Ogłoszenie nr 563811-N-2019 z dnia 2019-06-24 r.

Powiat Leski: Budowa wiat przystankowych i widokowych w ramach projektu „Porta Rusica - z Połonin w Bieszczady” w Ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014 -2020.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
„Porta Rusica - z Połonin w Bieszczady” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Leski, krajowy numer identyfikacyjny 37103497400000, ul. ul. Rynek  1 , 38-600  Lesko, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 13 4697124 w. 341; 13 493 9089, e-mail promocja@powiat-lesko.pl, faks 13 4697130.
Adres strony internetowej (URL): www.powiat-leski.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.powiat-leski.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
poczta tradycyjna, kurier lub osobiście
Adres:
Starostwo Powiatowe w Lesku ul. Rynek 1,38-600 Lesko

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa wiat przystankowych i widokowych w ramach projektu „Porta Rusica - z Połonin w Bieszczady” w Ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014 -2020.
Numer referencyjny: IN.272.1.3.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
1,2
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest budowa wiat przystankowych i widokowych w ramach projektu „Porta Rusica - z Połonin w Bieszczady” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wiaty o konstrukcji drewnianej z czterospadowym dachem pokrytym gontem na stopach betonowych o powierzchni do 35 m2. Wszystkie Wiaty są posadowione w pasie drogowym, dróg powiatowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części: Część nr 1 – Budowa wiat przystankowych szt. 3 i jednej wiaty widokowej. Wiaty zlokalizowane są na terenie gminy Solina, obręb miejscowości Zawóz i Terka. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych związanych z budową wiaty: a) widokowej o wymiarach 4,5 m (długość) x 4,5 m (szerokość) x 8,83 m (wysokość), powierzchnia zabudowy 20,25 m2. Fundamenty – stopy betonowe, ściany – konstrukcja na słupach drewnianych, dach czterospadowy konstrukcji drewnianej, kryty gontem o kącie nachylenia 30 stopni w kolorystyce - drewno naturalne. b) przystankowej o wymiarach 5,0 m (długość) x 5,00 m (szerokość) x 4,1 m (wysokość), powierzchnia zabudowy 25,0 m2. Fundamenty – stopy betonowe, ściany – konstrukcja na słupach drewnianych, dach czterospadowy konstrukcji drewnianej, kryty gontem o kącie nachylenia 30 stopni w kolorystyce - drewno naturalne. Wiaty wyposażone będą w ławki drewniane (6 szt.). , stół z okrąglaków ( 1 szt.) i stojaki dla 10 rowerów . Położenie wiat: Wiata nr 1 zlokalizowana wzdłuż drogi powiatowej Nr 2281 R Sakowczyk –Zawóz, obręb Zawóz, działka nr 79/3 (wymiary zewnętrzne wiaty dł. 5,0 m. , szer. 5,0 m., wys. 4,1 m., pow. zabudowy 25 m2) Wiata nr 2 zlokalizowana wzdłuż drogi powiatowej Nr 2281R Sakowczyk –Zawóz, obręb Zawóz, działka nr 396/2 (wymiary zewnętrzne wiaty dł. 4,5 m. , szer. 4,5 m., wys. 8,83 m., pow. zabudowy 20,25 m2 - wiata widokowa) Wiata nr 3 zlokalizowana wzdłuż drogi powiatowej Nr 2283R Bukowiec –Dołżyca, obręb Terka, działka nr 30 (wymiary zewnętrzne wiaty dł. 5,0 m. , szer. 5,0 m., wys. 4,1 m., pow. zabudowy 25 m2) Wiata nr 4 zlokalizowana wzdłuż drogi powiatowej Nr 2283R Bukowiec –Dołżyca, obręb Terka, działka nr 464/1 (wymiary zewnętrzne wiaty dł. 5,0 m. , szer. 5,0 m., wys. 4,1 m., pow. zabudowy 25 m2) Zakres zamówienia obejmuje: - roboty przygotowawcze i uzupełniające, - roboty ziemne, - wykonanie warstwy podbudowy, - ławy fundamentowe, schody zewnętrzne - drewniane, - wykonanie konstrukcji drewnianej wiaty, - wykonanie pokrycia dachu i balustrad, - dojścia i dojazdy do budowanych wiat, - montaż ławek, stołów i stojaków na rowery. Część nr 2 – Budowa wiat przystankowych szt. 3 i jednej wiaty widokowej. Wiaty zlokalizowane są na ternie gminy Cisna, obręb miejscowości: Dołżyca, Liszna i Solinka. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych związanych z budową wiaty: a) widokowej o wymiarach 4,5 m(długość)x 4,5 m (szerokość) x 8,83 m (wysokość) powierzchnia zabudowy 20,25 m2 fundament – stopy betonowe ściany – konstrukcja na słupach drewnianych, dach czterospadowy konstrukcji drewnianej, kryty gontem o kącie nachylenia 30 stopni w kolorystyce - drewno naturalne. b) przystankowej o wymiarach 5,0 m (długość) x 5,00 m (szerokość) x 4,1 m (wysokość), powierzchnia zabudowy 25,0 m2. Fundamenty – stopy betonowe, ściany – konstrukcja na słupach drewnianych, dach czterospadowy konstrukcji drewnianej, kryty gontem o kącie nachylenia 30 stopni w kolorystyce - drewno naturalne. Wiaty wyposażone będą w ławki drewniane (6 szt.). , stół z okrąglaków ( 1 szt.) i stojaki dla 10 rowerów . Położenie wiat: Wiata nr 5 zlokalizowana wzdłuż drogi powiatowej Nr 2283R Bukowiec –Dołżyca, obręb Dołżyca, działka nr 147/1 (wymiary zewnętrzne wiaty dł. 5,0 m. , szer. 5,0 m., wys. 4,1 m., pow. zabudowy 25 m2) Wiata nr 6 zlokalizowana wzdłuż drogi powiatowej Nr 2286 R Majdan-Roztoki Górne- Granica państwa obręb Solinka działka nr 166/2 (wymiary zewnętrzne wiaty dł. 5,0 m. , szer. 5,0 m., wys. 4,1 m., pow. zabudowy 25 m2) Wiata nr 7 zlokalizowana wzdłuż drogi powiatowej Nr 2286 R Majdan-Roztoki Górne- Granica państwa obręb Liszna, działka nr 180 (wymiary zewnętrzne wiaty dł. 5,0 m. , szer. 5,0 m., wys. 4,1 m. pow. zabudowy 25 m2) Wiata nr 8 zlokalizowana wzdłuż drogi powiatowej 2286 R Majdan-Roztoki Górne- Granica państwa obręb Solinka działka nr 166/3 (wymiary zewnętrzne wiaty dł. 4,5 m. , szer. 4,5 m., wys. 8,83 m., pow. zabudowy 20,25 m2 – wiata widokowa) Zakres zamówienia obejmuje: - roboty przygotowawcze i uzupełniające, - roboty ziemne, - wykonanie warstwy podbudowy, - ławy fundamenty, schody zewnętrzne- drewniane , - wykonanie konstrukcji drewnianej wiaty, - wykonanie pokrycia dachu i balustrad, - dojścia i dojazdy do budowanych wiat, - montaż ławek, stołów i stojaków na rowery. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi odpowiednio załącznik nr 6 do SIWZ . Dołączone do SIWZ przedmiary robót (załącznik nr 5) mają charakter pomocniczy i nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia i podstawy wyceny ofert. Przedmiar robót nie determinuje zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarach robót zestawienia maja jedynie zobrazować skale robót i pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów.

II.5) Główny kod CPV: 45211320-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111200-0
45400000-1
45261000-4
45450000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Wiata przystankowa o wymiarach 5,0 m (długość) x 5,00 m (szerokość) x 4,1 m (wysokość), powierzchnia zabudowy 25,0 m2. Fundamenty – stopy betonowe, ściany – konstrukcja na słupach drewnianych, dach czterospadowy konstrukcji drewnianej, kryty gontem o kącie nachylenia 30 stopni w kolorystyce - drewno naturalne. Wiata wyposażona będzie w ławki drewniane (6 szt.). , stół z okrąglaków ( 1 szt.) i stojaki dla 10 rowerów.Zamówienie zostanie udzielone w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót, stanowiących przedmiot zamówienia na warunkach określonych przez Zamawiającego dla zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-10-25

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
- Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy p.z.p.; (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w informacja musi dotyczyć każdego z Wykonawców i winna być złożona przez każdego z nich odrębnie). Wykonawcy posiadający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów w/w – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert b) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa (powyżej) zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. c) Oświadczenia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia dokumentów wskazanych na wezwanie Zamawiającego jeżeli Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.) W tym celu zaleca się aby Wykonawca na Wezwanie zamawiającego przesyła w trybie art. 26 ust.2 ustawy zamiast złożyć wymagane dokumenty wskazał w jakim konkretnie postępowaniu złożył dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego lub w jaki sposób są one dostępne dla Zamawiającego oraz potwierdziła ich aktualność – w celu umożliwienia ich identyfikacji. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy p.z.p., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 p.z.p.. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Treść oświadczenia stanowi (Załącznik Nr 3 do SIWZ) (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w informacja musi dotyczyć każdego z Wykonawców i winna być złożona przez każdego z nich odrębnie).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę – Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 2). Wraz z ofertą Wykonawca obowiązany jest załączyć: 1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie (na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu – wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 3) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
Wydłużenie okresu gwarancji 20,00
Skrócenie Terminu Wykonania20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy – Prawo zamówień pub-licznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 umowy, może nastąpić w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, powodujących wstrzymanie lub przerwanie całości wykonywanych robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, w okresie dłuższym niż 3 następujących po sobie dni kalendarzowych – potwierdzonego pisemnie przez Zamawiającego, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie; 2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 umowy, może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej, 3) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 umowy, może nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenie robót budowlanych, 4) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 umowy, może nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji technicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji technicznej – o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji; 5) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 projektu umowy, może nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji technicznej, zmian powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji technicznej zmian nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy oraz zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, 6) przedłużenie terminu realizacji Zamówienia, o którym mowa w § 2 umowy może nastąpić w przypadku braku środków na realizację inwestycji z przyczyn niezależnych od Zamawiającego przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi potrzebnemu Zamawiającemu na uzyskanie niezbędnych środków finansowych. 7) Przedłużenie terminu realizacji Zamówienia, o którym mowa w § 2 umowy może nastąpić w przypadku opóźnienia w przekazaniu placu budowy lub wstrzymania realizacji robót przez Zamawiającego przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni potrzebną do przekazania placu budowy lub wznowienia robót. 8) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 umowy, może nastąpić w przypadku wykonywania innych wcześniej nieprzewidzianych robót w strefie przekazanego placu budowy przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni odpowiadającą okresowi zaistniałych zakłóceń wraz ze skutkami z tego wynikłymi. Zapis powyższy dotyczy także wypadków drogowych powstałych w strefie robót. 9) konieczności wykonania robót zamiennych (do których wykonania wystarczy zgoda zamawiającego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawcę zamówienia pod-stawowego w sposób odmienny od sposobu określonego w umowie, a jednocześnie w sposób niepowodujący zwiększenia (zmiany) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy, oraz zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, 10) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron umowy, 11) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych leżących po stronie Zamawiającego, 12) zmiana umówionego zakresu robót może nastąpić w przypadku wystąpienia po stronie Zamawiającego braku środków finansowych z przyczyn od niego niezależnych. 13) wynagrodzenie określone w § 4 ust. 1 umowy może ulec zmianie w przypadku gdy zmianie ulegnie urzędowa stawka podatku VAT. 2. Konieczność wykonania robót zamiennych, o których mowa w ust. 1 pkt 9, zachodzi w sytuacji, gdy: 1) materiały budowlane, przewidziane w umowie do wykonania zamówienia, nie mogą być użyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji lub zastąpienia ich innymi materiałami budowlanymi, 2) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa budowlanego, 3) w czasie realizacji budowy zmienią się warunki techniczne wykonania (np. Polska Norma), 4) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zastosowano lepsze materiały budowlane bądź inną technologię wykonania robot. 5) w trakcie realizacji zamówienia pojawi się nowsza technologia wykonania zaprojektowanych robót pozwalająca na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac , jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy. 6) zachodzi konieczność uniknięcia sprzeczności w dokumentacji w przypadku niemożności usunięcia sprzeczności przy pomocy wykładni, w szczególności gdy sprzeczne przepisy mają równy stopień pierwszeństwa. 3. wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 1 pkt. 1-13 okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian umowy ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy o ich dokonanie. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentów, w tym dokumentów finansowych wykonawcy związanych z realizowanym przedmiotem zamówienia. 5. W przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 1. pkt 5, Zamawiający powiadomi o tym pisemnie wykonawcę przed upływem terminu określonego w ust. 5. 6. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktów między stronami umowy. 7. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i podpisania przez obydwie strony umowy. 8. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-10, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Budowa wiat przystankowych szt. 3 i jednej wiaty widokowej. Wiaty zlokalizowane są na terenie gminy Solina, obręb miejscowości Zawóz i Terka.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych związanych z budową wiaty: a) widokowej o wymiarach 4,5 m (długość) x 4,5 m (szerokość) x 8,83 m (wysokość), powierzchnia zabudowy 20,25 m2. Fundamenty – stopy betonowe, ściany – konstrukcja na słupach drewnianych, dach czterospadowy konstrukcji drewnianej, kryty gontem o kącie nachylenia 30 stopni w kolorystyce - drewno naturalne. b) przystankowej o wymiarach 5,0 m (długość) x 5,00 m (szerokość) x 4,1 m (wysokość), powierzchnia zabudowy 25,0 m2. Fundamenty – stopy betonowe, ściany – konstrukcja na słupach drewnianych, dach czterospadowy konstrukcji drewnianej, kryty gontem o kącie nachylenia 30 stopni w kolorystyce - drewno naturalne. Wiaty wyposażone będą w ławki drewniane (6 szt.). , stół z okrąglaków ( 1 szt.) i stojaki dla 10 rowerów . Położenie wiat: Wiata nr 1 zlokalizowana wzdłuż drogi powiatowej Nr 2281 R Sakowczyk –Zawóz, obręb Zawóz, działka nr 79/3 (wymiary zewnętrzne wiaty dł. 5,0 m. , szer. 5,0 m., wys. 4,1 m., pow. zabudowy 25 m2) Wiata nr 2 zlokalizowana wzdłuż drogi powiatowej Nr 2281R Sakowczyk –Zawóz, obręb Zawóz, działka nr 396/2 (wymiary zewnętrzne wiaty dł. 4,5 m. , szer. 4,5 m., wys. 8,83 m., pow. zabudowy 20,25 m2 - wiata widokowa) Wiata nr 3 zlokalizowana wzdłuż drogi powiatowej Nr 2283R Bukowiec –Dołżyca, obręb Terka, działka nr 30 (wymiary zewnętrzne wiaty dł. 5,0 m. , szer. 5,0 m., wys. 4,1 m., pow. zabudowy 25 m2) Wiata nr 4 zlokalizowana wzdłuż drogi powiatowej Nr 2283R Bukowiec –Dołżyca, obręb Terka, działka nr 464/1 (wymiary zewnętrzne wiaty dł. 5,0 m. , szer. 5,0 m., wys. 4,1 m., pow. zabudowy 25 m2) Zakres zamówienia obejmuje: - roboty przygotowawcze i uzupełniające, - roboty ziemne, - wykonanie warstwy podbudowy, - ławy fundamentowe, schody zewnętrzne - drewniane, - wykonanie konstrukcji drewnianej wiaty, - wykonanie pokrycia dachu i balustrad, - dojścia i dojazdy do budowanych wiat, - montaż ławek, stołów i stojaków na rowery.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45211320-8, 45111200-0, 45400000-1, 45261000-4, 45450000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-25
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Wydłużenie okresu gwarancji 20,00
Skrócenie Terminu Wykonania 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Budowa wiat przystankowych szt. 3 i jednej wiaty widokowej. Wiaty zlokalizowane są na ternie gminy Cisna, obręb miejscowości: Dołżyca, Liszna i Solinka
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych związanych z budową wiaty: a) widokowej o wymiarach 4,5 m(długość)x 4,5 m (szerokość) x 8,83 m (wysokość) powierzchnia zabudowy 20,25 m2 fundament – stopy betonowe ściany – konstrukcja na słupach drewnianych, dach czterospadowy konstrukcji drewnianej, kryty gontem o kącie nachylenia 30 stopni w kolorystyce - drewno naturalne. b) przystankowej o wymiarach 5,0 m (długość) x 5,00 m (szerokość) x 4,1 m (wysokość), powierzchnia zabudowy 25,0 m2. Fundamenty – stopy betonowe, ściany – konstrukcja na słupach drewnianych, dach czterospadowy konstrukcji drewnianej, kryty gontem o kącie nachylenia 30 stopni w kolorystyce - drewno naturalne. Wiaty wyposażone będą w ławki drewniane (6 szt.). , stół z okrąglaków ( 1 szt.) i stojaki dla 10 rowerów . Położenie wiat: Wiata nr 5 zlokalizowana wzdłuż drogi powiatowej Nr 2283R Bukowiec –Dołżyca, obręb Dołżyca, działka nr 147/1 (wymiary zewnętrzne wiaty dł. 5,0 m. , szer. 5,0 m., wys. 4,1 m., pow. zabudowy 25 m2) Wiata nr 6 zlokalizowana wzdłuż drogi powiatowej Nr 2286 R Majdan-Roztoki Górne- Granica państwa obręb Solinka działka nr 166/2 (wymiary zewnętrzne wiaty dł. 5,0 m. , szer. 5,0 m., wys. 4,1 m., pow. zabudowy 25 m2) Wiata nr 7 zlokalizowana wzdłuż drogi powiatowej Nr 2286 R Majdan-Roztoki Górne- Granica państwa obręb Liszna, działka nr 180 (wymiary zewnętrzne wiaty dł. 5,0 m. , szer. 5,0 m., wys. 4,1 m. pow. zabudowy 25 m2) Wiata nr 8 zlokalizowana wzdłuż drogi powiatowej 2286 R Majdan-Roztoki Górne- Granica państwa obręb Solinka działka nr 166/3 (wymiary zewnętrzne wiaty dł. 4,5 m. , szer. 4,5 m., wys. 8,83 m., pow. zabudowy 20,25 m2 – wiata widokowa) Zakres zamówienia obejmuje: - roboty przygotowawcze i uzupełniające, - roboty ziemne, - wykonanie warstwy podbudowy, - ławy fundamenty, schody zewnętrzne- drewniane , - wykonanie konstrukcji drewnianej wiaty, - wykonanie pokrycia dachu i balustrad, - dojścia i dojazdy do budowanych wiat, - montaż ławek, stołów i stojaków na rowery. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi odpowiednio załącznik nr 6 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45211320-8, 45111200-0, 45400000-1, 45261000-4, 45450000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-25
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Wydłużenie okresu gwarancji20,00
Skrócenie Terminu Wykonania 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: