Ogłoszenie nr 621056-N-2019 z dnia 2019-11-12 r.

Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o.: „Przebudowa punktów pomiarowych nr: 101/201, 102, 105, 113, 204, 118/218 na terenie miasta Łodzi”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 10007730100000, ul. Piotrkowska  190 , 90-368  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. +48426649100, e-mail zamowienia@lsi.net.pl, faks +48426649102.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.lsi.net.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.lsi.net.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.lsi.net.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć pisemnie w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie
Adres:
Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o., 90-731 Łódź, ul. Wólczańska 17, sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Przebudowa punktów pomiarowych nr: 101/201, 102, 105, 113, 204, 118/218 na terenie miasta Łodzi”
Numer referencyjny: BZU.2291.45.19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: przebudowa punktów pomiarowych nr: 101,201; 102; 105; 113; 204; 118/218 na terenie miasta Łodzi Zadanie 1: Modernizacja punktu pomiarowego nr 101/201 przy ul. Waltera Janke, Zadanie 2: Modernizacja punktu pomiarowego nr 102 przy ul. Gojawiczyńskiej/Dąbrowskiego, Zadanie 3: Modernizacja punktu pomiarowego nr 105 przy ul. Zgierskiej/Sikorskiego, Zadanie 4: Modernizacja punktu pomiarowego nr 113 przy ul. Hetmańskiej/Przybyszewskiego, Zadanie 5: Modernizacja punktu pomiarowego nr 204 przy ul. Traktorowej/Judyma, Zadanie 6: Modernizacja punktu pomiarowego nr 118/218 przy ul. Kurczaki/Powtórna. Wyżej opisany przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, stanowiącymi Załącznik nr 7 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45231300-8
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 12526372,50
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych: a. rozbudowę szafy telemechaniki w obrębie jednego punku pomiarowego (urządzenia pomiarowe, czujniki, elementy budowlane), b. rozbudowę linii energetycznej i kabli zasilająco-sygnałowych oraz przepustów kablowych w ramach jednego punktu pomiarowego, c. zwiększenie ilości robót odtworzeniowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego odtworzenia nawierzchni po robotach podstawowych oraz do zamówień określonych w pkt. a, b w ulicach, zieleńcach i chodnikach objętych zamówieniem podstawowym, dla których zostało wydane pozwolenie na budowę lub zgłoszenie. Zamówienie zostanie udzielone w ramach odrębnej umowy, która będzie zgodna z umową dotyczącą zamówienia podstawowego, w zakresie terminów odbioru, płatności, sposobu naliczania kar. zamówienie podstawowe - 952 637,25 zł netto, zamówienie uzupełniające - 300 000,00 zł netto
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  8   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: ocena spełniania tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale 6 ust. 1 pkt. 1) SIWZ
Informacje dodatkowe Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w ŁSI sp. z o.o. (zwanego dalej Regulaminem Sektorowym), przyjętego Uchwałą Nr 212/2018 Zarządu „Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej” sp. z o.o. z dnia 20 grudnia 2018r., na podstawie art. 132 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1843). Niniejsze postępowanie nie jest zamówieniem publicznym w myśl przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – jest to zamówienie sektorowe o wartości poniżej kwoty wynikającej z przepisów wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, tj. poniżej 5 548 000 euro.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: ocena spełniania tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale 6 ust. 1 pkt. 1) SIWZ
Informacje dodatkowe Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w ŁSI sp. z o.o. (zwanego dalej Regulaminem Sektorowym), przyjętego Uchwałą Nr 212/2018 Zarządu „Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej” sp. z o.o. z dnia 20 grudnia 2018r., na podstawie art. 132 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1843). Niniejsze postępowanie nie jest zamówieniem publicznym w myśl przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – jest to zamówienie sektorowe o wartości poniżej kwoty wynikającej z przepisów wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, tj. poniżej 5 548 000 euro.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawcy wykażą się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej dwoma zamówieniami na roboty budowlane (2 odrębne umowy) polegającymi na budowie lub przebudowie rozdzielni nn w zakresie branż: elektrycznej i AKPiA, w tym co najmniej jednej roboty budowlanej o wartości min 100 000,00 PLN brutto. Ocena spełniania tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 1 pkt 1) i 2) niniejszej SIWZ; Ocena spełniania warunku, o którym mowa powyżej, w stosunku do Wykonawcy, który powołuje się na doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem (tj. Wykonawca realizował zamówienie jako jeden z wykonawców wspólnych/członków konsorcjum) zostanie dokonana na podstawie udziału danego Wykonawcy w realizacji tego zamówienia, na które powołuje się w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, tj. Wykonawca ten może powołać się na doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem pod warunkiem, że faktycznie i konkretnie uczestniczył w wymaganym zakresie w realizacji wykazanej części zamówienia. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienie w zakresie faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowa konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez Wykonawcę faktur. W przypadku wykazywania ww. warunku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna), a także w przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w Regulaminie Sektorowym, Zamawiający żąda wykazania spełnienia ww. warunku dotyczącego zdolności technicznej w taki sposób, aby co najmniej jeden podmiot posiadał doświadczenie w wykonaniu zamówień, o których mowa w warunku pkt. b). c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym celu Wykonawca musi dysponować co najmniej: 1 osobą – Kierownikiem budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdów w zakresie wystarczającym do realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia. Dopuszcza się ważne, odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – w zakresie wystarczającym do realizacji przedmiotu zamówienia, tj. do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci elektrycznej i elektroenergetycznej. Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r. poz. 1186) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019r., poz. 831). Zamawiający dopuszcza posiadanie przez osobę wskazaną powyżej uprawnień równoważnych względem wymaganych, uznanych przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2272, 2019r. poz. 534, 577) lub kwalifikacji zawodowych równoważnych względem wymaganych, ważnych w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Ocena spełniania tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 1 pkt 1), 3), 4) i 5) niniejszej SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w ŁSI sp. z o.o. (zwanego dalej Regulaminem Sektorowym), przyjętego Uchwałą Nr 212/2018 Zarządu „Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej” sp. z o.o. z dnia 20 grudnia 2018r., na podstawie art. 132 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1843). Niniejsze postępowanie nie jest zamówieniem publicznym w myśl przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – jest to zamówienie sektorowe o wartości poniżej kwoty wynikającej z przepisów wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, tj. poniżej 5 548 000 euro. Wykonawca zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 Regulaminu Sektorowego. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: a) a) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; b) Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium (jeżeli było wymagane), w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą; c) Wykonawców, z którymi zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia albo odstąpił od umowy z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; d) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzje administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; e) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; f) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; g) Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu; h) Wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji (nie dotyczy uprzednio przeprowadzanego dialogu technicznego); i) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; j) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; k) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; l) Wykonawcę, będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 181-188, art. 218-221, art. 228-230a, 270-277, art. 278-295, art. 296-305 oraz za przestępstwo skarbowe. 3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie przesłanek, o których mowa w ust. 1 pkt. g - l, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdanie pierwsze nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania zakazu. 4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, o ile podmiot ten będzie brał udział w realizacji zamówienia jako podwykonawca. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie podpisane podmiot trzeci dotyczące oddania tych zasobów i zawarcia umowy o podwykonawstwo, w sytuacji gdy Zamawiający dokona wyboru oferty tego Wykonawcy. 5. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów na zasadach określonych w ust. 4, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą wykazać łączne spełnianie warunków opisanych w ust. 1 niniejszego rozdziału. 7. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń według formuły „spełnia – nie spełnia”. 8. Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia i odrzuceniem jego oferty, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 1 Regulamin Sektorowego. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty i oświadczenia: 1) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 5 Regulaminu Sektorowego – sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ; 3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 1) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia – sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ; 2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 7 ust. 1 pkt e Regulaminu Sektorowego, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 2) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 5. Dokument, o którym mowa w ust. 4 niniejszego rozdziału powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy prze upływem terminu składania ofert. 6. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 niniejszego rozdziału, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem (wymogi ust. 5 stosuje się odpowiednio). 7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa złożonego wraz z ofertą (należy złożyć oryginał pełnomocnictwa lub jego odpis notarialny). Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie którego dotyczy i precyzować zakres umocowania oraz wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielnie zamówienia, każdy z tych wykonawców musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa. 8. Wykonawcy związani umową spółki cywilnej (wspólnicy spółki cywilnej) zamiast oryginału pełnomocnictwa mogą złożyć kserokopię aktualnej umowy spółki cywilnej poświadczoną za zgodność z oryginałem przez każdego wspólnika tej spółki lub jej odpis notarialny – jeżeli będzie z niej wynikać pełnomocnictwo i zakres czynności, do których umocowany jest pełnomocnik. 9. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) jest składane przez Wykonawcę/ów który wykazuje/ują spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie złożone wspólnie przez Wykonawców powinno być podpisane przez: 1) Wykonawcę/ów który wykazuje/ują spełnianie warunków, lub 2) upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców, lub 3) Pełnomocnika, upoważnionego przez wszystkich Wykonawców wchodzących w skład podmiotu wspólnego, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia wymienione w ust. 3 niniejszego rozdziału składa każdy z Wykonawców – muszą one potwierdzać brak podstaw do wykluczenia w odniesieniu do każdego z takich Wykonawców.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
ocena spełniania tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale 6 ust. 1 pkt. 1) SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w ŁSI sp. z o.o. (zwanego dalej Regulaminem Sektorowym), przyjętego Uchwałą Nr 212/2018 Zarządu „Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej” sp. z o.o. z dnia 20 grudnia 2018r., na podstawie art. 132 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1843). Niniejsze postępowanie nie jest zamówieniem publicznym w myśl przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – jest to zamówienie sektorowe o wartości poniżej kwoty wynikającej z przepisów wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, tj. poniżej 5 548 000 euro.
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w ŁSI sp. z o.o. (zwanego dalej Regulaminem Sektorowym), przyjętego Uchwałą Nr 212/2018 Zarządu „Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej” sp. z o.o. z dnia 20 grudnia 2018r., na podstawie art. 132 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1843). Niniejsze postępowanie nie jest zamówieniem publicznym w myśl przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – jest to zamówienie sektorowe o wartości poniżej kwoty wynikającej z przepisów wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, tj. poniżej 5 548 000 euro. 14. Kompletna oferta powinna zawierać: a. Formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ; b. Formularz cenowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1a do SIWZ; c. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ; d. wykaz robót, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ; e. dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane należycie oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; f. wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ; g. decyzję o wydaniu uprawnień budowlanych lub inny dokument potwierdzający, że osoby, skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby do tego umocowane) oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego z uwzględnieniem przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej h. oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ; i. dowód wniesienia wadium, j. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert(w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 7 ust. 1 pkt e Regulaminu Sektorowego) zgodnie z Rozdziałem 6 ust. 2 pkt 2) niniejszej SIWZ; k. zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia swoich zasobów (o ile Wykonawca będzie korzystał z takich zasobów), sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ; l. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w odniesieniu do podmiotów udostępniających swoje zasoby (o ile Wykonawca będzie korzystał z takich zasobów); m. stosowne pełnomocnictwo (a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; n. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dokument ustanawiający Pełnomocnika (oryginał lub odpis notarialny stosownego pełnomocnictwa wystawionego lub udzielonego przez osoby do tego upoważnione) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielnie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia; o. pozostałe dokumenty wymienione w niniejszej SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 28 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy zł i 00/100) 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 2.1 pieniądzu; 2.2 gwarancjach bankowych; 2.3 gwarancjach ubezpieczeniowych; 3. W przypadku składania wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać minimum elementy: 3.1 nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancję) oraz wskazanie ich siedzib; 3.2 w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nazwy wszystkich członków podmiotu wspólnego z zaznaczeniem, że działają oni jako podmiot wspólny, np. poprzez następujący zapis: „……Zostaliśmy poinformowani, że w związku z organizowanym przez Państwa postępowaniem o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest (nazwa zadania), w którym na mocy swojej oferty uczestniczą: …… (tu należy wymienić wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) … (zwani łącznie „Wykonawcą”), wymagane jest wniesienie wadium w wysokości ……..” 3.3 określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją; 3.4 kwotę gwarancji; 3.5 termin ważności gwarancji (nie krótszy niż termin związania ofertą); 3.6 zobowiązanie gwaranta do „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: 3.6.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie; 3.6.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3.6.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 3.7 zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych w ŁSI sp. z o.o. nie uzupełnił złożonej oferty. 4. Zamawiający przypomina, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez ŁSI sp. z o.o., a nie ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z czym, jeżeli w treści dokumentów wadialnych będzie odniesienie do ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ich nie uzna i oferta nie będzie w sposób właściwy zabezpieczona wadium. 5. Na dokumencie potwierdzającym wniesienie wadium powinna być zawarta minimum informacja w postaci zapisu „Dotyczy …(tytuł zamówienia)” 6. Miejsce i sposób wniesienia wadium: 6.1 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy mBank SA w PLN: 24 1140 1108 0000 3392 5500 1003. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. 6.2 Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w oryginale w sekretariacie, w siedzibie Zamawiającego w godzinach 8.00-16.00, a do oferty dołączyć kopię dokumentu wadium. 7. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek wskazany przez Zamawiającego dokona przeksięgowania kwoty na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W takim przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 8. W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z treści gwarancji winno wynikać, że odnosi się ona zarówno do zleceniodawcy gwarancji, jak również do wszystkich pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (zaleca się aby, wszyscy członkowie wchodzący w skład podmiotu wspólnego byli wymienieni). Wadium może wnieść dowolny członek konsorcjum, pod warunkiem że jest to zgodne z zapisami umowy konsorcjum regulującej sposób i formę wniesienia wadium. 9. Zwrot wadium następuje niezwłocznie, jeżeli upłynął termin związania ofertą, po zawarciu umowy lub unieważnieniu postępowania. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, który został wykluczony z postępowania, lub którego oferta została odrzucona. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 12. Zamawiający oświadcza, że zatrzymanie wadium wraz z odsetkami nastąpi, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 12.1 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie; 12.2 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 12.3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca nie uzupełnia złożonej oferty w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 Regulaminu Sektorowego. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY: 1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10% ceny podanej w ofercie wraz z podatkiem VAT. 2. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy na 3 dni przed podpisaniem umowy, nie później jednak niż w dniu podpisania umowy. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku z następujących form: 3.1. pieniądzu; 3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3.3. gwarancjach bankowych; 3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek Zamawiającego prowadzony mBank SA w PLN: 24 1140 1108 0000 3392 5500 1003. 5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 6. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający oświadcza, że zabezpieczenie jest przechowywane na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający oświadcza, że zwrot zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu następuje wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy Wykonawcy. 7. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w formie gwarancji, gwarancja musi być bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, musi być wykonalna na terytorium Rzeczpospolitej Polski, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać minimum elementy: a. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancję) oraz wskazanie ich siedzib. b. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją; c. kwotę gwarancji; d. termin ważności gwarancji; e. zobowiązanie gwaranta do „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego”; 8. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w formie poręczenia, poręczenie musi być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać następujące elementy: 8.1. wskazanie podmiotu, za który poręczyciel dokonuje poręczenie; 8.2. precyzyjne wskazanie zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia; 8.3. kwotę, do wysokości której poręczyciel będzie zobowiązany; 8.4. wskazanie terminu, z którego upływem wygasa zobowiązanie, przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane. 9. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż w pieniądzu musi gwarantować Zamawiającemu realizację ustawowych uprawnień opisanych w art. 150 ust. 7 - 10 ustawy Pzp i zawierać zobowiązanie do „wypłaty kwoty dotychczasowego zabezpieczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, nie przedłużył lub nie wniósł nowego zabezpieczenia na kolejne okresy najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia, w przypadku gdy okres na jaki winno zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat”. 10. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z treści gwarancji/poręczenia musi wynikać, że odnosi się ona/ono zarówno do zleceniodawcy gwarancji/poręczenia, jak również do wszystkich pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wszyscy członkowie wchodzący w skład podmiotu wspólnego muszą być wymienieni). 11. Zabezpieczenie może wnieść dowolny członek konsorcjum, pod warunkiem że jest to zgodne z zapisami umowy konsorcjum regulującej sposób i formę wniesienia zabezpieczenia. 12. Jeżeli Wykonawca, którego ofertę wybrano, nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert. 13. W trakcie realizacji umowy możliwa jest zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 14. Zamawiający informuje, iż zwrot zabezpieczenia nastąpi: 14.1. 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od daty wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane tj. po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru końcowego przekazania/przyjęcia do eksploatacji. 14.2. 30% wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady oraz zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 15. W związku z zapisem §8 ust. 5 wzoru umowy, Zamawiający informuje, iż data końcowego obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w okresie rękojmi za wady winna przypadać na 15 dzień od dnia, w którym zgodnie z umową wygasa rękojmia za wady. Czas ten (tj. 15 dni) nie wlicza się do okresu obowiązywania rękojmi, w którym mogą być ujawnione usterki lub wady. 16. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, Wykonawca wnosi zabezpieczenie w pieniądzu na cały ten okres lub wnosi zabezpieczenie w innej formie na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 17. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 18. Zamawiający wymaga aby zabezpieczenie w postaci poręczenia lub gwarancji wchodziło w życie i obowiązywało od daty podpisania Umowy i było w mocy w wysokości 100% wysokości zabezpieczenia do 30 dnia po dacie wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, a w wysokości 30% wysokości zabezpieczenia do 15 dnia po upływie okresu rękojmi za wady.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Tak
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
https://lsi.eb2b.com.pl.
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: W toku aukcji elektronicznej kryterium – cena będzie oceniane wg wagi określonej w Rozdziale 9 pkt 1 niniejszej SIWZ. Pozostałe kryteria nie będą przedmiotem aukcji – punkty za pozostałe kryteria zostaną wpisane przez Zamawiającego zgodnie z ofertą Wykonawcy i zsumowane z punktami za kryterium – cena.
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Informacja o pozycji danej oferty i otrzymanej punktacji stanowić będzie Załącznik do Zaproszenia do aukcji. Informacja ta będzie widoczna również po zalogowaniu się do platformy aukcyjnej. W toku aukcji Wykonawcy będą na bieżąco informowani o pozycji złożonej oferty, jej punktacji oraz cenie i punktacji najkorzystniejszej oferty. Do momentu zamknięcia aukcji elektronicznej nie ujawnia się informacji umożliwiającej identyfikację Wykonawców. Podczas aukcji oferta będzie rankingowana z uwzględnieniem oceny ofert (liczby punktów) oraz czasu złożenia oferty. Informacje dotyczące aukcji elektronicznej zawarte są w Rozdziale 14 SIWZ, pozostałe informacje zostaną przekazane w zaproszeniu do aukcji.
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 1. Zamawiający przewiduje dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej, zgodnie z art. 91a-91e ustawy Pzp. 2. Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną, jeżeli zostaną złożone w postępowaniu co najmniej 2 (dwie) oferty niepodlegające odrzuceniu. 3. Aukcja elektroniczna zostanie przeprowadzona na stronie https://lsi.eb2b.com.pl. 4. W toku aukcji elektronicznej kryterium – cena będzie oceniane wg wagi określonej w Rozdziale 9 pkt 1 niniejszej SIWZ. Pozostałe kryteria nie będą przedmiotem aukcji – punkty za pozostałe kryteria zostaną wpisane przez Zamawiającego zgodnie z ofertą Wykonawcy i zsumowane z punktami za kryterium – cena. 5. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych: a. komputer powinien być wyposażony w procesor o mocy obliczeniowej minimum 2GHz i posiadać co najmniej 2 GB pamięci RAM; b. komputer powinien posiadać zainstalowany jeden z następujących systemów operacyjnych: MacOS X 10.4, Linux, MS Windows XP lub nowszy; c. komputer powinien posiadać zainstalowaną jedną z przeglądarek internetowych: Mozilla-Firefox 42+, Chrome 46+, Opera 5+ albo Microsoft Internet Explorer 10.0 lub nowszą; d. komputer powinien posiadać stałe połączenie z siecią Internet o gwarantowanej szybkości transmisji nie mniejszej niż 512 kb/s. 6. Wykonawcy, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, dostaną na adres e-mail podany w ofercie, zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej. Zamawiający przed wysłaniem zaproszenia do udziału w aukcji założy konta na Platformie Zakupowej tym Wykonawcom, którzy jeszcze go nie posiadają. Wykonawcy, którzy chcą wziąć udział w aukcji elektronicznej, muszą się zalogować do Platformy Zakupowej. 7. Warunkiem wzięcia udziału w aukcji elektronicznej jest dysponowanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca posługiwanie się podpisami największych polskich wydawców. Podpis będzie wymagany przy każdej zmianie oferty. 8. Zamawiający wymaga, aby w trakcie aukcji zmiany oferty dokonywała osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy, posiadająca kwalifikowany podpis elektroniczny. Upoważnienie to musi wynikać wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) lub ze stosownego pełnomocnictwa wystawionego lub udzielonego przez osoby do tego upoważnione, załączonego do oferty lub dostarczonego do Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym. Dane tej osoby należy podać w Formularzu Oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 9. Podstawowy czas trwania aukcji wynosi 30 minut. 10. Czas trwania aukcji może zostać wydłużony o czas ewentualnych dogrywek. Dogrywka będzie miała miejsce, jeśli w ciągu ostatnich 5 minut czasu trwania aukcji zostanie złożone jakiekolwiek postąpienie. W takim przypadku aukcja zostanie przedłużona o 5 minut. Czas trwania każdej dogrywki wynosi 5 minut. Ilość dogrywek jest nieograniczona. Dogrywki uruchamiane są kolejno jeżeli w czasie trwania dogrywki Wykonawca złoży postąpienie. 11. Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: aukcja zostanie zakończona jeżeli w ciągu ostatnich 5 minut czasu trwania aukcji lub czasu trwania dogrywki nie zostanie złożone żadne postąpienie. 12. Minimalna wartość postąpień składanych w toku aukcji elektronicznej: 500,00 zł brutto (słownie: pięćset zł i 00/100). 13. Wszelkie pozostałe informacje dotyczące przebiegu aukcji zostaną Wykonawcy przekazane w zaproszeniu. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość przeprowadzenia próbnej aukcji lub testu podpisów elektronicznych. 14. Wykonawca, którego oferta po przeprowadzonej aukcji uzyska największą liczbę punktów zostanie wezwany do przedłożenia aktualnego formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 1a do SIWZ. Ceny za poszczególne pozycje podane w Formularzu cenowym nie mogą być wyższe niż ceny podane w pierwotnej ofercie. 15. Wykonawca, którego oferta po przeprowadzeniu aukcji zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia za pomocą Platformy w zakładce Pytania/Informacje w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ. 16. Jeżeli po przeprowadzonej aukcji nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 500,00 zł brutto (słownie: pięćset zł i 00/100)
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Szczegóły zawiera SIWZ Rozdział 14
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Szczegóły zawiera SIWZ Rozdział 14
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
aukcja jednoetapowa
Czas trwania: 30 minut

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena80,00
termin gwarancji jakości za wady fizyczne i prawne20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach: 1) zmiany terminów, o których mowa w §4 ust. 1 dla danego zadania, spowodowanej okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy lub okolicznościami niezależnymi od Stron w tym m.in.: a) konieczności przesunięcia terminu przekazania terenu budowy, b) okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy i uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności: i. niekorzystne warunki atmosferyczne tj. utrzymywanie się w ciągu min. dwóch dni temperatury poniżej 00C, ciągłe opady deszczu trwające dłużej niż 4 dni, ciągłe opady śniegu trwające dłużej niż 4 dni, uniemożliwiające realizację robót zgodnie z przyjętą technologią ii. niekorzystne warunki archeologiczne, geologiczne, hydrogeologiczne, (tj. wykrycie obecności obiektów archeologicznych i konieczność prowadzenia badań archeologicznych; konieczność wykonania odwodnienia nie przewidzianego w dokumentacji projektowej) iii. kolizje z sieciami infrastruktury: wod-kan, gazowej, ciepłowniczej, telefonicznej, telekomunikacyjnej, energetycznej, elektroenergetycznej oraz z zielenią miejską, iv. przedłużający się termin uzyskania wszelkich pozwoleń, uzgodnień, protokołów postanowień i decyzji wydawanych przez organy administracyjne lub konieczność uzyskania nowych decyzji lub uzgodnień, v. odmowa udostępnienia terenu do celów realizacji przedmiotu umowy przez właścicieli oraz Zarządcę drogi, c) w przypadku, gdy wykonanie robót nie będzie możliwe ze względu na obowiązek skoordynowania robót z Wykonawcą innych robót wykonywanych na terenie budowy, d) wystąpienie robót dodatkowych, oraz robót zamiennych i/lub zmiany technologii przy czym zmiana terminów musi być udokumentowana, a pisemny wniosek o jej dokonanie Strona występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć niezwłocznie po powzięciu wiadomości o takiej okoliczności, e) w razie zmian odnoszących się do dokumentacji projektowej, które to zmiany są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i osiągnięcia przyjętego założenia. Strona występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć go niezwłocznie po powzięciu wiadomości o takiej okoliczności. f) w przypadku konieczności wykonania zamówień, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3) ustawy Pzp, wstrzymujących z przyczyn technicznych realizację robót lub wpływających z innych przyczyn na wydłużenie terminu realizacji umowy, możliwa będzie w szczególności zmiana terminów umownych nie dłużej jednak niż o okres trwania przeszkody. Zmiana terminów musi być udokumentowana, a pisemny wniosek o jej dokonanie Strona występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć niezwłocznie po wystąpieniu takiej okoliczności, potwierdzonej wpisem w dziennik budowy (obowiązek wpisu do dziennika budowy nie dotyczy okoliczności o których mowa w ust. 1 pkt. 1) lit. a), d) i e) niniejszego paragrafu. Przedłużenie terminu nastąpi o okres proporcjonalny do czasu jaki wynika z okoliczności uzasadniających przedłużenie terminu, z zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt. e) i f) niniejszego paragrafu. Przedłużenie terminu nastąpi o okres proporcjonalny do czasu, jaki wynika z okoliczności uzasadniających przedłużenie terminu. W przypadku, gdy Strona występująca nie dochowa ww. terminu, nie będzie uprawniona do wystąpienia z wnioskiem o zmianę terminów umownych. Zmiana terminów może dotyczyć całości umowy lub poszczególnych zadań 2) zmiany wynagrodzenia, w wyniku: a) robót dodatkowych - roboty te będą rozliczane na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inwestora Zastępczego i Zamawiającego. Kosztorysy te będą opracowane w oparciu o następujące założenia: i. ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamówieniu podstawowym zostaną ustalone w oparciu o zapisy przyjęte z kosztorysu ofertowego, sporządzonego metodą kalkulacji szczegółowej, złożonego przez Wykonawcę w dacie podpisania umowy, ii. w przypadku robót niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego, ale nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe zostaną określone na podstawie czynników produkcji nie wyższych, niż średnie notowania z publikacji SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego wystąpienie konieczności wykonania tych robót (dla województwa łódzkiego). - Nie przewiduje się możliwości wzrostu cen jednostkowych, jak również składników cenotwórczych podanych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym w dacie podpisania umowy. b) robót zamiennych i/lub zmiany technologii - roboty zamienne i/lub zmiana technologii rozliczane będą na podstawie kosztorysów opracowanych metodą kalkulacji szczegółowej przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inwestora Zastępczego i Zamawiającego. Kosztorysy te będą opracowane w oparciu o następujące założenia: i. ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamówieniu podstawowym zostaną ustalone w oparciu o zapisy przyjęte z kosztorysu ofertowego, sporządzonego metodą kalkulacji szczegółowej, złożonego przez Wykonawcę w dacie podpisania umowy, ii. w przypadku robót niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego, ale nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe zostaną określone na podstawie czynników produkcji nie wyższych, niż średnie notowania z publikacji SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego wystąpienie konieczności wykonania tych robot (dla województwa łódzkiego). - Nie przewiduje się możliwości wzrostu cen jednostkowych, jak również składników cenotwórczych podanych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym w dacie podpisania umowy. c) odstąpienia od części umowy, zaniechania robót na zasadach określonych w §12 ust. 5. 3) zmiany Kierownika budowy – na wniosek Wykonawcy po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego lub na wniosek Zamawiającego jeżeli Zamawiający uzna, że osoba ta nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy lub wykonuje je nienależycie. Wykonawca dokona zmiany w terminie określonym przez Zamawiającego we wniosku. Nowa osoba wskazana przez Wykonawcę na stanowisko Kierownika budowy musi spełniać wymagania określone w załączniku nr 2 do umowy (SIWZ) na moment dokonania zmiany (zmiana kierownika nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy), 4) zwiększenia stawki podatku VAT, jeżeli zmiana taka wynikać będzie ze zmiany przepisów – w takiej sytuacji ulegnie zmianie wysokość wynagrodzenia netto Wykonawcy, 5) zmniejszenia stawki podatku VAT, jeżeli zmiana taka wynikać będzie ze zmiany przepisów – w takiej sytuacji ulegnie zmianie wysokość wynagrodzenia brutto Wykonawcy, 6) oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich, 7) odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji zamówienia wraz z podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji zamówienia, o którym mowa w art. 8 ust. 4 Regulaminu Sektorowego – na wniosek Wykonawcy po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego, na zasadach określonych w §13 ust. 18 umowy, 8) zmiany Wykonawcy która nastąpi w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa jeżeli: a. nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na moment dokonywania zmiany, b. nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania zmiany, c. nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 9) zmiany Wykonawcy w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego Podwykonawców, 10) zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, 2. Wszelkie istotne zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej - aneksu do umowy, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem §6 ust. 7, §8 ust. 9 i 10 oraz §10 ust. 1 pkt 3) - 6), §17 ust. 3 umowy. 3. W przypadku zmiany przepisów prawa zmianie ulegną te postanowienia umowy, do których będzie miała zastosowanie powyższa zmiana.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-05, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 45 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w ŁSI sp. z o.o. (zwanego dalej Regulaminem Sektorowym), przyjętego Uchwałą Nr 212/2018 Zarządu „Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej” sp. z o.o. z dnia 20 grudnia 2018r., na podstawie art. 132 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1843). Niniejsze postępowanie nie jest zamówieniem publicznym w myśl przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – jest to zamówienie sektorowe o wartości poniżej kwoty wynikającej z przepisów wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, tj. poniżej 5 548 000 euro.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH