Ogłoszenie nr 513958-N-2020 z dnia 18.02.2020 r.

Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o.: przeprowadzenie kursów i zajęć dla uczestników projektu „BĄDŹ ZAWODOWCEM. Rozwijamy kształcenie zawodowe w Ostrowcu Świętokrzyskim” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
BĄDŹ ZAWODOWCEM. Rozwijamy kształcenie zawodowe w Ostrowcu Świętokrzyskim współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 29119807700000, ul. ul. Sandomierska  26A , 27-400  Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 249 50 01; 248 03 70, e-mail kargulewicz_mrozinska@arl.ostrowiec.pl, faks 41 248 03 71.
Adres strony internetowej (URL): www.arl.ostrowiec.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.arl.ostrowiec.pl/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.arl.ostrowiec.pl/zamowienia-publiczne/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:

Adres:
Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Sandomierska 26 A

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: przeprowadzenie kursów i zajęć dla uczestników projektu „BĄDŹ ZAWODOWCEM. Rozwijamy kształcenie zawodowe w Ostrowcu Świętokrzyskim” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Numer referencyjny: ARL/PZP/PN/SZKOL/2020/2
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego jest przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu „BĄDŹ ZAWODOWCEM. Rozwijamy kształcenie zawodowe w Ostrowcu Świętokrzyskim” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie RPSW.08.05.00 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie RPSW.08.05.01 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe) zgodnie z postanowieniami określonymi poniżej: 1) CZĘŚĆ 1 „KURS CUKIERNIK” – ZAJĘCIA TEORETYCZNE Cel: przygotowanie uczestników (uczniów) pod kątem teoretycznym do uzyskania kwalifikacji w zawodzie Cukiernik, zakończony egz. czeladniczym, po pozytywnym zdaniu egz. Uczestnicy otrzymują kwalifikacje w zawodzie cukiernik (świadectwo czeladnicze). Szczegółowy opis  Liczba godzin: nie mniej niż :80 h teorii;  Termin realizacji: luty – grudzień 2020 r., w terminach ustalonych z Zamawiającym,  Liczba osób: 10  Miejsce realizacji: Ostrowiec Świętokrzyski, zajęcia realizowane poza godzinami lekcyjnymi z uwzględnieniem, że uczestnikami kursu będą uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.  Wymagane zagadnienia do omówienia z uczestnikami:  Program szkolenia: • Wyposażenie stanowiska pracy, organizacja stanowiska pracy; terminologia stosowana w cukiernictwie: •narzędzia, maszyny i urządzenia wykorzystywane w pracy • Podstawowe zagadnienia z zakresu bhp, ppoż. oraz pierwszej pomocy • Wymogi systemu HACCP w gastronomii, • Procesy technologiczne stosowane w produkcji żywności: •prawidłowa obróbka wstępna i termiczna produktów spożywczych dla zachowania ich walorów smakowych i bezpiecznego przechowywania, •zasady racjonalnego doboru surowców i ich maksymalnego wykorzystania w kuchni, •techniki rozpoznawania przydatności surowców do produkcji • Surowce i materiały pomocnicze stosowane w cukiernictwie - sposoby doboru surowców do poszczególnych wyrobów 2) CZĘŚĆ 2 „KURS CUKIERNIK” – ZAJĘCIA PRAKTYCZNE Cel: przygotowanie uczestników (uczniów) pod kątem praktycznym do uzyskania kwalifikacji w zawodzie Cukiernik, zakończony egz. czeladniczym, po pozytywnym zdaniu egz. Uczestnicy otrzymują kwalifikacje w zawodzie cukiernik (świadectwo czeladnicze).  Liczba godzin: nie mniej niż :100 h praktyki  Termin realizacji: luty – grudzień 2020 r., w terminach ustalonych z Zamawiającym,  Liczba osób: 10  Miejsce realizacji: Ostrowiec Świętokrzyski, zajęcia realizowane poza godzinami lekcyjnymi  z uwzględnieniem, że uczestnikami kursu będą uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.  Część praktyczna- warsztaty cukiernicze, sporządzanie różnych rodzajów ciast i wyrobów cukierniczych czyli: praktyczne zastosowanie procesów technologicznych w cukiernictwie  Program szkolenia: • Kruche ciasta: •podstawowe i słone, •ciasto półkruche, •kruche ciasteczka, •do spodów, serników lub szarlotek lub babeczek lub lekkich tart • Ciasta ucierane • Ciasta biszkoptowe: •biszkopty jako podstawy do innych ciast, ciastka korpusowe; •wykorzystanie ciasta biszkoptowego do produkcji różnych wyrobów: m.in. rolady, krajanki tortowe • Kremy lub pianki, musy, mleczka oraz panna cotta: •sekrety udanych kremów • Serniki: •sernik tradycyjny, •sernik na zimno • Przygotowanie i podstawy pracy z karmelem • Flan lub crème brûlée • Podstawy pracy z czekoladą: •tajniki i techniki pracy z czekoladą, •polewy i ozdoby czekoladowe • Torty na bazie ciast biszkoptowych + dekoracja • Cupcake lub muffiny + dekoracja • Pierniki lub pierniczki i keksy • Cake popsy lub bajaderki, nugaty • Podstawy Dekorowania: •wykorzystanie barwników, masy marcepanowej, lukrów plastycznych i innych, •dekorowanie, m.in. kremami, czekoladą, lukrem plastycznym, •informacje o różnych rodzajach mas plastycznych, •użycie barwników spożywczych z lukrem i masą cukrową, •użycie dekoracji i tworzenie tortów piętrowych • Beza i makaroniki + dodatki • Faworki i pączki • Ciasta drożdżowe, makowce, strudle • Najnowsze trendy w wyrobach cukierniczych: •ekspozycja i aranżacja • Zarządzanie lokalem gastronomicznym Ze względu na to, iż uczestnikami kursu są osoby niepełnosprawne, prowadzący zobowiązany jest posiadać kwalifikacje w zakresie oligofrenopedagogiki. Zamawiający ponosi koszty: ubezpieczenia NNW uczestników, poczęstunku (obiad), podręczników, egzamin czeladniczy, odzież roboczą, materiały do zajęć praktycznych i materiały dydaktyczne. Harmonogram zajęć powinien obejmować 30 dni zajęć. Uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia, wydany przez Zamawiającego oraz świadectwo czeladnicze w zawodzie cukiernik. 3) CZĘŚĆ 3 "Kurs grafiki komputerowej II i III stopnia" Celem kursu jest zdobycie przez uczestników (uczniów) zaawansowanej wiedzy i umiejętności w zakresie technik transformacji obiektów, zdjęć i rysunków. • Liczba godzin zajęć: 60 h • Liczba osób: 15 osób • Termin realizacji: III – VI 2020 r., w terminach ustalonych z Zamawiającym, • Miejsce realizacji: ZS nr 2 – os. Słoneczne 45, 27-400 Ostrowiec Św. I. Kurs grafika komputerowa II stopień • Liczba godzin: 30 • Wymagane zagadnienia do omówienia z uczestnikami: CorelDraw  1. Zaawansowane techniki transformacji obiektów  Elementy wspomagające pracę (siatki, prowadnice, linijki)  Konfiguracja programu  Drukowanie Photoshop  Złożone techniki edycji zdjęć cyfrowych  Malarstwo cyfrowe  Wykorzystanie ścieżek  Zaawansowane techniki pracy z warstwami  Inne techniki obróbki zdjęć Illustrator  Podstawowe techniki rysownicze  tworzenie figur geometrycznych  typy i zastosowanie pędzli  zastosowanie poleceń do pracy na ścieżkach  techniki rysunku wykorzystujące obiekty pełne (narzędzie do zniekształceń, siatka gradientu)  Efekty specjalne  Malowanie w Illustratorze  Rysowanie piórkiem i ołówkiem  Praca z tekstem  Tworzenie: reklamy, wizytówki, broszury II. Grafika komputerowa III stopień • Wymagane zagadnienia do omówienia z uczestnikami: Photoshop  Narzędzia od grafiki wektorowej: wypełnianie kolorem, zmiana wyglądu konturu, przekształcanie obiektów  Wykorzystanie masek: korekcja przy użyciu maski, tworzenie maski gradientowej  Przygotowanie zdjęć do publikacji: zmiana parametrów zdjęcia (rozdzielczość, wielkość), zmiana modelu koloru  Modele kolorów. Ustawienia użytkownika: modele RGB, CMYK oraz HSB, duotony, praca ze starymi zdjęciami, dobieranie kolorów, wykorzystaniem kanałów, bichromia, stosowanie modelu Lab  Skanowanie obiektów graficznych: działanie i parametry skanerów, techniki skanowania, wskazówki do skanowania Illustrator  Wstawianie i techniki pracy z tekstem: otaczanie grafiki tekstem, łączenie grafiki z tekstem, odstępy między obiektami  Warstwy: wstawianie warstw, wykorzystanie warstw  Redakcja techniczna: dobór marginesów, zasady składu tekstów  Poligrafia: zmiana parametrów zdjęć przeznaczonych do druku, przygotowanie publikacji do druku, ustawianie znaczników drukarskich, przygotowanie prac wieloużytkowych  Przygotowanie reklamy Uczestnicy szkolenia przystąpią do egzaminu kompetencji przeprowadzonego przez prowadzącego. Po zdanym egzaminie uzyskają certyfikat kompetencji wydany przez Zamawiającego. Zamawiający zapewnia komputery z oprogramowaniem niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia (np. Photoshop, CorelDraw, itp.) oraz tablety graficzne, drukarki. Zamawiający ponosi koszty ubezpieczenia NNW uczestników, poczęstunku (obiad), pendrive’ów. Harmonogram zajęć powinien obejmować 6 dni zajęć z uwzględnieniem, że uczestnikami kursu są uczniowie szkoły.

II.5) Główny kod CPV: 80000000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
80530000-8
80531000-5
80510000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 31.12.2020

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek szczegółowy w zakresie posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:  dysponuje co najmniej jedną osobą (trenerem/instruktorem) skierowanym do realizacji przedmiotowego zamówienia i odpowiedzialną za prowadzenie zajęć/kursu, z wykształceniem wyższym lub zawodowym adekwatnym do tematyki czynności wykonywanych w ramach kursu/zajęć lub certyfikatem/zaświadczeniem umożliwiającym przeprowadzenie danych czynności w ramach kursu/zajęć, oraz z doświadczeniem zawodowym tj. przeprowadzeniem co najmniej jednego kursu/ zajęć z zakresu odpowiadającego czynnościom wykonywanym w ramach kursu/zajęć. Trenerzy/instruktorzy powinni posiadać wykształcenie wyższe lub zawodowe adekwatne do tematyki kursu/zajęć lub certyfikaty/zaświadczenia umożliwiające przeprowadzenie danego kursu/zajęć, w przypadku zadania 1 I 2 wymagane jest posiadanie wykształcenia z zakresu oligofrenopedagogiki.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1. Podpisany projekt umowy- załącznik Nr 4 do SIWZ. 2. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- załącznik Nr 6 do SIWZ. 3. Dokument z, którego wynika prawo do podpisania oferty lub innych dokumentów składanych z ofertą…, chyba ze Zamawiający może je uzyskać‡ w szczególności za pomocą… bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych a Wykonawca wskaże‚ ten fakt w składanej ofercie. 4. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką… zamierza przeznaczyc‡ na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy ‚złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu ›oświadczenie o przynależności lub braku › przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić‡ dowody, że powiązania z innym Wykonawcą… nie prowadzą… do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena brutto60,00
doświadczenie trenera/instruktora40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Strony dopuszczają możliwość dokonywania zmian postanowień umowy, w przypadku; 1) zmiany wytycznych w ramach Projektu, o którym mowa w §1 w zakresie mającym wpływ na realizację umowy; 2) nastąpi zmiana kadry realizującej kurs w wyniku nieprzewidywalnych zdarzeń losowych (np. choroba, śmierć, rozwiązanie stosunku pracy), których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, pod warunkiem, że nowo wskazany wykładowca będzie posiadał wykształcenie i doświadczenie w zakresie ilości przeprowadzonych szkoleń z tematu objętego zamówieniem, 3) nastąpi zmiana terminu realizacji usługi spowodowana zmianą kadry realizującej kurs (zgodnie z literą pkt 2) lub ustaleniem terminu egzaminu przez przedstawicieli instytucji zewnętrznych lub koniecznością dostosowania terminu szkolenia do harmonogramu wsparcia wielomodułowego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 26.02.2020, godzina: 08:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Lokalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Św. tel. 41 248 03 70 • osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych Agencji Rozwoju Lokalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wyznaczony pracownik, kontakt: adres 41 248 03 70 ; • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu/szkolenia dla uczestników projektu „BĄDŹ ZAWODOWCEM. Rozwijamy kształcenie zawodowe w Ostrowcu Świętokrzyskim” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie RPSW.08.05.00 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie RPSW.08.05.01 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe) • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, do czasu rozliczenia projektu „BĄDŹ ZAWODOWCEM. Rozwijamy kształcenie zawodowe w Ostrowcu Świętokrzyskim” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie RPSW.08.05.00 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie RPSW.08.05.01 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe); • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; • posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; • nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: CZĘŚĆ 1 „KURS CUKIERNIK” – ZAJĘCIA TEORETYCZNE
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Cel: przygotowanie uczestników (uczniów) pod kątem teoretycznym do uzyskania kwalifikacji w zawodzie Cukiernik, zakończony egz. czeladniczym, po pozytywnym zdaniu egz. Uczestnicy otrzymują kwalifikacje w zawodzie cukiernik (świadectwo czeladnicze). Szczegółowy opis  Liczba godzin: nie mniej niż :80 h teorii;  Termin realizacji: luty – grudzień 2020 r., w terminach ustalonych z Zamawiającym,  Liczba osób: 10  Miejsce realizacji: Ostrowiec Świętokrzyski, zajęcia realizowane poza godzinami lekcyjnymi z uwzględnieniem, że uczestnikami kursu będą uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.  Wymagane zagadnienia do omówienia z uczestnikami:  Program szkolenia: • Wyposażenie stanowiska pracy, organizacja stanowiska pracy; terminologia stosowana w cukiernictwie: •narzędzia, maszyny i urządzenia wykorzystywane w pracy • Podstawowe zagadnienia z zakresu bhp, ppoż. oraz pierwszej pomocy • Wymogi systemu HACCP w gastronomii, • Procesy technologiczne stosowane w produkcji żywności: •prawidłowa obróbka wstępna i termiczna produktów spożywczych dla zachowania ich walorów smakowych i bezpiecznego przechowywania, •zasady racjonalnego doboru surowców i ich maksymalnego wykorzystania w kuchni, •techniki rozpoznawania przydatności surowców do produkcji • Surowce i materiały pomocnicze stosowane w cukiernictwie - sposoby doboru surowców do poszczególnych wyrobów
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-0, 80510000-2, 80530000-8, 80531000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 31.12.2020
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto60,00
doświadczenie trenera/instruktora40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: „KURS CUKIERNIK” – ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Cel: przygotowanie uczestników (uczniów) pod kątem praktycznym do uzyskania kwalifikacji w zawodzie Cukiernik, zakończony egz. czeladniczym, po pozytywnym zdaniu egz. Uczestnicy otrzymują kwalifikacje w zawodzie cukiernik (świadectwo czeladnicze).  Liczba godzin: nie mniej niż :100 h praktyki  Termin realizacji: luty – grudzień 2020 r., w terminach ustalonych z Zamawiającym,  Liczba osób: 10  Miejsce realizacji: Ostrowiec Świętokrzyski, zajęcia realizowane poza godzinami lekcyjnymi  z uwzględnieniem, że uczestnikami kursu będą uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.  Część praktyczna- warsztaty cukiernicze, sporządzanie różnych rodzajów ciast i wyrobów cukierniczych czyli: praktyczne zastosowanie procesów technologicznych w cukiernictwie  Program szkolenia: • Kruche ciasta: •podstawowe i słone, •ciasto półkruche, •kruche ciasteczka, •do spodów, serników lub szarlotek lub babeczek lub lekkich tart • Ciasta ucierane • Ciasta biszkoptowe: •biszkopty jako podstawy do innych ciast, ciastka korpusowe; •wykorzystanie ciasta biszkoptowego do produkcji różnych wyrobów: m.in. rolady, krajanki tortowe • Kremy lub pianki, musy, mleczka oraz panna cotta: •sekrety udanych kremów • Serniki: •sernik tradycyjny, •sernik na zimno • Przygotowanie i podstawy pracy z karmelem • Flan lub crème brûlée • Podstawy pracy z czekoladą: •tajniki i techniki pracy z czekoladą, •polewy i ozdoby czekoladowe • Torty na bazie ciast biszkoptowych + dekoracja • Cupcake lub muffiny + dekoracja • Pierniki lub pierniczki i keksy • Cake popsy lub bajaderki, nugaty • Podstawy Dekorowania: •wykorzystanie barwników, masy marcepanowej, lukrów plastycznych i innych, •dekorowanie, m.in. kremami, czekoladą, lukrem plastycznym, •informacje o różnych rodzajach mas plastycznych, •użycie barwników spożywczych z lukrem i masą cukrową, •użycie dekoracji i tworzenie tortów piętrowych • Beza i makaroniki + dodatki • Faworki i pączki • Ciasta drożdżowe, makowce, strudle • Najnowsze trendy w wyrobach cukierniczych: •ekspozycja i aranżacja • Zarządzanie lokalem gastronomicznym Ze względu na to, iż uczestnikami kursu są osoby niepełnosprawne, prowadzący zobowiązany jest posiadać kwalifikacje w zakresie oligofrenopedagogiki. Zamawiający ponosi koszty: ubezpieczenia NNW uczestników, poczęstunku (obiad), podręczników, egzamin czeladniczy, odzież roboczą, materiały do zajęć praktycznych i materiały dydaktyczne. Harmonogram zajęć powinien obejmować 30 dni zajęć. Uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia, wydany przez Zamawiającego oraz świadectwo czeladnicze w zawodzie cukiernik.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80510000-2, 80530000-8, 80531000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 31.12.2020
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
CENA BRUTTO60,00
DOŚWIADCZENIE TRENERA/INSTRUKTORA40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: "Kurs grafiki komputerowej II i III stopnia"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Celem kursu jest zdobycie przez uczestników (uczniów) zaawansowanej wiedzy i umiejętności w zakresie technik transformacji obiektów, zdjęć i rysunków. • Liczba godzin zajęć: 60 h • Liczba osób: 15 osób • Termin realizacji: III – VI 2020 r., w terminach ustalonych z Zamawiającym, • Miejsce realizacji: ZS nr 2 – os. Słoneczne 45, 27-400 Ostrowiec Św. I. Kurs grafika komputerowa II stopień • Liczba godzin: 30 • Wymagane zagadnienia do omówienia z uczestnikami: CorelDraw  1. Zaawansowane techniki transformacji obiektów  Elementy wspomagające pracę (siatki, prowadnice, linijki)  Konfiguracja programu  Drukowanie Photoshop  Złożone techniki edycji zdjęć cyfrowych  Malarstwo cyfrowe  Wykorzystanie ścieżek  Zaawansowane techniki pracy z warstwami  Inne techniki obróbki zdjęć Illustrator  Podstawowe techniki rysownicze  tworzenie figur geometrycznych  typy i zastosowanie pędzli  zastosowanie poleceń do pracy na ścieżkach  techniki rysunku wykorzystujące obiekty pełne (narzędzie do zniekształceń, siatka gradientu)  Efekty specjalne  Malowanie w Illustratorze  Rysowanie piórkiem i ołówkiem  Praca z tekstem  Tworzenie: reklamy, wizytówki, broszury II. Grafika komputerowa III stopień • Wymagane zagadnienia do omówienia z uczestnikami: Photoshop  Narzędzia od grafiki wektorowej: wypełnianie kolorem, zmiana wyglądu konturu, przekształcanie obiektów  Wykorzystanie masek: korekcja przy użyciu maski, tworzenie maski gradientowej  Przygotowanie zdjęć do publikacji: zmiana parametrów zdjęcia (rozdzielczość, wielkość), zmiana modelu koloru  Modele kolorów. Ustawienia użytkownika: modele RGB, CMYK oraz HSB, duotony, praca ze starymi zdjęciami, dobieranie kolorów, wykorzystaniem kanałów, bichromia, stosowanie modelu Lab  Skanowanie obiektów graficznych: działanie i parametry skanerów, techniki skanowania, wskazówki do skanowania Illustrator  Wstawianie i techniki pracy z tekstem: otaczanie grafiki tekstem, łączenie grafiki z tekstem, odstępy między obiektami  Warstwy: wstawianie warstw, wykorzystanie warstw  Redakcja techniczna: dobór marginesów, zasady składu tekstów  Poligrafia: zmiana parametrów zdjęć przeznaczonych do druku, przygotowanie publikacji do druku, ustawianie znaczników drukarskich, przygotowanie prac wieloużytkowych  Przygotowanie reklamy Uczestnicy szkolenia przystąpią do egzaminu kompetencji przeprowadzonego przez prowadzącego. Po zdanym egzaminie uzyskają certyfikat kompetencji wydany przez Zamawiającego. Zamawiający zapewnia komputery z oprogramowaniem niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia (np. Photoshop, CorelDraw, itp.) oraz tablety graficzne, drukarki. Zamawiający ponosi koszty ubezpieczenia NNW uczestników, poczęstunku (obiad), pendrive’ów. Harmonogram zajęć powinien obejmować 6 dni zajęć z uwzględnieniem, że uczestnikami kursu są uczniowie szkoły.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80510000-2, 80530000-8, 80531000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 30.06.2020
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
CENA BRUTTO60,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: