Ogłoszenie nr 614288-N-2019 z dnia 25.10.2019 r.

"PGKiM" Sp. z o.o.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenów administrowanych przez „PGKiM" Sp. z o.o.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: "PGKiM" Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 47169464400000, ul. ul. 1 Maja  , 95-070  Aleksandrów Łódzki, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 042 7121938, 7121194 w. 68, e-mail zam_pub@pgkimal.pl, faks 427 121 178.
Adres strony internetowej (URL): www.pgkimal.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Spółka komunalna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.pgkimal.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej Adres: 95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. 1 Maja 28/30 - sekretariat
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenów administrowanych przez „PGKiM" Sp. z o.o.
Numer referencyjny: 07/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz odpadów pochodzących z oczyszczalni ścieków, wskazanych w szczegółowym opisie zamówienia. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części: część 1 zamówienia - obejmująca odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i posegregowanych z następujących adresów zlokalizowanych na terenie miasta Aleksandrów Łódzki: ›targowiska przy ul. Wojska Polskiego 32/34, Targowej 1, budynek użyteczności publicznej przy ul. Piotrkowskiej 4/6, odpadów powstałych w wyniku uprzątania posesji administrowanych przez Zamawiającego, ›siedziba Spółki PGKiM przy ul. 1 Maja 28/30, ›siedziba Ciepłowni PGKiM Sp. z o. o. przy ul. Pabianickiej 125, ›siedziba Ujęcia Wody w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. 11 Listopada 101, ›siedziba Oczyszczalni Ścieków w Rudzie Bugaj; część 2 zamówienia – obejmująca odbiór i zagospodarowanie skratek pochodzących z Oczyszczalni Ścieków w Rudzie Bugaj 21; część 3 zamówienia – obejmująca odbiór i zagospodarowanie zużytego węgla aktywnego z oczyszczania gazów odlotowych pochodzących z Oczyszczalni Ścieków w Rudzie Bugaj 21; część 4 zamówienia – obejmująca odbiór i zagospodarowanie piasku pochodzącego z Oczyszczalni Ścieków w Rudzie Bugaj 21; część 5 zamówienia – obejmująca odbiór i zagospodarowanie odpadów z laboratorium, pochodzących z Oczyszczalni Ścieków w Rudzie Bugaj 21. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ

II.5) Główny kod CPV: 90500000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90511000-2
90511100-3
90512000-9
90533000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju usług co w zamówieniu podstawowym, stanowiących nie więcej niż 30% wartości zamówienia podstawowego w przypadku przekroczenia planowanej ilości odpadów.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 01.12.2019   lub zakończenia: 30.11.2020

II.9) Informacje dodatkowe: W przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia po wyżej wymienionym terminie – 12 miesięcy od dnia podpisania umowy w sprawie zamówienia.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: dotyczy części 1-5 zamówienia: a) Wykonawca musi wykazać, że jest wpisany do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach - w zakresie transportu odpadów objętych przedmiotem zamówienia, odpowiednio do oferowanej części zamówienia, tj. o kodach: Część 1 zamówienia: 20 03 01, 20 01 01, 15 01 01, 20 01 39, 15 01 02, 15 01 06, 20 01 02, 15 01 07, 20 02 01, 20 03 07, Część 2 zamówienia: 19 08 01, Część 3 zamówienia: 19 01 10*, Część 4 zamówienia: 19 08 02, Część 5 zamówienia: 15 01 10*, 16 02 14, 16 05 06*, 16 05 07*, 16 05 08*, 16 05 09; b) Wykonawca musi posiadać aktualną umowę z podmiotem posiadającym zezwolenie na odzysk i unieszkodliwianie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach; oraz dotyczy części 1 zamówienia: c) Wykonawca musi wykazać, że jest wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego, o którym mowa w art. 9b-9c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
Informacje dodatkowe W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą: aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2a do SIWZ. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1. w zakresie części zamówienia 1-5: wpisu (aktualnej decyzji) do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, w zakresie transportu odpadów objętych przedmiotem zamówienia, odpowiednio do oferowanej części zamówienia; 2. w zakresie części zamówienia 1-5: aktualnej umowy z podmiotem posiadającym zezwolenie na odzysk i unieszkodliwianie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach; 3. w zakresie części zamówienia 1: wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego, o którym mowa w art. 9b-9c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia: a) w zakresie części 1 zamówienia: na sumę gwarancyjną ubezpieczenia min. 100.000,00 PLN, b) w zakresie części 2-5 zamówienia: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
Informacje dodatkowe W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą: aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2a do SIWZ. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda od Wykonawcy następujących dokumentów: w zakresie części zamówienia 1: dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego, odpowiednio do oferowanej części zamówienia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej, wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W zakresie części 1 zamówienia: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że zrealizował lub realizuje przynajmniej 1 usługę polegającą na odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o wartości min. 100 000 zł brutto, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; w zakresie części 2-5 zamówienia: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą: aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2a do SIWZ. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda od Wykonawcy następujących dokumentów: w zakresie części zamówienia 1: wykazu usług wykonanych (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (wzór stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ), oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1.informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2.zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp; 3.zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp; 4.odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 5.oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (wzór stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ); 6.oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (wzór stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ); 7.oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445), w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp (wzór stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ);
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda od Wykonawcy następujących dokumentów: 1. w zakresie części zamówienia 1-5: wpisu (aktualnej decyzji) do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, w zakresie transportu odpadów objętych przedmiotem zamówienia, odpowiednio do oferowanej części zamówienia; 2. w zakresie części zamówienia 1-5: aktualnej umowy z podmiotem posiadającym zezwolenie na odzysk i unieszkodliwianie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach; 3. w zakresie części zamówienia 1: wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego, o którym mowa w art. 9b-9c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 4. w zakresie części zamówienia 1: dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego, odpowiednio do oferowanej części zamówienia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej, wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 5. w zakresie części zamówienia 1: wykazu usług wykonanych (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (wzór stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ), oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oferta musi zawierać: 1. Formularz Oferty – odpowiedni do oferowanej części zamówienia, wypełniony zgodnie ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 1a-1e do SIWZ, 2. Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu – wypełnione zgodnie ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 2a do SIWZ, 3. Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania – wypełnione zgodnie ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 2b do SIWZ, 4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania swego zasobu na potrzeby wykonawcy składającego ofertę – jeżeli dotyczy, 5. Pełnomocnictwo / Pełnomocnictwa dla osoby / osób podpisujących ofertę (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem), jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika. 6. Dowód wniesienia wadium (jeżeli było wymagane) – dla formy innej niż pieniądz kopię dokumentu (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) należy załączyć do oferty, natomiast oryginał gwarancji lub poręczenia należy złożyć w oddzielnej kopercie oznaczonej „Oryginał wadium”, która będzie załączona do oferty lub wewnątrz opakowania oferty. 7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy załączyć Pełnomocnictwo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem) – jeżeli dotyczy. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca (bez wezwania Zamawiającego), w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy: 1.Wykonawców w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp; każdy z Wykonawców składa dokumenty wymienione w pkt 6.4. SIWZ; 2.Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli chociaż w odniesieniu do jednego z nich zaistnieją okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp; każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa dokumenty wymienione w pkt 6.4. SIWZ; 3.Podmioty, na których zasoby powołuje się Wykonawca, jeżeli w odniesieniu do nich zaistnieją okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp; w odniesieniu do każdego z tych podmiotów należy złożyć dokumenty wymienione w pkt 6.4. SIWZ. Szczegółowe informacje dotyczące składania oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia zawarte są w pkt 5-7 SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: część 1 zamówienia - 3 000,00 PLN (słownie złotych: trzy tysiące 00/100). część 2 zamówienia - 3 000,00 PLN (słownie złotych: trzy tysiące 00/100). część 3 zamówienia - Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. część 4 zamówienia - 300,00 PLN (słownie złotych: trzysta 00/100). część 5 zamówienia - Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. W przypadku składania przez Wykonawcę oferty na więcej niż jedną część zamówienia, należy wnieść wadium odpowiadające sumie wadium dla tych części.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z zapisami SIWZ oraz wzorów umów, stanowiących załączniki do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 04.11.2019, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:część 1 zamówienia - obejmująca odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i posegregowanych z następujących adresów zlokalizowanych na terenie miasta Aleksandrów Łódzki: - targowiska przy ul. Wojska Polskiego 32/34, Targowej 1, budynek użyteczności publicznej przy ul. Piotrkowskiej 4/6, odpadów powstałych w wyniku uprzątania posesji administrowanych przez Zamawiającego, - siedziba Spółki PGKiM przy ul. 1 Maja 28/30, - siedziba Ciepłowni PGKiM Sp. z o. o. przy ul. Pabianickiej 125, - siedziba Ujęcia Wody w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. 11 Listopada 101, - siedziba Oczyszczalni Ścieków w Rudzie Bugaj. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90500000-2, 90511000-2, 90511100-3, 90512000-9, 90533000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 01.12.2019
data zakończenia: 30.11.2020
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:termin realizacji: od 01.12.2019r. do 30.11.2020r., a w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia po tym terminie – 12 miesięcy od dnia podpisania umowy w sprawie zamówienia.


Część nr: 2Nazwa: odbiór i zagospodarowanie skratek
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:część 2 zamówienia – obejmująca odbiór i zagospodarowanie skratek pochodzących z Oczyszczalni Ścieków w Rudzie Bugaj 21. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90500000-2, 90511000-2, 90512000-9, 90533000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 01.12.2019
data zakończenia: 30.11.2020
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
roczne koszty wykonania usługi 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:termin realizacji: od 01.12.2019r. do 30.11.2020r., a w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia po tym terminie – 12 miesięcy od dnia podpisania umowy w sprawie zamówienia.


Część nr: 3Nazwa: odbiór i zagospodarowanie zużytego węgla aktywnego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:część 3 zamówienia – obejmująca odbiór i zagospodarowanie zużytego węgla aktywnego z oczyszczania gazów odlotowych pochodzących z Oczyszczalni Ścieków w Rudzie Bugaj 21. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90500000-2, 90511000-2, 90512000-9, 90533000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 01.12.2019
data zakończenia: 30.11.2020
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
roczne koszty wykonania usługi 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:termin realizacji: od 01.12.2019r. do 30.11.2020r., a w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia po tym terminie – 12 miesięcy od dnia podpisania umowy w sprawie zamówienia.


Część nr: 4Nazwa: odbiór i zagospodarowanie piasku
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:część 4 zamówienia – obejmująca odbiór i zagospodarowanie piasku pochodzącego z Oczyszczalni Ścieków w Rudzie Bugaj 21. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90500000-2, 90511000-2, 90512000-9, 90533000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 01.12.2019
data zakończenia: 30.11.2020
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
roczne koszty wykonania usługi 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:termin realizacji: od 01.12.2019r. do 30.11.2020r., a w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia po tym terminie – 12 miesięcy od dnia podpisania umowy w sprawie zamówienia.


Część nr: 5Nazwa: odbiór i zagospodarowanie odpadów z laboratorium
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:część 5 zamówienia – obejmująca odbiór i zagospodarowanie odpadów z laboratorium, pochodzących z Oczyszczalni Ścieków w Rudzie Bugaj 21. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90500000-2, 90511000-2, 90512000-9, 90533000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 01.12.2019
data zakończenia: 30.11.2020
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
roczne koszty wykonania usługi 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:termin realizacji: od 01.12.2019r. do 30.11.2020r., a w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia po tym terminie – 12 miesięcy od dnia podpisania umowy w sprawie zamówienia.