Ogłoszenie nr 762863-N-2020 z dnia 09.12.2020 r.

35 Wojskowy Oddział Gospodarczy: Konserwacja i obsługa instalacji i urządzeń technologii basenu w obiektach administrowanych przez 35 WOG w latach 2021-2022
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy, krajowy numer identyfikacyjny 12150664500000, ul. Rząska, ul. Krakowska  2 , 30-901  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48 261135116, +48 261133017, , e-mail j.majecki@ron.mil.pl, , faks +48 261135059, +48 261135165.
Adres strony internetowej (URL): https://platformazakupowa.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Jednostka Budżetowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://platformazakupowa.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
https://platformazakupowa.pl/

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja i obsługa instalacji i urządzeń technologii basenu w obiektach administrowanych przez 35 WOG w latach 2021-2022
Numer referencyjny: 48/INFR/20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa instalacji i urządzeń technologii basenu w obiektach administrowanych przez 35 WOG w latach 2021-2022. Zamawiający przedmiot zamówienia podzielił na dwie części: Część 1 pn.: „Konserwacja i obsługa instalacji i urządzeń technologii basenu i jacuzzi na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Tynieckiej 45 w Krakowie wraz z dostawą środków chemicznych do utrzymania czystości wody basenowej w latach 2021-2022” Część 2 pn.: ”Konserwacja i obsługa instalacji i urządzeń technologii basenu i jacuzzi na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Rakowickiej 22 w Krakowie wraz z dostawą środków chemicznych do utrzymania czystości wody basenowej w latach 2021-2022” Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 i nr 2 Dla części nr 1 przedmiotem zamówienia jest prowadzenie bieżącej konserwacji i obsługi instalacji i urządzeń technologii basenu i jacuzzi na terenie kompleksu wojskowego przy ul Tynieckiej 45 w Krakowie połączona wraz z dostawą środków chemicznych do utrzymania czystości wody basenowej. Dla części nr 2 przedmiotem zamówienia jest prowadzenie bieżącej konserwacji i obsługi instalacji i urządzeń technologii basenu i jacuzzi na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Rakowickiej 22 w Krakowie połączona wraz z dostawą środków chemicznych do utrzymania czystości wody basenowej. W trakcie trwania przedmiotu zamówienia przewiduje się przerwę technologiczna w miesiącu sierpniu 2021 r. Podczas przerwy technologicznej w miesiącu sierpniu Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia przeglądu urządzeń technologii basenu i jacuzzi oraz wykonania szeregu czynności opisanych w pkt. 3. Specyfikacji przedmiotu umowy odpowiedniej dla każdej części. Koszt przeglądu technologii basenu podczas przerwy technologicznej Wykonawca uwzględnia w formularzu cenowym stanowiącym integralną część przedmiotu zamówienia. W trakcie trwania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany i odpowiedzialny za: • dostawę środków chemicznych do utrzymania odpowiedniej jakości wody basenowej, • ciągłe monitorowanie parametrów wody basenowej, • utrzymanie parametrów wody basenowej, • zapewnienie dyżuru wykwalifikowanego personelu zatrudnionego w oparciu umowę o pracę • Dozorowanie basenu i jacuzzi –stanu technicznego, parametrów chemicznych. • Płukanie filtrów wody basenowej 1raz na dobę-basen i jacuzzi. • Utrzymywanie parametrów technicznych (temperatura)-basenu i jacuzzi. • Uzupełnienie koagulantu odczynników chemicznych basenu i jacuzzi. • Spisywanie parametrów co 4 godziny. • Sprawdzanie instalacji dozującej chemię i basen jacuzzi. • Sprawdzenie poprawności działania pompy filtracyjnej. • Zapisywanie historii danych. • Wymiana wody w basenie w czasie zatrzymania pracy instalacji co najmniej 1 raz w roku, czyszczenie niecki basenowej, konserwacja urządzeń technologicznych i wykładziny niecki przerwa technologiczna . • Obchód niecki basenowej i jacuzzi co 4 godziny celem kontroli szczelności. Przygotowanie basenu do użytkowania: Wykonawca przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do przygotowania basenu i jacuzzi wraz z instalacjami technologii basenu i jacuzzi do użytkowania obiektu. Wykonawca wykona przegląd technologii basenu, technologii jacuzzi, czyszczenie, dezynfekcje, napełnienie niecki basenu i wanny z hydromasażem oraz rozruch instalacji technologii basenu i jacuzzi. Obsługa i konserwacja urządzeń technologii basenu wraz z dostawą środków chemicznych połączona z bieżącą konserwacją niecki basenowej. Zakresem jest obsługa urządzeń technologii basenu z dostawą środków chemicznych niezbędnych do utrzymania parametrów chemiczno–biologicznych wody basenowej i jacuzzi połączony z konserwacją urządzeń oraz zapewnienie dyżuru na terenie basenu umożliwiającego wykonanie wszystkich czynności wchodzących w zakres zamówienia. Godziny realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dyżuru i nadzoru przez wykwalifikowany personel na terenie basenu umożliwiającego wykonanie wszystkich czynności wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia, czyli godzinę przed otwarciem basenu, w trakcie otwarcia basenu i godzinę po zamknięciu basenu. Basen otwarty w godzinach od 7:00 do 21:00 od poniedziałku do niedzieli. Ponadto wykonawca zobowiązany jest zapewnić dyżur w ramach nieprzewidzianych sytuacji np. awarie oraz być gotowy do przyjmowania zgłoszeń awaryjnych na czynny całodobowo telefon. Wykonawca w ciągu dwóch godzin od chwili zgłoszenia powinien podjąć działania celem usunięcia awarii. ZATRUDNIENIE PRACOWNIKÓW NA UMOWĘ O PRACĘ (art. 29 ust. 3a Pzp)- część nr 1, 2 Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, osobno dla części nr 1 i osobno dla części nr 2, zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do umowy(Specyfikacji Przedmiotu Umowy) czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. czynności: • Czyszczenia koryta basenu z częstotliwością minimum raz na tydzień w godzinach zamknięcia basenu. • Czyszczenia rynien przelewowych przy basenie z częstotliwością minimum raz w miesiącu. Czynności związane z czyszczeniem rynien przelewowych basenu zaleca się przeprowadzać w godzinach zamknięcia basenu. • Utrzymywana w sprawności technicznej oświetlenia podwodnego, kontrola uszczelnień, wymiana źródeł światła, kontrola pracy transformatorów zasilających, wymiana przepalonych bezpieczników, kontrola wyłączników, sprawdzenie stanu technicznego przewodów zasilających, wymiana przewodów na nowe w przypadku ich zużycia, • Kontroli kanałów przełazowych wokół niecki basenowej, w przypadku stwierdzenia przecieków podjęcie działań mających na celu eliminację uszkodzenia, • Kontroli szczelność rurociągów w kanałach wokół niecki, uszczelnienie rurociągów w przypadku stwierdzenia wycieku wody, kontrola i naprawa mocowania rurociągów, kontrola i naprawa izolacji termicznych, • Dbaniu o sprawność techniczną i naprawa ewentualnych uszkodzeń elementów stanowiących wyposażenie niecki (zaczepy lin torowych, drabinek, słupków startowych, rynien przelewowych, dysz dennych, wlotów pomiarowych wody). • Kontroli poprawności działania systemu podgrzewania wody (elektroniczny regulator temperatury, wymiennik ciepła, zawory sterujące i odcinające), likwidacja ewentualnych uszkodzeń, • Kontroli i nadzorze nad poprawnością działania pomp tłoczących wodę basenową (uszczelnianie przecieków dławic i zaworów odcinających, wymiana łożysk, wymiana uszczelnień) kontrola stanu zabrudzenia filtrów siatkowych (czyszczenie filtrów), • Kontroli poprawności działania zaworów sześciodrogowych 6D (sprawdzenie i naprawa ewentualnych uszkodzeń, kontrola i regulacja precyzji domykania głowic zaworów, kontrola poprawności działania elektronicznych sterowników głowic, wymiana uszczelnień zaworów), • Kontroli poprawności funkcjonowania filtrów piaskowych, kontrola zaworów bezpieczeństwa na filtrach, likwidacja ewentualnych przecieków, wydawanie opinii odnośnie konieczności wymiany piasku w filtrach, • Stałym nadzorze nad poprawnością pracy stacji dozowania odczynników chemicznych (kwas, podchloryn sodu, koagulant), okresowa kalibracja urządzeń pomiarowych (minimum raz w tygodniu), kontrola pracy i naprawa ewentualnych nieprawidłowości pracy pomp dozujących, końcówek wtryskowych, przewodów przesyłowych, pojemników na chemikalia, czyszczenie sond pomiarowych zawartości chloru i poziomu pH, wymiana zużywających się elementów (uszczelnień, zaworów, przewodów przesyłających środki chemiczne i wodę pomiarową), • Nadzorze nad pracą układu uzupełniania wody basenowej (utrzymywanie w czystości elektrod pomiarowych, zaworu elektromagnetycznego, układów elektronicznych). • Czyszczenia zbiornika przelewowego w okresie przerwy technologicznej przeprowadzone zgodnie z instrukcją i wymogami higieny. • Utrzymaniu temperatury wody basenowej na wymaganym poziomie, • Utrzymania wskaźnika pH na wymaganym poziomie, • Usuwania mętności wody basenowej. • Informowaniu o przydatności wody basenowej do użytkowania Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia w terminie do 20 dnia każdego miesiąca, za ubiegły miesiąc, kopii wykazu pracowników z ilością godzin przez nich przepracowanych, oraz druków ZUS RCA potwierdzających opłacenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę. Dotyczy to wszystkich osób zatrudnionych przy realizacji umowy. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących pracę na zasadach określonych w art. 22 Kodeks Pracy, Zamawiający nałoży karę na Wykonawcę. Nie dostarczenie wykazu pracowników oraz druków ZUS RCA o których mowa w § 13 ust. 5 Umowy – w wysokości 5.000,00 zł za każdy taki przypadek, z zastrzeżeniem uprawnienia Zamawiającego do wielokrotnego nałożenia kary w wypadku uchylania się Wykonawcy od powyższego obowiązku, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 i nr 2 wskazany jest w zał. nr 1 do umowy, adekwatnej dla danej części tj. w Specyfikacji przedmiotu umowy.

II.5) Główny kod CPV: 50000000-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
24962000-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 480000,00
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 31.01.2022

II.9) Informacje dodatkowe: Informacja wskazana w II.6) Całkowita wartość zamówienia, jest sumą wartości zamówienia dla dwóch części, w tym: dla części nr 1 w wys. 240 000,00 zł netto i dla części nr 2 w wys. 240 000,00 zł netto.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznaczył szczegółowych wymagań w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia poniższy warunek udziału w postępowaniu jeśli wykaże, że jego sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwala na wykonanie zamówienia i będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną tj. na kwotę 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) – dla części nr 1 i 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) – dla części nr 2. Na etapie składania ofert Wykonawca w Standardowym formularzu jednolitego oświadczenia (zał. nr 6 do SIWZ) oświadcza, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej. Wykonawca ma obowiązek złożyć na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust 2 Pzp. dokumenty potwierdzające spełnienie warunków z zakresu sytuacji ekonomicznej i finansowej. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 10.2 Posiadania zdolności zawodowej dla części nr 1 i nr 2 Wykonawca w celu potwierdzenia, iż posiada niezbędną do wykonania zdolność zawodową, składa oświadczenie w „Standardowym formularzu jednolitego oświadczenia” zwanego dalej „JO” (zał. 6 do SIWZ) wykazując spełnienie niżej wskazanych wymagań: a) Zamawiający osobno dla części nr 1 i osobno dla części nr 2 wymaga w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, przedstawienia wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie usługi polegające na konserwacji i obsłudze instalacji i urządzeń technologii basenu, w kwocie nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto, (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) każda, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy (zał.nr 3 do SIWZ). W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. b) Na etapie składania ofert Wykonawca w Standardowym formularzu jednolitego oświadczenia „JO” (zał. nr 6 do SIWZ) oświadcza, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu dot. zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia. c) Wykaz wykonanych bądź wykonywanych usług (zgodnie z zał. nr 3 do SIWZ) oraz dowody określające czy wskazane przez Wykonawcę usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie Wykonawca ma obowiązek złożyć na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust 2 ustawy Pzp. 10.3 Posiadania zdolności zawodowej w zakresie dysponowania osobami dla części nr 1 i nr 2 I. Zamawiający osobno dla części nr 1 i osobno dla części nr 2 wymaga posiadania przez Wykonawcę personelu do realizacji przedmiotu zamówienia z niżej określonymi wymaganiami: Wykonawca ma obowiązek osobno dla części nr 1 i osobno dla części nr 2 dysponować personelem do realizacji przedmiotu zamówienia posiadającym świadectwo kwalifikacyjne wskazanym poniżej, określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmującej się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U.2013.89.828) z późniejszymi zmianami. Świadectwa kwalifikacyjne muszą być ważne w okresie realizacji przedmiotu zamówienia. Świadectwo kwalifikacji grupa 1 Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedmiotu zamówienia dysponował personelem w ilości trzech osób posiadających świadectwo kwalifikacji zezwalające na pracę przy urządzeniach w grupie 1 „Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną”: • pkt. 2) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV; • pkt. 10) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 2. w tym dwie osoby posiadające świadectwo kwalifikacji dopuszczające do pracy na stanowisku eksploatacji „E” i jedną osobę posiadającą świadectwo kwalifikacji dopuszczające do pracy na stanowisku dozoru „D”. Aktualne na dzień składania, ww. Świadectwa kwalifikacji, należy złożyć wraz z wykazem osób (zał. nr 5 do SIWZ) nie później niż w dniu podpisania umowy. Świadectwo kwalifikacji grupa 2 Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedmiotu zamówienia dysponował personelem w ilości trzech osób posiadających świadectwo kwalifikacji zezwalające na pracę przy urządzeniach w grupie 2 „Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne”: • pkt. 2) sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW; • pkt. 6) pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW; • pkt. 10) aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 2,6. w tym dwie osoby posiadające świadectwo kwalifikacji dopuszczające do pracy na stanowisku eksploatacji „E” i jedną osobę posiadającą świadectwo kwalifikacji dopuszczające do pracy na stanowisku dozoru „D”. Aktualne na dzień składania ww. Świadectwa kwalifikacji, należy złożyć wraz z wykazem osób (zał. nr 5 do SIWZ), nie później niż w dniu podpisania umowy. Wykonawca w celu potwierdzenia, że jest w stanie zabezpieczyć wykonywanie przedmiotu zamówienia wykaże w załączniku złożonym do oferty tj. JO (załącznik nr 6 do SIWZ), iż spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności zawodowej w zakresie dysponowania osobami określonymi w pkt 10.3.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1.4. Wykonawca w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 ustawy Pzp ma obowiązek złożyć na wezwanie Zamawiającego w oparciu o zapis art. 26 ust. 2 ustawy Pzp niżej wymienione dokumenty: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; d) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; Podstawy Wykluczenia badane na etapie złożenia standardowego formularza jednolitego oświadczenia (zwanego dalej JO) e) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - badane jest na etapie składania JO (jest zawarte w treści oświadczenia). g) oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy badane jest na etapie składania JO (jest zawarte w treści oświadczenia). h) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy badane jest na etapie składania JO (jest zawarte w treści oświadczenia). j) Wykonawca który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; k) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 z:  zamawiającym,  osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,  członkami komisji przetargowej,  osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a – chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; l) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania. Dokumenty wskazane w ppkt 1.4 dostarczone na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 26 ust 2 Pzp mogą być złożone na zasadach określonych w ppkt 1.2. Jeżeli Wykonawca złożył ofertę na kilka części Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentów w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego powyżej, w jednym osobnym komplecie dokumentów oznaczonym dla jakich części jest on złożony – dotyczy sytuacji, gdy przedmiot zamówienia będzie podzielony na części. 1.5. Dokumenty jakie należy złożyć w przypadku, gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016 poz. 1126) (część III SIWZ pkt 1 ppkt 1.4 lit. d) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i pkt 6 ustawy Pzp; – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa w § 5 pkt 1 oraz pkt 4 rozporządzenia (część III SIWZ pkt 1 ppkt 1.4 lit. a i d) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1,4 rozporządzenia część III SIWZ pkt 1 ppkt 1.4 lit. a, d, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Powyższe dokumenty w formie oświadczenia, o których mowa w § 5 pkt 1 oraz pkt 4 rozporządzenia (część III SIWZ pkt 1 ppkt 1.4 lit. a i d) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 rozporządzenia (część III SIWZ pkt 1 ppkt 1.4 lit. d), składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby., Powyższe dokumenty w formie oświadczenia, o których mowa w § 5 pkt 1 oraz 4 rozporządzenia (część III SIWZ pkt 1 ppkt 1.4 lit. a i d) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć „Oświadczenie o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres od dn. … do dn. … w celu korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia” - (wzór załącznik nr 2 do SIWZ). Oświadczenie w oryginale należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym podmiotu trzeciego. Wykonawca ma obowiązek złożyć dokumenty dotyczące podmiotu na zasobach których polega na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust 2 Pzp.: • dokumenty o których mowa w części III SIWZ pkt 1 ppkt 1.4 (dotyczące wykazania braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 12-22 oraz art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.); • dokumenty dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1b pkt 2,3 (o którym mowa w część III SIWZ pkt 1 ppkt 1.3.), wyłącznie w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego. Wykonawca (w przypadku konsorcjum, każdy z członków konsorcjum), w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia zgodnie art. 24 ust 11 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej https://www.platformazakupowa.pl/ informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja dot. otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Zamawiający zamieszczając na platformie zakupowej informację z otwarcia ofert dołączy przykładowe wzory oświadczeń.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy Pzp oraz spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp oraz spełniający wymagania określone w niniejszej „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” dotyczące: 10.1 Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający nie wyznaczył szczegółowych wymagań w tym zakresie. 10.2 Posiadania zdolności zawodowej dla części nr 1 i nr 2 Wykonawca w celu potwierdzenia, iż posiada niezbędną do wykonania zdolność zawodową, składa oświadczenie w „Standardowym formularzu jednolitego oświadczenia” zwanego dalej „JO” (zał. 6 do SIWZ) wykazując spełnienie niżej wskazanych wymagań: a) Zamawiający osobno dla części nr 1 i osobno dla części nr 2 wymaga w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, przedstawienia wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie usługi polegające na konserwacji i obsłudze instalacji i urządzeń technologii basenu, w kwocie nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto, (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) każda, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy (zał.nr 3 do SIWZ). W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. b) Na etapie składania ofert Wykonawca w Standardowym formularzu jednolitego oświadczenia „JO” (zał. nr 6 do SIWZ) oświadcza, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu dot. zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia. c) Wykaz wykonanych bądź wykonywanych usług (zgodnie z zał. nr 3 do SIWZ) oraz dowody określające czy wskazane przez Wykonawcę usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie Wykonawca ma obowiązek złożyć na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust 2 ustawy Pzp. 10.3 Posiadania zdolności zawodowej w zakresie dysponowania osobami dla części nr 1 i nr 2 I. Zamawiający osobno dla części nr 1 i osobno dla części nr 2 wymaga posiadania przez Wykonawcę personelu do realizacji przedmiotu zamówienia z niżej określonymi wymaganiami: Wykonawca ma obowiązek osobno dla części nr 1 i osobno dla części nr 2 dysponować personelem do realizacji przedmiotu zamówienia posiadającym świadectwo kwalifikacyjne wskazanym poniżej, określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmującej się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U.2013.89.828) z późniejszymi zmianami. Świadectwa kwalifikacyjne muszą być ważne w okresie realizacji przedmiotu zamówienia. Świadectwo kwalifikacji grupa 1 Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedmiotu zamówienia dysponował personelem w ilości trzech osób posiadających świadectwo kwalifikacji zezwalające na pracę przy urządzeniach w grupie 1 „Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną”: • pkt. 2) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV; • pkt. 10) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 2. w tym dwie osoby posiadające świadectwo kwalifikacji dopuszczające do pracy na stanowisku eksploatacji „E” i jedną osobę posiadającą świadectwo kwalifikacji dopuszczające do pracy na stanowisku dozoru „D”. Aktualne na dzień składania, ww. Świadectwa kwalifikacji, należy złożyć wraz z wykazem osób (zał. nr 5 do SIWZ) nie później niż w dniu podpisania umowy. Świadectwo kwalifikacji grupa 2 Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedmiotu zamówienia dysponował personelem w ilości trzech osób posiadających świadectwo kwalifikacji zezwalające na pracę przy urządzeniach w grupie 2 „Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne”: • pkt. 2) sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW; • pkt. 6) pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW; • pkt. 10) aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 2,6. w tym dwie osoby posiadające świadectwo kwalifikacji dopuszczające do pracy na stanowisku eksploatacji „E” i jedną osobę posiadającą świadectwo kwalifikacji dopuszczające do pracy na stanowisku dozoru „D”. Aktualne na dzień składania ww. Świadectwa kwalifikacji, należy złożyć wraz z wykazem osób (zał. nr 5 do SIWZ), nie później niż w dniu podpisania umowy. Wykonawca w celu potwierdzenia, że jest w stanie zabezpieczyć wykonywanie przedmiotu zamówienia wykaże w załączniku złożonym do oferty tj. JO (załącznik nr 6 do SIWZ), iż spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności zawodowej w zakresie dysponowania osobami określonymi w pkt 10.3. 10.4 Sytuacji finansowej i ekonomicznej dla części nr części nr 1 i części nr 2 Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia poniższy warunek udziału w postępowaniu jeśli wykaże, że jego sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwala na wykonanie zamówienia i będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną tj. na kwotę 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) – dla części nr 1 i 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) – dla części nr 2. Na etapie składania ofert Wykonawca w Standardowym formularzu jednolitego oświadczenia (zał. nr 6 do SIWZ) oświadcza, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej. Wykonawca ma obowiązek złożyć na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust 2 Pzp. dokumenty potwierdzające spełnienie warunków z zakresu sytuacji ekonomicznej i finansowej. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.1. Dokumenty wymagane do oferty w celu dokonania jej oceny: Wykonawca przygotowując ofertę zobowiązany jest dołączyć do druku „Oferta” (zał. nr 1 do SIWZ) nw. dokumenty: a) Standardowy formularz jednolitego oświadczenia, odpowiedni dla danej części (zał. nr 6); b) „Formularz cenowy”, odpowiedni dla danej części (zał. nr 4); c) „Oświadczenie o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres od … do …” w celu korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia” - (zał. nr 2) złożony w oryginale i podpisany przez osobę(y) upoważnione do reprezentowania podmiotu oddającego zasoby do dyspozycji – tylko w przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów. d) Pełnomocnictwo złożone w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowalnym podpisem elektronicznym przez osobę udzielającą pełnomocnictwa – jeżeli dotyczy. e) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (jeżeli dotyczy); f) oryginał gwarancji wadialnej jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż w pieniądzu- jeżeli wadium jest wymagane.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Tak
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
1.8. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320; dalej: “Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0., d) włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików.pdf, f) platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8, g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 1.9. Zalecane formaty przesyłanych tj. plików o wielkości do 100MB: pdf, doc, docx, xps, xls, xlsx, odt.;

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Zatrudnienie osób bezrobotnych40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 18.12.2020, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Jężyk polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Konserwacja i obsługa instalacji i urządzeń technologii basenu i jacuzzi na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Tynieckiej 45 w Krakowie wraz z dostawą środków chemicznych do utrzymania czystości wody basenowej w latach 2021-2022
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie bieżącej konserwacji i obsługi instalacji i urządzeń technologii basenu i jacuzzi na terenie kompleksu wojskowego przy ul Tynieckiej 45 w Krakowie połączona wraz z dostawą środków chemicznych do utrzymania czystości wody basenowej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50000000-5, 24962000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 240000,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 31.01.2022
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Zatrudnienie osób bezrobotnych40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Konserwacja i obsługa instalacji i urządzeń technologii basenu i jacuzzi na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Rakowickiej 22 w Krakowie wraz z dostawą środków chemicznych do utrzymania czystości wody basenowej w latach 2021-2022
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie bieżącej konserwacji i obsługi instalacji i urządzeń technologii basenu i jacuzzi na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Rakowickiej 22 w Krakowie połączona wraz z dostawą środków chemicznych do utrzymania czystości wody basenowej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50000000-5, 24962000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 240000,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 31.01.2022
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Zatrudnienie osób bezrobotnych40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: