Ogłoszenie nr 575312-N-2019 z dnia 2019-07-18 r.

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o .o.: DOSTAWY NARZĘDZI I OSPRZĘTU DO ZABIEGÓW WYKONYWANYCH METODĄ ENDOSKOPOWĄ
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o .o., krajowy numer identyfikacyjny 24112785700000, ul. ul. Zamkowa  4 , 41-803  Zabrze, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 277 61 00, e-mail administracja3@szpitalzabrze.pl, faks 32 271 73 11.
Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.szpitalzabrze.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.bip.szpitalzabrze.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.bip.szpitalzabrze.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. Ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze pok. 1.08

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWY NARZĘDZI I OSPRZĘTU DO ZABIEGÓW WYKONYWANYCH METODĄ ENDOSKOPOWĄ
Numer referencyjny: 16/PN/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są dostawy narzędzi i osprzętu do zabiegów wykonywanych metodą endoskopową w asortymencie i ilościach wskazanych w załączniku nr 1a Szczegółowy formularz ofertowo cenowy.Zamówienie będzie realizowane po cenach jednostkowych zadeklarowanych w ofercie przedstawionych przez Wykonawcę – stanowiących załącznik nr 1a do umowy. Przedmiot zamówienia podzielono na 14 (czternaście) pakietów tj.:a) Pakiet od 1 do 7- sukcesywne dostawy wraz z depozytem;b) Pakiet od 8 do 14 - sukcesywne dostawy. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:• Część IV SIWZ,• Formularz Ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 • Szczegółowy formularz ofertowo cenowy stanowiący Załącznik nr 1a.

II.5) Główny kod CPV: 33168000-5
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu,dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej tym samym nie wymaga złożenia dokumentu w powyższym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu,dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej tym samym nie wymaga złożenia dokumentu w powyższym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu,dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej tym samym nie wymaga złożenia dokumentu w powyższym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (ZAŁĄCZNIK nr 2 do SIWZ) - składane do oferty, Oświadczenia Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania /ZAŁĄCZNIK nr 3 do SIWZ/ – składane do oferty, oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. – składane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert,• Zgodnie z art. 24 ust. 11 P. z. p. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 P. z. p. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
• W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, Zamawiający żąda od Wykonawcy Oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 4 (składanego do oferty) do SIWZ stwierdzającego że wszystkie wymienione w Szczegółowym formularzu ofertowo cenowym produkty dopuszczone są do obrotu w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych – (jeżeli ustawa nakłada taki obowiązek), • Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające, że dany produkt jest dopuszczony do obrotu w Polsce zgodnie z ustawą z dnia z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych, • Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające, że zaoferowany produkt spełnia postawione przez Zamawiającego warunki zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wzór umowy stanowi CZĘŚĆ V SIWZ.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zgodnie z treścią art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana umowy może nastąpić w przypadkach wskazanych w art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych oraz w następujących przypadkach: a. zmiany ceny brutto spowodowanej wzrostem stawki VAT; b. zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; c. zastąpienia przedmiotu umowy, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, nowym posiadającym co najmniej takie same parametry jakie posiadał przedmiot umowy będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji przedmiotu umowy, który ma być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego przedmiotu umowy nie ulegnie zwiększeniu; d. Zamawiający dopuszcza zmianę asortymentu będącego przedmiotem umowy, pod warunkiem zaoferowania produktu o parametrach identycznych lub lepszych; e. zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego; f. obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę; g. przedłużenia terminu realizacji umowy w przypadku niewykorzystania w całości przedmiotu umowy. Termin realizacji może zostać przedłużony do całkowitego wykorzystania asortymentu stanowiącego przedmiot umowy, h. zwiększenia limitów ilościowych poszczególnych wyrobów w stosunku do ilości określonych w umowie pod warunkiem, że nastąpi to bez zwiększenia łącznej wartości brutto przedmiotu umowy i wynikać będzie ze zmiany potrzeb Zamawiającego w stosunku do pierwotnie przyjętych, Szczegóły w SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Jeżeli zaistnieją przesłanki z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, informacje składane przez Wykonawcę objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu na piśmie, niezależnie od oferty w odrębnym, nieprzejrzystym opakowaniu, na którym należy napisać: - nazwę i adres : Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. Ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze pok. 1.08 - nazwę zamówienia, - nazwę i dokładny adres Wykonawcy / wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia , - „Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert…………..” - „Tajemnica przedsiębiorstwa” dodatkowe oświadczenie o zastrzeżeniu tajemnicy przedsiębiorstwa wraz z dokumentami, co do których Wykonawca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Tajemnica przedsiębiorstwa może mieć charakter techniczny, technologiczny, handlowy lub organizacyjny. Tajemnicą jest informacja, która nie została ujawniona do wiadomości publicznej, w stosunku do tej informacji podjęto niezbędne działania mające na celu zachowanie poufności (zgodnie z wyrokiem SN z dnia 03.10.2000 r. CKN 304/00). Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 P. z. p. Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-30, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Ofertę należy złożyć w języku polskim.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 -3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o., ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze; b) inspektorem ochrony danych osobowych w Szpitalu Miejskim w Zabrzu Sp. z o.o., ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze jest pracownik Zamawiającego dostępny pod adresem e-mail: iod@szpitalzabrze.pl, telefon: 322776100 ; c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 221.000 EURO; d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”; e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy P. z. p, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; h) posiada Pani/Pan:  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; i) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; j) w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu k) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Pakiet 1D
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Protezy polietylenowe do drenażu dróg żółciowych o średnicach 7Fr, 8.5Fr i 10Fr oraz długościach między zaczepami 5, 7, 9, 12 i 15cm – proste. Znacznik od strony dwunastnicy. Wymagana stała dostępność każdego typu (długość i średnica) protezy w ilości co najmniej 5 szt. szt. 100 2 Protezy polietylenowe typu double-pigtail do drenażu dróg żółciowych, pęcherzyka żółciowego i torbieli o średnicach 5Fr, 7Fr, 8.5Fr, 10Fr oraz długościach między pętlami od 5, 7, 9, 12 i 15cm. Znaczniki po środku protezy i na granicy części prostej przy pętlach. Wymagana stała dostępność wszystkich rozmiarów. szt. 10 3 Rozszerzadła do dróg żółciowych typu Soehendra długości 200mm, kompatybilne z prowadnicą 0.035” o średnicach 7Fr, 8,5Fr, 10Fr. Wymagana stała dostępność każdego rozmiaru. szt. 10
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33168000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Pakiet 2D
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Trójkanałowy papilotom wielorazowego użytku o zakrzywionym nosku ; posiadający 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego ; długość końcówki dystalnej 3mm, średnica końcówki dystalnej do 4,5Fr, długość cięciwy 20mm; długość narzędzia nie mniej niż 1950mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,5mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; znaczniki na końcówce instrumentu ułatwiające ustawienie, końcówka dystalna widoczna we fluoroskopii; zdatne do sterylizacji w autoklawie, maksymalna średnica kompatybilnej prowadnicy 0,035''(0,89mm). 1 op. =2 szt. Wymagana stała dostępność 4 sztuk. op. 6 2 Trójkanałowy papilotom wielorazowego użytku o zakrzywionym nosku ; posiadający 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego ; długość końcówki dystalnej 7mm, średnica końcówki dystalnej do 4,5Fr, długość cięciwy 20mm; długość narzędzia nie mniej niż 1950mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,5mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; znaczniki na końcówce instrumentu ułatwiające ustawienie, końcówka dystalna widoczna we fluoroskopii; zdatne do sterylizacji w autoklawie, maksymalna średnica kompatybilnej prowadnicy 0,035''. 1 op. =2 szt. op. 2 3 Sfinkterotom wielorazowy typu push/pull do BII, jednokanałowy ze stabilizatorem i znacznikami na dystalnym końcu narzędzia. Długość cięciwy 20mm, długość noska 6mm, długość narzędzia nie mniejsza niż 1950mm. 1 op.=2 szt. op. 1 4 Cewnik popychający do protez 7Fr, dł co najmniej 1550mm, kanał roboczy min. 2,8 mm, wielorazowego użytku. Wymagana stała dostępność1 szt. szt. 2 5 Wielorazowe zestawy do wprowadzania protez średnicy 8,5 oraz 10Fr zawierające cewnik teflonowy wprowadzający i popychacz; długość robocza nie mniej niż 1550mm, minimalna średnica kanału roboczego 3,2 mm, maksymalna średnica kompatybilnej prowadnicy 0,035''; kompatybilny z protezami średnicy 8,5Fr i 10Fr. Wymagana stała dostępność 2 sztuk.- po 1 z każdej średnicy. szt. 6 6 Cewniki wielorazowego użytku do dróg trzustkowych i żółciowych, ze znacznikiem radiologicznym na końcu dystalnym narzędzia, długości minimum 1950mm. Z różnymi typami końcówki; w tym co najmniej z krótkim zwężeniem, długim zwężeniem i metalową kulką. 2 wersje kompatybilne z prowadnicami 0.035 i 0.025”. Dostępne co najmniej 6 typów cewników spełniających powyższe kryteria. Wymagana stała dostępność 5 sztuk różnego kształtu. szt. 3 7 Elementy litotryptora mechanicznego wielorazowego użytku kompatybilne z posiadanym uchwytem firmy Olympus model MAJ-440. Wymagana stała dostępność 1 kompletu- (2 osłonki i kosz). 7.1 Osłona metalowa, zwojowa (zewnętrzna) kosza litotryptora mechanicznego (wielorazowego użytku) całkowita długość 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego 4,2 mm; szt. 3 7.2 Osłona teflonowa (wewnętrzna) kosza litotryptora mechanicznego (wielorazowego użytku) całkowita długość 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego 4,2 mm; szt. 3 7.3 Kosz do mechanicznej litotrypsji, średnica rozłożonych ramion 30 mm, możliwość podawania kontrastu (jednorazowego użytku) minimalna średnica kanału roboczego 4,2mm. szt. 3 8 Ustniki mocowane gumową opaską. Opakowanie zbiorcze – a' 50szt. op. 1 9 ZAWORKI BIOPSYJNE 10 sztuk w opakowaniu. Do endoskopów serii 160, 180 (typ MB-358 lub równoważny). op. 1 10 ZAWÓR SSĄCY typu MH-443 lub równoważny szt. 3 11 ZAWÓR WODA/POWIETRZE(typu MH-438 lub równoważny). szt. 3
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33168000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,98

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Pakiet 3D
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Sfinkterotomy trójkanałowe, z cięciwą z drutu plecionego, długość cięciwy 20 mm lub 30 mm (do wyboru), długość noska 5 mm, średnica cewnika 7 Fr, średnica końcówki 5 Fr, uchwyt z pokrętłem do obrotu końcówki sfinkterotomu w obu kierunkach, długość robocza 200 cm, jednorazowego użytku, współpracujące z prowadnicą o średnicy 0,035”. szt. 12 2 Pętle do polipektomii, owalne i heksagonalne (do wyboru), z funkcją płynnej rotacji, z plecionego drutu, sztywność standardowa (śr. drutu 0,33 mm), dostępne rozmiary 10 mm, 15 mm, 25 mm i 32 mm, długości narzędzia 2400 mm, o średnica osłonki 2.4 mm, rękojeść skalowana, co 10 mm, rotacja za pomocą pokrętła umieszczonego w uchwycie, jednorazowego użytku. szt. 50 3 Pętle z siatką do usuwania polipów, obrotowe, wymiary siatki 40 mm x 75 mm ( minimum), dostępne co najmniej dwie wielkości, średnica osłonki 2,3 mm, długość osłonki 2300 mm, rękojeść skalowana co 5 mm, jednorazowego użytku. szt. 50
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33168000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Pakiet 4D
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Kosze do usuwania złogów z dróg żółciowych typu Dormia, wielorazowego użytku, wykonane z nitinolu, heksagonalne, śr. tubusu do 2,4mm, średnica koszyka 10mm, 20mm, 30mm, 40mm; z uchwytem. Wymagana stała dostępność wszystkich wymienionych średnic. szt. 20 2 Kleszcze wielorazowego użytku do usuwania ciał obcych i protez, typu „ząb szczura”, wykonane ze stali nierdzewnej, śr. do 2.5 mm, długość co najmniej 230 cm. szt. 1 3 Szczotki do czyszczenia kanałów endoskopów dł. co najmniej 230cm, wielorazowa. szt. 2 4 Szczotki do czyszczenia gniazd endoskopów, wielorazowa. szt. 2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33168000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: Pakiet 5D
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Samorozprężalne stenty do protezowania dróg żółciowych, wykonane z nitinolu, zamontowane na zestawie wprowadzającym o średnicy 10F i gotowe do użycia po wyjęciu z opakowania. Długość zestawu 180cm. Typy protez: niepowlekane i całkowicie powlekane silikonem. Średnica 10mm. Długości po rozprężeniu: od 6 do 12cm (+/-1cm) - co najmniej 4 długosci. Znaczniki radiologiczne ze sproszkowanego metalu po środku i na obu końcach protezy. Możliwość otwierania, zamykania i zmiany położenia zestawu w trakcie zabiegu (75-80% długości uwolnienia protezy - znacznik na aplikatorze). Wymagana stała dostępność protez o długości 6cm, 8cm , 10cm i 12cm niepowlekanych (+/-1cm). Możliwość dostarczenia pozostałych typów i rozmiarów do 3 dni roboczych. szt. 8
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33168000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6Nazwa: Pakiet 6D
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Prowadnice do zabiegów na drogach żółciowych i trzustkowych, jednorazowe, sterylne, wykonane z nitinolu, pokrywane PTFE, powierzchnia zmniejszająca opór (pokrycie fałdowane lub w całości hydrofilne), dwukolorowe, średnica 0,035” z hydrofilną, miękką końcówką o długości co najmniej 7 cm, prostą i zagiętą (do wyboru), cieniujące w RTG, rdzeń końcówki wolframowy, wybór dwóch sztywności: standardowa i podwyższona, długość prowadnic – 450 cm. Wymagana stała dostępność wszystkich typów. szt. 20 2 Prowadnice do zabiegów na drogach żółciowych i trzustkowych, jednorazowe, sterylne, wykonane z nitinolu, pokrywane PTFE, powierzchnia zmniejszająca opór (pokrycie fałdowane lub w całości hydrofilne), dwukolorowe średnica 0,025” z hydrofilną, miękką końcówką o długości co najmniej 5 cm, prostą i zagiętą (do wyboru), cieniujące w RTG, rdzeń końcówki wolframowy, sztywność podwyższona, długość prowadnic – 450 cm. Wymagana stała dostępność wszystkich typów. szt. 20 3 Prowadnice do zabiegów na drogach żółciowych i trzustkowych, wielorazowe, sterylne, wykonane z nitinolu, pokrywane PTFE, dwukolorowe, średnica 0,025” i 0,035”, hydrofilne, z końcówką o długości co najmniej 5 cm, prostą i zagiętą. Końcówka o sztywności standardowej lub miękka, długość prowadnic – 450 cm. Wymagana stała dostępność wszystkich średnic i kształtów końcówki. szt. 20
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33168000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7Nazwa: Pakiet 7D
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Balony do usuwania złogów z dróg żółciowych, z cewnikiem trójkanałowym o średnicy 7Fr, ze znacznikami cieniującymi w RTG na końcach balonu, z możliwością napełnienia balonu do średnic 8,5-12-15mm za pomocą jednej z trzech skalibrowanych strzykawek dołączonych do opakowania, długość cewnika 200 cm, na prowadnik o średnicy 0,035”. Dostępne w wersji z kontrastem powyżej i poniżej balonu (do wyboru). Wymagana stała dostępność 3 szt. szt. 15 2 Balony do usuwania złogów z dróg żółciowych, z cewnikiem trójkanałowym o średnicy 7Fr, ze znacznikami cieniującymi w RTG na końcach balonu, z możliwością napełnienia balonu do średnic 12-15-18mm za pomocą jednej z trzech skalibrowanych strzykawek dołączonych do opakowania, długość cewnika 200 cm, na prowadnik o średnicy 0,035”. Dostępne w wersji z kontrastem powyżej i poniżej balonu (do wyboru). Wymagana stała dostępność 3 szt. szt. 15 3 Szczotki do cytologii jednorazowego użytku, długość szczotki co najmniej 10 mm, średnica 2mm, 3mm i 5 mm (do wyboru), długość cewnika 230 cm, średnica cewnika 1,8 mm. Szczotka zakończona plastikową kulką ochronną. szt. 10
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33168000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8Nazwa: Pakiet 8
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Protezy polietylenowe do drenażu trzustki. Średnice: 5F, 7F, 8,5F, 10F. Długość: 5cm, 7cm, 9cm, 10cm, 12cm, 15cm. Kształty: standardowy typu Asterdam oraz pojedynczy pigtail. Wymagana stała dostępność każdej długości i średnicy protezy. szt. 20
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33168000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 9Nazwa: Pakiet 9
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Proteza samorozprężalna, przełykowa o dł. od 80 do 160mm (+/-10mm) co najmniej 4 długości, o śr. od 18 do 22mm (co najmniej 2 średnice), z kołnierzem antymigracyjnym; niepowlekana i powlekana, lassa do repozycji na obu końcach protezy do jej usuwania, markery radiologiczne do lepszej widoczności fluoroskopowej - na końcach i środkowej części, aplikator o dł. min. 700 mm, śr. 6 mm/18 F. Stała dostępność 3 długości. Pozostałe rozmiary i długości dostępne w 3 dni robocze. szt. 3
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33168000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 10Nazwa: Pakiet 10
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pompy do pompowania balonów do poszerzania zwężeń, z manometrem, sterylne, pojemność 20 ml, 30 ml (do wyboru):- z uchwytem prostym, maksymalne ciśnienie 30 atm – kompatybilne z balonami do poszerzania zwężeń, wyposażone w kranik trójdrożny. Możliwość szybkiego obniżenia ciśnienia w układzie. szt. 2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33168000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 11Nazwa: Pakiet 11
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Proteza samorozprężalna, przełykowa o dł. od 80 do 160mm, co najmniej 4 długości (włączając długości graniczne), o średnicy 20mm, z poszerzonymi kołnierzami antymigracyjnymi na końcach; niepowlekana i powlekana silikonem, lassa do repozycji na obu końcach protezy do jej usuwania i repozycji po implantacji, markery radiologiczne ze sproszkowanego metalu do lepszej widoczności fluoroskopowej - na końcach i w środkowej części (min. 12-18 znaczników), aplikator o dł. min. 700 mm, śr. 6 mm/18 F. Możliwość śródoperacyjnego schowania protezy do aplikatora po jej uwolnieniu do 75-80% długości (znacznik graniczny na aplikatorze). Stała dostępność 3 długości. Pozostałe rozmiary i długości dostępne w 3 dni robocze. szt. 3
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33168000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 12Nazwa: Pakiet 12
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Klipsownica wielorazowa. Narzędzie służące do endoskopowego tamowania krwawień oraz zabezpieczenia szypuły polipów przed polipektomią. Możliwość stosowania do zabiegów na górnym i dolnym odcinku przewodu pokarmowego (gastroskop i kolonoskop). Długość narzędzia co najmniej 230cm, średnica pasująca do kanału 2,8mm. Możliwość rotacji narzędzia podczas zabiegu. szt. 1 2 Klipsy hemostatyczne jednorazowe - Klipsy kompatybilne z klipsownicą opisaną w punkcie 1. Długość ramion co najmniej 7 mm, kąt rozwarcia nie mniejszy niż 130 stopni. Akceptowane dowolne opakowanie zbiorcze. szt. 80 3 Klipsownica jednorazowa do zakładania klipsów na krwawiące naczynia i szypuły polipów, z możliwością wielokrotnego otwierania i zamykania klipsa przed ostatecznym uwolnieniem, szerokość rozwarcia klipsa 12 lub 15 mm (do wyboru przez zamawiającego), kąt rozwarcia ramion klipsa 135⁰, długość narzędzia 165 cm i 230 cm (do wyboru), - możliwość otworzenia i zamknięcia klipsa do 5 razy przed ostatecznym uwolnieniem, obecność w uchwycie pokrętła do rotacji klipsa. szt. 30
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33168000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 13Nazwa: Pakiet 13
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sonda do koagulacji plazmą argonową. Giętka elektroda argonowa, wielorazowego użytku, średnica 2,3mm, długość narzędzia co najmniej 2,2m. Elektroda kompatybilna z aparatem do koagulacji argonowej firmy EMED model ES 350 Kabel 432-146) szt. 6
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33168000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 14Nazwa: Pakiet 14
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Ustnik wielorazowy endoskopowy bez paska: rozmiar 26mm x 18 mm szt. 10 2 Szczoteczki do czyszczenia kanałów ssania endoskopów wielorazowe, dwustronne - Długośc 230cm, średnica kanału roboczego 2,8mm. szt. 2 3 Kleszczyki biopsyjne wielorazowe (łyżeczki owalne z okienkiem i igłą): rozmiar - długość 160cm, średnica 2,8mm. szt. 5 4 Kleszczyki biopsyjne wielorazowe (łyżeczki owalne z okienkiem i igłą): rozmiar - długość 230cm, średnica 2,8mm. szt. 5 5 Pętle wielorazowe do polipektomii - owalne, długość 230cm, średnica pętli 20mm, do kanału o przekroju 2,8 mm. Kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji -EMED ES 350 szt. 3 6 Pętle wielorazowe do polipektomii - heksagonalne, długość 230cm, średnica pętli 25-30mm,do kanału o przekroju 2,8 mm. Kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji -EMED ES 350 szt. 3 7 Igły jednorazowe do ostrzykiwań miejsca krwawienia - długość 230mm, średnica 2,3mm. Średnica igły 0,7mm i 0,6mm, długość 4mm i 6mm. szt. 50
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33168000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: