Ogłoszenie nr 616083-N-2019 z dnia 2019-10-29 r.

Gmina Bobowa: Dostawa i montaż sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem z przeznaczeniem na cele dydaktyczne dla szkół prowadzonych przez Gminę Bobowa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bobowa, krajowy numer identyfikacyjny 49189205000000, ul. Rynek  21 , 38-350  Bobowa, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 183 514 300, e-mail inwestycje@ug.bobowa.pl, faks 018 3514300 w. 21.
Adres strony internetowej (URL): www.bobowa.pl, www.bobowa.pl/BIP
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bobowa.pl, www.bobowa.pl/BIP

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bobowa.pl, www.bobowa.pl/BIP

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
) pisemny za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U.z 2017r.poz 1481 oraz z 2018r.poz.106,138,650,118 i 1629) osobiście lub za pośrednictwem posłańca, na adres: Gmina Bobowa, ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa
Adres:
Gmina Bobowa, ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem z przeznaczeniem na cele dydaktyczne dla szkół prowadzonych przez Gminę Bobowa
Numer referencyjny: RIiGK 271.19.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: LP Nazwa przedmiotu Ilość Parametry techniczne oferowanego towaru Szkoła Podstawowa w Siedliskach 1 Komputer stacjonarny 12 sztuk w załączniku nr 1 do specyfikacji 2 Monitor komputerowy 19 sztuk w załączniku nr 1 do specyfikacji 3 Pakiet biurowy 19 sztuk w załączniku nr 1 do specyfikacji 4 Oprogramowanie do zarządzania 13 licencji w załączniku nr 1 do specyfikacji 5 Słuchawki z mikrofonem 13 sztuk w załączniku nr 1 do specyfikacji 6 Monitor interaktywny 7 sztuk w załączniku nr 1 do specyfikacji 7 Komputery do monitorów interaktywnych 7 sztuk w załączniku nr 1 do specyfikacji 8 Przełącznik sieciowy z POE 1 sztuka w załączniku nr 1 do specyfikacji 9 Kontroler sieci bezprzewodowej 1 sztuka w załączniku nr 1 do specyfikacji 10 Punkty dostępowe 3 sztuki w załączniku nr 1 do specyfikacji 11 Usługa wdrożenia, konfiguracji, szkolenia 1 komplet w załączniku nr 1 do specyfikacji Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Wilczyskach 12 Komputer stacjonarny 16 sztuk w załączniku nr 1 do specyfikacji 13 Monitor komputerowy 22 sztuk w załączniku nr 1 do specyfikacji 14 Pakiet biurowy 22 licencji w załączniku nr 1 do specyfikacji 15 Oprogramowanie do zarządzania 16 licencji w załączniku nr 1 do specyfikacji 16 Słuchawki z mikrofonem 16 sztuk w załączniku nr 1 do specyfikacji 17 Monitor interaktywny 6 sztuk w załączniku nr 1 do specyfikacji 18 Komputery do monitorów interaktywnych 6 sztuk w załączniku nr 1 do specyfikacji 19 Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe 1 sztuka w załączniku nr 1 do specyfikacji 20 Przełącznik sieciowy 2 sztuki w załączniku nr 1 do specyfikacji 21 Router gigabitowy 1 sztuka w załączniku nr 1 do specyfikacji 22 Przełącznik sieciowy z POE 1 sztuka w załączniku nr 1 do specyfikacji 23 Kontroler sieci bezprzewodowej 1 sztuka w załączniku nr 1 do specyfikacji 24 Punkty dostępowe 3 sztuki w załączniku nr 1 do specyfikacji 25 Szafa RACK 1 sztuka w załączniku nr 1 do specyfikacji 26 Usługa wdrożenia, konfiguracji, szkolenia 1 komplet w załączniku nr 1 do specyfikacji Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej 27 Komputer stacjonarny 24 sztuki w załączniku nr 1 do specyfikacji 28 Monitor komputerowy 35 sztuk w załączniku nr 1 do specyfikacji 29 Pakiet biurowy 35 licencji w załączniku nr 1 do specyfikacji 30 Oprogramowanie do zarządzania 25 licencji w załączniku nr 1 do specyfikacji 31 Słuchawki z mikrofonem 25 sztuk w załączniku nr 1 do specyfikacji 32 Monitor interaktywny 11 sztuk w załączniku nr 1 do specyfikacji 33 Komputery do monitorów interaktywnych 11 sztuk w załączniku nr 1 do specyfikacji 34 Urządzenie wielofunkcyjne laserowe 1 sztuka w załączniku nr 1 do specyfikacji 35 Przełącznik sieciowy 1 sztuka w załączniku nr 1 do specyfikacji 36 Router gigabitowy 1 sztuka w załączniku nr 1 do specyfikacji 37 Biurka uczniowskie 2 sztuki w załączniku nr 1 do specyfikacji 38 Punkty dostępowe 1 sztuka w załączniku nr 1 do specyfikacji 39 Szafa RACK 1 sztuka w załączniku nr 1 do specyfikacji 40 Usługa wdrożenia, konfiguracji, szkolenia 1 komplet w załączniku nr 1 do specyfikacji Szkoła Podstawowa w Stróżnej 41 Komputer stacjonarny 12 sztuk w załączniku nr 1 do specyfikacji 42 Monitor komputerowy 17 sztuk w załączniku nr 1 do specyfikacji 43 Pakiet biurowy 17 licencji w załączniku nr 1 do specyfikacji 44 Oprogramowanie do zarządzania 12 licencji w załączniku nr 1 do specyfikacji 45 Słuchawki z mikrofonem 12 sztuk w załączniku nr 1 do specyfikacji 46 Monitor interaktywny 5 sztuk w załączniku nr 1 do specyfikacji 47 Komputery do monitorów interaktywnych 5 sztuk w załączniku nr 1 do specyfikacji 48 Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe 1 sztuka w załączniku nr 1 do specyfikacji 49 Przełącznik sieciowy 1 sztuka w załączniku nr 1 do specyfikacji 50 Router gigabitowy 1 sztuka w załączniku nr 1 do specyfikacji 51 Punkty dostępowe 3 sztuka w załączniku nr 1 do specyfikacji 52 Przełącznik sieciowy z POE 1 sztuka w załączniku nr 1 do specyfikacji 53 Kontroler sieci bezprzewodowej 1 sztuka w załączniku nr 1 do specyfikacji 54 Usługa wdrożenia, konfiguracji, szkolenia 1 komplet w załączniku nr 1 do specyfikacji Szkoła Podstawowa w Jankowej 55 Komputer stacjonarny 15 sztuk w załączniku nr 1 do specyfikacji 56 Monitor komputerowy 21 sztuk w załączniku nr 1 do specyfikacji 57 Pakiet biurowy 21 licencji w załączniku nr 1 do specyfikacji 58 Oprogramowanie do zarządzania 15 licencji w załączniku nr 1 do specyfikacji 59 Słuchawki z mikrofonem 15 sztuk w załączniku nr 1 do specyfikacji 60 Monitor interaktywny 6 sztuk w załączniku nr 1 do specyfikacji 61 Komputery do monitorów interaktywnych 6 sztuk w załączniku nr 1 do specyfikacji 62 Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe 1 sztuka w załączniku nr 1 do specyfikacji 63 Przełącznik sieciowy 1 sztuka w załączniku nr 1 do specyfikacji 64 Router gigabitowy 1 sztuka w załączniku nr 1 do specyfikacji 65 Punkty dostępowe 5 sztuk w załączniku nr 1 do specyfikacji 66 Przełącznik sieciowy z POE 1 sztuka w załączniku nr 1 do specyfikacji 67 Kontroler sieci bezprzewodowej 1 sztuka w załączniku nr 1 do specyfikacji 68 Statyw mobilny do monitora interaktywnego 1 sztuka w załączniku nr 1 do specyfikacji 69 Usługa wdrożenia, konfiguracji, szkolenia 1 komplet w załączniku nr 1 do specyfikacji Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Brzanie 70 Komputer stacjonarny 16 sztuk w załączniku nr 1 do specyfikacji 71 Monitor komputerowy 24 sztuki w załączniku nr 1 do specyfikacji 72 Pakiet biurowy 24 licencje w załączniku nr 1 do specyfikacji 73 Oprogramowanie do zarządzania 17 licencji w załączniku nr 1 do specyfikacji 74 Słuchawki z mikrofonem 17 sztuk w załączniku nr 1 do specyfikacji 75 Monitor interaktywny 8 sztuk w załączniku nr 1 do specyfikacji 76 Komputery do monitorów interaktywnych 8 sztuk w załączniku nr 1 do specyfikacji 77 Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe 1 sztuka w załączniku nr 1 do specyfikacji 78 Przełącznik sieciowy 1 sztuka w załączniku nr 1 do specyfikacji 79 Statyw mobilny 1 sztuka w załączniku nr 1 do specyfikacji 80 Router gigabitowy 1 sztuka w załączniku nr 1 do specyfikacji 81 Przełącznik sieciowy z POE 1 sztuka w załączniku nr 1 do specyfikacji 82 Kontroler sieci bezprzewodowej 1 sztuka w załączniku nr 1 do specyfikacji 83 Punkty dostępowe 3 sztuki w załączniku nr 1 do specyfikacji 84 Usługa wdrożenia, konfiguracji, szkolenia 1 komplet w załączniku nr 1 do specyfikacji Informacje dotyczące RODO zostały zawarte w SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 30200000-1
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-13

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oferta. 2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do specyfikacji. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, składane jest w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 5. W przypadku komputerów stacjonarnych, monitorów komputerowych oraz komputerów do monitorów interaktywnych okres gwarancji udzielny przez wykonawcę musi być zgodny z okresem gwarancji udzielonym przez producenta, w celu potwierdzenia tego faktu wykonawca załączy do oferty oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora oferowanego sprzętu potwierdzające długość okresu gwarancji producenta oraz informację, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta, producent lub autoryzowany dystrybutor przejmie na siebie wszelkie zobowiązania gwarancyjne wystawione do niniejszego postępowania.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Wydłużenie okresu gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Ewentualne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków tych zmian zostały zawarte we wzorze umowy, stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-06, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH