Ogłoszenie nr 570188-N-2020 z dnia 05.08.2020 r.

Gmina Pacyna: Dowóz uczniów do szkoły Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Pacynie i Przedszkola Samorzadowego w Pacynie z siedzibą w Skrzeszewach w roku szkolnym 2020/2021
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pacyna, krajowy numer identyfikacyjny 61101581000000, ul. ul. Wyzwolenia  7 , 09-541  Pacyna, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 0-24 285 80 80, e-mail gmina@pacyna.mazowsze.pl, faks 0-24 285 80 54.
Adres strony internetowej (URL): www.pacyna.mazowsze.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.pacyna.mazowsze.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.pacyna.mazowsze.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów do szkoły Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Pacynie i Przedszkola Samorzadowego w Pacynie z siedzibą w Skrzeszewach w roku szkolnym 2020/2021
Numer referencyjny: ZPPG.271.3.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia publicznego jest usługa polegająca na „Dowozie uczniów Szkoły Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Pacynie i Przedszkola Samorządowego w Pacynie z siedzibą w Skrzeszewach w roku szkolnym 2020/2021.: 2. Zamówienie zostało podzielone na II części jn.: a) Część I - do Szkoły Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Pacynie z miejscowości: 1) Przyjazdy uczniów do Szkoły Podstawowej w Pacynie do godz. 8.00 ok. godz. 7.05 Pacyna – Luszyn – Kamionka - Pacyna - ok. 11 km/jeden kurs (5 x w tygodniu – ok. 36 uczniów) ok. godz. 7.25 Pacyna – Janówek - Radycza – Wola Pacyńska – Anatolin – Podczachy – Remki – Podczachy – Kamionka - Pacyna ok. 15 km/jeden kurs (5 x w tygodniu – ok. 44 uczniów) Ogółem na w/w trasach ok. 80 osób. 2)Powrót uczniów ze Szkoły Podstawowej w Pacynie po zakończonych zajęciach: Pacyna – Luszyn - Remki –– Podczachy – Anatolin – Janówek – Pacyna – ok. 17 km/jeden kurs godz. 12.45 – 5 x w tygodniu Pacyna – Robertów - Luszyn - Remki –– Podczachy – Anatolin – Janówek – Pacyna – ok. 20 km/jeden kurs godz. 13.30 – 5 x w tygodniu ,Pacyna – Luszyn - Remki –– Podczachy – Anatolin – Janówek – Pacyna – ok. 17 km /jeden kurs, godz. 14.25 – 5 x w tygodniu , godz. 15.10 – tyle razy w tygodniu ile będzie wynikać z planu lekcji , Pacyna – Radycza – Wola Pacyńska – ok. 12 km dziennie/ jeden kurs, godz. 12.45 – 5 x w tygodniu , godz. 14.25 – 5 x w tygodniu , godz. 15.15 – tyle razy w tygodniu ile będzie wynikać z planu lekcji 2) Powyższe trasy obsługują dwa autobusy. Zamawiający informuje, iż podane wielkości w kilometrach są wielkościami szacunkowymi. Rozliczanie będzie następowało z faktycznego przejazdu w kilometrach oraz wynikało z potrzeb doboru autobusu do ilości dzieci. b) Część II – do Przedszkola Samorządowego w Pacynie z siedzibą w Skrzeszewach z miejscowości: 1) Przyjazd dzieci do Przedszkola w Skrzeszewach do godz. 8.00 ok. godz. 7.10 Pacyna – Janówek - Radycza – Wola Pacyńska - Anatolin – Podczachy – Remki - Kamionka - Pacyna - Sejkowice - Kąty – Przylaski – Czarnów - Skrzeszewy – ok. 25 km/jeden kurs (5 x w tygodniu - ok. 15 dzieci) 2) Powrót dzieci z Przedszkola w Skrzeszewach po zakończonych zajęciach: godz. 13.00 Skrzeszewy – Czarnów- Katy - Przylaski - Sejkowice – Pacyna -Kamionka - Podczachy -Remki – Anatolin – Wola Pacyńska -Radycza - Janówek – Pacyna – ok 25 km/jeden kurs (4 x w tygodniu - ok. 15 dzieci) , godz. 14.00 Skrzeszewy – Czarnów- Katy- Przylaski - Sejkowice - Pacyna -Kamionka -Podczachy -Remki – Anatolin -Radycza -Wola Pacyńska- Janówek - Pacyna - ok 25 km/jeden kurs ( 1 raz w tygodniu - ok. 15 dzieci) 3) Powyższe trasy obsługuje jeden autobus. Zamawiający informuje, iż podane wielkości w kilometrach są wielkościami szacunkowymi. Rozliczanie zaświadczone przez Wykonawcę usługi zgodnie z niniejszą umową będzie następowało z faktycznego przejazdu w kilometrach oraz wynikało z potrzeb doboru autobusu do ilości dzieci. Zaleca się, aby oferent zapoznał się z trasami przewozu uczniów przed przystąpieniem do przetargu. Oferent powinien zabezpieczyć bezpieczne i punktualne przewozy uczniów do szkoły i przedszkola. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany tras i godzin w przypadku wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych w organizacji roku szkolnego (np. objęcie przewozem ucznia, który nie korzystał z przewozu lub korzystał dotychczas z przewozu na innej trasie, lub który zaprzestał korzystania z przewozu, skrócenie lekcji, odwołanie zajęć w szkole, ustalenie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych). Wykonawca powinien dostosować się do zaistniałej sytuacji, o której zostanie zawiadomiony przez Zamawiającego drogą elektroniczną na adres wykonawcy wskazany w ofercie. Przewozy powinny się odbywać autobusami/busami sprawnymi technicznie, zapewniającymi odpowiedni komfort i bezpieczeństwo podróży oraz odpowiednio oznaczonymi. Środki transportu do realizacji przedmiotu zamówienia muszą spełniać warunki określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110 ze zm.) i innych przepisach związanych z przewozem osób – ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 ze zm.) oraz w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 2022 ze zm.). UWAGA! W związku z powyższym rozliczenie za zwiększenie lub zmniejszenie ilości km na trasie odbędzie się na podstawie zestawienia ilościowego przejechanych km razy ustalona w umowie stawka za 1 km trasy. Powyższe nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian do umowy. Zamawiający wymaga świadczenia usług stanowiących przedmiot zamówienia autobusami spełniającymi warunki zawarte w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) i przepisach wykonawczych do wymienionej ustawy, a w szczególności wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 305 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania autobusem rezerwowym wymaganego typu, gwarantującym ciągłą obsługę linii. Przez okres obowiązywania umowy Wykonawca musi posiadać licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 z późn. zm.). Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki świadczenia usług został określony w załączniku nr 8 ) do SIWZ – wzór umowy.

II.5) Główny kod CPV: 60112000-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 01.09.2020   lub zakończenia: 25.06.2021

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 12140 z późn. zm.). Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia, licencja lub zezwolenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować środkami transportu spełniającymi wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.) oraz ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U z 2020 r. poz. 110) w następujących ilościach: 1) Spełnienie warunku dla ofert częściowych: nr 1, nr 2 nastąpi poprzez złożenie wykazu niezbędnego do wykonania zamówienia taboru komunikacyjnego w ilości 2 szt. autobusu z podaniem numeru rejestracyjnego, serii i numeru dowodu rejestracyjnego, ilości miejsc w autobusie, roku produkcji, daty ważności przeglądu technicznego autobusu oraz normę emisji spalin, którym dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca. Jeżeli w powyższym wykazie wykonawca wskazał środek transportu, którym będzie dysponował, należy dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnego do wykonania zamówienia środka transportu. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz taboru komunikacyjnego zwanym w SIWZ „Wykazem taboru” – wzór stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ). W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie dysponowanie wyżej wymienionymi środkami transportu mogą wykazać łącznie. 2. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami-kierowcami posiadającymi prawo jazdy kategorii D (dot. oferty częściowej nr 1 i 2), stosownie do wymagań określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 2140 ze zm.).W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz osób– wzór stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ). W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dysponowaniem wyżej wymienionymi osobami muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postepowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów musi przedłożyć w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy. Uwaga: W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentu , o którym mowa wyżej w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi , ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę dokumenty. Dokumenty podmiotów zagranicznych. a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ,zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 Rozdziału XVII SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju , w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości b) Dokument, o którym mowa wyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. c) Uwaga: Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów , o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do reprezentacji złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego , właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Postanowienia podpkt. b) w zakresie terminu wystawienia wyżej wymienionych dokumentów stosuje się odpowiednio. d) W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1). Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 ze zm.). Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 2). Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych, o których mowa w Rozdz. XVI ust. 3 pkt. 1, dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, przygotowany zgodnie z Wykazem taboru komunikacyjnego (zwanym w SIWZ „Wykazem taboru” – wzór stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ). 3). Wykaz osób, o których mowa w Rozdz. XVI ust. 3 pkt. 2 skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrole jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami, przygotowany zgodnie z wykazem (zwanym w SIWZ „Wykazem osób” – wzór stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ). Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów – Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie , będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów , w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Inne dokumenty niewymienione w Rozdziale XVIII. Poza oświadczeniami, o których mowa w Rozdziale XVIII pkt 1 , Wykonawca składając Ofertę musi dodatkowo do tej oferty załączyć: 1). Wypełniony druk „OFERTA” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2). Pełnomocnictwo do podpisania oferty.Uwaga: W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik , do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego ( Rozdział I SIWZ). 3). Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ – jeżeli dotyczy. 4). Zakres – część/części przedmiotu zamówienia, którego/ych wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm podwykonawców – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ. Uwaga: W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: „zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców”
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena90,00
parametry techniczne - rok produkcji autobusu10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania w zakresie:Dot. oferty 1 i 2 a) osób wskazanych w umowie, w sytuacji zaistnienia konieczności zmiany przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy odpowiedzialnych za realizację zobowiązań stron w okresie trwania umowy. b) kierowców skierowanych do realizacji zamówienia pod warunkiem spełnienia przez te osoby wymagań określonych w rozdz. XVI ust. 3 pkt. 2 SIWZ. Dot. Oferty 1 i 2,,2). Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia ilości km wskazanych w rozdziale XXXII – opis przedmiotu zamówienia, w okresie obowiązywania umowy w przypadku konieczności objęcia dowozem uczniów zamieszkujących poza zakresem trasy wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia. Dot. Oferty 1 i 2, 3) . Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia ilości km wskazanych w rozdziale XXXII – opis przedmiotu zamówienia, w okresie obowiązywania umowy w przypadku wygaśnięcia obowiązku dowozu ucznia do szkoły a także w przypadku braku potrzeby dowozu ucznia (np. z powodu nieobecności ucznia w szkole). Dot. oferty 1 i 2, 4) . Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości km wskazanych w rozdziale XXXII– opis przedmiotu zamówienia, w okresie obowiązywania umowy w przypadkach zmiany tras spowodowanych warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi przejazd ustalonymi trasami (np. śnieżyce, zawieje, ulewy), a także w przypadkach zmian w organizacji ruchu drogowym (np. objazdy, zamknięcie drogi). Dot. oferty 5). Zamawiający przewiduje możliwość zmiany tras i godzin w przypadku wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych w organizacji roku szkolnego (np. objęcie przewozem ucznia, który nie korzystał z przewozu lub korzystał dotychczas z przewozu na innej trasie, lub który zaprzestał korzystania z przewozu, skrócenie lekcji, odwołanie zajęć w szkole, ustalenie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych). Dot. oferty 1 i 26). Środków transportu – autobusów/busów za pomocą, których wykonawca świadczył będzie usługi, pod warunkiem spełnienia przez pojazdy wymagań określonych w Rozdz. XVI ust. 3 pkt. 1. Dot. oferty 1 i 2, 7.). Zmiany podwykonawcy wskazanego w ofercie lub rezygnacji z tego podwykonawcy
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 12.08.2020, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zamawiający informuje, że: 1. Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XVIII pkt 1 powinno być zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymienione oświadczenia muszą być złożone przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie; 2. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w Rozdziale XVIII pkt 2, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie. 3. W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów – Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ). Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (wzór stanowi załącznik nr 9 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia .W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z wykonawców. Złożenie oświadczenia wraz z ofertą dopuszczalne jest tylko w przypadku, gdy Wykonawca nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej. Jakakolwiek zmiana sytuacji Wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie Wykonawcy.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Pacynie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Przyjazdy uczniów do Szkoły Podstawowej w Pacynie do godz. 8.00 ,ok. godz. 7.05 Pacyna – Luszyn – Kamionka - Pacyna - ok. 11 km/jeden kurs (5 x w tygodniu – ok. 36 uczniów) ok. godz. 7.25 Pacyna – Janówek - Radycza – Wola Pacyńska – Anatolin – Podczachy – Remki – Podczachy – Kamionka - Pacyna ok. 15 km/jeden kurs (5 x w tygodniu – ok. 44 uczniów) Ogółem na w/w trasach ok. 80 osób. 2)Powrót uczniów ze Szkoły Podstawowej w Pacynie po zakończonych zajęciach: Pacyna – Luszyn - Remki –– Podczachy – Anatolin – Janówek – Pacyna – ok. 17 km/jeden kurs godz. 12.45 – 5 x w tygodniu , Pacyna – Robertów - Luszyn - Remki –– Podczachy – Anatolin – Janówek – Pacyna – ok. 20 km/jeden kurs godz. 13.30 – 5 x w tygodniu ,Pacyna – Luszyn - Remki –– Podczachy – Anatolin – Janówek – Pacyna – ok. 17 km /jeden kurs godz. 14.25 – 5 x w tygodniu ,godz. 15.10 – tyle razy w tygodniu ile będzie wynikać z planu lekcji , Pacyna – Radycza – Wola Pacyńska – ok. 12 km dziennie/ jeden kurs, godz. 12.45 – 5 x w tygodniu ,godz. 14.25 – 5 x w tygodniu godz. 15.15 – tyle razy w tygodniu ile będzie wynikać z planu lekcji 2) Powyższe trasy obsługują dwa autobusy Zamawiający informuje, iż podane wielkości w kilometrach są wielkościami szacunkowymi. Rozliczanie będzie następowało z faktycznego przejazdu w kilometrach oraz wynikało z potrzeb doboru autobusu do ilości dzieci.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60112000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 01.09.2020
data zakończenia: 25.06.2021
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena90,00
parametry techniczne - rok prod. autobusu10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Dowóz dzieci do Przedszkola Samorzadowego w pacynie z siedzibą w Skrzeszewach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część II – do Przedszkola Samorządowego w Pacynie z siedzibą w Skrzeszewach z miejscowości: 1) Przyjazd dzieci do Przedszkola w Skrzeszewach do godz. 8.00 , ok. godz. 7.10 Pacyna – Janówek - Radycza – Wola Pacyńska - Anatolin – Podczachy – Remki - Kamionka - Pacyna - Sejkowice - Kąty – Przylaski – Czarnów - Skrzeszewy – ok. 25 km/jeden kurs (5 x w tygodniu - ok. 15 dzieci) 2) Powrót dzieci z Przedszkola w Skrzeszewach po zakończonych zajęciach: godz. 13.00 Skrzeszewy – Czarnów- Katy - Przylaski - Sejkowice – Pacyna -Kamionka - Podczachy -Remki – Anatolin – Wola Pacyńska -Radycza - Janówek – Pacyna – ok 25 km/jeden kurs (4 x w tygodniu - ok. 15 dzieci) , godz. 14.00 Skrzeszewy – Czarnów- Katy- Przylaski - Sejkowice - Pacyna -Kamionka -Podczachy -Remki – Anatolin -Radycza -Wola Pacyńska- Janówek - Pacyna - ok 25 km/jeden kurs ( 1 raz w tygodniu - ok. 15 dzieci) 3) Powyższe trasy obsługuje jeden autobus Zamawiający informuje, iż podane wielkości w kilometrach są wielkościami szacunkowymi. Rozliczanie zaświadczone przez Wykonawcę usługi zgodnie z niniejszą umową będzie następowało z faktycznego przejazdu w kilometrach oraz wynikało z potrzeb doboru autobusu do ilości dzieci.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60112000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 01.09.2020
data zakończenia: 25.06.2021
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena90,00
parametry techniczne - rok produkcji autobusu 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: