Ogłoszenie nr 529414-N-2020 z dnia 06.04.2020 r.

Gmina Rudniki: Budowa kanalizacji sanitarnej w Jaworznie Bankowym i wodociągu w Słowikowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem , ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rudniki, krajowy numer identyfikacyjny 15139858600000, ul. Wojska Polskiego  12A , 46-325  Rudniki, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 34 35-95-072, e-mail przetargi@rudniki.pl, faks 343 595 013.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.rudniki.pl ; www.rudniki.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.rudniki.pl; www.bip.rudniki.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, osobiście lub za posrednictwem poczty w rozumieniu ustawy prawo pocztowe, bądź za posrednictwem posłańca/kuriera.
Adres:
Urząd Gminy w Rudnikach, 46-325 Rudniki, ul. Wojska Polskiego 12A, Sekretariat I piętro pokój nr 2.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej w Jaworznie Bankowym i wodociągu w Słowikowie
Numer referencyjny: Or.271.4.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest: zadanie nr 1 – Budowa sieci wodociągowej PE Φ 90 mm długości 706 m w miejscowości Słowików wraz z hydrantami i zasuwami zadanie nr 2 – Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE Φ 50 ÷ 75 mm długości 1 947 m wraz z przyłączami i przydomowymi pompowniami ścieków – 41 kpl. w Jaworznie Bankowym. CZĘŚĆ I zamówienia - Zadanie nr 1 pod nazwą : Budowa sieci wodociągowej PE Φ 90 mm długości 706 m w miejscowości Słowików wraz z hydrantami i zasuwami Sieć wodociągowa w m. Słowików na odcinku W6-Hp3 wykonać z rur ciśnieniowych PEHD Φ 90 x 5,4 mm – PE100 RC PN 10 SDR 17, L=705,61 m o połączeniu zgrzewanym doczołowo lub elektrooporowo. Uzbrojeniem sieci wodociągowej jest armatura potrzebna do prawidłowego funkcjonowania i eksploatacji sieci: • Zasuwa odcinająca DN80 z obudową i skrzynką żeliwną – 3 kpl. • Hydrant podziemny DN80 z zasuwą DN80 odcinającą - 3 kpl. Na sieci wodociągowej zaznaczono odejścia przyłączy wodociągowych tzw. sięgacze do granicy działki nr 307 ( droga) z rur polietylenowych PEHD 100 Φ 40 x 3,7 mm, PN16, SDR 11, L= 7,0 m. Włączenie do sieci wodociągowej należy wykonać poprzez zamontowanie odgałęzienia siodłowego z nawiertką Dz 90/40 mm – 5 kpl. Odcięcie dopływu wody do posesji wykonać z pomocą zasuwy Dn 40 mm z króćcami PE 100 SDR 11 – 5 kpl. Przewody sieci wodociągowej należy układać metodą bezwykopową tzw. przewiertami sterowanymi. W miejscach załamania sieci oraz w miejscach montażu węzłów należy montować betonowe bloki oporowe. Przyjęto wykopy otwarte pod gniazda monterskie na sieci, przy węzłach hydrantowych oraz sięgaczach przyłączeniowych. Zagłębienie sieci wodociągowej ok. 1,5 m Zakres robót podstawowych: Wyszczególnienie Jedn. Ilość Sieć wodociągowa , w tym : Rurociągi PE  90 mm – układane metodą przewiertu sterowanego m 705,61 Zasuwa odcinająca DN80 z obudową i skrzynką żeliwną kpl. 3 Hydrant podziemny DN80 z zasuwą DN80 odcinającą kpl. 3 Odejścia przyłączy wodociągowych do granicy działki drogowej Φ 40 mm m 7,0 Zasuwa Dn 40 mm z króćcami PE 100 SDR 11 kpl. 5 CZĘŚĆ II - Zadanie nr 2 p.n. Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE Φ 50 ÷ 75 mm długości 1 947 m wraz z przyłączami i przydomowymi pompowniami ścieków – 41 kpl. w Jaworznie Bankowym. Ścieki z poszczególnych gospodarstw domowych dopływać będą grawitacyjnie do przydomowych pompowni zlokalizowanych na każdej posesji. Pompownie przydomowe dopływające ścieki przetłaczać będą do rurociągów zbiorczych i dalej rurociągiem tranzytowym do istn. oczyszczalni ścieków w Rudnikach. Dla budynków jednorodzinnych projektuje się zamontować pompownie przydomowe z tworzywa sztucznego (PE) o średnicy Φ 800 mm. W komorze pompowni o głębokości 2,5 m zamontowana będzie jedna pompa wyporowa z rozdrabniarką o wyd. Q = 0,7 l/s i mocy 1,1 kW. Szafkę sterowniczą pompowni przydomowej wyposażyć dodatkowo w: - zabezpieczenie pompy przed dłuższą pracą przez zawór bezpieczeństwa - wyłącznik czasowy, - opcję pracy synchronicznej - poprzez zabudowę układu sterującego opartego o zegar z odbiornikiem sygnału wzorca atomowego DCF dla 10 kpl. pompowni pracujących na rurociągu Ø75 PE. Rurociągi tłoczne ścieków wykonać z rur PE100RC, SDR 17, PN 1,0 MPa,  4075 mm (rury do przewiertów horyzontalnych). Połączenia rurociągów za pomocą kształtek elektrooporowych PE100, PN10 lub za pomocą zgrzewów doczołowych przy wykonywaniu przewiertów sterowanych. Na rurociągu zbiorczym zamontować zasuwę odcinającą Dn65. W najwyższym punkcie sieci na rurociągu Ø75PE zabudować studzienkę odpowietrzającą Ø1200 bet. z odpowietrznikiem Dn50 i zasuwami odcinającymi. Połączenia kołnierzowe powinny być wykonane przy użyciu śrub nierdzewnych. Rurociągi tłoczne ścieków układać na głębokości 1,4÷2,0 m p.p.t. Głębokość posadowienia rurociągów na poszczególnych odcinkach uzależniona jest od faktycznego posadowienia istn. uzbrojenia podziemnego. Rurociągi tłoczne ścieków w całości układać bezwykopowo metodą sterowanego przewiertu horyzontalnego. Przewiert sterowany dla danej średnicy rurociągu wykonywany będzie odcinkami o długości do 200 mb. Po ułożeniu metodą przewiertu sterowanego odcinka rurociągu, wykonywane będą odkrywki w miejscach planowanego montażu kształtek (odgałęzień siodłowych dla przyłączy, zasuw itp.). Przejścia poprzeczne pod drogą krajową wykonane zostaną metodą horyzontalnego przewiertu sterowanego w rurach osłonowych. Zakres robót podstawowych: Wyszczególnienie Jedn. Ilość Sieć kanalizacyjna ciśnieniowa , w tym : m 1 947 - rurociągi ciśnieniowe PE  75 mm – układane metodą przewiertu sterowanego m 1 385 - rurociągi ciśnieniowe PE  63 mm – układane metodą przewiertu sterowanego m 480 - rurociągi ciśnieniowe PE  50 mm – układane metodą przewiertu sterowanego m 82 Studzienka rewizyjna bet.  1200 mm z odpowietrznikiem Dn50 i 2 zasuwami nożowymi Dn 65 mm kpl. 1 Zasuwa kanaliz. żel. kołnierz. dn 65 mm z obudową i skrzynką uliczną kpl. 1 Przyłącza kanalizacyjne ciśnieniowe, w tym : szt. 41 - przyłącza kanaliz.ciśn. PE  40 mm – układane metodą przewiertu sterowanego m 775 - pompownie przydomowe ścieków zamontowane w podziemnej komorze z PE  800 mm wraz z zasilaniem energetycznym kpl. 41 Szczegółowy zakres robót oraz sposób ich wykonania określony jest w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanymi dla potrzeb niniejszego zamówienia. 2. Opis wymagań Zamawiającego Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, a w szczególności ustawie z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.). Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie. Wykonany przedmiot zamówienia będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy Pzp oraz posiadać będzie niezbędne certyfikaty, normy lub aprobaty oraz będzie zgodny z normami obowiązującymi dla obiektów publicznych. 3. Szczegółowy zakres robót w tym m. in. opis ogólny przedmiotu zamówienia, charakterystyczne parametry inwestycji, opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, warunki wykonania i odbioru prac projektowych, warunki wykonania i odbioru robót budowlanych oraz rysunki określone zostały w dokumentacji projektowej. 4.W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 .), Zamawiający dopuszcza oferowanie za zgodą autora dokumentacji materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. 5.W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentach przetargowych, wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ww. ustawy oraz podania wykazu dokumentów potwierdzających ich równoważność takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydającego oraz terminu ważności dokumentu. Przedstawione dokumenty będą podlegały ocenie autora dokumentacji, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji „równoważników” lub odrzuceniu oferty z powodu ich „nierównoważności”. Na etapie realizacji umowy ( w czasie trwania budowy) zamawiający nie będzie dopuszczał zastosowania materiałów i rozwiązań równoważnych w stosunku do zaproponowanych w ofercie. 6.Wykonawca zamówienia we własnym zakresie w uzgodnieniu z Zamawiającym i właścicielem danego terenu zorganizuje plac i zaplecze budowy. 7.Wycena powinna uwzględniać wszystkie koszty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z prawem i najlepszą wiedzą techniczną w tym dokumentację powykonawczą. 8.Wykonany przedmiot zamówienia będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy Pzp ( dotyczy zadania 1 i 2) 9.Zamawiający wymaga od Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, aby osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji zadania tj.: osoby wykonujące roboty ziemne, montażowe, elektryczne, obsługi urządzeń i maszyn budowlanych, zwane dalej „pracownikami”, w okresie realizacji niniejszej umowy zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.)- )– szczegółowo opisany w pkt 23 SIWZ. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, zamawiający pozostawia w gestii wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Wymóg zatrudnienia w stosunku pracy nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, a także innych czynności polegających na sprawowaniu nadzoru nad wykonywanymi robotami ( dotyczy zadania 1 i zadania 2) 10.Zamawiający wymaga udzielenia min. 5 –letniej gwarancji na wykonane roboty. ( okres gwarancji podlega ocenie). Uwagi: 1. Zamawiający informuje, że przed sporządzeniem oferty wykonawca może dokonać wizji lokalnej na terenie inwestycji. 2. Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadku nie otrzymania dofinasowania inwestycji w ramach: Budowy kanalizacji sanitarnej w Jaworznie Bankowym i wodociągu w Słowikowie.

II.5) Główny kod CPV: 45231300-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45310000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
30.09.2021

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: Zadanie Nr 1 – Budowa sieci wodociągowej PE Φ 90 mm długości 706 m w miejscowości Słowików wraz z hydrantami i zasuwami w terminie do dnia: 31.08.2020r. Zadanie Nr 2 - Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE Φ 50 ÷ 75 mm długości 1 947 m wraz z przyłączami i przydomowymi pompowniami ścieków – 41 kpl. w Jaworznie Bankowym w terminie do dnia: 30.09.2021r. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania , uznaje się datę sporządzenia bezusterkowego protokołu odbioru końcowego inwestycji.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 7.2.1. lit. C) SIWZ, jeżeli wykaże, że: Dotyczy zadania nr 1 a) Wykonawca wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat realizacją minimum , polegającego na budowie, przebudowie lub rozbudowie sieci wodociągowej jednego zamówienia o wartości min. 150.000,00 zł brutto z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Dotyczy zadania nr 2 a) Wykonawca wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat realizacją minimum jednego zamówienia, polegającego na budowie, przebudowie lub rozbudowie kanalizacji sanitarnej o wartości min. 700.000,00 zł brutto z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Użyte określenia „ budowa”, „przebudowa”, „budowla” – w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze z.) Dotyczy zadania nr 1 i zadania nr 2 b) dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego: osoby skierowane do realizacji zamówienia publicznego, uprawnione do sprawowania samodzielnej funkcji technicznych w budownictwie posiadające uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych ( do pełnienia funkcji kierownika budowy) w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Osoba winna posiadać doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych przy realizacji co najmniej 2 robót budowlanych o wartości min. 700 000 zł brutto każda polegających na budowie, przebudowie lub rozbudowie, sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Ocena spełnienia w/w warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów ( zgodnie z zasadą spełnia/ nie spełnia)
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów ( dotyczy zadania nr 1 i zadania nr 2): a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp. Nie jest wymagane, jeżeli spełnia warunek opisany w pkt.8.5. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.8. SIWZ: 1) lit. „a,b,c” – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w pkt 7.3.3. SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy ( dotyczy zadania 1 i zadania 2): a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – załącznik Nr 9 do SIWZ, b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych ( posiadanych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi) i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik Nr 10
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) Dowód wniesienia Wadium, b) Wypełniony i podpisany Formularz Oferty, c) Kosztorys ofertowy ( odrębnie dla każdego zadania), d) Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inny wykonawca, który złożył odrębną ofertę e) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub innym dokumencie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy. f) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli wystąpi) – Załącznik Nr 7 do SIWZ g) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2019 poz. 700), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą h) Oświadczenie o równoważności ( zał.nr 11 do SIWZ) należy złożyć w przypadku powoływania się przez wykonawcę na rozwiązania równoważne opisywane przez zamawiającego.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wykonawca jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 23 kwietnia 2020r. do godz. 09:00 do wniesienia wadium w kwocie: Dla 1 zadania 2 500,00 złotych (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100), Dla 2 zadania 12 000,00 złotych ( słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100) Wadium może być wnoszone w formach określonych w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na podstawie art.45 ust.6 ustawy, tj: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310). Oryginały dokumentów dotyczących wadium należy dołączyć do oferty. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Gmina Rudniki, Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem Oddział w Radłowie, ul. Długa 2, 46-331 Radłów, Nr 41 8909 1045 0050 0500 1661 0007, z dopiskiem: Wadium – „Budowa kanalizacji sanitarnej w Jaworznie Bankowym i wodociągu w Słowikowie ” Zadanie 1, Zadanie 2 ( w zależności na które zadanie składa ofertę wykonawca) Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ( Tabela A kursów średnich walut obcych) obowiązującego w dniu wyznaczonym przez zamawiającego na termin składania ofert, a w przypadku braku takiego dnia, w dniu najbliższym terminowi złożenia ofert. Oferta jest uznana przez Zamawiającego jako zabezpieczona wadium wniesionym w pieniądzu tylko wtedy, jeśli kwota wadium znajdzie się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:  odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,  nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena ofertowa60,00
Okres gwarancji20,00
Doświadczenie osoby20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Projekt umowy stanowi załącznik Nr 5 do SIWZ

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto, nie później niż w dniu zawarcia umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy: a) w pieniądzu - odpowiednią kwotę należy wpłacić przelewem bankowym na konto Zamawiającego: Nr 41 8909 1045 0050 0500 1661 0007 najpóźniej w dniu zawarcia umowy. Podpisanie umowy nastąpi po potwierdzeniu przez Zamawiającego wniesienia wymaganego zabezpieczenia umowy. b) w przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostałych dopuszczanych formach określonych w pkt 19.2. od b) do e) dokument zabezpieczenia (oryginał) należy złożyć Zamawiającemu w dniu podpisania umowy.

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający przewiduje możliwość 1. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: 1) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, zmiany danych teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktów między Stronami, 2) wprowadzenia zmian w przedmiocie zamówienia, wynikających z konieczności dokonania zmian dokumentacji projektowej, pociągających za sobą zmianę wynagrodzenia Wykonawcy lub/i zmianę terminu wykonania robót, z zastrzeżeniem § 10 ust. 3 i ust. 4 niniejszej umowy. W takim wypadku wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie do wysokości wyliczonej na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy, sporządzonego według tych samych elementów cenotwórczych, które zawarte zostały w ofercie, zaś termin wykonania umowy może ulec przedłużeniu o okres niezbędny do opracowania niezbędnych rozwiązań projektowych oraz o czas faktycznego wykonania niezbędnych robót wynikających z tych opracowań, a w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych Wykonawca zobowiązany jest przedstawić kosztorys różnicowy, sporządzony według tych samych elementów cenotwórczych, które zawarte zostały w ofercie, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych a kosztorysem robót zamiennych. 3) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym. W takim wypadku wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie do wysokości wyliczonej na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy, sporządzonego według tych samych elementów cenotwórczych, które zawarte zostały w ofercie. 4) zmiany stawki podatku VAT na roboty budowlane określone niniejszą umową w stosunku do stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy, będącej składnikiem łącznego wynagrodzenia Wykonawcy określonego niniejszą umową, a wynikającej ze zmiany przepisów prawnych. W takim przypadku cena netto pozostanie bez zmian, zaś odpowiedniej zmianie ulegnie cena brutto. 5) zmniejszenia zakresu realizacji robót w przypadku wystąpienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie całości lub części zakresu przedmiotu umowy nie jest możliwe z powodu możliwości utraty lub utraty przez Zmawiającego całości lub części dofinansowania z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy, przy odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy wynikającego z zakresu niewykonanych robót, 6) przedłużenia terminów wykonania umowy określonych w § 3, w przypadku: a) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, których zakres i termin realizacji ma wpływ na termin wykonania niniejszej umowy, odpowiednio o ilość dni niezbędnych do wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, b) wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 4 ust. 1 lub ust. 2 niniejszej umowy, odpowiednio o ilość dni odpowiadających ilości dni opóźnienia w przekazaniu dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1 lub o ilość dni opóźnienia w przekazaniu terenu budowy. c) wystąpienia zmiany w dokumentacji projektowej, dokonanej na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, konieczności usunięcia błędów w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, o ile nie powoduje to zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy – odpowiednio o ilość dni niezbędnych do dokonania zmian w tej dokumentacji, d) wstrzymania lub zawieszenia robót przez Zamawiającego lub wyznaczonego przez niego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub też inny uprawniony organ, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy i uniemożliwiających dalsze prowadzenie robót, wynikających w szczególności z konieczności prowadzenia prac archeologicznych, zabezpieczenia znalezionego przedmiotu, który może stanowić zabytek, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z robotami prowadzonymi przez inne podmioty, wystąpienia konieczności uzyskania przez Zamawiającego dodatkowych uzgodnień lub zezwoleń – odpowiednio o ilość dni, w których wstrzymano lub zawieszono roboty budowlane, e) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót stanowiących przedmiot umowy zgodnie z technologią właściwą do ich wykonania, wynikającą z norm, technologii wykonania robót, opracowań techniczno-budowlanych lub innych przepisów prawa, określających warunki atmosferyczne wymagane do prawidłowego wykonania tych robót, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. W takim wypadku termin wykonania umowy może ulec przedłużeniu odpowiednio o ilość dni, w których wystąpiły warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót stanowiących przedmiot umowy, okoliczność powyższa powinna zostać odnotowana w dzienniku budowy, f) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej prawidłowe prowadzenie robót – o ilość dni jej trwania oraz/lub ilość dni niezbędnych do usunięcia skutków zdarzeń będących wynikiem siły wyższej, g) wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego uniemożliwiającego wykonywanie robót, okoliczność powyższa powinna zostać odnotowana w dzienniku budowy, h) wykonania robót zamiennych, jeżeli nie odstępują one w sposób istotny od zatwierdzonej dokumentacji projektowej i pod warunkiem, że zmiany te nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonania przedmiotu umowy, po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych – bez konieczności zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, 7) skrócenie terminu wykonania umowy w przypadku wcześniejszego wykonania przedmiotu umowy, 8) pozostałych postanowień umowy nie stanowiących treści oferty Wykonawcy, 9) wystąpienia Wykonawcy z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na powierzenie Podwykonawcy części zamówienia, co do której Zamawiający nie zastrzegł osobistego wykonania przez Wykonawcę, a która nie była wskazana w złożonej przez Wykonawcę ofercie lub pomimo zobowiązania w ofercie wykonania zamówienia samodzielnie. 2. Zmiana umowy może nastąpić na pisemny umotywowany wniosek jednej ze Stron, za zgodą drugiej Strony umowy, na podstawie aneksu do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Wszelkie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art.11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, mże nie mogą być udostępniane innym osobom z wyjątkiem komisji przetargowej muszą być opatrzone klauzulą: "Nie udostępniać innym Wykonawcom". W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia odpowiedniego punktu w formularzu ofertowym.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 23.04.2020, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PLN
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Budowa sieci wodociągowej PE Φ 90 mm długości 706 m w miejscowości Słowików wraz z hydrantami i zasuwami
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sieć wodociągowa w m. Słowików na odcinku W6-Hp3 wykonać z rur ciśnieniowych PEHD Φ 90 x 5,4 mm – PE100 RC PN 10 SDR 17, L=705,61 m o połączeniu zgrzewanym doczołowo lub elektrooporowo. Uzbrojeniem sieci wodociągowej jest armatura potrzebna do prawidłowego funkcjonowania i eksploatacji sieci: • Zasuwa odcinająca DN80 z obudową i skrzynką żeliwną – 3 kpl. • Hydrant podziemny DN80 z zasuwą DN80 odcinającą - 3 kpl. Na sieci wodociągowej zaznaczono odejścia przyłączy wodociągowych tzw. sięgacze do granicy działki nr 307 ( droga) z rur polietylenowych PEHD 100 Φ 40 x 3,7 mm, PN16, SDR 11, L= 7,0 m. Włączenie do sieci wodociągowej należy wykonać poprzez zamontowanie odgałęzienia siodłowego z nawiertką Dz 90/40 mm – 5 kpl. Odcięcie dopływu wody do posesji wykonać z pomocą zasuwy Dn 40 mm z króćcami PE 100 SDR 11 – 5 kpl. Przewody sieci wodociągowej należy układać metodą bezwykopową tzw. przewiertami sterowanymi. W miejscach załamania sieci oraz w miejscach montażu węzłów należy montować betonowe bloki oporowe. Przyjęto wykopy otwarte pod gniazda monterskie na sieci, przy węzłach hydrantowych oraz sięgaczach przyłączeniowych. Zagłębienie sieci wodociągowej ok. 1,5 m Zakres robót podstawowych: Wyszczególnienie Jedn. Ilość Sieć wodociągowa , w tym : Rurociągi PE  90 mm – układane metodą przewiertu sterowanego m 705,61 Zasuwa odcinająca DN80 z obudową i skrzynką żeliwną kpl. 3 Hydrant podziemny DN80 z zasuwą DN80 odcinającą kpl. 3 Odejścia przyłączy wodociągowych do granicy działki drogowej Φ 40 mm m 7,0 Zasuwa Dn 40 mm z króćcami PE 100 SDR 11 kpl. 5
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231300-8, 45310000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 31.08.2020
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena ofertowa60,00
Okres gwarancji20,00
Doświadczenie osoby20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE Φ 50 ÷ 75 mm długości 1 947 m wraz z przyłączami i przydomowymi pompowniami ścieków – 41 kpl. w Jaworznie Bankowym
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ścieki z poszczególnych gospodarstw domowych dopływać będą grawitacyjnie do przydomowych pompowni zlokalizowanych na każdej posesji. Pompownie przydomowe dopływające ścieki przetłaczać będą do rurociągów zbiorczych i dalej rurociągiem tranzytowym do istn. oczyszczalni ścieków w Rudnikach. Dla budynków jednorodzinnych projektuje się zamontować pompownie przydomowe z tworzywa sztucznego (PE) o średnicy Φ 800 mm. W komorze pompowni o głębokości 2,5 m zamontowana będzie jedna pompa wyporowa z rozdrabniarką o wyd. Q = 0,7 l/s i mocy 1,1 kW. Szafkę sterowniczą pompowni przydomowej wyposażyć dodatkowo w: - zabezpieczenie pompy przed dłuższą pracą przez zawór bezpieczeństwa - wyłącznik czasowy, - opcję pracy synchronicznej - poprzez zabudowę układu sterującego opartego o zegar z odbiornikiem sygnału wzorca atomowego DCF dla 10 kpl. pompowni pracujących na rurociągu Ø75 PE. Rurociągi tłoczne ścieków wykonać z rur PE100RC, SDR 17, PN 1,0 MPa,  4075 mm (rury do przewiertów horyzontalnych). Połączenia rurociągów za pomocą kształtek elektrooporowych PE100, PN10 lub za pomocą zgrzewów doczołowych przy wykonywaniu przewiertów sterowanych. Na rurociągu zbiorczym zamontować zasuwę odcinającą Dn65. W najwyższym punkcie sieci na rurociągu Ø75PE zabudować studzienkę odpowietrzającą Ø1200 bet. z odpowietrznikiem Dn50 i zasuwami odcinającymi. Połączenia kołnierzowe powinny być wykonane przy użyciu śrub nierdzewnych. Rurociągi tłoczne ścieków układać na głębokości 1,4÷2,0 m p.p.t. Głębokość posadowienia rurociągów na poszczególnych odcinkach uzależniona jest od faktycznego posadowienia istn. uzbrojenia podziemnego. Rurociągi tłoczne ścieków w całości układać bezwykopowo metodą sterowanego przewiertu horyzontalnego. Przewiert sterowany dla danej średnicy rurociągu wykonywany będzie odcinkami o długości do 200 mb. Po ułożeniu metodą przewiertu sterowanego odcinka rurociągu, wykonywane będą odkrywki w miejscach planowanego montażu kształtek (odgałęzień siodłowych dla przyłączy, zasuw itp.). Przejścia poprzeczne pod drogą krajową wykonane zostaną metodą horyzontalnego przewiertu sterowanego w rurach osłonowych. Zakres robót podstawowych: Wyszczególnienie Jedn. Ilość Sieć kanalizacyjna ciśnieniowa , w tym : m 1 947 - rurociągi ciśnieniowe PE  75 mm – układane metodą przewiertu sterowanego m 1 385 - rurociągi ciśnieniowe PE  63 mm – układane metodą przewiertu sterowanego m 480 - rurociągi ciśnieniowe PE  50 mm – układane metodą przewiertu sterowanego m 82 Studzienka rewizyjna bet.  1200 mm z odpowietrznikiem Dn50 i 2 zasuwami nożowymi Dn 65 mm kpl. 1 Zasuwa kanaliz. żel. kołnierz. dn 65 mm z obudową i skrzynką uliczną kpl. 1 Przyłącza kanalizacyjne ciśnieniowe, w tym : szt. 41 - przyłącza kanaliz.ciśn. PE  40 mm – układane metodą przewiertu sterowanego m 775 - pompownie przydomowe ścieków zamontowane w podziemnej komorze z PE  800 mm wraz z zasilaniem energetycznym kpl. 41 Szczegółowy zakres robót oraz sposób ich wykonania określony jest w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanymi dla potrzeb niniejszego zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231300-8, 45310000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 30.09.2021
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena ofertowa60,00
Okres gwarancji20,00
Doświadczenie osoby20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: