Ogłoszenie nr 637190-N-2018 z dnia 18.10.2018 r.

Gmina Trąbki Wielkie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gołębiewo Średnie, Gołębiewo Wielkie oraz w miejscowości Sobowidz.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Przedmiot umowy jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Środowisko, Działanie 11.3 Gospodarka wodno-ściekowa
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trąbki Wielkie, krajowy numer identyfikacyjny 191675066, ul. Gdańska  12 , 83-034  Trąbki Wielkie, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586828323, e-mail ugtrabki@pro.onet.pl, faks +48586828319.
Adres strony internetowej (URL): www.trabkiw.ug.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.trabkiw.ug.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.trabkiw.ug.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście, za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Gminy Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12, 83-034 Trąbki Wielkie, sekretariat pok. 19

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gołębiewo Średnie, Gołębiewo Wielkie oraz w miejscowości Sobowidz.
Numer referencyjny: ZP.271.18.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gołębiewo Średnie, Gołębiewo Wielkie i Sobowidz. 2. Zakres prac robót budowlanych obejmuje: część 1 1) Budowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo - grawitacyjnej wraz z przyłączami, przepompowniami i zasilaniem elektroenergetycznym przepompowni w miejscowości Gołębiewo Średnie o łącznej długości 3,30 km w tym: a) kanalizacja grawitacyjna - sieć kanalizacji sanitarnej D=200mm długość - 1228,2 m - przyłącza k.s. grawitacyjne D=200mm długość - 85,0 m - przyłącza k.s. grawitacyjne D=160mm długość - 197,7 m - instalacje zewnętrzne D=200mm długość - 285,0 m - instalacje zewnętrzne D=160mm długość - 138,4 m b) kanalizacja tłoczna (ciśnieniowa) - rurociąg tłoczny Dz=90mm długość - 1241,8 m - rurociąg tłoczny Dz=50mm długość - 130,8 m c) zbiornikowe przepompownie ścieków (sieciowe) 2 kpl. z zagospodarowaniem terenu obejmującym systemowe prefabrykowane ogrodzenie na cokole betonowym z furtką, nawierzchnie utwardzone z drobnowymiarowej kostki betonowej, zasilanie elektroenergetyczne WLZ z oświetleniem: - PGS1 - zbiornikowa podziemna przepompownia ścieków komunalnych wyposażona w dwie pompy zatapialne z otwartym wirnikiem o przelocie min. 60mm, wydajności Qmin.=4,0dm3/s i wysokości podnoszenia Hmin=22,0m - PGS2 - zbiornikowa podziemna przepompownia ścieków komunalnych wyposażona w dwie pompy zatapialne z otwartym wirnikiem o przelocie min. 60mm, wydajności Qmin.=4,0dm3/s i wysokości podnoszenia Hmin=19,0m d) zbiornikowa przydomowa przepompownia ścieków 1 kpl.: - Pd1 - zbiornikowa podziemna przepompownia ścieków bytowych wyposażona w jedną pompę zatapialną z wirnikiem rozdrabniającym o wydajności Qmin.=5,0m3/h i wysokości podnoszenia Hmin=10,0m e) system monitorowania i sterowania dla przepompowni 2) Budowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo – grawitacyjnej wraz z przyłączami, przepompowniami i zasilaniem elektroenergetycznym przepompowni w miejscowości Gołębiewo Wielkie o łącznej długości 10,81 km w tym: a) kanalizacja grawitacyjna wraz z uzbrojeniem - sieć kanalizacji sanitarnej D=200mm długość - 5675,4 m - przyłącza k.s. grawitacyjne D=200mm długość - 27,5 m - przyłącza k.s. grawitacyjne D=160mm długość - 1401,2 m - instalacje zewnętrzne D=200mm długość - 77,2 m - instalacje zewnętrzne D=160mm długość - 1080,7 m b) kanalizacja tłoczna (ciśnieniowa) wraz z uzbrojeniem - rurociąg tłoczny Dz=90mm długość - 2553,1 m c) zbiornikowe przepompownie ścieków (sieciowe) 7 kpl. z zagospodarowaniem terenu obejmującym systemowe prefabrykowane ogrodzenie na cokole betonowym z furtką, nawierzchnie utwardzone z drobnowymiarowej kostki betonowej, zasilanie elektroenergetyczne WLZ z oświetleniem: - PGW1 - zbiornikowa podziemna przepompownia ścieków komunalnych wyposażona w dwie pompy zatapialne z otwartym wirnikiem o przelocie min. 60mm, wydajności Qmin.=4,0dm3/s i wysokości podnoszenia Hmin=10,2m - PGW2 - zbiornikowa podziemna przepompownia ścieków komunalnych wyposażona w dwie pompy zatapialne z otwartym wirnikiem o przelocie min. 60mm, wydajności Qmin.=4,0dm3/s i wysokości podnoszenia Hmin=7,9m - PGW3 - zbiornikowa podziemna przepompownia ścieków komunalnych wyposażona w dwie pompy zatapialne z otwartym wirnikiem o przelocie min. 60mm, wydajności Qmin.=4,4dm3/s i wysokości podnoszenia Hmin=15,9m - PGW4 - zbiornikowa podziemna przepompownia ścieków komunalnych wyposażona w dwie pompy zatapialne z otwartym wirnikiem o przelocie min. 60mm, wydajności Qmin.=4,0dm3/s i wysokości podnoszenia Hmin=15,2m - PGW5 - zbiornikowa podziemna przepompownia ścieków komunalnych wyposażona w dwie pompy zatapialne z otwartym wirnikiem o przelocie min. 60mm, wydajności Qmin.=4,3dm3/s i wysokości podnoszenia Hmin=19,8m - PGW6 - zbiornikowa podziemna przepompownia ścieków komunalnych wyposażona w dwie pompy zatapialne z otwartym wirnikiem o przelocie min. 60mm, wydajności Qmin.=6,0dm3/s i wysokości podnoszenia Hmin=7,6m - PGW7 - zbiornikowa podziemna przepompownia ścieków komunalnych wyposażona w dwie pompy zatapialne z otwartym wirnikiem o przelocie min. 60mm, wydajności Qmin.=6,0dm3/s i wysokości podnoszenia Hmin=25,4m d) system monitorowania i sterowania dla przepompowni część 2 1) Budowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo - grawitacyjnej wraz z przyłączami, przepompowniami i zasilaniem elektroenergetycznym przepompowni w miejscowości Sobowidz o łącznej długości 11,96 km w tym: a) kanalizacja grawitacyjna - sieć kanalizacji sanitarnej D=250mm długość - 96,7 m - sieć kanalizacji sanitarnej D=200mm długość - 5487,7 m - przyłącza k.s. grawitacyjne D=200mm długość - 138,6 m - przyłącza k.s. grawitacyjne D=160mm długość - 1741,1 m - instalacje zewnętrzne D=200mm długość - 79,1 m - instalacje zewnętrzne D=160mm długość - 1142,4 m b) kanalizacja tłoczna (ciśnieniowa) - rurociąg tłoczny Dz=50mm długość - 69,1 m - rurociąg tłoczny Dz=90mm długość - 649,0 m - rurociąg tłoczny Dz=110mm długość - 2558,0 m c) przyłącze wodociągowe do oczyszczalni ścieków Dz=90mm - długość 145,4m d) zbiornikowe przepompownie ścieków (sieciowe) 8 kpl. z zagospodarowaniem terenu obejmującym systemowe prefabrykowane ogrodzenie na cokole betonowym z furtką, nawierzchnie utwardzone z drobnowymiarowej kostki betonowej, zasilanie elektroenergetyczne WLZ z oświetleniem: - PS1 - zbiornikowa podziemna przepompownia ścieków komunalnych wyposażona w dwie pompy zatapialne z otwartym wirnikiem o przelocie min. 60mm, wydajności Qmin.=4,0dm3/s i wysokości podnoszenia Hmin=15,0m - PS2 - zbiornikowa podziemna przepompownia ścieków komunalnych wyposażona w dwie pompy zatapialne z otwartym wirnikiem o przelocie min. 60mm, wydajności Qmin.=5,5dm3/s i wysokości podnoszenia Hmin=22,5m - PS3 - zbiornikowa podziemna przepompownia ścieków komunalnych wyposażona w dwie pompy zatapialne z otwartym wirnikiem o przelocie min. 60mm, wydajności Qmin.=4,0dm3/s i wysokości podnoszenia Hmin=16,3m - PS4 - zbiornikowa podziemna przepompownia ścieków komunalnych wyposażona w dwie pompy zatapialne z otwartym wirnikiem o przelocie min. 60mm, wydajności Qmin.=4,0dm3/s i wysokości podnoszenia Hmin=13,9m - PS5 - zbiornikowa podziemna przepompownia ścieków komunalnych wyposażona w dwie pompy zatapialne z otwartym wirnikiem o przelocie min. 60mm, wydajności Qmin.=4,0dm3/s i wysokości podnoszenia Hmin=13,1m - PS6 - zbiornikowa podziemna przepompownia ścieków komunalnych wyposażona w dwie pompy zatapialne z otwartym wirnikiem o przelocie min. 60mm, wydajności Qmin.=6,0dm3/s i wysokości podnoszenia Hmin=17,2m - PS7 - zbiornikowa podziemna przepompownia ścieków komunalnych wyposażona w dwie pompy zatapialne z otwartym wirnikiem o przelocie min. 60mm, wydajności Qmin.=4,0dm3/s i wysokości podnoszenia Hmin=10,7m - PS8 - zbiornikowa podziemna przepompownia ścieków komunalnych wyposażona w dwie pompy zatapialne z otwartym wirnikiem o przelocie min. 60mm, wydajności Qmin.=4,0dm3/s i wysokości podnoszenia Hmin=14,5m e) zbiornikowa przydomowa przepompownia ścieków 1 kpl.: - Pd1 - zbiornikowa podziemna przepompownia ścieków bytowych wyposażona w jedną pompę zatapialną z wirnikiem rozdrabniającym o wydajności Qmin.=5,0m3/h i wysokości podnoszenia Hmin=10,0m f) system monitorowania i sterowania dla przepompowni 3. Szczegółowy zakres prac oraz sposób ich wykonania określają następujące dokumenty: Opis przedmiotu zamówienia – załącznik A do SIWZ, Dokumentacja projektowa – załącznik B do SIWZ, Przedmiar robót – załącznik C do SIWZ

II.5) Główny kod CPV: 45232440-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45232423-3
45111200-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, tj. udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do wysokości 15% wartości zamówienia podstawowego, w przypadku posiadania środków finansowych. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie ustalane w trakcie negocjacji z Wykonawcą, a podstawą do realizacji zamówienia będzie odrębna umowa. Zamawiający przewiduje w ramach ww. zamówienia realizację odwodnienia ul. Ks. Wdowiaka w m. Sobowidz działka nr 278 i 265. Zakres zamówienia: etap 1: karczowanie, wycinanie drzew szt. 47, roboty ziemne dot. wykopów, ułożenie rurociągów z PCV 170mm 146 mb., wykonanie studzienki chłonnej z kręgów betonowych na gł. 4,5m szt. 4, studzienki z kręgów betonowych gł. 2,5m. szt. 3, studzienki z kręgów betonowych gł. 1,5m szt. 1, studzienki z kręgów betonowych gł. 5m. z osadnikiem szt. 1, studzienka rozdzielcza gł. 3m szt. 1, wpusty uliczne z kratką szt. 3, separator szt. 1, naprawa drogi gruntowej 510 m2 etap 2: wykopy liniowe 674 m3, ułożenie rurociągów PCV 200mm 78mb., wykonanie studzienki chłonnej z kręgów betonowych na gł. 4,5m szt. 4, studzienki z kręgów betonowych gł. 3,5m. szt. 1, studzienki z kręgów betonowych gł. 1,5m szt. 1, wpusty uliczne z kratką szt. 1, naprawa drogi gruntowej 234m2 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp, tj ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7) w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego, zamówienia na dodatkowe dostawy, których celem jest częściowa wymiana dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększenie bieżących dostaw lub rozbudowa istniejących instalacji, jeżeli zmiana wykonawcy zobowiązywałaby zamawiającego do nabywania materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub instalacji.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 30.04.2020

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: część 1 i 2 Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że: posiada wiedzę i doświadczenie, a w szczególności, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał min. jedno zadanie (polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej lub sieci wodociągowej lub sieci wodociągowo-kanalizacyjnej lub sieci kanalizacji deszczowej o wartości nie mniejszej niż 3 000 000 zł brutto (słownie: trzy miliony złotych 00/100) oraz dysponuje/będzie dysponował co najmniej 3 osobami posiadającymi: kierownik budowy uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r., poz. 1202. z poźn. zm.) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy realizacji minimum dwóch zadań dot. budowy kanalizacji sanitarnej w okresie ostatnich 5 lat. kierownik robót elektrycznych uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r., poz. 1202. z poźn. zm.) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności elektrycznej kierownik robót drogowych uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r., poz. 1202. z poźn. zm.) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej UWAGA: Osoby, które przed dniem wejścia w życie w/w ustawy, tj. przed 1 stycznia 1995 r. - uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie oraz uprawnienia uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65), których zakres uprawnia do pełnienia wskazanej funkcji przy realizacji przedmiotu zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, sporządzonego i wypełnionego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami sporządzonego i wypełnionego według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) formularz „Oferta” - sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ; 2) dowód wniesienia wadium 3) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie), w przypadku, gdy ofertę składa pełnomocnik; 4) Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, musi złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - ewentualnie do wykorzystania wzór oświadczenia - stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. 5)Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, sporządzonego i wypełnionego według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
część 1 – 230 000,00 część 2 – 200 000,00

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
gwarancja40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany umowy 1. Zamawiający na podstawie art. 144 ustęp 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje następujące warunki dokonania zmian postanowień niniejszej umowy: 1) Wystąpienia z\mian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. 2) Wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy (śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy). Przedmiotowa zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób, spełniających warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ. 3) Zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, który był podmiotem, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 4) Wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób, na inne spełniające warunki określone w SIWZ, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego. 5) Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn wynikających z a) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: - wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego; - konieczności usunięcia błędów, wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; b) odmowy lub zwłoki w wydaniu przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; c) działania organów administracji, w szczególności: - przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.; - odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej; - wydanie postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadku o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego; - konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy; d) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie (prowadzenie) robót przez okres dłuższy niż 14 kolejnych dni kalendarzowych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez Zamawiającego; e) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót; f) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności; g) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi, wodnymi lub terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne; h) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, terenowych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji, fragmentów budowli, obiektów infrastrukturalnych lub ich części; i) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków, w szczególności takich jak istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub ich elementów, istotnych dla realizacji przedmiotu umowy; j) przedłużenia się czynności odbiorowych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego 6) W przypadku wystąpienia przeszkody w realizacji przedmiotu umowy w terminach, o których mowa w § 2 ustęp 1, z przyczyn innych niż wymienione w pkt 5, a nie leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może przedłużyć termin realizacji umowy na pisemny wniosek Wykonawcy, złożony najpóźniej w terminie 5 dni od wystąpienia przeszkody ze wskazaniem dlaczego i jak długo trwać będzie przeszkoda uniemożliwiająca realizację przedmiotu. 7) W przedstawionych w pkt 5 przypadkach wystąpienia opóźnień, Zamawiający ustali nowe terminy realizacji przedmiotu umowy. Przesunięcie terminu będzie musiało zostać szczegółowo uzasadnione przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego, z wyjątkiem zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt 5 litera a tiret pierwszy oraz potwierdzone aneksem do umowy. 8) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek następujących okoliczności: a) Niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; b) Pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji; c) Konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy lub gdy zastosowanie innych rozwiązań technicznych/technologicznych będzie skutkować poprawieniem parametrów technicznych i użytkowych lub pozwolą na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy. W przypadku dostarczenia w wyniku zmiany urządzeń lub materiałów, na które wymagane było posiadanie określonych prawem świadectw, certyfikatów lub innych podobnych zaświadczeń, takie świadectwa, certyfikaty lub zaświadczenia będą wymagane wobec urządzeń lub materiałów zastępujących te wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej. 9) Zmiany wysokości wynagrodzenia w sytuacji wystąpienia robót zaniechanych, zamiennych, dodatkowych, zmiany materiału budowlanego lub technologii. Zakres robót, przy którym to uczyniono rozliczony zostanie zgodnie z § 10 umowy. 10) Konieczności wprowadzenia zmian w zapisach w § 6 lub 7 umowy dotyczących Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a w szczególności § 6 ust. 18 i 19. 2. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 08.11.2018, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu prowadzenia robót budowlanych, celem zapoznania się z wszelkimi uwarunkowaniami w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, zgodnie z zapisem § 16 wzoru umowy - załącznika nr 7 do SIWZ
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gołębiewo Średnie, Gołębiewo Wielkie.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Budowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo - grawitacyjnej wraz z przyłączami, przepompowniami i zasilaniem elektroenergetycznym przepompowni w miejscowości Gołębiewo Średnie o łącznej długości 3,30 km w tym: a) kanalizacja grawitacyjna - sieć kanalizacji sanitarnej D=200mm długość - 1228,2 m - przyłącza k.s. grawitacyjne D=200mm długość - 85,0 m - przyłącza k.s. grawitacyjne D=160mm długość - 197,7 m - instalacje zewnętrzne D=200mm długość - 285,0 m - instalacje zewnętrzne D=160mm długość - 138,4 m b) kanalizacja tłoczna (ciśnieniowa) - rurociąg tłoczny Dz=90mm długość - 1241,8 m - rurociąg tłoczny Dz=50mm długość - 130,8 m c) zbiornikowe przepompownie ścieków (sieciowe) 2 kpl. z zagospodarowaniem terenu obejmującym systemowe prefabrykowane ogrodzenie na cokole betonowym z furtką, nawierzchnie utwardzone z drobnowymiarowej kostki betonowej, zasilanie elektroenergetyczne WLZ z oświetleniem: - PGS1 - zbiornikowa podziemna przepompownia ścieków komunalnych wyposażona w dwie pompy zatapialne z otwartym wirnikiem o przelocie min. 60mm, wydajności Qmin.=4,0dm3/s i wysokości podnoszenia Hmin=22,0m - PGS2 - zbiornikowa podziemna przepompownia ścieków komunalnych wyposażona w dwie pompy zatapialne z otwartym wirnikiem o przelocie min. 60mm, wydajności Qmin.=4,0dm3/s i wysokości podnoszenia Hmin=19,0m d) zbiornikowa przydomowa przepompownia ścieków 1 kpl.: - Pd1 - zbiornikowa podziemna przepompownia ścieków bytowych wyposażona w jedną pompę zatapialną z wirnikiem rozdrabniającym o wydajności Qmin.=5,0m3/h i wysokości podnoszenia Hmin=10,0m e) system monitorowania i sterowania dla przepompowni 2) Budowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo – grawitacyjnej wraz z przyłączami, przepompowniami i zasilaniem elektroenergetycznym przepompowni w miejscowości Gołębiewo Wielkie o łącznej długości 10,81 km w tym: a) kanalizacja grawitacyjna wraz z uzbrojeniem - sieć kanalizacji sanitarnej D=200mm długość - 5675,4 m - przyłącza k.s. grawitacyjne D=200mm długość - 27,5 m - przyłącza k.s. grawitacyjne D=160mm długość - 1401,2 m - instalacje zewnętrzne D=200mm długość - 77,2 m - instalacje zewnętrzne D=160mm długość - 1080,7 m b) kanalizacja tłoczna (ciśnieniowa) wraz z uzbrojeniem - rurociąg tłoczny Dz=90mm długość - 2553,1 m c) zbiornikowe przepompownie ścieków (sieciowe) 7 kpl. z zagospodarowaniem terenu obejmującym systemowe prefabrykowane ogrodzenie na cokole betonowym z furtką, nawierzchnie utwardzone z drobnowymiarowej kostki betonowej, zasilanie elektroenergetyczne WLZ z oświetleniem: - PGW1 - zbiornikowa podziemna przepompownia ścieków komunalnych wyposażona w dwie pompy zatapialne z otwartym wirnikiem o przelocie min. 60mm, wydajności Qmin.=4,0dm3/s i wysokości podnoszenia Hmin=10,2m - PGW2 - zbiornikowa podziemna przepompownia ścieków komunalnych wyposażona w dwie pompy zatapialne z otwartym wirnikiem o przelocie min. 60mm, wydajności Qmin.=4,0dm3/s i wysokości podnoszenia Hmin=7,9m - PGW3 - zbiornikowa podziemna przepompownia ścieków komunalnych wyposażona w dwie pompy zatapialne z otwartym wirnikiem o przelocie min. 60mm, wydajności Qmin.=4,4dm3/s i wysokości podnoszenia Hmin=15,9m - PGW4 - zbiornikowa podziemna przepompownia ścieków komunalnych wyposażona w dwie pompy zatapialne z otwartym wirnikiem o przelocie min. 60mm, wydajności Qmin.=4,0dm3/s i wysokości podnoszenia Hmin=15,2m - PGW5 - zbiornikowa podziemna przepompownia ścieków komunalnych wyposażona w dwie pompy zatapialne z otwartym wirnikiem o przelocie min. 60mm, wydajności Qmin.=4,3dm3/s i wysokości podnoszenia Hmin=19,8m - PGW6 - zbiornikowa podziemna przepompownia ścieków komunalnych wyposażona w dwie pompy zatapialne z otwartym wirnikiem o przelocie min. 60mm, wydajności Qmin.=6,0dm3/s i wysokości podnoszenia Hmin=7,6m - PGW7 - zbiornikowa podziemna przepompownia ścieków komunalnych wyposażona w dwie pompy zatapialne z otwartym wirnikiem o przelocie min. 60mm, wydajności Qmin.=6,0dm3/s i wysokości podnoszenia Hmin=25,4m d) system monitorowania i sterowania dla przepompowni
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45232440-8, 45111200-0, 45232423-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 30.04.2020
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
gwarancja40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:wadium część 1 – 230 000,00


Część nr: 2Nazwa: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miescowości Sobowidz.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Budowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo - grawitacyjnej wraz z przyłączami, przepompowniami i zasilaniem elektroenergetycznym przepompowni w miejscowości Sobowidz o łącznej długości 11,96 km w tym: a) kanalizacja grawitacyjna - sieć kanalizacji sanitarnej D=250mm długość - 96,7 m - sieć kanalizacji sanitarnej D=200mm długość - 5487,7 m - przyłącza k.s. grawitacyjne D=200mm długość - 138,6 m - przyłącza k.s. grawitacyjne D=160mm długość - 1741,1 m - instalacje zewnętrzne D=200mm długość - 79,1 m - instalacje zewnętrzne D=160mm długość - 1142,4 m b) kanalizacja tłoczna (ciśnieniowa) - rurociąg tłoczny Dz=50mm długość - 69,1 m - rurociąg tłoczny Dz=90mm długość - 649,0 m - rurociąg tłoczny Dz=110mm długość - 2558,0 m c) przyłącze wodociągowe do oczyszczalni ścieków Dz=90mm - długość 145,4m d) zbiornikowe przepompownie ścieków (sieciowe) 8 kpl. z zagospodarowaniem terenu obejmującym systemowe prefabrykowane ogrodzenie na cokole betonowym z furtką, nawierzchnie utwardzone z drobnowymiarowej kostki betonowej, zasilanie elektroenergetyczne WLZ z oświetleniem: - PS1 - zbiornikowa podziemna przepompownia ścieków komunalnych wyposażona w dwie pompy zatapialne z otwartym wirnikiem o przelocie min. 60mm, wydajności Qmin.=4,0dm3/s i wysokości podnoszenia Hmin=15,0m - PS2 - zbiornikowa podziemna przepompownia ścieków komunalnych wyposażona w dwie pompy zatapialne z otwartym wirnikiem o przelocie min. 60mm, wydajności Qmin.=5,5dm3/s i wysokości podnoszenia Hmin=22,5m - PS3 - zbiornikowa podziemna przepompownia ścieków komunalnych wyposażona w dwie pompy zatapialne z otwartym wirnikiem o przelocie min. 60mm, wydajności Qmin.=4,0dm3/s i wysokości podnoszenia Hmin=16,3m - PS4 - zbiornikowa podziemna przepompownia ścieków komunalnych wyposażona w dwie pompy zatapialne z otwartym wirnikiem o przelocie min. 60mm, wydajności Qmin.=4,0dm3/s i wysokości podnoszenia Hmin=13,9m - PS5 - zbiornikowa podziemna przepompownia ścieków komunalnych wyposażona w dwie pompy zatapialne z otwartym wirnikiem o przelocie min. 60mm, wydajności Qmin.=4,0dm3/s i wysokości podnoszenia Hmin=13,1m - PS6 - zbiornikowa podziemna przepompownia ścieków komunalnych wyposażona w dwie pompy zatapialne z otwartym wirnikiem o przelocie min. 60mm, wydajności Qmin.=6,0dm3/s i wysokości podnoszenia Hmin=17,2m - PS7 - zbiornikowa podziemna przepompownia ścieków komunalnych wyposażona w dwie pompy zatapialne z otwartym wirnikiem o przelocie min. 60mm, wydajności Qmin.=4,0dm3/s i wysokości podnoszenia Hmin=10,7m - PS8 - zbiornikowa podziemna przepompownia ścieków komunalnych wyposażona w dwie pompy zatapialne z otwartym wirnikiem o przelocie min. 60mm, wydajności Qmin.=4,0dm3/s i wysokości podnoszenia Hmin=14,5m e) zbiornikowa przydomowa przepompownia ścieków 1 kpl.: - Pd1 - zbiornikowa podziemna przepompownia ścieków bytowych wyposażona w jedną pompę zatapialną z wirnikiem rozdrabniającym o wydajności Qmin.=5,0m3/h i wysokości podnoszenia Hmin=10,0m f) system monitorowania i sterowania dla przepompowni
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45232440-8, 45111200-0, 45232423-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 30.04.2020
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
gwarancja40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:wadium część 2 – 200 000,00