Ogłoszenie nr 605194-N-2018 z dnia 16.08.2018 r.

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - stacja odwadniania osadu.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji, krajowy numer identyfikacyjny 24023691700000, ul. ul. Ks. A. Janusza  6 , 43410   Zebrzydowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 324 693 654, e-mail gzwik@zebrzydowice.pl, faks 324 693 654.
Adres strony internetowej (URL): www.gzwik.zebrzydowice.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.gzwik.zebrzydowice.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - stacja odwadniania osadu.
Numer referencyjny: GZWiK.271.6.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż nowej kompletnej stacji odwadniania osadu pod istniejącą wiatą łącznie z wykonaniem do niej przyłączy. W przypadku jeśli stacja będzie wymagała (z punktu widzenia prawa budowlanego) dokonania zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowę to koszty te łącznie z opracowaniem dokumentacji należy uwzględnić w wycenie stacji, ponieważ wykonanie ewentualnej dokumentacji będzie po stronie Wykonawcy. Po zakończeniu robót należy wykonać inwentaryzację geodezyjną. Montaż stacji odwadniania osadu powinien obejmować montaż mechaniczny i elektryczny (nowe orurowanie i przewody elektryczne) oraz jeśli podłoże tego wymaga również fundament betonowy pod wirówką. W skład stacji odwadniania osadu powinny wchodzić następujące elementy: • 1 wirówka dekantacyjna, • 1 pompa osadu z falownikiem i 1 przepływomierzem osadu, • orurowanie do transportowania nieodwodnionego z komór osadu na wirówkę • stacja dozowania flokulantu proszkowego (w postaci stałej), • 1 pompa roztworu flokulantu z falownikiem i 1 przepływomierzem roztworu flokulantu, • urządzenie do higienizacji osadów wapnem • linia transporterów dopasowana do potrzeb załadunku osadu odwodnionego, która zapewni możliwość napełniania kontenerów o szerokości 2,5m oraz wysokości 2,5m. składajaca się z: -Transporter T1 odbierający osad spod wirówki -Transporter T2 podający osad do kontenera • system sterowania pracą poszczególnych elementów wyposażenia w języku polskim po przez 12 calowy dotykowy ekran oraz przełączniki pracy automatycznej i ręcznej ( Auto/0/Ręka ) • rozwiązanie zapewniające możliwość eksploatacji instalacji w warunkach zimowych Wymagania dla wirówek Wymagane parametry każdej wirówki: • rodzaj wirówki: dekantacyjna, • zasada odwadniania: przepływ współprądowy 2-fazowy, z kanałami odcieku w postaci rur odprowadzających medium • poziom hałasu: ≤82 dB, • wydajność hydrauliczna wirówki: 5÷15 m3/h, • maksymalne obciążenie suchą masą osadu wirówki: 500 kg s.m./h, • maksymalna prędkość obrotowa: 2 200 rpm, • płukanie wodą: ok. 1 500 dm3/min, ciśnienie 3 bar, • materiał wykonania: stal węglowa, malowana epoksydowo, • materiał elementów mocujących: stal nierdzewna, • ochrona przed ścieraniem napawany węglik wolframu 57-64 HRC, • smarowanie łożysk: smar/olej, • hamulec dynamiczny - napęd w pełni elektryczny z odzyskiem energii • napęd elektryczny pokrywy, • regulowane płytki poziomu przelewu odcieku, • czujnik zamknięcia pokrywy, • czujniki prędkości obrotowej ślimaka, • czujniki prędkości obrotowej bębna, • czujniki wibracji i temperatury łożysk głównych • sposób posadowienia: stopy, • Średnica bębna w części cylindrycznej nie mniejsza niż 500mm, • Krotność siły ciążenia nie mniejsza niż 1400 przy 2.200rpm bębna. Wymagania dla pomp osadu Parametry każdej pompy osadu: • rodzaj pompy: ślimakowa, • wydajność: 5÷15 m3/h regulowana poprzez przetwornicę częstotliwości, • otwór inspekcyjny na obudowie pompy: uszczelka NBR, • uszczelki obudowy: NBR, • funkcja króćca końcowego: króciec tłoczny, • materiał uszczelnienia wału: Q1Q1VGG, • typ przegubu: sworzniowy, • materiał uszczelnienia przegubu: NBR/1.4401, • smarowanie przegubu: olej mineralny, • materiał rotora: stal chromowa hartowana, • ciśnienie różnicowe: 0,9÷1,4 bar, • ciśnienie na króćcu ssawnym: 0,1 bar, • ciśnienie na króćcu wyporowym: 1,1÷1,5 bar, • częstotliwość: 50 Hz, • napięcie: 400 V. Wymagania dla stacji dozowania flokulantu proszkowego (w postaci stałej) Parametry stacji dozowania flokulantu proszkowego (w postaci stałej) Stacja przygotowania i dozowania flokulantu powinna składać się z następujących elementów: • zasobnika, • dozownika suchego flokulantu ze ślimakiem, • mieszacza statycznego z pompą, • zbiornika roztworowego z mieszadłem (sekcja I) wykonanego ze stali nierdzewnej o objętości czynnej 0,5 m3, • zbiornika pośredniego – przepływowego od dołu do góry (sekcja II) wykonanego ze stali nierdzewnej, • zbiornika magazynowego z mieszadłem (sekcja III) wykonanego ze stali nierdzewnej o objętości czynnej 0,5 m3. Wymagania dla pomp roztworu flokulantu Parametry każdej pompy roztworu flokulantu: • rodzaj pompy: ślimakowa, • wydajność: 0,3÷2,5 m3/h regulowana poprzez przetwornicę częstotliwości, • otwór inspekcyjny na obudowie pompy: uszczelka NBR, • funkcja króćca obudowy: króciec ssący, • uszczelki obudowy: FPM, • funkcja króćca końcowego: króciec tłoczny, • typ uszczelnienia wału: uszczelnienie mechaniczne typ MG1-G60, • materiał uszczelnienia wału: Q1Q1VGG, • materiał elementów wirujących: CrNiMo17-12-2, • typ przegubu: sworzeniowy, • materiał uszczelnienia przegubu: FPM/1.4401, • smarowanie przegubu: olej mineralny, • materiał rotora: CrNiMo17-12-2, • ciśnienie różnicowe: 0,9÷1,9 bar, • ciśnienie na króćcu ssawnym: 0,1 bar, • ciśnienie na króćcu wyporowym: 1,÷2 bar, • częstotliwość: 50 Hz, • napięcie: 400 V. Wymagania dla sterownika pracą wirówek Podstawowe funkcje sterownika: • automatyczny start i stop (z zachowaniem właściwej sekwencji załączania i wyłączania poszczególnych urządzeń) całej instalacji odwadniania osadów, • zatrzymywanie instalacji po określonym czasie pracy, • bezstopniowa regulacja różnicy obrotów wg zaprogramowanych krzywych regulacyjnych, • utrzymywanie zadanej różnicy obrotów niezależnie od obciążenia i dynamicznych zmian w charakterze osadu, • ciągłe pomiary parametrów pracy instalacji (obroty bębna i ślimaka, moment na napędzie ślimaka, prąd napędów bębna i ślimaka), • kontrola pracy instalacji (reagowanie na stany alarmowe - również urządzeń „peryferyjnych” np. transportera osadu). Podstawowe funkcje ekranu:  dotykowy, ciekłokrystaliczny, kolorowy, wyświetlany jest schemat instalacji z aktualnymi danymi pracy: obroty, różnica obrotów, moment obrotowy na ślimaku, prądy pobierane przez napędy, temperaturę i wibracje łożysk głównych wirówki. Dostęp do menu:  za pomocą ikon na ekranie dotykowym. W menu dostępny jest podgląd wszystkich danych - wartości analogowe, cyfrowe, alarmy, przypisanie parametrów lub funkcji do wejść/wyjść itd. Dodatkowe wymagania Dostawca stacji odwadniania osadu powinien: • przekazać zamawiającemu kompletną dokumentację techniczno-ruchową (DTR) i instrukcję eksploatacji w języku polskim, • przekazać deklarację zgodności urządzenia z UE i CE, • przeszkolić załogę w zakresie obsługi wszystkich elementów wyposażenia, • udzielić gwarancji na kompletną stację odwadniania osadu przez okres minimum 24 miesiące, • posiadać serwis na terenie Polski. Wymagania dla Transportera T1 • Ślimakowy transporter bezwałowy • Okładzina PEHD 1000T o grubości 8mm • Wykonanie ślimacznicy stal mikrostopowa • Wykonanie transportera stal nierdzewna AISI 304 Wymagania dla Transportera T2 • Ślimakowy transporter bezwałowy • Kąt nachylenia 35-40stopni • Okładzina PEHD 1000T o grubości 8mm • Wykonanie ślimacznicy stal mikrostopowa • Wykonanie transportera stal nierdzewna AISI 304 Wymagania dla urządzenia do higienizacji osadów wapnem Urządzenie ma za zadanie podawać wapno do transportera T1 • Zasobnik wapna z komorą opróżniania • Dozownik wapna • Wydajność 12-70kg wapna na godzinę • Materiał wykonania : stal nierdzewna AISI 304 Montaż wirówki Wirówkę należy zamontować pod wiatą pokazaną na zał. mapowym. Doprowadzenie zasilania elektr., osadu do odwadniania , wody i zrzut ścieków przewidzieć z/do miejsc wskazanych na załączniku. Zamontować wyciągnik do wyjmowania podzespołów wirówki podczas czynności serwisowych lub naprawczych. Jeśli wiata nie gwarantuje właściwych warunków pracy dla wirówki ( okres zimowy, temperatura) należy przewidzieć montaż płyt warstwowych. Pomieszczenia pokazane na zał nr 1 Można wykorzystać na magazyn polimeru ,stację dozowania itp. Uwaga : jeśli montaż wirówki będzie wymagał (z punktu widzenia prawa budowlanego) dokonania zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowę to koszty te należy uwzględnić w cenie wirówki, ponieważ wykonanie ewentualnej dokumentacji będzie po stronie Wykonawcy.

II.5) Główny kod CPV: 45332400-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45232400-6
45317000-2
45252127-4
45252200-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp do wartości 20.000,00 zł. Roboty budowlane w zakresie zabudowy wirówki do odwadniania osadu. Procedura udzielania zamówienia uzupełniającego może zostać wszczęta na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu konieczności opisującego zakres robót, potrzeby ich wykonania oraz po zabezpieczeniu odpowiednich środków finansowych.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 30.11.2018

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 3.1.1 Wykonawca musi wykazać, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 300.000,00 PLN. 3.1.2 Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 300.000,00 PLN
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie / w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył /: a/ co najmniej dwie roboty budowlano – montażowe polegające na dostawie i montażu stacji odwadniania osadu łącznie z przyłączami o łącznej wartości 500.000,00 zł brutto każda. Uwaga nr 2: Za ukończone roboty budowlane Zamawiający uważa roboty, dla których wystawiono Świadectwo Przejęcia lub Protokół Odbioru Końcowego. 3.2.2 Wykonawca musi wykazać dysponowanie / dysponuje lub będzie dysponował / osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: a/ Kierownik budowy : - / 1 osoba / ma posiadać kwalifikacje: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej , lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz zrzeszona we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r o samorządzie zawodowym architektów oraz inżynierów budownictwa / test jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1725 z późn. zm. / lub spełniająca warunki, o których mowa w art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2017 r poz. 1332 z późn. zm / tj. osoba, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniająca wymogi, o których mowa w art. 20 a ustawy z dnia 15 grudnia 2015 r o samorządzie zawodowym architektów oraz inżynierów budownictwa / „świadczenie usług transgranicznych” / Uwaga nr 3: Wymienione powyżej osoby winny posiadać biegłą znajomość języka polskiego. Zamawiający uzna warunek za spełniony również wtedy, gdy Wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a personelem Wykonawcy, a także zapewni na bieżąco tłumaczenie wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia Uwaga nr 4: W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty innej niż polska / PLN /, w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy / pkt 2.2.1 niniejszego rozdziału SIWZ / W przypadku wykonawców wspólnie składających ofertę, dokument o których mowa w pkt 4.3.1 zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. . Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert 2. Dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego 3. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone Uwaga nr 6: Dowodami, o których mowa są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeśli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty 4. Wykazu osób , skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, ze powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie należy przekazać w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert tj. informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy 2. Dokumentu / np. zobowiązanie / innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile wykonawca korzysta ze zdolnosci innych podmiotów na zasadach określonych w art, 22 a ustawy, złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot udostępniający zasoby. Dokument ten należy dołączyć do oferty.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości : 20.000,00 zł , / słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 / zabezpieczającego ofertę na 30 dni, w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp tj.: - pieniądzu - poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym - gwarancjach bankowych - gwarancjach ubezpieczeniowych - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości / tj. Dz. U. 2018, poz. 110 z późn. zm. / Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Jastrzębie Zdrój 40 8470 0001 2003 0027 8496 0004 z dopiskiem: wadium – „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni – stacja odwadniania osadu” Uwaga nr 8: Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 2.1. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu w Referacie Księgowości Zamawiającego / do oferty należy dołączyć kserokopię złożonego dokumentu / lub bezpośrednio do oferty. W ofercie zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty wraz z załącznikami / np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów /. 2.2. Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 2.6 lit. a niniejszego rozdziału SIWZ. 2.3. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2.4. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
cena jednokrotnego serwisu40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: , godzina: ,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:
1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: 1. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić w przypadku: a/ działań organów państwowych – ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku VAT b/ ograniczenia zakresu robót przez Zamawiającego – roboty zaniechane. Rozliczenie wartości robót zaniechanych, których wykonanie stało się zbędne, nastąpi na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy, złożonego wraz z ofertą. 2. Zmiana terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia może nastąpić w przypadku: a/ konieczności realizacji dodatkowych robót budowlanych , o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy b/ wystąpienia wad lub braków w dokumentacji projektowej c/ konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej d/ działania siły wyższej – rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej strony umowy zobowiązane są do dołożenia wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych powstałych na skutek działania siły wyższej. 3. Zmiany osobowe –zmiana kierownika budowy lub osób koordynujących wykonanie obowiązków umownych ze strony Zamawiającego czy Wykonawcy – mogą nastąpić poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 4. Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy robót lub wprowadzenie nowego podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym w formularzu oferty – jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 ustawy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu że proponowany inny podwykonawca / lub wykonawca samodzielnie / spełnia warunki udziału określone w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, które swoimi zasobami potwierdził poprzedni podwykonawca. Ponadto podmiot ten / inny podwykonawca / nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o przesłanki zawarte w art. 24 ust. 1 lub w art. 24 ust 5 ustawy wskazane w SIWZ. W tym celu zobowiązany jest przedłożyć stosowne oświadczenie i dokumenty wymagane w postanowieniach SIWZ 5. Zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy / np. danych teleadresowych Wykonawcy/Zamawiającego itp. / - zmiana może nastąpić poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 2. Zmiana postanowień umowy z naruszeniem ust. 1 podlega unieważnieniu, 3. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić jedynie wtedy, gdy nie jest ona sprzeczna z ustawą Prawo zamówień publicznych i wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę, lecz nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  Administratorami Pani/Pana danych osobowych są: 1. Wójt Gminy Zebrzydowice, z siedzibą w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, 43-410 Zebrzydowice ul. ks. A . Janusza 6, tel. +48 32 4755100, adres e-mail: ug@zebrzydowice.pl; 2. Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji , z siedzibą w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji, 43-410 Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 6 tel. +48 32 4693654, adres e-mail: gzwik@zebrzydowice.pl  Inspektor ochrony danych w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, 43-410 Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 6, adres e-mail: iod@zebrzydowice.pl; Inspektor ochrony danych w GZWiK, 43-410 Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 6, adres e-mail: marcin@informatics.jaworzno.pl  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetarg GZWiK-271.6.2018 „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni – stacja odwadniania osadu” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz przez okres obowiązujący zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady / UE / Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r ;  Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  Posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych / Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników / ; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO / Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego /; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  Nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 2. Uwaga nr 7 / dotycząca wszystkich oświadczeń i dokumentów /: 1. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne / tekst jednolity Dz. U. z 2017 r poz. 570 / 2. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty 3. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów 4. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art, 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy / brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego /, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH