Ogłoszenie nr 620465-N-2017 z dnia 2017-11-22 r.

Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa: Zatrudnienie instruktorów do PRZEPROWADZENIA WARSZTATÓW KORONKARSTWA, WOKALNYCH ORAZ WARSZTATÓW TANECZNYCH w ramach projektu pn. Bobowska Szkoła Tradycji „Szabasówka”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Bobowska Szkoła Tradycji „Szabasówka”
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa, krajowy numer identyfikacyjny 49000048600000, ul. ul. Grunwaldzka  18 , 38350   Bobowa, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 18 35 14 013, e-mail ck@bobowa.pl, faks 18 35 14 013.
Adres strony internetowej (URL): www.ck.bobowa.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.ck.bobowa.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zatrudnienie instruktorów do PRZEPROWADZENIA WARSZTATÓW KORONKARSTWA, WOKALNYCH ORAZ WARSZTATÓW TANECZNYCH w ramach projektu pn. Bobowska Szkoła Tradycji „Szabasówka”
Numer referencyjny: CKiPG.271.1.2017.RPO
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie instruktorów do zorganizowania i przeprowadzenia cyklu warsztatów, z podziałem na 8 części: 1. Warsztaty rękodzieła ludowego – koronkarstwo 2. Warsztaty taneczne instruktor I 3. Warsztaty taneczne instruktor II 4. Warsztaty taneczne akompaniator 5. Warsztaty taneczne choreograf 6. Warsztaty wokalne trener I 7. Warsztaty wokalne trener II 8. Warsztaty wokalne akompaniator w ramach projektu pn. Bobowska Szkołą Tradycji „Szabasówka”. Zamówienie będzie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego. 1. Wykonawca zobowiązany będzie do wskazania w ofercie stawki za godzinę zegarową prowadzenia zajęć. 2. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na 8 (osiem) części i dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące części zamówienia: 1) Część nr 1: instruktor do przeprowadzenia zajęć nauki koronkarstwa, tworzenia pięknych koronek, nauki historii, tradycji i kultury Bobowej związanej z koronkami. 2) Część nr 2: instruktor I do przeprowadzenia zajęć nauki tańca ludowego z Regionu Pogórza oraz przygotowanie programu artystycznego prezentowanego podczas Dożynek gminnych , Andrzejek oraz Jasełek. 3) Część nr 3: instruktor II do przeprowadzenia zajęć nauki tańca ludowego z Regionu Pogórza oraz przygotowanie programu artystycznego prezentowanego podczas Dożynek gminnych , Andrzejek oraz Jasełek. 4) Część nr 4: akompaniator do przeprowadzenia zajęć nauki tańca ludowego z Regionu Pogórza oraz przygotowanie programu artystycznego prezentowanego podczas Dożynek gminnych , Andrzejek oraz Jasełek. 5) Część nr 5: choreograf do przeprowadzenia zajęć nauki tańca ludowego z Regionu Pogórza oraz przygotowanie programu artystycznego prezentowanego podczas Dożynek gminnych , Andrzejek oraz Jasełek. 6) Część nr 6 trener I do przeprowadzenia zajęć wokalnych obejmujących naukę śpiewu tradycyjnego, a także przygotowania programu artystycznego prezentowanego podczas Dożynek gminnych , Andrzejek oraz Jasełek. 7) Część nr 7 trener II do przeprowadzenia zajęć wokalnych obejmujących naukę śpiewu tradycyjnego, a także przygotowania programu artystycznego prezentowanego podczas Dożynek gminnych , Andrzejek oraz Jasełek. 8) Część nr 8 akompaniator do przeprowadzenia zajęć wokalnych obejmujących naukę śpiewu tradycyjnego, a także przygotowania programu artystycznego prezentowanego podczas Dożynek gminnych , Andrzejek oraz Jasełek. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 4 do SIWZ) zawiera opisy poszczególnych rodzajów zajęć, przewidywaną ilość uczestników grup, godziny w danym zadaniu. 4. Oszacowana maksymalna ilość godzin zajęć edukacyjnych dla każdego z poszczególnych zadań została określona w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Warsztaty odbywać się będą w ramach realizacji danego zadania, w okresie od podpisania umowy, lecz nie wcześniej niż od 15.12.2017 r. do 31.08.2019 r. 5. Zajęcia odbywać się będą w grupach o liczebności wskazanych w poszczególnych częściach, zgodnie z opisem w załączniku nr 4 do SIWZ w salach dydaktycznych przystosowanych do prowadzenia zajęć udostępnionych przez Dyrektora Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa oraz przez Dyrektora Szkoły Muzycznej I Stopnia w Bobowej. Za 1 godzinę przyjmuje się godzinę zegarową trwającą 60 minut. 6. Informacje dodatkowe: a) Osoba realizująca przedmiot zamówienia nie może być zatrudniona jednocześnie w instytucji uczestniczącej w realizacji RPO na podstawie stosunku pracy, chyba, że nie zachodzi konflikt interesów, ani podwójne finansowanie. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 7. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zastosowana zostanie tzw. „procedura odwrócona”, o której mowa w art. 24aa ustawy PZP. Zamawiający stosując powyższą procedurę, w pierwszej kolejności dokona wstępnego badania i oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz czy jego oferta nie podlega odrzuceniu. 8. Zgodnie z art.26 ust.1 ustawy Pzp „Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8, zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1.” Opis wymagań do poszczególnych części Zamówienia: Zadanie 1 1) opracowanie harmonogramu zajęć, tak aby miały na celu propagowanie i kultywowanie tradycji wyrabiania rękodzieła (koronkarstwa) na terenie gminy Bobowa. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą na 2 dni przed podpisaniem umowy dostarcza przedmiotowy harmonogram. 2) przeprowadzenie warsztatów koronki klockowej dla 2 grup, po jednym spotkaniu w tygodniu dla każdej grupy (po 2 godziny zegarowe dla każdej grupy na tydzień). Minimalna liczba uczestników to 20 osób. 3) czas trwania warsztatów od 15.12.2017 do 31.08.2019 r. Łącznie 336 godzin zegarowych. 4) dbanie o przestrzeganie w placówce zasad bhp, 5) dbanie o porządek w czasie zajęć i po ich zakończeniu, dbanie o estetykę pomieszczeń, 6) współpraca z koordynatorem projektu i jego zastępcą, 7) informowanie o zaobserwowanych nieprawidłowościach i/lub problemach, które wystąpiły w trakcie realizacji projektu 8) prowadzenie comiesięcznej listy obecności uczestników i złożenia rachunku (dla Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa), na podstawie których nastąpi wypłata wynagrodzenia, Zadanie 2 i 3 1) opracowanie harmonogramu zajęć, tak aby zawierał program artystyczny, który można zaprezentować podczas uroczystości gminnych, tj. Dożynki gminne, Andrzejki, czy Jasełka. Harmonogram musi być tak skonstruowany, aby obejmował: - tańce gorlicko-jasielskie (Obchodzony, Okółka, Zachodni, Krzyżak), - tańce zbiorowe z wirowaniem w kole (Sztajerek, Walczyki, Polka suwiec, Polka uciekana, Sabasówka), - tańce nad rzeką Białą (Wokółka, Krzyżok, Sztajerek, Naso Polka, Polka z przyśpiewkami). Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą na 2 dni przed podpisaniem umowy dostarcza przedmiotowy harmonogram. 2) przeprowadzenie warsztatów tanecznych dla 3 grup, po jednym spotkaniu w tygodniu dla każdej grupy (po 1 godzinie zegarowej dla każdej grupy na tydzień). Liczba uczestników każdej grupy to 16 osób. 3) czas trwania warsztatów od 15.12.2017 do 31.08.2019 r. Łącznie 252 godzin zegarowych. 4) dbanie o przestrzeganie w placówce zasad bhp, 5) dbanie o porządek w czasie zajęć i po ich zakończeniu, dbanie o estetykę pomieszczeń, 6) współpraca z koordynatorem projektu i jego zastępcą, 7) informowanie o zaobserwowanych nieprawidłowościach i/lub problemach, które wystąpiły w trakcie realizacji projektu 8) prowadzenie comiesięcznej listy obecności uczestników i złożenia rachunku (dla Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa), na podstawie których nastąpi wypłata wynagrodzenia, Zadanie 4 1) opracowanie harmonogramu zajęć, tak aby zawierał program artystyczny, który można zaprezentować podczas uroczystości gminnych, tj. Dożynki gminne, Andrzejki, czy Jasełka. Harmonogram musi być tak skonstruowany, aby obejmował: - tańce gorlicko-jasielskie (Obchodzony, Okółka, Zachodni, Krzyżak), - tańce zbiorowe z wirowaniem w kole (Sztajerek, Walczyki, Polka suwiec, Polka uciekana, Sabasówka), - tańce nad rzeką Białą (Wokółka, Krzyżok, Sztajerek, Naso Polka, Polka z przyśpiewkami). Zajęcia odbywać się będą wg harmonogramu opracowane przez instruktora I i II, który zostanie zatwierdzony przez zamawiającego. 2) przeprowadzenie akompaniamentu na warsztatach tanecznych dla 3 grup, po jednym spotkaniu w tygodniu dla każdej grupy ( po 1 godzinie zegarowej dla każdej grupy na tydzień). Liczba uczestników każdej grupy to 16 osób. 3) czas trwania warsztatów od 15.12.2017 do 31.08.2019 r. Łącznie 252 godzin zegarowych. 4) dbanie o przestrzeganie w placówce zasad bhp, 5) dbanie o porządek w czasie zajęć i po ich zakończeniu, dbanie o estetykę pomieszczeń, 6) współpraca z koordynatorem projektu i jego zastępcą, 7) informowanie o zaobserwowanych nieprawidłowościach i/lub problemach, które wystąpiły w trakcie realizacji projektu 8) prowadzenie comiesięcznej listy obecności uczestników i złożenia rachunku (dla Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa), na podstawie których nastąpi wypłata wynagrodzenia, Zadanie 5 1) opracowanie harmonogramu zajęć, tak aby zawierał program artystyczny, który można zaprezentować podczas uroczystości gminnych, tj. Dożynki gminne, Andrzejki, czy Jasełka. Harmonogram musi być tak skonstruowany, aby obejmował: - tańce gorlicko-jasielskie (Obchodzony, Okółka, Zachodni, Krzyżak), - tańce zbiorowe z wirowaniem w kole (Sztajerek, Walczyki, Polka suwiec, Polka uciekana, Sabasówka), - tańce nad rzeką Białą (Wokółka, Krzyżok, Sztajerek, Naso Polka, Polka z przyśpiewkami). Zajęcia odbywać się będą wg harmonogramu opracowane przez instruktora I i II, który zostanie zatwierdzony przez zamawiającego. 2) opracowanie i przeprowadzenie choreografii na warsztatach tanecznych dla 3 grup, po jednym spotkaniu w tygodniu dla każdej grupy ( po 1 godzinie zegarowej dla każdej grupy na tydzień). Liczba uczestników każdej grupy to 16 osób. 3) czas trwania warsztatów od 15.12.2017 do 31.08.2019 r. Łącznie 252 godzin zegarowych. 4) dbanie o przestrzeganie w placówce zasad bhp, 5) dbanie o porządek w czasie zajęć i po ich zakończeniu, dbanie o estetykę pomieszczeń, 6) współpraca z koordynatorem projektu i jego zastępcą, 7) informowanie o zaobserwowanych nieprawidłowościach i/lub problemach, które wystąpiły w trakcie realizacji projektu 8) prowadzenie comiesięcznej listy obecności uczestników i złożenia rachunku (dla Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa), na podstawie których nastąpi wypłata wynagrodzenia. Zadanie 6 i 7 1) opracowanie harmonogramu zajęć, tak aby zawierał program artystyczny, który można zaprezentować podczas uroczystości gminnych, tj. Dożynki gminne, Andrzejki, czy Jasełka. Harmonogram musi być tak skonstruowany, aby obejmował: - naukę śpiewu piosenek tradycyjnych, ludowych, szczególnie z Regionu Pogórza; Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą na 2 dni przed podpisaniem umowy dostarcza przedmiotowy harmonogram. 2) przeprowadzenie warsztatów wokalnych dla 3 grup, po jednym spotkaniu w tygodniu dla każdej grupy ( po 1 godzinie zegarowej dla każdej grupy na tydzień). Liczba uczestników każdej grupy to 15 osób. 3) czas trwania warsztatów od 15.12.2017 do 31.08.2019 r. Łącznie 252 godzin zegarowych. 4) dbanie o przestrzeganie w placówce zasad bhp, 5) dbanie o porządek w czasie zajęć i po ich zakończeniu, dbanie o estetykę pomieszczeń, 6) współpraca z koordynatorem projektu i jego zastępcą, 7) informowanie o zaobserwowanych nieprawidłowościach i/lub problemach, które wystąpiły w trakcie realizacji projektu 8) prowadzenie comiesięcznej listy obecności uczestników i złożenia rachunku (dla Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa), na podstawie których nastąpi wypłata wynagrodzenia; Zadanie 8 1) opracowanie harmonogramu zajęć, tak aby zawierał program artystyczny, który można zaprezentować podczas uroczystości gminnych, tj. Dożynki gminne, Andrzejki, czy Jasełka. Harmonogram musi być tak skonstruowany, aby obejmował: - naukę śpiewu piosenek tradycyjnych, ludowych, szczególnie z Regionu Pogórza; Zajęcia odbywać się będą wg harmonogramu opracowane przez instruktora I i II, który zostanie zatwierdzony przez zamawiającego. 2) przeprowadzenie akompaniamentu na warsztatach tanecznych dla 3 grup, po jednym spotkaniu w tygodniu dla każdej grupy ( po 1 godzinie zegarowej dla każdej grupy na tydzień). Liczba uczestników każdej grupy to 15 osób. 3) czas trwania warsztatów od 15.12.2017 do 31.08.2019 r. Łącznie 252 godziny zegarowych. 4) dbanie o przestrzeganie w placówce zasad bhp, 5) dbanie o porządek w czasie zajęć i po ich zakończeniu, dbanie o estetykę pomieszczeń, 6) współpraca z koordynatorem projektu i jego zastępcą, 7) informowanie o zaobserwowanych nieprawidłowościach i/lub problemach, które wystąpiły w trakcie realizacji projektu 8) prowadzenie comiesięcznej listy obecności uczestników i złożenia rachunku (dla Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa), na podstawie których nastąpi wypłata wynagrodzenia,

II.5) Główny kod CPV: 80000000-4
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 232770,00
Waluta:
pln
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2017-12-15   lub zakończenia: 2019-08-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, spełniającymi poniższe warunki, w zakresie poszczególnych zadań: Zadanie 1: a) osoba posiadająca co najmniej wykształcenie zawodowe oraz co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy w prowadzeniu zajęć z rękodzieła ludowego jako koronczarka; b) osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z pełni praw publicznych; Zadanie 2: a) osoba posiadająca co najmniej wykształcenie zawodowe oraz co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy w prowadzeniu zajęć tanecznych (trener tańca) b) osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z pełni praw publicznych; Zadanie 3: a) osoba posiadająca co najmniej wykształcenie zawodowe oraz co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy w prowadzeniu zajęć tanecznych (trener tańca) b) osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z pełni praw publicznych; Zadanie 4: a) osoba posiadająca co najmniej wykształcenie zawodowe oraz co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy w prowadzeniu zajęć tanecznych jako akompaniator; b) osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z pełni praw publicznych; Zadanie 5: a) osoba posiadająca co najmniej wykształcenie zawodowe oraz co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy w prowadzeniu choreografii w ludowych zespołach tańca b) osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z pełni praw publicznych; Zadanie 6: a) osoba posiadająca co najmniej wykształcenie zawodowe oraz co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy w prowadzeniu zajęć wokalnych (trener śpiewu) b) osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z pełni praw publicznych; Zadanie 7: a) osoba posiadająca co najmniej wykształcenie zawodowe oraz co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy w prowadzeniu zajęć wokalnych (trener śpiewu) b) osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z pełni praw publicznych; Zadanie 8: a) osoba posiadająca co najmniej wykształcenie zawodowe oraz co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy w prowadzeniu zajęć wokalnych jako akompaniator; b) osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z pełni praw publicznych;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
. a) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. W sytuacji, gdy ofertę składa osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej wymaga się złożenia oświadczenia na okoliczność braku podstaw do wykluczenia wg wzoru na załączniku nr 2 do SIWZ. b) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 7 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
NIE
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Do oferty należy dołączyć dokumenty: wypełnione wstępne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru na załączniku nr 2 do SIWZ, wypełnione wstępne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wg wzoru na załączniku nr 3 do SIWZ, ewentualne pełnomocnictwa. 3. Zaleca się aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była spięta w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie. 4. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika z innych załączonych dokumentów. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale, notarialnie potwierdzonej kopii. 8. Poprawki powinny być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem Wykonawcy lub osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy. 9. Wykonawca wskaże w ofercie, które z części zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia:40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy, wzór umowy. 1.Inne istotne postanowienia umowne zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącej załącznik do SIWZ (załącznik nr 6 do SIWZ). 2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z Zamawiającym umowę na warunkach określonych w w/w projekcie. 3.Zamawiajacy przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie i na warunkach określonych w projekcie umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
NIE DOTYCZY
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
NIE DOTYCZY
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-11-30, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Warsztaty rękodzieła ludowego – koronkarstwo .
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Instruktor do przeprowadzenia zajęć nauki koronkarstwa, tworzenia pięknych koronek, nauki historii, tradycji i kultury Bobowej związanej z koronkami. szczegółowy opis zawiera załącznik nr 4 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 42090,00
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-12-15
data zakończenia: 2019-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Warsztaty taneczne instruktor I
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Instruktor I do przeprowadzenia zajęć nauki tańca ludowego z Regionu Pogórza oraz przygotowanie programu artystycznego prezentowanego podczas Dożynek gminnych , Andrzejek oraz Jasełek. Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 4 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 16800,00
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-12-15
data zakończenia: 2019-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Warsztaty taneczne instruktor II
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Instruktor II do przeprowadzenia zajęć nauki tańca ludowego z Regionu Pogórza oraz przygotowanie programu artystycznego prezentowanego podczas Dożynek gminnych , Andrzejek oraz Jasełek. Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 4 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 16800,00
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-12-15
data zakończenia: 2019-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia:40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Warsztaty taneczne akompaniator
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Akompaniator do przeprowadzenia zajęć nauki tańca ludowego z Regionu Pogórza oraz przygotowanie programu artystycznego prezentowanego podczas Dożynek gminnych , Andrzejek oraz Jasełek. Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 4 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 16800,00
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-12-15
data zakończenia: 2019-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: Warsztaty taneczne choreograf .
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Choreograf do przeprowadzenia zajęć nauki tańca ludowego z Regionu Pogórza oraz przygotowanie programu artystycznego prezentowanego podczas Dożynek gminnych , Andrzejek oraz Jasełek. Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 4 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 26880,00
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-12-15
data zakończenia: 2019-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6Nazwa: Warsztaty wokalne trener I
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Trener I do przeprowadzenia zajęć wokalnych obejmujących naukę śpiewu tradycyjnego, a także przygotowania programu artystycznego prezentowanego podczas Dożynek gminnych , Andrzejek oraz Jasełek. Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 4 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 37800,00
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-12-15
data zakończenia: 2019-08-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7Nazwa: Warsztaty wokalne trener II
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Trener II do przeprowadzenia zajęć wokalnych obejmujących naukę śpiewu tradycyjnego, a także przygotowania programu artystycznego prezentowanego podczas Dożynek gminnych , Andrzejek oraz Jasełek. Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 4 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 37800,00
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-12-15
data zakończenia: 2019-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8Nazwa: Warsztaty wokalne akompaniator .
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Akompaniator do przeprowadzenia zajęć wokalnych obejmujących naukę śpiewu tradycyjnego, a także przygotowania programu artystycznego prezentowanego podczas Dożynek gminnych , Andrzejek oraz Jasełek. Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 4 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 37800,00
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-12-15
data zakończenia: 2019-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: