Ogłoszenie nr 566653-N-2018 z dnia 08.06.2018 r.

Gmina Jonkowo: WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH PROJEKTU pn. „POPRAWA EKOMOBILNOŚCI MIEJSKIEJ NA TERENIE GMINY JONKOWO” – z dopuszczeniem ofert częściowych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
rojekt Nr RPWM. 04.04.01-28-0003/17-00 pn. „Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie Gminy Jonkowo" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020- Oś Priorytetowa 4 - „Efektywność energetyczna" Działanie 4.4. - ,Zrównoważony transport miejski" Poddziałanie 4.4.1 - „Ekomobilny MOF - (ZIT Olsztyna)"
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Tak

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Podmiot
1) GMINA JONKOWO 11-042 Jonkowo, ul. Klonowa 2, REGON: 510743166, NIP: 739-385-11-11, Wójt Gminy Jonkowo - Wojciech Giecko e-mail: sekretariat@jonkowo.pl
2) Powiat Olsztyński ul. Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn woj. warmińsko-mazurskie REGON: 510742669, NIP: 7393851648, Dyrektor Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie - Artur Bal e-mail: psd@powiat-olsztynski.pl

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jonkowo, krajowy numer identyfikacyjny 51074316600000, ul. ul. Klonowa  2 , 11042   Jonkowo, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 0-89 512 92 32, e-mail sekretariat@jonkowo.pl, faks 0-89 512 92 37, 512 92 32.
Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.jonkowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
Zgodnie z Porozumieniem zawartym w dniu 31 marca 2017 r. w Olsztynie pomiędzy Partnerami: Gminą Jonkowo oraz Powiatem Olsztyńskim z późn. zm. wyznaczonym Zamawiającym upoważnionym do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ich imieniu i na ich rzecz jest Gmina Jonkowo - reprezentowana przez Wójt Gminy Jonkowo w osobie Wojciecha Giecko. Umowy w sprawie zamówienia z Wykonawcami wybranymi w postępowaniu zostaną zawarta przez Zamawiających oddzielnie na Część 1 zamówienia przez Powiat Olsztyński, na Część 2 oraz Część 3 zamówienia przez Gminę Jonkowo.
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.bip.jonkowo.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830) osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo [sekretariat Urzędu Gminy Jonkowo - pok. nr 16 (I piętro)]

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH PROJEKTU pn. „POPRAWA EKOMOBILNOŚCI MIEJSKIEJ NA TERENIE GMINY JONKOWO” – z dopuszczeniem ofert częściowych
Numer referencyjny: GK.271.3.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Nie
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3. Zamawiający nie określa maksymalnej liczby części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy - jednemu Wykonawcy może zostać udzielone zamówienie na wszystkie części przedmiotu zamówienia


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie dróg, budowie chodników i dróg rowerowych oraz wymianie istniejącej sieci wodociągowej - realizowanych w ramach Projektu „Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie Gminy Jonkowo" ujętego w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020", podzielonych na następujące części: CZĘŚĆ 1 - inwestycja Powiatu Olsztyńskiego (Powiatowej Służby Drogowej) obejmująca dwa zadania: Zadanie 1 - Wykonanie dróg asfaltowych oraz zjazdów bitumicznych, wykonanie ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych oraz chodników poza miejscowościami; Zadanie 2 - Budowa chodników w miejscowościach, zjazdów oraz zatok autobusowych z kostki betonowej. CZĘŚĆ 2 - zadanie Gminy Jonkowo – Przebudowa drogi gminnej Wrzesina – Porbady – Godki Nr 157004N wraz z ciągami komunikacji rowerowej (drogi wewnętrznej) i wymiana istniejącej sieci wodociągowej oraz budowa ciągów komunikacji rowerowo-pieszej. CZĘŚĆ 3 - zadanie Gminy Jonkowo: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1407N na odcinku Giedajty – Jonkowo oraz drogi wewnętrznej gminnej położonej na działce nr 70/4 w zakresie budowy drogi rowerowej. 2. Miejsce realizacji zamówienia: teren Gminy Jonkowo – obręb geodezyjny: Jonkowo, Mątki, Giedajty, Wrzesina, Porbady, Godki, Węgajty, Wilimowo, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie.

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111200-0
45111300-1
45111291-4
45233142-6
45231400-9
45231600-1
45233290-8
45112000-5
45232130-2
31200000-8
45233222-1
45233220-7
45231300-8
45316110-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Maksymalny termin wykonania zamówienia – 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Termin realizacji zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był wykonany maksymalnie w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Oznacza to, że przedmiot zamówienia może być wykonany w terminie krótszym niż 12 miesięcy. Zamawiający określa minimalny punktowany termin wykonania zamówienia wynoszący 8 miesięcy. Wykonawca winien zaoferować termin wykonania zamówienia określony w pełnych miesiącach. Zaoferowany termin krótszy niż 8 miesiące będzie punktowany od wartości 8 miesięcy. Ofertę Wykonawcy, który zaproponuje termin wykonania zamówienia dłuższy niż 12 miesięcy lub określi termin wykonania inaczej niż w pełnych miesiącach Zamawiający uzna za nieodpowiadającą treści SIWZ i podlegającą odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wymagane doświadczenie Wykonawcy: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli zamówienia obejmujące: 1) w zakresie CZĘŚCI 1 zamówienia: a) budowę i/lub przebudowę dróg co najmniej klasy „L” o łącznej długości minimum 4,0 km (maksymalnie w ramach 2 zadań). b) budowę i/lub przebudowę chodników/zjazdów/placów/parkingów z kostki betonowej o łącznej powierzchni min. 2000 m2 (maksymalnie w ramach 3 zadań), W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcjum) warunek zostanie spełniony jeśli co najmniej jeden z Wykonawców posiada doświadczenie polegające w realizacji zadań określonych w pkt. 1) lit. a) i lit. b) lub posiadają doświadczenie łącznie tj.: co najmniej jeden z Wykonawców spełnia w całości warunek określony w pkt. 1) lit. a) i jeden z Wykonawców spełnia w całości warunek określony w pkt. 1) lit. b). 2) w zakresie CZĘŚCI 2 zamówienia: a) budowę i/lub przebudowę dróg co najmniej klasy „D” o łącznej długości minimum 3,0 km (maksymalnie w ramach 2 zadań). b) budowę i/lub przebudowę chodników/zjazdów/placów/parkingów z kostki betonowej łącznej powierzchni min. 1500 m2 (maksymalnie w ramach 2 zadań). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcjum) warunek zostanie spełniony jeśli co najmniej jeden z Wykonawców posiada doświadczenie polegające w realizacji zadań określonych w pkt. 2) lit. a) i lit. b) lub posiadają doświadczenie łącznie tj.: co najmniej jeden z Wykonawców spełnia w całości warunek określony w pkt. 2) lit. a) i jeden z Wykonawców spełnia w całości warunek określony w pkt. 2) lit. b). 3) w zakresie CZĘŚCI 3 zamówienia: budowę i/lub przebudowę dróg rowerowych/ dróg pieszo-rowerowych/ chodników/ zjazdów/ placów/parkingów z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o łącznej powierzchni min. 3000 m2 (maksymalnie w ramach 2 zadań), W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcjum) warunek zostanie spełniony jeśli co najmniej jeden z Wykonawców spełnia warunek w całości - samodzielnie posiada doświadczenie polegające na realizacji zadań określonych w pkt. 3).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Informacje dodatkowe: 1) Wykonawca zgodnie z art. 22a ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2) Zgodnie z art. 22a ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
­ Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający nie wymaga złożenia oświadczeń lub dokumentów w tym zakresie.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców we własnym imieniu. Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej http://bip.jonkowo.pl zakładka: zamówienia publiczne informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach]. W sytuacji, gdy w postępowaniu wpłynie tylko jedna oferta złożenie ww. oświadczenia nie jest wymagane. 2) Informacja o zamiarze powierzenia części (zakresu) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp - w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przystępujący do przetargu, zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert tj. do godziny 1000 dnia 28.06.2018 r., wnieść oddzielne wadium w wysokości odpowiedniej do składanej oferty częściowej: 1) na Część 1 zamówienia – w wysokości 268.000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych); 2) na Część 2 zamówienia – w wysokości 19.000,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych); 3) na Część 3 zamówienia – w wysokości 136.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 3. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.),. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek Gminy Jonkowo Nr 51 8857 0002 3001 0000 0101 0014 w Warmińskim Banku Spółdzielczym w Jonkowie. 5. Wniesienie wadium w formie pieniężnej za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy pieniądze wpłyną na podane konto przed upływem terminu określonego w ust. 1.. 6. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu można załączyć do oferty jako odrębny dokument lub złożyć poza ofertą u Skarbnika Gminy Jonkowo - Urząd Gminy Jonkowo ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo (pok. 20 I piętro), a w przypadku nieobecności Skarbnika - w sekretariacie Urzędu (pok. 16, I piętro). 7. Wadium w formie poręczenia lub gwarancji powinno obejmować cały okres związania ofertą oraz zawierać w treści dokumentu: a) dokładne określenie nazwy i części zamówienia, której wadium dotyczy, b) kwotę zabezpieczenia, c) termin ważności - obejmujący co najmniej okres związania ofertą, d) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie się do zapłaty kwoty wadium na wypadek gdyby Wykonawca:  w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;  odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;  nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;  zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena (cena brutto)60,00
Termin wykonania zamówienia30,00
Okres gwarancji10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
1. Zawarcie umowy nastąpi na warunkach określonych we wzorach umowy o roboty budowlane stanowiącym Załącznik Nr 1 do Części I Specyfikacji: Załącznik 1-a, Załącznik 1-b i Załącznik 1-c) – pod warunkiem wniesienia przez Wykonawcę, przed terminem zawarcia umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2. Stroną umowy, która zostanie zawarta na: 1) Część 1 zamówienia będzie Powiat Olsztyńki z siedzibą w Olsztynie ul. Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn, 2) Część 2 oraz Część 3 zamówienia będzie Gmina Jonkowo z siedzibą w Jonkowie ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo,

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1. Wykonawca, którego oferta częściowa zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto podanej w Formularzu Oferty na tę część zamówienia. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania danej części zamówienia. 3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach określonych w art. 148 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. 5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 1) Powiatu Olsztyńskiego - Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie numer konta: 85 1140 1111 0000 4164 2300 1004 w mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn – w zakresie dotyczącym Części 1 zamówienia. 2) Gminy Jonkowo numer konta: Nr 51 8857 0002 3001 0000 0101 0014 w Warmińskim Banku Spółdzielczym w Jonkowie – w zakresie dotyczącym Części 2 oraz Części 3 zamówienia. 6. Zabezpieczenie wnoszone w postaci gwarancji lub poręczenia winno być bezwarun-kowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego oraz wykonalne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Ponadto musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres), 2) nazwę Beneficjenta (Zamawiającego – odpowiednio Powiatu Olsztyńskiego w zakresie dotyczącym Części 1 zamówienia, Gminy Jonkowo w zakresie dotyczącym Części 2 oraz Części 3 zamówienia), 3) nazwę Gwaranta lub Poręczyciela, 4) określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją. 7. Okres obowiązywania zabezpieczenia składanego w formie innej niż pieniądz musi być dłuższy od okresu, który zabezpiecza odpowiednio: ­ o 30 dni od planowanego terminu zakończenia realizacji umowy. ­ o 15 dni od terminu upływu okresu rękojmi. 8. Termin na złożenie przez Zamawiającego żądania wypłaty nie może być krótszy od okresu zabezpieczenia wierzytelności.

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający w myśl art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następującym zakresie: 1) zmiana określonego w umowach terminu realizacji zamówienia może nastąpić w następujących przypadkach: a) w przypadku zaistnienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonywanie przedmiotu zamówienia w tym prowadzenie robót z zachowaniem wymogów technologicznych (np: zgodnie z wymaganiami producentów materiałów) lub bhp, b) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy. c) na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia, d) działania siły wyższej rozumianej jako zdarzenie bądź połączenie zdarzeń lub okoliczności, niezależnych od Wykonawcy, które uniemożliwiają wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, a których nie można było przewidzieć ani im zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z zachowaniem należytej staranności, mającej bezpośredni wpływ na terminowość robót. 2) zmiany w treści umowy mogą nastąpić w przypadku ujawnienia wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych; 2. Okoliczności, o których mowa w ust. 4. pkt. 1) muszą być odnotowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 3. W przedstawionych przypadkach wystąpienia opóźnień w realizacji zadania, strony ustalą nowe terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy nie może być dłuższy niż okres przerwy lub przestoju. 4. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca, który wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz zobowiązany jest do przedłużenia terminu jego ważności. 5. Forma zmian w postanowieniach umowy: pod rygorem nieważności wyłącznie w formie pisemnej, w postaci aneksu do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 28.06.2018, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: CZĘŚĆ 1 - inwestycja Powiatu Olsztyńskiego (Powiatowej Służby Drogowej) obejmująca dwa zadania: Zadanie 1 - Wykonanie dróg asfaltowych oraz zjazdów bitumicznych, wykonanie ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych oraz chodników poza miejscowościami; Zadanie 2 - Budowa chodników w miejscowościach, zjazdów oraz zatok autobusowych z kostki betonowej.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ 1 zamówienia – inwestycja Powiatu Olsztyńskiego (Powiatowej Służby Drogowej) obejmuje dwa zadania: 1. Zakres Zadania 1 obejmuje m.in. wykonanie: ­- robót przygotowawczych i rozbiórkowych, ­- robót ziemnych – wykonanie niwelacji terenu (nasypu), ­- podbudowy dróg, ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych oraz chodników, ­- nawierzchni dróg, ­- nawierzchni ścieżek pieszo-rowerowych, rowerowych i chodników z mieszanek SMA, ­- oczyszczanie rowów z namułu, wyprofilowanie i umocnienie skarp, ­- elementów ulic, ­- urządzeń bezpieczeństwa ruchu, ­- remont rur przepustu, ­- oświetlenia zewnętrznego, ­- wycinki istniejących drzew i krzewów (karczowanie drzew), ­- nasadzeń kompensacyjnych, ­- robót w zakresie przygotowania terenu pod budowę kanalizacji deszczowej, ­- robót w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej, ­- remontu przepustu ramowego, ­- przestawienia słupa elektrycznego/teletechnicznego, ­- przesunięcia kabla energetycznego/teletechnicznego, ­- muru oporowego. 2. Zakres Zadania 2 obejmuje m.in. wykonanie: ­- robót przygotowawczych i rozbiórkowych, ­- robót ziemnych, ­- podbudowy pod chodniki, zjazdy i zatoki, ­- nawierzchni chodników, zjazdów i zatok z kostki betowej, ­- elementów ulic (w tym wiat rowerowych), ­- oświetlenia zewnętrznego, ­- przestawienie słupa elektrycznego/teletechnicznego, ­- muru oporowego. 3) W zakres obu zadań Części 1 zamówienia wchodzi również: ­- wykonanie robót przygotowawczych w postaci urządzenia i zabezpieczenia terenu robót, ­- wykonanie robót tymczasowych, ­- pełna obsługa geodezyjna robót w trakcie realizacji wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą. Pomiar powykonawczy Wykonawca zobowiązany będzie sporządzić w formie dokumentu w wersji papierowej – 2 egz. oraz na nośniku elektronicznym w plikach: pdf oraz dxf, ­- inne prace pomocnicze związane z obowiązującymi badaniami, próbami, odbiorami, pozostałymi badaniami kontrolnymi związanymi z wykonaniem zamówienia, ­- sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ­- opracowanie i zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, ­- bieżące i zimowe utrzymanie dróg w czasie budowy, ­- demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu. 4) Wykonawca przeprowadzi wymaganą wycinkę drzew. Drewno uzyskane z wycinki Wykonawca dostarczy na własny koszt w miejsce wskazane przez Zamawiającego Powiat Olsztyński (PSD) tj.:- Obwód Drogowy nr 3 Dobre Miasto ul. Fabryczna 34. 5) Materiały rozbiórkowe, nadające się do ponownego wbudowania, Wykonawca oczyści i dostarczy w miejsce wskazane przez Zamawiającego Powiat Olsztyński (PSD) tj.:- Obwód Drogowy nr 3 Dobre Miasto ul. Fabryczna 34. Materiały nie nadające się do ponownego wykorzystania zostaną poddane utylizacji na koszt Wykonawcy. Nie dopuszcza się wbudowywania materiałów rozbiórkowych, pozyskanych na terenie budowy do ponownego wbudowania.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45111200-0, 45111300-1, 45111291-4, 45233142-6, 45231400-9, 45231500-1, 45233290-8, 45112000-5, 45232130-2, 31200000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena (cena brutto)60,00
Termin wykonania zamówienia30,00
Okres gwarancji10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: CZĘŚĆ 2 zamówienia – zadanie Gminy Jonkowo – Przebudowa drogi gminnej Wrzesina – Porbady – Godki Nr 157004N wraz z ciągami komunikacji rowerowej (drogi wewnętrznej) i wymiana istniejącej sieci wodociągowej oraz budowa ciągów komunikacji rowerowo-pieszej.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Miejsce realizacji: teren Gminy Jonkowo – obręb geodezyjny: Wrzesina, Porbady, Godki, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie. 2) Zakres Części 2 zamówienia obejmuje wykonanie: ­- robót pomiarowych, ­- wycinki kolidującego zadrzewienia z wykonaniem cięć redukcyjnych gałęzi znajdujących się w skrajni drogi, chodnika i drogi dla rowerów, ­- wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Wrzesina, ­- zebrania humusu i wymiany gruntu, ­- rozbiórki istniejącej nawierzchni, korytowania pod nowe warstwy nawierzchni z zachowaniem przydatnego materiału do ponownego wykorzystania, ­- niwelowania terenu, ­- profilowania rowów, ­- zabezpieczenia istniejących sieci urządzeń podziemnych, ­- przepustów pod zjazdami indywidualnymi, ­- profilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne, ­- warstw podbudowy zasadniczej dla jezdni drogi gminnej oraz ciągu pieszo-jezdnego Porbady¬ - Stacja kolejowa Godki, ­- krawężników drogowych, najazdowych oraz obrzeży betonowych, ­- warstw podbudowy, ­- warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego dla jezdni, zjazdów i drogi dla rowerów, ­- warstwy nawierzchni z kostki betonowej dla chodników, ­- poboczy z kruszywa niezwiązanego, ­- montaż latarni solarnych, ­- oznakowania pionowego oraz poziomego, ­- robót porządkowych i wykończeniowych w tym regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych i wodociągowych, ­- przebudowy rowów, ­- wykonaniu kładki pieszo-rowerowej, ­- montaż wiaty rowerowej, ­- nasadzanie drzew. 3) W zakres Części 2 zamówienia wchodzi również: ­- wykonanie robót przygotowawczych w postaci urządzenia i zabezpieczenia terenu robót. ­- wykonanie robót tymczasowych, ­- pełną obsługę geodezyjną robót w trakcie realizacji wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą. Pomiar powykonawczy Wykonawca zobowiązany będzie sporządzić w formie dokumentu w wersji papierowej – 2 egz. oraz na nośniku elektronicznym w plikach: pdf oraz dxf. ­- inne prace pomocnicze związane z obowiązującymi badaniami, próbami, odbiorami, pozostałymi badaniami kontrolnymi związanymi z wykonaniem zamówienia. ­- sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. ­- opracowanie i zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. ­- bieżące i zimowe utrzymanie dróg w czasie budowy, ­- demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu. 4) Wykonawca przeprowadzi wymaganą wycinkę drzew. Drewno uzyskane z wycinki Wykonawca dostarczy na własny koszt w miejsce wskazane przez Zamawiającego - Gminę Jonkowo, na terenie wsi Jonkowo. 5) Materiały rozbiórkowe, nadające się do ponownego wbudowania, Wykonawca oczyści i dostarczy w miejsce wskazane przez Zamawiającego - Gminę Jonkowo, na terenie wsi Jonkowo. Nie dopuszcza się wbudowywania materiałów rozbiórkowych, pozyskanych na terenie budowy do ponownego wbudowania.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6, 45111200-0, 45233222-1, 45233220-7, 45231300-8, 45316110-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena (cena brutto)60,00
Termin wykonania zamówienia30,00
Okres gwarancji10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: CZĘŚĆ 3 zamówienia – zadanie Gminy Jonkowo: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1407N na odcinku Giedajty – Jonkowo oraz drogi wewnętrznej gminnej położonej na działce nr 70/4 w zakresie budowy drogi rowerowej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Miejsce realizacji Części 3 zamówienia: teren Gminy Jonkowo – obręb geodezyjny: Jonkowo, Giedajty, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie. 2) Zakres Części 3 zamówienia obejmuje wykonanie: ­- robót pomiarowych, ­- wycinka drzew i usunięcie karp po wyciętych drzewach, ­- roboty rozbiórkowe, ­- robót ziemnych: zebranie humusu, niwelowanie terenu, profilowania rowów, ­- odwodnienie: przepusty rurowe pod zjazdami, ­- konstrukcji nawierzchni drogi rowerowej, zjazdów i zatok, autobusowych w zakresie profilowania i zagęszczenia podłoża, wykonania warstw podbudowy, krawężników i obrzeży oraz nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, ­- poboczy z kruszywa niezwiązanego, ­- montażu latarni solarnych, ­- oznakowania pionowego oraz poziomego, ­- robót porządkowych i wykończeniowych. ­- montaż wiaty rowerowej oraz wiat przystankowych. 3) W zakres Części 3 zamówienia wchodzi również: ­- wykonanie robót przygotowawczych w postaci urządzenia i zabezpieczenia terenu robót. ­- wykonanie robót tymczasowych, ­- pełną obsługę geodezyjną robót w trakcie realizacji wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą. Pomiar powykonawczy Wykonawca zobowiązany będzie sporządzić w formie dokumentu w wersji papie-rowej – 2 egz. oraz na nośniku elektronicznym w plikach: pdf oraz dxf. ­- inne prace pomocnicze związane z obowiązującymi badaniami, próbami, odbiorami, pozostałymi badaniami kontrolnymi związanymi z wykonaniem zamówienia. ­- opracowanie i zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. ­- bieżące i zimowe utrzymanie dróg w czasie budowy, ­- demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu. 4) Wykonawca przeprowadzi wymaganą wycinkę drzew. Drewno uzyskane z wycinki Wykonawca dostarczy na własny koszt w miejsce wskazane przez Zamawiającego - Gminę Jonkowo, na terenie wsi Jonkowo. 5) Materiały rozbiórkowe, nadające się do ponownego wbudowania, Wykonawca oczyści i dostarczy w miejsce wskazane przez Zamawiającego - Gminę Jonkowo, na terenie wsi Jonkowo. Nie dopuszcza się wbudowywania materiałów rozbiórkowych, pozyskanych na terenie budowy do ponownego wbudowania.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6, 45111200-0, 45233222-1, 45233220-7, 45316110-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena (cena brutto)60,00
Termin wykonania zamówienia30,00
Okres gwarancji10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: