Ogłoszenie nr 584982-N-2018 z dnia 06.07.2018 r.

Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie: Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników XVI Międzynarodowego Przeglądu Teatrów Wspaniałych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie, krajowy numer identyfikacyjny 192571802, ul. Grunwaldzka   1 , 83-110  Tczew, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 585302765, 600450749, e-mail wojcieszak@wp.pl, aleksandrabeska@zpstczew.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): http://www.zpstczew.pl/index.php?menu=10&wybor=1030
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający udzielający zamówień, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.zpstczew.pl/index.php?menu=10&wybor=1030

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.zpstczew.pl/index.php?menu=10&wybor=1030

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie, ul. Grunwaldzka 1, 83-110 Tczew, (Recepcja, Budynek CAON)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników XVI Międzynarodowego Przeglądu Teatrów Wspaniałych
Numer referencyjny: ZP.01.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: XVI Międzynarodowy Przeglądu Teatrów Wspaniałych stanowi specyficzną imprezę, wymagającą zapewnienia szczególnych warunków pobytu dla jej uczestników. Elementem wyróżniającym tę imprezę jest przede wszystkim jej wielkość. Łącznie uczestniczy w niej około 35 zespołów polskich i zagranicznych, które występują przez 3 dni na deskach Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie. Skomplikowany harmonogram występów zespołów oraz wielkość imprez towarzyszących wymuszają opisany sposób zakwaterowania i wyżywienia uczestników. Określenie „uczestnicy” obejmuje wyłącznie osoby niepełnosprawne z kraju. 2.1 Termin pobytu uczestników: od 10.09.2018 ( przyjazd większości uczestników) do 14 września 2018 r. ( wyjazd większości uczestników w godzinach (przedpołudniowych , od 10 do 12). 2.2 Planowana liczba uczestników: 240 osób Planuje się pobyt: - 240 osób w terminie od 10.09 do 14.09.2018 r. 2.3 Wskazane ze względów organizacyjnych ,aby obiekt w którym zostaną zakwaterowani uczestnicy był położony nad jeziorem nie dalej niż 65 km od Tczewa. 2.4 Określenie szczegółowych warunków zakwaterowania: a) obiekt ma posiadać możliwość zakwaterowania co najmniej 240 osób w jednym miejscu (jeden obiekt), co pozwoli na skuteczniejsze zarządzanie i koordynację działań podczas trwania imprezy, sprawniejsze wykorzystanie środków transportu, zapewnienie większego bezpieczeństwa uczestników itp. Możliwe jest rozmieszczenie uczestników imprezy w kilku obiektach w tej samej lokalizacji z zastrzeżeniem, iż każdy zespół musi być w całości (wraz z osobami towarzyszącymi) zakwaterowany w jednym obiekcie. Wykluczone jest kwaterowanie jednego zespołu w dwóch obiektach. b) pokoje minimum 2 osobowe, z własnym węzłem sanitarnym. Konieczne jest całodobowe zapewnienie ciepłej wody, c) W trakcie trwania imprezy może nastąpić wymiana zespołów i osób indywidualnych w pokojach, a zatem konieczny jest odpowiedni zapas czystej pościeli. d) pokoje musza być na tyle duże, aby można w nich było przechowywać stroje teatralne, rekwizyty i instrumenty. W przeciwnym przypadku w obiekcie muszą być zapewnione oddzielne pomieszczenia na ich przechowywanie. e) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kwaterowania zespołów w krótszym niż liczba dni wskazanych w harmonogramie. f) W obiekcie musi być czynna całodobowa recepcja wraz z telefonem. g) Obiekt musi posiadać kuchnię i jadalnię celem wyżywienia uczestników-posiłki przygotowywane w miejscu zakwaterowania. Należy zapewnić: - codzienne jeden ciepły posiłek - wodę mineralną butelkowaną (gazowaną i niegazowaną) dla wszystkich zakwaterowanych uczestników projektu bez ograniczeń. - możliwość przygotowania diety specjalnej (wegetariańskiej, bezglutenowej, dla cukrzyków) ilość posiłków specjalnych Zamawiający określi w chwili zakwaterowania uczestników w obiekcie. h) 12 i 13 września suchy prowiant przygotowany na godz. 8.00 – wyjazd do Tczewa, 14 września suchy prowiant dla uczestników przygotowany na wyjazd uczestników ( godziny wyjazdu uczestników do uzgodnienia z Zamawiającym w miejscu zakwaterowania.) i) Obiekt musi posiadać salę lub inne wyznaczone miejsce umożliwiające realizacje prób. j) Otoczenie obiektu musi być ogrodzone i odpowiednio zabezpieczone z możliwością bezpiecznego parkowania przy obiekcie dużych autokarów, mikrobusów i samochodów osobowych bez dodatkowej opłaty. Konieczne jest zapewnienie bezpośredniego dojazdu pod obiekt autokaru z minimum 40 miejscami. k) Obiekt musi dysponować odpowiednim zapleczem plenerowym do realizacji spotkań zespołów teatralnych ( z możliwością np. zapalenia ogniska). l) W obiekcie musi znajdować się zadaszone zaplecze do zorganizowania warsztatów artystycznych dla uczestników ( pomieszczenia wyposażone w stoły, ławki, krzesła z dostępem do bieżącej wody. m) Obiekt musi być zlokalizowany na terenie leśnym z dostępem do jeziora i sprzętu wodnego ( kajaki, rowery wodne, łódki). Podczas pobytu uczestnicy mogą bezpłatnie korzystać ze sprzętu wodnego. n) W trakcie trwania projektu ( w okresie zakwaterowania) z uwagi na dostęp do jeziora w obiekcie musi być zatrudniony ratownik. 2.5 Z uwagi na specyfikę projektu nie obowiązuje system dób hotelowych. 2.6 Obiekt musi być czysty, estetyczny i bezpieczny z niezniszczonym wyposażeniem ( meble, kafelki, armatura łazienkowa, itp.). Prowadzony przez wykwalifikowany personel. 2.7 Określenie szczegółowych warunków wyżywienia: a) zamawiający zastrzega sobie prawo do: - rezygnacji z części posiłków, - ustalania różnych godzin wydawania posiłków dla poszczególnych zespołów i osób indywidualnych, - przygotowania odrębnych jadłospisów dla różnych zespołów oraz przygotowania posiłków wegetariańskich ,bezglutenowych i dla cukrzyków, - zapewnienia wody mineralną butelkowaną (gazowaną i niegazowaną) dla wszystkich zakwaterowanych uczestników projektu bez ograniczeń - przygotowanie tzw. Suchych prowiantów b) jadalnia musi być czysta i estetyczna, ze szczególnym uwzględnieniem obrusów, naczyń i sztućców 2.8 Szczegółowe warunki zakwaterowania i wyżywienia określone w rozdziale 2 obiekt musi spełniać zarówno w okresie realizacji zadania, jak i w dniu składania oferty. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo do kontroli spełnienia szczegółowych warunków zakwaterowania i wyżywienia w zgłoszonych obiektach przed wyborem najkorzystniejszej oferty. 2.9 Wykonawca zobowiązany jest do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawców. 2.10 Zamawiający zastrzega sobie możliwość ciągłego nadzoru nad świadczeniem usługi w zakresie przedmiotu umowy. 2.11 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2.12 Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania między innymi w przypadkach odnoszących się do finansowania niniejszego zamówienia, w szczególności w trybie art. 93 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, to jest z uwagi na nieprzyznanie środków , które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia, bądź w trybie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy – w przypadku, gdy oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę brutto), którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 2.13 Zamawiający wymaga, aby w ofercie (Formularzu ofertowym – Załączniku Nr 1 do SIWZ) podać cenę brutto zamówienia . 2.14 Informacje o podwykonawcach: Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w swojej ofercie (Załączniku Nr 1 do SIWZ – Formularzu ofertowym) części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcy wraz z podaniem firmy podwykonawcy. Brak takich określeń w ofercie oznaczać będzie, iż Wykonawca deklaruje wykonanie całego przedmiotu zamówienia samodzielnie. Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników.

II.5) Główny kod CPV: 55000000-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
55300000-3
55110000-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 14.09.2018
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
14.09.2018

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym względzie żadnych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 4.2 O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 4.2.1 spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą: - sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wymagane jest posiadanie przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym względzie żadnych wymagań.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
5.3 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w trybie art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy, Wykonawca, zgodnie z art. 24 ust. 11 Ustawy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, sporządzone według wzoru (Załącznik Nr 2 do SIWZ) – w oryginale. Wyjaśnienie dla Wykonawców: 1. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert przetargowych, na swojej stronie internetowej zamieści informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy. 2. Wykonawca w ciągu 3 dni od zamieszczenia przedmiotowych informacji zobowiązany będzie do przekazania oświadczenia – Załącznika Nr 2 do SIWZ. 3. Wyjątkiem będzie sytuacja, w której zostanie złożona jedna oferta przetargowa w zakresie danej części zamówienia – wówczas Wykonawca, który ją złożył zwolniony będzie z obowiązku przekazania oświadczenia w przedmiocie przynależności do grupy kapitałowej w zakresie przedmiotu zamówienia. UWAGI: 1) Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa każdy z Wykonawców. 3) W przypadku, gdy Wykonawca na dzień składania ofert nie jest powiązany z żadnym podmiotem, a zatem nie należy do jakiejkolwiek grupy kapitałowej, Wykonawca – w celu usprawnienia procedury przetargowej – może wraz ofertą złożyć oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej, sporządzone według wzoru ( część B w Załączniku Nr 2 do SIWZ) – w oryginale 5.4 W celu potwierdzenia okoliczności, o której mowa w pkt 4.1.2 SIWZ, mając na uwadze treść art. 26 ust. 6 Ustawy, Zamawiający uzyska dokument potwierdzający brak podstaw wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
5.7 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów i oświadczeń: a) Aktualna polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w rozdziale 4 pkt 4.2.1
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
6.1 W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców powinien dołączyć do oferty następujące dokumenty: 6.2 Wykaz posiadanych obiektów, zgodnych z wymogami niniejszej specyfikacji, w których zakwaterowani będą uczestnicy imprezy z podaniem liczby osób, które mogą być tam zakwaterowane (załącznik sporządza sam Wykonawca) 6.3 Nie załączenie przez Wykonawcę do oferty składającego ofertę któregoś z wymaganych dokumentów, o których mowa w pkt 6.1 SIWZ, skutkować będzie odrzuceniem przez Zamawiającego danej oferty, jako nie spełniającej wymagań określonych w SIWZ.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
CENA60,00
WYŁACZNOŚĆ20,00
ILOŚĆ OFEROWANYCH OBIEKTÓW20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 16.07.2018, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH