r.

Powiat Opatowski - Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku: Organizacja i przeprowadzenie dwóch 10-dniowych wyjazdów integracyjnych (10 pełnych dni pobytu), każdy dla 50 uczestników projektu plus 5 opiekunów w ramach projektu „My Samodzielni!” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt „My Samodzielni!” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Tak

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
30%
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Opatowski - Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku, krajowy numer identyfikacyjny 000302528, ul. Zochcinek 42  42 , 27-500  Zochcinek, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 158682818, e-mail admin@zochcinek.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): zochcinek.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
zochcinek.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
zochcinek.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pocztą, kurierem, osobiście
Adres:
Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku, Zochcinek 42, 27-500 Opatów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja i przeprowadzenie dwóch 10-dniowych wyjazdów integracyjnych (10 pełnych dni pobytu), każdy dla 50 uczestników projektu plus 5 opiekunów w ramach projektu „My Samodzielni!” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: a) Organizacja i przeprowadzenie dwóch 10-dniowych wyjazdów integracyjnych (10 pełnych dni pobytu), każdy dla 50 uczestników projektu plus 5 opiekunów w ramach projektu „My Samodzielni!” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych b) I. i II wyjazd należy zorganizować w ośrodku rehabilitacyjnym w miejscowości nadmorskiej w ośrodku oddalonym od morza do 1000 m, w terminie nieprzekraczalnym do 30.06.2018 r. Oba wyjazdy muszą obejmować pełne 10 dni w terminach nie pokrywających się ze sobą (np. 01.06.2018-10.06.2018 i 11.06.2018-20.06.2018) w następującym rozkładzie osób: I turnus – 25 osób niepełnosprawnych (uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Opatowie przy Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku) i 25 osób z rodzin lub najbliższego otoczenia osób z niepełnosprawnością (osoby dorosłe) + 5 opiekunów z Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy w Zochcinku. II turnus – 25 osób niepełnosprawnych (uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Opatowie przy Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku) i 25 osób z rodzin lub najbliższego otoczenia osób z niepełnosprawnością (osoby dorosłe) + 5 opiekunów z Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy w Zochcinku c) Uczestnikami projektu jest 50 osób niepełnosprawnych (uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Opatowie przy Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku) i 50 osób z rodzin lub najbliższego otoczenia osób z niepełnosprawnością (osoby dorosłe). W każdym wyjeździe weźmie udział 5 opiekunów ze strony Zamawiającego. d) Ośrodek musi posiadać wpis do rejestru ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, o którym mowa w art. 10d Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) i § 17 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z dnia 11 grudnia 2007r. Nr 230, poz. 1694). e) Nie dopuszcza się, aby ośrodek był położony na wzgórzu, w miejscu do którego dojazd jest bardzo stromy, uczestnicy turnusu to też osoby z dysfunkcją narządu ruchu. f) Uczestnicy wyjazdu integracyjnego winni być zakwaterowani w pokojach blisko siebie, w jednym budynku, w pokojach 2,3 – osobowych z pełnym węzłem sanitarnym. g) Ośrodek musi być wyposażony w salę warsztatową ze sprzętem multimedialnym, jadalnią, kompleksem basenowy, w skład którego wchodzi: m.in. kryty basen dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych, boisko do gry w siatkówkę, tenisa, jacuzzi wraz z szatniami, kabinami prysznicowymi oraz gabinet masażu, sala gimnastyczna/siłownia, i inne. h) Zamawiający nie dopuszcza zakwaterowania uczestników w domkach. i) Ośrodek zapewni bezpłatną całodobową opiekę medyczną (stała opieka lekarska i pielęgniarska). j) Wykonawca zapłaci taksę klimatyczną dla wszystkich uczestników wyjazdu integracyjnego. 3.1.1. Minimalny zakres przedmiotowy turnusu. a) Organizacja i przeprowadzenie dwóch 10-dniowych wyjazdów integracyjnych (10 pełnych dni pobytu), każdy dla 50 uczestników projektu plus 5 opiekunów w ramach projektu „My Samodzielni!” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. b) W ramach wyjazdu organizator zapewni minimum 8 spotkań integracyjnych (np. ogniska z pieczeniem kiełbasek, grillowanie, zabawy taneczne, wieczorki przy muzyce, zajęcia sportowe) wraz z poczęstunkiem. c) Organizacja i przeprowadzenie wszystkim uczestnikom wyjazdu integracyjnego korzystanie z lokalnych atrakcji poza ośrodkiem w formie zorganizowanych wycieczki po okolicach z licencjonowanym przewodnikiem i zapewnieniem wyżywienia w formie suchego prowiantu na czas ich trwania. d) Zapewnienie opiekuna/animatora czasu wolnego na czas trwania wyjazdu integracyjnego, który sprawowałby nadzór nad grupą osób niepełnosprawnych. e) W/w program poszczególnych zajęć jest programem ramowym. Szczegółowy rozszerzony program dzienny i godzinowy należy ująć w ofercie. Program powinien być tak skonstruowany, aby zapewnić jak najwyższą jakość zajęć i usług. f) Wszystkie proponowane formy wsparcia w tym zajęcia integracyjne, ogólnousprawniające i inne będą prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie w prowadzeniu zajęć i usług objętych przedmiotem zamówienia. 3.1.2. Wymagania minimalne dotyczące wyżywienia uczestników turnusu. a) Pełne wyżywienie (śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek, kolacja) w stołówce położonej na terenie ośrodka, z zachowaniem diet wynikających z posiadanych schorzeń, począwszy od śniadania pierwszego dnia pobytu a skończywszy na kolacji ostatniego dnia pobytu. b) Bez ograniczeń ma być zapewniony dostęp do wody mineralnej, kawy, herbaty. 3.1.3. Transport uczestników turnusu. a) Wykonawca zobowiązuje się do przewozu zorganizowanej grupy docelowej projektu z miejsca zbiórki wskazanym przez Zamawiającego do miejsca zakwaterowania w ośrodku oraz zapewnić drogę powrotną. Czas dojazdu i powrotu, nie wlicza się do okresu pobytu na wyjeździe integracyjnym i winien być wykonany z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym. b) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia aktualnego zaświadczenia o sprawności technicznej pojazdu w dniu wyjazdu oraz powrotu, z właściwej miejscowo siedziby policji. c) Koszty wynikające z realizacji powyższego zadania obciążają Wykonawcę. 3.1.4. Wymagania dotyczące ubezpieczenia uczestników turnusu: a) Wszyscy Uczestnicy Projektu oraz ich otoczenie muszą być objęci ubezpieczeniem grupowym NW dostosowanym do specyfiki zaproponowanego przez Wykonawcę sposobu i miejsca realizacji zamówienia. b) Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca. 3.1.5. Pozostałe zobowiązania i postanowienia: a) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji przebiegu wyjazdu integracyjnego stanowiącej dziennik zajęć zawierający listę obecności, datę i godzinę poszczególnych zajęć, tematy zajęć wraz z tematyką, ich przebieg oraz listy podpisy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzenia poszczególnych zajęć. Oryginały ww. dokumentów należy przekazać Zamawiającemu. b) Wykonawca zobowiązany jest do udzielanie na pisemne wezwanie Zamawiającego wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją zamówienia. c) Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o każdym przypadku przerwania wyjazdu integracyjnego przez jego uczestnika. d) Zamawiający zastrzega sobie, iż Uczestnicy Projektu nie mogą ponosić żadnych kosztów wynikających z przebiegu i organizacji wyjazdu, oraz zajęć i wszelkich zabiegów objętych przedmiotem zamówienia. e) Zamawiający zastrzega sobie, iż liczba uczestników i ich opiekunów może się zmniejszyć o 20% w wyjeździe. Liczba opiekunów pozostanie niezmienna. f) Przed podpisaniem umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo wizji na terenie ośrodka zgłoszonego w dokumentach oferty celem określenia zgodności opisu z przedłożoną przez Wykonawcę ofertą. Niezgodność może skutkować nie podpisaniem umowy o organizację wyjazdu. g) i) Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu harmonogram pobytu, zawierający szczegółowy plan wyjazdów integracyjnych. Niezaakceptowanie harmonogramu może skutkować nie podpisaniem umowy z wykonawcą. W harmonogramie wykonawca musi w szczególności określić terminy obu turnusów oraz wszystkie inne elementy przewidziane w SIWZ raz wzorze umowy. Harmonogram będzie stanowić załącznik do umowy i wykonawca będzie zobowiązany do jego ścisłego przestrzegania. h) Wszelkie koszty oraz materiały wykorzystywane do realizacji usługi objętej zamówieniem zapewni Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w dobrej wierze, przy zachowaniu najwyższej zawodowej staranności, z uwzględnieniem standardów zwyczajowo przyjętych przy realizacji tego typu zamówieniach. i) Wszystkie podatki i opłaty wynikłe z wykonania zamówienia pokryje Wykonawca. j) Zamawiający zastrzega, iż zapłaci Wykonawcy tylko za tę ilość osób, która realnie pojedzie na wyjazd integracyjny w obu turnusach. Liczba uczestników może spaść maksymalnie o 20%. Zakres usługi obejmuje: 63511000-4 Organizacja wycieczek 55100000-1 Usługi hotelarskie 55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące wydawania posiłków 60172000-4 Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 3.2. Regulacje dot. art. 29 ust. 3a. 1. Zamawiający w oparciu o art. 29 ust. 3a ustawy wymaga, aby przez cały okres realizacji usługi wykonawca zatrudniał na umowę o pracę wszystkich pracowników bezpośrednio związanych z wykonywaniem usługi stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia. Ilość pracowników niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia określa wykonawca uwzględniając termin wykonania oraz złożoność zamówienia, przy czym jeżeli w opisanym warunku o dysponowaniu osobami zamawiający określił minimalną ilość osób należy taką ilość zapewnić podczas realizacji zamówienia (co najmniej cały personel medyczny, animator/opiekun, personel gastronomiczny oraz sprzątający a także cały pozostały personel ośrodka rehabilitacyjnego). Wykonawca na każdym etapie realizacji umowy jest uprawniony do wprowadzenia dodatkowych pracowników lub wymienić tych zgłoszonych przed podpisaniem umowy, niemniej wykonawca musi potwierdzić na dzień podpisania umowy zatrudnienie ww. osób. Na potwierdzenie zamawiający zażąda od wykonawcy do dnia podpisania umowy dokumentów wskazanych w punkcie 3.3 SIWZ. Do pracowników podwykonawców zapisy o pracownikach zatrudnionych na umowę o pracę do realizacji przedmiotu zamówienia stosuje się odpowiednio. 2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: • oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności [1]bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; • zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 3.4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy (załącznik nr 6) w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

II.5) Główny kod CPV: 63511000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
55100000-1
55300000-3
60172000-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-06-30
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2018-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: a) Wymagane jest złożenie wraz z ofertą oświadczenia zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. b) Wymagane jest złożenie na wezwanie zamawiającego wpisu do rejestru ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, o którym mowa w art. 10d Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) i § 17 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z dnia 11 grudnia 2007r. Nr 230, poz. 1694).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: a) zamawiający wymaga złożenia na wezwanie zamawiającego oraz posiadania przez cały okres trwania umowy polisy odpowiedzialności cywilnej, związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę minimum 100 000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) wykonanych dostaw lub usług Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz dostaw lub usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy usługi zostały wykonane zgodnie z przepisami i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie: - zorganizował dwie 7-dniowe wycieczki, które obejmowały swoim zakresem obsługę 20 osób niepełnosprawnych wraz z transportem autokarowym w obie strony w ośrodkach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych (minimum 5 pokoi przeznaczonych dla niepełnosprawnych a także sanitariaty i przestrzenie wspólne). Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy usługi zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy usługi zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t,j. Dz.U.2016 poz. 1574) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U,2015 r. poz, 233); - wymagany dokument; odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy; b) art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków - wymagany dokument; zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inne dokumenty potwierdzające, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c)art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - wymagany dokument: zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. d)Kolejnym wymaganym dokumentem na potwierdzenie wstępnej kwalifikacji o której mowa w pkt, b] jest; oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716)
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykonanych dostaw lub usług Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz dostaw lub usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy usługi zostały wykonane zgodnie z przepisami i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie: - zorganizował dwie 7-dniowe wycieczki, które obejmowały swoim zakresem obsługę 20 osób niepełnosprawnych wraz z transportem autokarowym w obie strony w ośrodkach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych (minimum 5 pokoi przeznaczonych dla niepełnosprawnych a także sanitariaty i przestrzenie wspólne). Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy usługi zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy usługi zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa. b) zamawiający wymaga złożenia na wezwanie zamawiającego oraz posiadania przez cały okres trwania umowy polisy odpowiedzialności cywilnej, związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę minimum 100 000,00 zł.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W nawiązaniu do §13 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zamawiający żąda przedłożenia: materiałów reklamowych, prezentacji, plansz, fotografii, konspektów lub każdego innego materiału prezentującego wybrany przez wykonawcę ośrodek wypoczynkowy.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) Dokument potwierdzający procentowy wskaźnik (30%) zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 Ustawy, zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub innego wykonawcę lub jego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, która będzie realizowała zamówienie b) Decyzja w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.), lub inny dokument potwierdzający status wykonawcy jako zakładu pracy chronionej lub potwierdzający prowadzenie przez wykonawcę, lub przez jego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, która będzie realizowała zamówienie publiczne, działalności obejmującej społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Doświadczenie zawodowe4,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) stawki podatku od towarów i usług (VAT), 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-05-04, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Tak
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH