Ogłoszenie nr 771140-N-2020 z dnia 23.12.2020 r.

Gmina Moszczenica: Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica – Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę w zakresie wykonania Inwentaryzacji sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na bazie oprogramowania GIS.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pod nazwą „Gospodarka wodno – ściekowa w Aglomeracji Moszczenica – Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę”
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Moszczenica, krajowy numer identyfikacyjny 59064794800000, ul. ul. Kosowska  1 , 97-310  Moszczenica, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 446 169 570, e-mail Tomasz.Mikulski@moszczenica.pl, faks 446 169 625.
Adres strony internetowej (URL): www.moszczenica.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://bip.moszczenica.eu/groups/details/1172/dostawy

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.moszczenica.eu/groups/details/1172/dostawy

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Gminy w Moszczenicy, ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica, Pok nr 1 - BOM

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica – Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę w zakresie wykonania Inwentaryzacji sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na bazie oprogramowania GIS.
Numer referencyjny: INW.271. 40 .2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica – Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę” w zakresie wykonania Inwentaryzacji sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na bazie dostarczonego i wdrożonego w ramach zadania oprogramowania GIS. 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 72268000-1 Usługi dostawy oprogramowania 80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego 72263000-6 Usługi wdrażania oprogramowania, 72265000-0 Usługi konfiguracji oprogramowania W zakres niniejszej części zamówienia wchodzą następujące zadania: 1) Zadanie 6 - Inwentaryzacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na bazie oprogramowania GIS w Aglomeracji Moszczenica a) Zad.6.1. Inwentaryzacja sieci wodociągowej na bazie oprogramowania GIS w Aglomeracji Moszczenica b) Zad.6.2. Inwentaryzacja sieci kanalizacji sanitarnej na bazie oprogramowania GIS w Aglomeracji Moszczenica Zadanie obejmuje projekt oraz wykonanie: zakup i montaż sprzętu, zakup i montaż oprogramowania, instalacja systemu, wprowadzania danych, kalibracja sieci, szkolenia. Zadanie obejmuje inwentaryzację istniejącej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej znajdującej się na obszarze Aglomeracji Moszczenica. Na istniejącą infrastrukturę Aglomeracji Moszczenica składają się: - systemy uzdatniania wody, - sieć wodociągowa, - oczyszczalnia ścieków, - sieć kanalizacyjna. Zakres wdrożenia obejmował będzie dwa systemy wodociągowe tj. system zasilany z ujęcia w Moszczenicy i system zasilany z ujęcia wody w Babach. Wdrożenie obejmuje: - przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej - przygotowanie dokumentacji pt. Projekt Techniczny Wdrożenia - dostawę sprzętu wymaganego do uruchomienia systemu, - dostawę oprogramowania, - dostawę bezterminowej licencji, umożliwiającej nieograniczone w czasie i nielimitowane z uwagi na wielkość bazy danych, legalne korzystanie Zamawiającego z oprogramowania i elementów od niego zależnych (baz danych, oprogramowanie serwerowe o ile jest niezbędne do realizacji zamówienia a Zamawiający nim nie dysponuje), - instalację oraz konfiguracje oprogramowania, - szkolenie pracowników Zamawiającego z obsługi systemu, - zapewnienie Zamawiającemu asysty technicznej w okresie gwarancji. Zakres instalacji systemu obejmuje: - instalację bazy danych - w tym zakresie Zamawiający dysponuje serwerem MS SQL Server (patrz zapisy PFU), - instalację i konfigurację oprogramowania na maszynach wirtualnych w środowisku MS Hyper V (w istniejącej infrastrukturze) przy udziale pracowników Zamawiającego, - wprowadzenie do bazy danych informacji o aktywach wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy (dane geoprzestrzenne wraz z opisem w postaci atrybutów), - wprowadzenie do systemu danych ogólnodostępnych dotyczących obszaru Aglomeracji Moszczenica, publikowanych przez ośrodki powiatowe, krajowe i inne, - wdrożenie aplikacji do zarządzania siecią (analiza, obsługa zdarzeń na sieci - awarie, zarządzanie naprawami, planowanie remontów, analizy sieciowe) bez określania liczby stanowisk (licencja nielimitowana), - wdrożenie natywnej aplikacji mobilnej lub aplikacji przeglądarkowej dla środowiska Android działającej w trybie online i offline dedykowanej do pracy w terenie bez określania liczby stanowisk (licencja nielimitowana), - wdrożenie aplikacji do modelowania - dostarczenie i instalacja sprzętu: urządzeń mobilnych – tabletów (2 szt.) oraz komputery stacjonarne (2 szt.) W ramach realizacji zadania wymagane jest dostarczenie systemu GIS wyposażonego w następujące moduły: 1) Mapa 2) Ewidencja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 3) Zdarzenia na sieci 4) Przeglądy hydrantów 5) Służebność przesyłu 6) Dyspozytornia 7) Aplikacja mobilna System zarówno pod względem programowym jak i sprzętowym powinien być tak wykonany by zapewnić bezpieczeństwo przesyłanych danych. Szczegółowy opisu przedmiotu zamówienia zawarty jest w PFU dot. przedmiotowego zadania. Uwagi ogólne dot. Zadania Nr 6: 1) Zamawiający dysponuje serwerem bazy danych MS SQL Server pracujące w trybie Always ON. Jeżeli dostarczone oprogramowanie będzie mogło korzystać z tego serwera bazy danych Wykonawca nie musi dostarczać żadnych dodatkowych licencji dot. serwera bazy danych. W przypadku konieczności wykorzystania innego serwera bazy danych Wykonawca ma obowiązek dostarczyć serwer bazy danych, który będzie możliwy do uruchomienia na maszynach wirtualnych Windows Server ze wszystkim niezbędnymi licencjami. Jednocześnie w okresie 5 lat od dostarczenia licencji oprogramowania Zamawiający nie może ponosić żadnych kosztów związanych z licencjonowaniem dostarczonego serwera bazy danych. Wykonawca w takim wypadku (inny serwer niż MS SQL) ma obowiązek dobrać sposób licencjonowania oraz liczbę procesorów i ilość pamięci RAM by dostarczone oprogramowanie działało w sposób płynny. Wykonawca ma obowiązek konfiguracji dostarczonego rozwiązania np. kopii bezpieczeństwa w taki sposób by możliwe było odzyskanie informacji z kopii bazy danych co najmniej na 1h wstecz od momentu wystąpienia awarii. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że dostarczone rozwiązanie nie funkcjonuje w sposób stabilny (Zamawiający dysponuje umową o współpracy z Politechniką Częstochowską i poprosi ten podmiot o wykonanie niezależnej analizy) Wykonawca będzie miał obowiązek na własny koszt zmodernizować dostarczone licencje tak by możliwe stało się skorzystanie z większej liczby procesorów oraz pamięci RAM. 2) Funkcjonalność umożliwiająca zmianę kolejności wyświetlania warstw przez użytkownika z poziomu listy warstw na mapie może być zrealizowana poprzez standardowe włączanie i wyłączanie warstw z widoku mapy a samo przesuwanie warstw w legendzie może się odbywać w aplikacji desktop. 3) Zamawiający przewiduje minimum 5 stanowisk desktop w przypadku dostarczenia przez Wykonawcę aplikacji desktopowej do edycji danych - edycji atrybutów opisowych oraz geometrii (dodawanie, usuwanie, modyfikowanie) obiektów sieci wod-kan. 4) W ramach realizowanego zadania opisane funkcjonalności muszą być zrealizowane formie aplikacji działającej zarówno na urządzeniach stacjonarnych jak i mobilnych. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zarówno w postaci dedykowanej aplikacji mobilnej jak i w postaci strony WWW. Dostarczone rozwiązanie musi spełniać wymagania standardu WCAG 2.0. 5) Dot. Opracowania bazy danych GIS - Ilości materiałów jakie należy uwzględnić w wycenie: - mapy zasadnicze w skali 1:1000 – około 80 szt. format A1 w wersji papierowej do zeskanowania wpasowania i digitalizacji w zakresie wszystkich sieci– mapy w układzie „1965 „ i „ 2000” – granice, ewidencja działek i budynków zostanie zaimportowana z systemu prowadzonego przez PODGiK w Piotrkowie Tryb. - ok. 15 dokumentacji z odebranych robót budowlanych po ok 2 segregatory z roboty i ok 150 stron w segregatorze. - w zakresie stworzenia historycznej bazy awarii należy przyjąć, że będą to 3 segregatory o ok. 150 kart każdy. - jako ilość dokumentacji z przeprowadzonej inwentaryzacji aktywów wodociągowych i kanalizacyjnych należy przyjąć 5 segregatorów po ok. 150 kart każdy - jako ilość wykazów materiałów, producentów rur i armatury należy przyjąć 2 segregatory po ok. 150 kart każdy - Zamawiający oczekuje opracowania przez Wykonawcę wektorowo-obiektowego modelu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Przedmiotowe zamówienia nie obejmuje Wektoryzacji działek. 6) Zamawiający w czasie kampanii pomiarowej na sieci wodociągowej będzie dysonował następującą ilością stałych punktów pomiaru przepływu: 7 pkt. plus 1 pkt na Ujęciu wody w Moszczenicy (SUW Moszczenica) oraz 3 pkt. plus 1 na Ujęciu wody w Babach (SUW Baby). 7) W okresie gwarancyjnym dot. systemu oraz poszczególnych urządzeń należy uwzględnić aktualizację oprogramowania w ciągu okresu gwarancyjnego, min. 5 lat. 8) Zam. wyraża zgodę na stosowanie urządzeń hydrantowych, które nie posiadają wbudowanego GPS ani pomiaru temp. ale miejsca pomiaru mają być określone i potwierdzone pomiarem geodezyjnym a temperatura może być mierzona innym urządzeniem. 9) Pomimo zapisu w PFU: „System GIS musi zostać zintegrowany z systemem bilingowym WODA32 w obszarze rozliczenia odbiorców”, Zamawiający informuje, iż przedmiot niniejszego zamówienia nie obejmuje integracji systemu GIS z systemem bilingowym WODA32. W związku z powyższym należy jednorazowo pozyskać dane o zużyciu z systemu bilingowego. Wykonawca zobowiązany jest wyeksportować dane samodzielnie. 10) Dostarczony w ramach zamówienia System GIS musi funkcjonować (musi zostać uruchomiony) na serwerach Zamawiającego. Zamawiający dysponuje obecnie dwoma serwerami we własnej serwerowni oraz jednym serwerem w serwerowni Gminy Ujazd firmy HP z serii HP Proliant 380 Gen 8 wyposażone odpowiednio: Serwer typ 1: dwa procesory Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 0 @ 2.90GHz, 8/8 cores; 16 threads, pamięć RAM 288 GB, Serwer typ 2: dwa procesory Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 0 @ 2.50GHz , 6/6 cores; 12 threads, pamięć RAM 128 GB Na serwerach uruchomiony jest system operacyjny Windows Server 2012 Data Center. Zamawiający dysponuje obecnie jeszcze jednym serwerem (przeznaczonym specjalnie na potrzeby niniejszego zadania), na którym w okresie nie dłuższym niż dwa miesiące zostanie uruchomiona wirtualizacją bazującą na MSHyper V i Windows Server 2019 DC. Server znajduje się w gminnej serwerowni mieszczącej się na terenie Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych (MTI) i jest własnością Zamawiającego. Wirtualizacja bazuje na oprogramowaniu Hyper V. Jednocześnie Zamawiający dla potrzeb przechowywania danych składuje je na serwerach bazy danych MS SQL Server pracujących w trybie Always ON. Jednocześnie Zamawiający posiada dwie macierze dyskowe HP P2000 G3 (jedna trzy półki z dyskami, druga macierz jedna półka z dyskami) z redundantnymi kontrolerami FC oraz ISCSI. Zasoby te można wykorzystać do backupu danych oraz składowania danych baz danych i maszyn wirtualnych 11) Wdrożony system musi umożliwiać eksport danych GIS z wdrożonego systemu do pliku minimum do formatu SHP. 12) Opis oprogramowania do modelowania powinien być zgodny z PFU oraz z opisem poniżej: Model komputerowy musi być wykonany w oparciu o system QGIS eksportujący strukturę sieci. Aplikacja do modelowania powinna spełniać co najmniej następujące wymagania: a)możliwość wprowadzania dowolnych zmian w grafie sieci przy pomocy interfejsu graficznego użytkownika, b)prezentację wyników symulacji w postaci kolorowych kartogramów, możliwość stosowania kodu kolorów, grubości linii i wielkości punktów (węzłów) w zależności od:średnic rurociągów (kolor i grubość linii),wielkości przepływów (kolor i grubość linii),prędkości przepływu wody (kolor i grubość linii),ciśnień w węzłach (kolor i wielkość punktu-węzła),rozbiorów węzłowych (kolor i wielkość punktu-węzła),strat liniowych ciśnienia (kolor i grubość linii),źródła zasilania (kolor i wielkość punktu-węzła),wysokości ciśnienia (kolor oraz wielkość punktu-węzła),wielkości minimalnych i maksymalnych dla ciśnienia, natężenia przepływu, wieku wody itp. w zadanym przedziale czasowym (np. jednej doby), c)prezentację wyników symulacji w postaci opisowej (etykiet) dla dowolnego elementu sieci (odcinek, węzeł, zbiornik, pompa, itp.) dla dowolnie wybranych parametrów łącznie, np. prędkość przepływu i natężenie przepływu, d)prezentację wyników symulacji w postaci tabelarycznej dla dowolnie wskazanych grup, elementów w formie tabel segregowanych z uwagi na dany parametr, np. wysokość ciśnienia, e)prezentację wyników symulacji w postaci wykresów 2D i 3D, f)generowanie dowolnych planów sytuacyjnych i profili przewodów, g)prezentację kierunków przepływu wody, h)lokowanie danych do przeprowadzonych symulacji na wskazanym serwerze w celu, umożliwienia wspólnego dostępu uprawnionych użytkowników, i)możliwość dokonywania zmian z automatyczną aktualizacją bazy danych, j)automatyczne obliczanie długości przewodów w układzie trójwymiarowym, k)eksport uzyskanych wyników lub pozostałych danych zamieszczonych w modelu do arkuszy kalkulacyjnych i baz danych celem dalszej obróbki, włączając w to definiowanie kolumn eksportu, l)możliwość identyfikacji stref zasilania z poszczególnych SUW, m)możliwość zadania zmiennego parametru wzorcowego dla węzła, n)Możliwość sprawdzenia poprawności grafu (topologii) sieci, o)animacja pracy sieci wodociągowej zgodnie z zadanym krokiem czasowym, p)animacja zmian w czasie (na wykresie) podstawowych wielkości wyliczanych przez aplikację, np. zmiana wysokości ciśnienia w czasie jednej doby dla wskazanego ciągu rur (przewodów wodociągowych), q)możliwość ustawienia parametrów pracy uzbrojenia sterującego hydrauliką, np. częściowo przymknięta zasuwa, reduktor (PRV) ze zmienną nastawą w czasie, r)możliwość dokonywania analiz porównawczych poszczególnych scenariuszy (wariantów pracy sieci wodociągowej) w formie graficznej i tabelarycznej, s)aplikacja musi umożliwiać odczytywanie różnych plików graficznych, jako geodezyjny cyfrowy podkład (wektorowe źródła danych -*.dxf, *.shp), jak również umożliwiać wczytanie odpowiednio skanowanych map zasadniczych, planów, ortofotomap w postaci rastrowej (pliki formatu *.bmp, *.jpg, *.tif (tiff), *.png, *.gif), Wynikowy model komputerowy systemu dystrybucji wody powinien umożliwić przede wszystkim:zarządzanie układem dystrybucji wody,podejmowanie właściwych decyzji dotyczących planowania modernizacji i rozwoju układu dystrybucji wody,właściwe działanie w sytuacjach awaryjnych,ustalanie zasięgu stref zasilania,dostęp do wszystkich ważnych dla systemu parametrów poprzez ich wizualizację graficzną i opisową,symulowanie normalnej i awaryjnej pracy systemu z uwzględnieniem prawidłowej i nie zawodnej dostawy wody odbiorcom przy zaistniałych różnych warunkach (m.in. w pracy awaryjnej, w czasie remontów sieci czy stacji strefowych, w czasie wyłączenia poszczególnych ujęć lub zmiany ich wydajności),modelownie wydzielonych układów dystrybucji wody w tym modelowanie pracy sieci wodociągowej i modelowanie jakościowe pracy sieci wodociągowej. W ramach realizacji zadania należy przyjąć, że: a)podstawowy model powinien być wykonany dla stanu istniejącego; b)do struktury sieci należy wprowadzić jako przewody projektowe (inne legendy) przewody uzgodnione na etapie projektu budowlano -wykonawczego oraz przewody projektowane; c)Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia przeprowadzi instruktaż stanowiskowy dla pracowników Zamawiającego; d)po zakończeniu szkoleń, Zamawiający będzie mógł samodzielnie użytkować, aktualizować, rekalibrować i rozbudowywać model w oparciu o przekazaną przez Wykonawcę wiedzę; e)Wykonawca dokona oceny wdrożonych i użytkowanych przez Zamawiającego systemów informatycznych pod kątem wykorzystania ich do rozbudowy, aktualizacji modelu; f)Wykonawca dokona podziału systemu wodociągowego na strefy dla potrzeb:monitoringu pracy sieci z uwzględnieniem bilansowania rozbiorów i strat w każdej ze stref,zarządzania ciśnieniem,zróżnicowania współczynników nierównomierności rozbiorów wody i udziału poszczególnych grup odbiorców. 13) W przypadku braku rzędnej terenu w dokumentacji źródłowej i na mapach PODGIK Wykonawca może uzupełnić rzędną terenu na podstawie numerycznego modelu terenu a gdy to będzie niemożliwe to będzie zobowiązany wykonać domiary geodezyjne. 14) Zamawiający informuje, iż wymóg współdziałania systemu GIS – warstwy kanalizacji sanitarnej oraz warstwy sieci wodociągowej z obecnie funkcjonującym i wdrożonym systemem informacji o terenie – Moszczenica e-mapa.net może zostać zrealizowany poprzez udostępnienie usługi WMS prezentującej dane warstw: kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej (tylko podgląd), podłączonej jako warstwy tematyczne e-mapa.net. 15) W czasie kampanii pomiarowej na sieci wodociągowej Wykonawca musi zainstalować dodatkowe punkty pomiarowe w charakterystycznych punktach terenu co winien określić specjalista z zakresu obliczania hydraulicznego sieci wodociągowych. 16) pod pojęciem asysty technicznej w okresie gwarancji należy rozmieć usługę wsparcia technicznego, które może być realizowana w siedzibie eksploatującego w zakresie 4 godz./miesiąc lub 12 godz./kwartał. 17) Zamawiający wymaga szkolenia personelu z zakresu budowy i edycji modelu sieci wodociągowej, tj. szkolenie w zakresie obsługi i wprowadzania danych, korekty istniejących danych, w zakresie symulacji awarii, obrazowania danych, wydruku zestawień, analizy otrzymanych wyników . Czas szkolenia ok 60 godz. na osobę. 18) Model hydrauliczny ma być opracowany tylko dla wodociągów. Kanalizacja jest jedynie modelem opracowanym w zakresie GIS gdzie sieci kanalizacyjne z węzłami są wektorami 19) kampania pomiarowa na sieci wodociągowej dot. pomiarów ciśnienia na hydrantach ma odbywać się jednocześnie w 20 punktach przez okres 1 tygodnia. 20) Zamawiający wymaga dostarczenia dożywotniej licencji obejmującej jednoczesny dostęp dla jednego użytkownika na oprogramowanie do modelowania sieci wodociągowej (kanalizacyjnej jeśli wymagany model) umożliwiającej dostęp do modelu dla dowolnej liczby użytkowników z dowolnego miejsca w sieci (licencja sieciowa/pływająca). 21) Zamawiający wymaga dostarczenia aplikacji do przeglądania wyników modelowania bez możliwości ingerencji w sam model (celem zabezpieczenia właściwego modelu) dla nieograniczonej liczby jednoczesnych użytkowników. Ingerencja tylko dla upoważnionej osoby tj. eksploatującego. 22) Model tworzony jest tylko dla sieci wodociągowej. Kalibracja ma być jednorazowa na dyn. stan sieci . W przypadku gdy nastąpią zmiany w sieci kalibracja winna być powtórzona i dokonywać tego będzie wykonawca modelu na zgłoszenie eksploatującego w czasie trwania gwarancji. Przed każdą kalibracją będzie powtarzana kampania pomiarowa jak w pierwszej wersji. Ilość dodatkowych kalibracji - jedna przed upływem gwarancji. 23) Wykonanie modelu hydraulicznego dotyczy sieci wodociągowej. Dla kanalizacji nie wykonujemy modelu hydraulicznego. 24) Integracja modelu hydraulicznego sieci wodociągowej z systemem monitoringu obiektów polegać będzie na zaczytywaniu danych w zakresie ciśnień i przepływów tj z ujęć i studni pomiarowych i każdorazowo porównywanie z modelem skalibrowanym oraz sygnalizowanie odchyleń od założeń podstawowych ( porównywanie średnio 1 raz na godzinę ) . 25) Współpraca z GIS tylko na poziomie wizualnego podglądu w zakresie kart materiałowych, dokumentacji technicznej i zdjęć obiektów wodociągowych czyli zaglądanie do GIS z poziomu modelu hydraulicznego ( kliknięcie z poziomu modelu hydraulicznego winno przenieść nas do GIS do katalogów materiał, dokumentacja powykonawcza czy zdjęcia ) i odwrotnie po kliknięci punktu na sieci winniśmy otrzymać dane z modelu hydraulicznego tj. ciśnienie , przepływ , prędkość przepływu i kierunek. 26) Zgodnie z zapisami Rozdz. III SIWZ w opisie dot. Zadania nr 6: Zamawiający dysponuje serwerem bazy danych MS SQL Server pracujące w trybie Always ON. Jeżeli dostarczone oprogramowanie będzie mogło korzystać z tego serwera bazy danych Wykonawca nie musi dostarczać żadnych dodatkowych licencji dot. serwera bazy danych. W przypadku konieczności wykorzystania innego serwera bazy danych Wykonawca ma obowiązek dostarczyć serwer bazy danych, który będzie możliwy do uruchomienia na maszynach wirtualnych Windows Server ze wszystkim niezbędnymi licencjami. Jednocześnie w okresie 5 lat od dostarczenia licencji oprogramowania Zamawiający nie może ponosić żadnych kosztów związanych z licencjonowaniem dostarczonego serwera bazy danych. Wykonawca w takim wypadku (inny serwer niż MS SQL) ma obowiązek dobrać sposób licencjonowania oraz liczbę procesorów i ilość pamięci RAM by dostarczone oprogramowanie działało w sposób płynny. Wykonawca ma obowiązek konfiguracji dostarczonego rozwiązania np. kopii bezpieczeństwa w taki sposób by możliwe było odzyskanie informacji z kopii bazy danych co najmniej na 1h wstecz od momentu wystąpienia awarii. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że dostarczone rozwiązanie nie funkcjonuje w sposób stabilny (Zamawiający dysponuje umową o współpracy z Politechniką Częstochowską i poprosi ten podmiot o wykonanie niezależnej analizy) Wykonawca będzie miał obowiązek na własny koszt zmodernizować dostarczone licencje tak by możliwe stało się skorzystanie z większej liczby procesorów oraz pamięci RAM. 27) Zgodnie z zapisami Rozdz. III SIWZ w opisie dot. Zadania nr 6 Zamawiający informuje, iż w ramach realizowanego zadania opisane funkcjonalności muszą być zrealizowane formie aplikacji działającej zarówno na urządzeniach stacjonarnych jak i mobilnych. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zarówno w postaci dedykowanej aplikacji mobilnej jak i w postaci strony WWW. Dostarczone rozwiązanie musi spełniać wymagania standardu WCAG 2.0. 28) Zamawiający oczekuje opracowania przez Wykonawcę wektorowo-obiektowego modelu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Przedmiotowe zamówienia nie obejmuje Wektoryzacji działek, a także pozostałej treści mapy w przypadku obszaru, w którym występuje mapa rastrowa. Wektoryzacja dotyczyć ma wyłączenie infrastruktury wod-kan zaś pozostałą treść mapy zgodnie z zasobem w PODGiK. 5. Ważne: 1. Ze względu na złożoność i specyfikę przedmiotu niniejszego zamówienia Zamawiający zaleca aby Wykonawcy przed złożeniem oferty przeprowadzili wizję lokalną. Wykonawcy zainteresowani wzięciem udziału w wizji lokalnej proszeni są o zgłoszenia drogą elektroniczną ze wskazaniem imienia i nazwiska na adres e-mail: ug@moszczenica.eu. 2. Opis zamieszczony w PFU dot. Zadania nr 6 w pkt.: „Szczegółowy Opis Zamówienia” ppkt. 3 – 5: „ 3. (Serwer typu rack wraz z szafą (liczba sztuk 1), 4. Szafa RACK (liczba sztuk: 1), 5. Zasilacz awaryjny UPS)” jest nieobowiązujący, ponieważ dostawa powyższych urządzeń jest realizowana w ramach zadania nr 16.2 w związku z czym urządzeń tych nie należy wyceniać w ramach niniejszego zamówienia. 3. Zamawiający zwraca uwagę, iż Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu (w terminie do 1 miesiąca od daty podpisania umowy) do zatwierdzenia koncepcji przyjętych rozwiązań oraz do uwzględnienia w niej uwag i sugestii Zamawiającego. 6. Szczegółowy zakres prac do wykonania zawierają, programy funkcjonalno-użytkowe stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zakresem i warunkami określonymi w niniejszej SIWZ, oraz w/w dokumentami. 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają programy funkcjonalno-użytkowe. 8. Jeżeli w dokumentacji użyto nazw znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, ich zastosowanie nie jest obowiązkowe, zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, a nazwy zostały podane jedynie w celach informacyjnych dla umożliwienia porównania równoważności. Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w PFU nie używając co do zasady nazw własnych. Jeżeli gdziekolwiek w powyższych dokumentach znalazły się nazwy własne, wynika to z technicznej niemożliwości opisania w inny sposób tych urządzeń, rozwiązań lub funkcji i związane jest koniecznością zapewnienia kompatybilności z rozwiązaniami wykorzystywanymi przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza w pełnym zakresie stosowanie wszelkich rozwiązań równoważnych (co należy rozumieć jako każdorazowe dodanie sformułowania „lub równoważne”); przy czym za kryterium równoważności przyjmuje się pełna kompatybilność całości systemu (wraz z częścią istniejącą). 9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Jednocześnie Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 7) Zamawiający informuje iż niniejsze zadanie jest współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

II.5) Główny kod CPV: 48000000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
72000000-5
72268000-1
80510000-2
72263000-6
72265000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 30.09.2022

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca: 1) Wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował: a) co najmniej jedno zamówienie polegające na - wykonaniu inwentaryzacji sieci wodociągowej lub sieci kanalizacji sanitarnej na bazie oprogramowania GIS lub - wykonaniu, wdrożeniu systemu informatycznego np. systemu informacji przestrzennej GIS wraz z modelem hydraulicznym sieci wodociągowej. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców powyższy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wykaże się całym wymaganym doświadczeniem we wskazanym wyżej zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy zamawiający będzie weryfikował Wykonawcę na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Wykonawca może złożyć ww. dokumenty, aktualne na dzień złożenia, na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni). Zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy Wykonawca nie ma obowiązku złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570). W takim przypadku Wykonawca w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni) powinien wskazać Zamawiającemu gdzie może uzyskać ww. dokument. 4) Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 1-3.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Jeżeli wykazy budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Formularz ofertowy – wg. Załącznika nr 1 do SIWZ; 2)Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia potencjału - w przypadku, gdy wykonawca powołuje się na potencjał podmiotu trzeciego w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu; 3) Dokumenty, z których wynika upoważnienie osób podpisujących ofertę do reprezentacji wykonawcy, w szczególności pełnomocnictwo (o ile w imieniu wykonawcy działa pełnomocnik), lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie, jeśli sposób reprezentacji nie wynika z KRS
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji25,00
Termin płatności faktury15,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy: 1) w zakresie wynagrodzenia brutto w przypadku zaistnienia następującej okoliczności - w przypadku zmiany stawki podatku VAT przez władzę ustawodawczą w trakcie trwania umowy i wynikającej z tego tytułu zmiany kwoty podatku VAT wskazanej w umowie, co nie powoduje zmiany wysokości wynagrodzenia netto; 2) w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku działania siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie – o okres odpowiadający okresowi działania siły wyższej, 3) w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku: a) gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie można ukończyć prac w czasie wskazanym na ich wykonanie, w tym w szczególności z uwagi na: - warunki atmosferyczne: - klęski żywiołowe, - zaistnienie siły wyższej, - ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii; b) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: - wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, - konieczność wprowadzenia zmian w wymaganiach Zamawiającego opisanych w Programie Funkcjonalno- Użytkowym, - uniemożliwienie dokonania prób końcowych tak, że opóźniają się one o więcej niż 14 dni z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, - opóźnienie w dostarczeniu przez Zamawiającego jakichkolwiek rysunków, instrukcji lub dokumentów Wykonawcy; c) zmiany będące następstwem zmian przepisów powszechnie obowiązujących oraz norm mających zastosowanie do przedmiotu zamówienia oraz działania organów administracji, w szczególności: - konieczność uzyskania wyroku sądowego, innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu umowy, - konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy, d) konieczność zrealizowania zakresu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa oraz okoliczności niezależne od stron Umowy. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej termin realizacji zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty. 4) gdy wystąpią także niżej określone okoliczności: a) pojawienie się potrzeby wykonania prac dodatkowych, niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy a koniecznych do prawidłowego wykonania niniejszej umowy w szczególności, bez których nie zostałyby osiągnięte zakładane parametry; b) istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie części przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Kontraktu. c) jeżeli wprowadzone zmiany będą korzystne dla Zamawiającego, w szczególności w sytuacji złożenia przez Wykonawcę propozycji, które przyśpieszą ukończenie prac, zmniejszając koszty, poprawią sprawność lub jakość prac lub w inny sposób dostarczą Zamawiającemu pożytku. d) zmiany terminu wykonania zamówienia lub terminów płatności będących następstwem zaistnienia siły wyższej, okoliczności, których nie można było przewidzieć przy podpisywaniu Umowy lub zmiany harmonogramu spływu środków finansujących zamówienie z instytucji finansujących, e) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, f) zmiany w przypadku rezygnacji z części zakresu zamówienia jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, g) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego, h) zmiana dot. zaoferowanego przez Wykonawcę urządzenia oraz terminu realizacji umowy w przypadku zakończenia produkcji określonych produktów lub wycofanie ich z produkcji lub z obrotu na terytorium RP, i) zmiana dot. zaoferowanego przez Wykonawcę urządzenia oraz terminu realizacji umowy w przypadku upadłości albo likwidacji producenta, dystrybutora lub gwaranta, j) zmiana dot. zaoferowanego przez Wykonawcę urządzenia oraz terminu realizacji umowy w przypadku istotnych problemów finansowych, ekonomicznych lub organizacyjnych producenta, dystrybutora lub gwaranta uzasadniających ryzyko, że jego produkty, świadczenia itp. mogą nie zostać należycie wykonane lub nie będą miały odpowiedniej jakości albo wsparcia w przyszłości, k) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania umowy, 5) zmiana sposobu finansowania, w szczególności: a) w sytuacji uzyskania przez Zamawiającego dodatkowych środków na realizację przedmiotu umowy, z którego wynika odmienny sposób finansowania b) możliwe zmiany w zakresie wysokości płatności częściowych w poszczególnych latach obowiązywania umowy w tym wartości procentowych z uwagi na zakres zrealizowanego zamówienia w wysokości odpowiadającej temu zakresowi.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 11.01.2021, godzina: 13:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH