Ogłoszenie nr 629383-N-2017 z dnia 07.12.2017 r.

Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Bobowej: SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA STOŁÓWKI GMINNEJ JEDNOSTKI USŁUG KOMUNALNYCH W BOBOWEJ.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Bobowej, krajowy numer identyfikacyjny 36051600600000, ul. ul. Bohaterów Bobowej  , 38350   Bobowa, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 18 35 14 178, e-mail dpopiela@bobowa.pl, faks 18 35 14 178.
Adres strony internetowej (URL): www.gjuk.bip.bobowa.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
NIE

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.gjuk.bip.bobowa.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
NIE

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA STOŁÓWKI GMINNEJ JEDNOSTKI USŁUG KOMUNALNYCH W BOBOWEJ.
Numer referencyjny: GJUK.271.3.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w Bobowej z podziałem na 11 Pakietów w ilości wskazanej w załączniku nr 2 SIWZ: Pakiet 1 – Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie Pakiet 2 – Warzywa i owoce Pakiet 3 – Jaja kurze Pakiet 4 – Owoce i warzywa przetworzone, ryby mrożone Pakiet 5 – Mleko, wyroby mleczarskie Pakiet 6 – Mięso drobiowe Pakiet 7 - Wędliny Pakiet 8 - Mięso wieprzowe, mięso wołowe Pakiet 9 - Artykuły spożywcze pozostałe Pakiet 10 – Pierogi, wyrób świeży Pakiet 11 – Płatki śniadaniowe, ciastka, przekąski, artykuły różne Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych powszechnie dostępnych o ustalonych standardach jakościowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Wykaz artykułów -załącznik nr 2 do SIWZ. 1. Wskazane ilości w wykazie artykułów -załączniku nr 2 do SIWZ należy traktować jako szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wykonania w całości przedmiotu zamówienia w czasie obowiązywania umowy, jeżeli jego rzeczywiste potrzeby będą mniejsze od zamawianych. W przypadku, gdy ilość zakupionych artykułów w okresie obowiązywania umowy będzie mniejsza od ilości przedstawionej w Wykazie artykułów -załączniku nr 2 do SIWZ. Zamawiający ma prawo odstąpić od dalszych zakupów artykułów bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych i odszkodowań na rzecz Wykonawcy. 2. Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia: a) Wykonawca zobowiązany jest zaoferować artykuły spożywcze, zgodnie z załącznikiem 2 do SIWZ lub produkty równoważne. Zastosowanie nazw producentów służy jedynie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem produktu równoważnego Zamawiający rozumie produkty o nie gorszych parametrach jakościowych, posiadający te same walory organoleptyczne (smak, zapach, barwa, estetyka, konsystencja) oraz zawierające w składzie co najmniej te same surowce użyte do produkcji, co artykuły określone przez zamawiającego. Pojemność, gramatura produktu nie może odbiegać od pojemności, gramatury sugerowanej przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania produktu o wyższej lub niższej niż wskazana przez zamawiającego pojemności, gramaturze, wykonawca zobowiązany jest do wskazania takiej ilości sztuk zamawianego produktu, która po przemnożeniu będzie wynosić ilość jaką żąda zamawiający (informację o wyższej lub niższej gramaturze należy podać w uwagach). W przypadku gdy wykonawca będzie oferował artykuły spożywcze równoważne ma obowiązek zaznaczyć ten fakt w formularzu asortymentowo –cenowym, wpisując asortyment równoważny w rubryce uwagi. Poza tym należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że oferowany asortyment równoważny odpowiada wymaganiom określonym przez zamawiającego tj. opis zaoferowanego artykułu równoważnego. b) Miejsce i termin dostawy: Miejscem dostawy jest magazyn stołówki Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w Bobowej 6A, 38-350 Bobowa. Wykonawca dostarczy produkty żywnościowe spełniające wymogi określone przepisami ustawy z 25.08.2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 poz.149 tekst jednolity oraz aktów wykonawczych do niej. Wykonawca dostarczy zamówione artykuły żywnościowe do magazynu Zamawiającego na własny koszt i własne ryzyko. Realizacja zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie według potrzeb zamawiającego. Dostawy zamówionej partii, w zależności od asortymentu będą realizowane codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach: a) Pakiet nr 1 - codziennie od poniedziałku do piątku, jednak nie później niż do godziny 6:30. b) Pakiet nr 2,9 – codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 5:00 do 7:00. c) Pakiet nr 3,4,11 – dwa razy w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 5:00 do 9:00. d) Pakiet nr 5 – trzy razy w tygodniu ( poniedziałek, środa i piątek), jednak nie później niż do godziny 6:30. e) Pakiet nr 6,7,8 – codziennie, od poniedziałku do piątku, jednak nie później niż do godziny 9:00. f) Pakiet nr 10 – co najmniej raz w miesiącu, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6:00 do 6:30. Wykonawca będzie zapewniał dostawę na miejsce własnym transportem na bieżąco w miarę zgłoszonych potrzeb, składanych telefonicznie, faksem lub pocztą e-mail przez upoważnioną osobę zamawiającego. Wykonawca dokona również rozładunku zamówionego towaru do magazynu Zamawiającego. Osobą upoważnioną do kontroli jakościowej dostarczonego towaru jest intendent stołówki lub osoba upoważniona przez Kierownika Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w Bobowej. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia dostarczonych towarów jeżeli wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości co do jakości, terminu przydatności do spożycia danego produktu, bądź będzie on przewożony w nieodpowiednich warunkach. a) Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć certyfikat wdrożenia systemu bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego HACCP lub równoważny. b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości artykułów żywnościowych określonych w opisie przedmiotu zamówienia. Z tego tytułu Dostawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia finansowe ani prawne wobec Zamawiającego. Stosownie do potrzeb zamawiającego, strony dopuszczają możliwość zmian ilościowych poszczególnych artykułów spożywczych (zmniejszenie) w przypadku zmiany liczby uczniów uprawnionych do korzystania ze stołówki. Dostarczany asortyment winien być dobrej jakości w gatunku pierwszym, oraz spełniać - w zależności od zaoferowanej przez Wykonawcę części zamówienia - wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności określone: 1) w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017, poz. 149 tekst jednolity.) –w tym HACCP; 2) w ustawie z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych (Dz. U. z 2016 poz. 1604 tekst jednolity) 3) w ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. 2017 poz.242 tekst jednolity) 4) Rozporządzenie (WE) 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z późn.zm.); 5) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U z 2015 poz. 29 z późn. zm.); 6) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oraz wymagań, jakie musza spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. z 2016 poz. 1154). 7) Wykonawca odpowiada za stan jakościowy dostarczonych artykułów spożywczych. Wykonawca dostarczy dokumentację dotyczącą artykułów spożywczych, w tym pochodzenie, producenta i daty produkcji, świadectwo kontroli jakości –HDI (Handlowy Dokument Identyfikacyjny). • Cechy dyskwalifikujące dostarczone artykuły spożywcze: a) w zakresie wszystkich produktów: nalot lub objawy pleśni, gnicia lub zaparzenia, zbite, nadtłuczone skorupki, obecność szkodników oraz ich pozostałości, brak oznakowania opakowań, uszkodzenia mechaniczne, b) wspólne dla mięsa: oślizgłość, nalot pleśni, zazielenienie mięsa, c) wspólne dla wędlin: nalot pleśni, barwa szarozielona, obecność szkodników oraz ich pozostałości, brak oznakowania opakowań, uszkodzenia mechaniczne, zabrudzenia, zawilgocenie powierzchni, d) wspólne dla art. nabiałowych, spożywczych, jaj: obce, kwaśne lub gorzkie posmaki, zapachy, oślizgłość, nalot lub objawy pleśni, gnicia lub zaparzenia, zbite, nadtłuczone skorupki, nieprawidłowa konsystencja, obecność szkodników oraz ich pozostałości, brak oznakowania opakowań, ich uszkodzenia mechaniczne, zerwanie plomby, zabrudzenia, plamy na powierzchni oraz zawilgocenie powierzchni, e) wspólne dla warzyw i owoców: obce posmaki, zapachy, oślizgłość, nalot lub objawy pleśni, gnicia lub zaparzenia, miejsca obite, oznaki więdnięcia, obecność szkodników oraz ich pozostałości , muszą być wolne od zanieczyszczeń i uszkodzeń spowodowanych przez choroby, mróz i inne czynniki zewnętrzne, f) wspólne dla mrożonek: obce, kwaśne lub gorzkie posmaki, zapachy, oślizgłość, nalot lub objawy pleśni, gnicia lub zaparzenia, zbite, objawy rozmrożenia oraz zawilgocenie powierzchni, nieprawidłowa konsystencja, obecność szkodników oraz ich pozostałości, brak oznakowania opakowań, ich uszkodzenia mechaniczne, zerwane plomby. 4. Pracownicy Wykonawcy mający bezpośredni kontakt z dostarczaną na rzecz Zamawiającego żywnością muszą posiadać aktualne określone przepisami o chorobach zakaźnych i zakażeniach -orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby. Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 poz. 149 tekst jednolity) podmioty działające na rynku spożywczym są obowiązane przestrzegać w zakładach wymagań higienicznych określonych w rozporządzeniu nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych. Osoba pracująca w styczności z żywnością powinna uzyskać określone przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno –epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby. 5. W przypadku niespełnienia wymogów, co do jakości / ilości / terminów ważności do spożycia Zamawiający ma prawo odmówić odbioru przedmiotu zamówienia i żądać niezwłocznej dostawy właściwego asortymentu. 6. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia specjalistycznym transportem spełniającym wymagania określone w obowiązujących przepisach (obowiązuje te części zamówienia, które muszą - zgodnie z przepisami - być tak przewożone). 7. Termin przydatności do spożycia dostarczanych produktów powinien być nie krótszy niż ½ okresu przydatności podanego na opakowaniu produktu (dotyczy części zamówienia nr IV, V, IX, XI). 8. Dowóz przedmiotu zamówienia do Zamawiającego odbędzie się transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko. 9. Dostawy będą wykonywane sukcesywnie wg zamówień składanych przez Zamawiającego. Zamówienia będą składane telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną lub w czasie bieżącej dostawy. 10. Zamawiający przewiduje przerwę w zamawianiu dostaw określonych w SIWZ częściowo w okresie wakacyjnym i w czasie ferii oraz innych dni wolnych wynikających z organizacji roku szkolnego. 11. Wskazane w wykazie artykułów –załącznik nr 2 do SIWZ nazwy produktów są standardem oczekiwanym przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych. W przypadku zaoferowania produktów równoważnych należy mieć na względzie, iż Zamawiający uzna takie produkty za równoważne, jeżeli ich jakość / skład / aromat będą co najmniej na takim samym poziomie co produkty wskazane w SIWZ. 12. Wykonawca przyjmie termin płatności 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury. Niespełnienie przez Wykonawców wymogów dotyczących przedmiotu zamówienia określonych w niniejszej SIWZ skutkować będzie odrzuceniem oferty.

II.5) Główny kod CPV: 15000000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
15300000-1
15810000-9
15800000-6
15500000-3
15220000-6
15331170-9
15100000-9
03142500-3
15894300-4
15100000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 322524,87
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 01.01.2018   lub zakończenia: 31.08.2018

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TEGO WARUNKU: ZAMAWIAJĄCY ODSTĘPUJE OD OPISU SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA W/W WARUNKÓW.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TEGO WARUNKU: W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU ZAMAWIAJĄCY NIE PRECYZUJE SZCZEGÓŁOWEGO OPISU SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TEGO WARUNKU.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TEGO WARUNKU: W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU ZAMAWIAJĄCY NIE PRECYZUJE SZCZEGÓŁOWEGO OPISU SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TEGO WARUNKU.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1.Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. W/w dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
NIE
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
NIE
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) formularz oferty W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2) Oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem VI pkt. 1 pkt. 1) SIWZ W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. W/w oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3) Odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale X pkt 1.5 zdanie 2 SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział X pkt 2 SIWZ); W/w oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. 4) Oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wskazujące Pakiety zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 5) wykaz artykułów -załącznik nr 2 do SIWZ (na daną część oraz formularz asortymentowo -cenowy). W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
CENA60,00
Zasady realizacji dostaw w trakcie realizacji umowy40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Stosownie do przepisu art. 144 ustawy Pzp zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie: 1. zmiany: nazwy, adresu / siedziby zamawiającego / wykonawcy oraz innych danych ujawnionych w rejestrach publicznych 2. zmiany osób występujących po stronie zamawiającego / wykonawcy 3. zmiana osób do kontaktów pomiędzy stronami. 4. zmianie ceny w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług. Cena ulegnie zmianie w ten sposób, że do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości wynikającej z przepisów. 5. Zmiany umowy mogą być dokonywane na wniosek zamawiającego lub wykonawcy oraz winny być zaakceptowane przez obie strony umowy, wyrażone na piśmie w formie aneksu, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 15.12.2017, godzina: 08:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; 2) Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. W/w oświadczenie należy złożyć w oryginale. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI pkt 2 ppkt. 1a) SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3. Jeżeli w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem, lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument ten powinien być wystawiony z zachowaniem terminów wskazanych w punkcie 2.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Pieczywo i wyroby piekarskie.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w Bobowej z podziałem na 11 Pakietów w ilości wskazanej w załączniku nr 2 SIWZ - formularz asortymentowo - cenowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15810000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 9318,01
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 01.01.2018
data zakończenia: 31.08.2018
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Zasady realizacji dostaw w trakcie realizacji umowy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Wazrywa i owoce.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w Bobowej z podziałem na 11 Pakietów w ilości wskazanej w załączniku nr 2 SIWZ - formularz asortymentowo -cenowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15300000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 60370,14
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 01.01.2018
data zakończenia: 31.08.2018
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Zasady realizacji dostaw w trakcie realizacji umowy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Jaja kurze.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w Bobowej z podziałem na 11 Pakietów w ilości wskazanej w załączniku nr 2 SIWZ - formularz asortymentowo -cenowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 03142500-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 7725,71
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 01.01.2018
data zakończenia: 31.08.2018
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Zasady realizacji dostaw w trakcie realizacji umowy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Owoce i warzywa przetworzone. Ryby mrożone.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w Bobowej z podziałem na 11 Pakietów w ilości wskazanej w załączniku nr 2 SIWZ - formularz asortymentowo -cenowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15220000-6, 15331170-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 40475,00
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 01.01.2018
data zakończenia: 31.08.2018
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Zasady realizacji dostaw w trakcie realizacji umowy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: Mleko oraz wyroby mleczarskie.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w Bobowej z podziałem na 11 Pakietów w ilości wskazanej w załączniku nr 2 SIWZ - formularz asortymentowo -cenowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15500000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 42256,52
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 01.01.2018
data zakończenia: 31.08.2018
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Zasady realizacji dostaw w trakcie realizacji umowy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6Nazwa: Mięso drobiowe.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w Bobowej z podziałem na 11 Pakietów w ilości wskazanej w załączniku nr 2 SIWZ - formularz asortymentowo -cenowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15100000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 50698,76
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 01.01.2018
data zakończenia: 31.08.2018
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Zasady realizacji dostaw w trakcie realizacji umowy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7Nazwa: Wędliny.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w Bobowej z podziałem na 11 Pakietów w ilości wskazanej w załączniku nr 2 SIWZ - formularz asortymentowo -cenowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15100000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 15015,24
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 01.01.2018
data zakończenia: 31.08.2018
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Zasady realizacji dostaw w trakcie realizacji umowy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8Nazwa: Mięso wieprzowe, wołowe.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w Bobowej z podziałem na 11 Pakietów w ilości wskazanej w załączniku nr 2 SIWZ - formularz asortymentowo -cenowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15100000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 24791,90
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 01.01.2018
data zakończenia: 31.08.2018
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Zasady realizacji dostaw w trakcie realizacji umowy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 9Nazwa: Artykuły spożywcze pozostałe.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w Bobowej z podziałem na 11 Pakietów w ilości wskazanej w załączniku nr 2 SIWZ - formularz asortymentowo -cenowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15800000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 47128,74
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 01.01.2018
data zakończenia: 31.08.2018
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Zasady realizacji dostaw w trakcie realizacji umowy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 10Nazwa: Pierogi wyrób świeży.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w Bobowej z podziałem na 11 Pakietów w ilości wskazanej w załączniku nr 2 SIWZ - formularz asortymentowo -cenowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15894300-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 13564,76
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 01.01.2018
data zakończenia: 31.08.2018
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Zasady realizacji dostaw w trakcie realizacji umowy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 11Nazwa: Płatki śnadaniowe, ciastka, przekąski, art. różne.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w Bobowej z podziałem na 11 Pakietów w ilości wskazanej w załączniku nr 2 SIWZ - formularz asortymentowo -cenowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15800000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 11180,09
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 01.01.2018
data zakończenia: 31.08.2018
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Zasady realizacji dostaw w trakcie realizacji umowy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: