Ogłoszenie nr 544379-N-2019 z dnia 07.05.2019 r.

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wawer: Sukcesywna dostawa: Część nr 1 - odczynników do badań hematologicznych do analizatora zamawiającego SYSMEX XN-550 Część nr 2 - odczynników do badań immunochemicznych wraz z kontrolami i materiałami zużywalnymi oraz dzierżawą analizatora immunochemicznego Część nr 3 – zamkniętego systemu do pobierania krwi w technice próżniowej wraz z akcesoriami pomocniczymi.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wawer, krajowy numer identyfikacyjny 13076183000000, ul. ul. Strusia  4/8 , 04-564  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 590 09 23, e-mail malgorzata.pason@zoz-wawer.waw.pl, faks 22 812 07 96.
Adres strony internetowej (URL): www.zoz-wawer.waw.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zoz-wawer.waw.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zoz-wawer.waw.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferta winna zostać złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami określonymi w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Adres:
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wawer, ul. J. Strusia 4/8, 04-564 Warszawa, budynek A, sekretariat - pokój 301, III piętro.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa: Część nr 1 - odczynników do badań hematologicznych do analizatora zamawiającego SYSMEX XN-550 Część nr 2 - odczynników do badań immunochemicznych wraz z kontrolami i materiałami zużywalnymi oraz dzierżawą analizatora immunochemicznego Część nr 3 – zamkniętego systemu do pobierania krwi w technice próżniowej wraz z akcesoriami pomocniczymi.
Numer referencyjny: SZPZLO/Z-16/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: CZĘŚĆ 1 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników w ilości: - 33 500 badań CBC - 23700 badań CBC-5 DIFF - 500 badań CBC-5 DIFF + RET ZAKRES: - sukcesywna dostawa odczynników do badań hematologicznych w ilościach podanych powyżej, - bieżący serwis analizatora zamawiającego, min. 2 przeglądy techniczny w okresie trwania umowy, usuwanie awarii, koszt części zamiennych oraz wszelkie inne koszty związane z prawidłową pracą analizatora. Zamawiający wymaga spełnienia przez zaoferowane odczynniki warunków określonych w „zestawieniu warunków dla odczynników hematologicznych do aparatu zamawiającego SYSMEX XN-550 – w zał. nr 5 do SIWZ. CZĘŚĆ 2 ZAKRES: - sukcesywna dostawa odczynników do badań immunochemicznych wraz z kontrolami i materiałami zużywalnymi oraz dzierżawą analizatora immunochemicznego (rok produkcji analizatora nie wcześniej niż 2 połowa 2018 r.) w ilościach potrzebnych do wykonania badań określonych szczegółowo w kosztorysie ofertowym – zał. 13 do SIWZ. - dzierżawa analizatora wraz z wyposażeniem dodatkowym tj. stacją komputerową, monitorem, drukarką, - bieżący serwis analizatora, min. 4 przeglądy techniczne w okresie trwania umowy, usuwanie awarii, koszt części zamiennych oraz wszelkie inne koszty związane z prawidłową pracą analizatora, - podłączenie analizatora i sprzętu komputerowego do istniejącej sieci informatycznej zamawiającego. Zamawiający wymaga spełnienia przez zaoferowane odczynniki i analizator warunków określonych w „zestawieniu parametrów technicznych (graniczne i oceniane) odczynników i dzierżawionego analizatora immunochemicznego – w zał. nr 6 do SIWZ. CZĘŚĆ 3 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa zamkniętego systemu do pobierania krwi w technice próżniowej wraz z akcesoriami pomocniczymi. Zamawiający wymaga spełnienia przez zaoferowany zamknięty systemu do pobierania krwi w technice próżniowej wraz z akcesoriami pomocniczymi parametrów granicznych określonych w „specyfikacji technicznej do zamkniętego systemu do pobierania krwi w technice próżniowej- warunki graniczne i oceniane ” – w zał. nr 7 do SIWZ. Szczegółowy opis i ilości zostały określone w kosztorysach ofertowych - załącznikach nr 12-14 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 33696500-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
33696200-7
33124130-5
50421000-2
30200000-1
38437000-7
33192500-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  24   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
24

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że posiada doświadczenie w zakresie realizacji dostaw stanowiących przedmiot zamówienia tj. wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwie dostawy odczynników właściwych dla części, na którą jest składana oferta, o wartości nie mniejszej niż : Część 1 – 45 000,00 zł. brutto (każda dostawa) Część 2 – 250 000,00 zł. brutto (każda dostawa) Część 3 – 40 000,00 zł. brutto (każda dostawa) i trwające co najmniej 8 miesięcy. Spełnienie ww. warunku Zamawiający oceniał będzie na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę wykazu wykonanych dostaw z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane według załącznika nr 10 do SIWZ oraz załączonych dowodów dotyczących najważniejszych dostaw, określających, czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Spełnienie ww. warunku Zamawiający oceniał będzie na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę wykazu wykonanych dostaw z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane według załącznika nr 10 do SIWZ oraz załączonych dowodów dotyczących najważniejszych dostaw, określających, czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie występujących wymieniony dokument musi złożyć każdy wykonawca. 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.Wykaz podobnych dostaw, określonych w pkt V.1. 2) SIWZ, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ , 2. Dowody określające czy dostawy określone w wykazie ( zał. nr 10 do SIWZ) zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów i przedstawi zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów technicznych na potrzeby realizacji zamówienia, według załącznika nr 11 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1. Dokument w formie oświadczenia potwierdzający, że wszystkie produkty będące wyrobem medycznym, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 175 ze zm.) są dopuszczenie do obrotu i użytku na terenie RP, zgodne z odnoszącymi się do nich postanowieniami: Dyrektywy 98/79/EC lub 93/42/EEC, posiadają deklarację zgodności WE oraz są oznaczone znakiem CE i , że ww. dokumenty zostaną dostarczone do Zamawiającego przed podpisaniem umowy (w przypadku otrzymania zamówienia) - w oryginale wg własnego wzoru ( dotyczy wszystkich części) 2. Karty charakterystyk odczynników, kalibratorów, kontroli, materiałów zużywalnych - w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem( dotyczy części nr 1 i 2) 3. Dokument w formie oświadczenia producenta analizatora SYSMEX XN-550 potwierdzający, że zaproponowane odczynniki są dedykowane do stosowania na aparacie SYSMEX XN-550 - w oryginale, wg własnego wzoru ( dotyczy części nr 1) 4. Dokument w formie oświadczenia producenta potwierdzający, że oferowany przez wykonawcę system próżniowy pochodzi od jednego producenta - w oryginale, wg własnego wzoru ( jeżeli dotyczy - część nr 3) 5. Dokument w formie oświadczenia producenta potwierdzający, że oferowany przez wykonawcę system próżniowy nie pochodzi od jednego producenta, ale jest ze sobą kompatybilny - w oryginale, wg własnego wzoru ( jeżeli dotyczy-część nr 3) 6. Dokument w formie oświadczenia producenta potwierdzający, że czas wykrzepiania (surowica) wynosi max. 30 min. - w oryginale, wg własnego wzoru ( dotyczy części nr 3) 7. Ulotki odczynnikowe – w oryginale lup kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem ( dotyczy części nr 1 i 2) 8. Dokumenty w formie ulotki odczynnikowej, paszportu technicznego analizatora, katalogu, inne potwierdzające spełnienie wymagań określonych przez zamawiającego w „zestawieniu parametrów technicznych (granicznych i ocenianych) odczynników i dzierżawionego analizatora” ( dotyczy części nr 2 – zarówno odczynników jak i analizatora) 8. Dokumentację techniczną analizatora w formie opisu, specyfikacji, zestawienia danych technicznych, innej wydaną przez producenta analizatora potwierdzającą posiadane parametry techniczne zawarte w zestawieniu parametrów technicznych odczynników i analizatora – zał. nr 3 do SIWZ – w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 9. Dokumenty w formie ulotki, paszportu technicznego, katalogu, inne potwierdzające spełnienie wymagań określonych przez zamawiającego w „Specyfikacji technicznej do zamkniętego systemu do pobierania krwi w technice próżniowej – warunki graniczne i oceniane” ( dotyczy części nr 3).
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – wg. wzoru załącznika nr 9 do SIWZ ( oryginał ). Złożyć oddzielnie dla każdej z 3-ch części. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie występujących wymieniony dokument musi złożyć każdy wykonawca. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale w sekretariacie SZPZLO Warszawa -Wawer, 04-564 Warszawa, ul. J. Strusia 4/8, III piętro w budynku A, pok. A 301. UWAGA! Jeżeli wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej, ww. oświadczenie może złożyć wraz z ofertą zaznaczając pierwszy wariant w polu wyboru – „nie należę do żadnej grupy kapitałowej” 2.Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony formularz ofertowy, właściwy dla części sporządzony z wykorzystaniem wzorów stanowiących załączniki nr 1-3 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację, którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy – oryginał 2) wypełniony formularz kosztorysu ofertowego, właściwy dla części sporządzony z wykorzystaniem wzorów stanowiących załączniki nr 12-14 do SIWZ– oryginał 3) wypełniony druk „zestawienia warunków granicznych dla odczynników hematologicznych do aparatu zamawiającego SYSMEX HN-550”, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ– oryginał – dotyczy części 1. 4) wypełniony druk „zestawienia parametrów technicznych (graniczne i oceniane) odczynników i dzierżawionego analizatora immunochemicznego”, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ– oryginał – dotyczy części 2. 5) wypełniony druk „Specyfikacji technicznej do zamkniętego systemu do pobierania krwi w technice próżniowej – warunki graniczne i oceniane”, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ– oryginał – dotyczy części 3. 6) oświadczenie z art. 25a ust.1 wymienione w rozdziale VI. 1-4 niniejszej SIWZ, sporządzone z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ - oryginał. (oddzielnie dla każdej części). W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie występujących wymieniony dokument musi złożyć każdy wykonawca. 7) pełnomocnictwo, dla osoby podpisującej ofertę, do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy (jeżeli reprezentuje go pełnomocnik) – oryginał lub kopia poświadczona notarialnie- jeżeli dotyczy 8) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) – oryginał lub kopia poświadczona notarialnie – jeżeli dotyczy 9) dokument potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę/y uprawniona/e do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawiera postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany: 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. Szczegóły podano we wzorach umów. 2. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w następujących okolicznościach: 1) nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę ( np. dane rejestrowe) 2) uległa zmianie nazwa handlowa produktu, numer katalogowy, sposób konfekcjonowania lub ilość sztuk w opakowaniu o ile zmiany te zostały dokonane przez producenta i potwierdzone stosownym dokumentem 3) wycofano produkt z rynku, w tym przypadku produkt zostanie zastąpiony produktem równoważnym przy zastosowaniu ceny nie wyższej niż w umowie, 4) zaprzestano produkcji, w tym przypadku produkt zostanie zastąpiony produktem równoważnym przy zastosowaniu ceny nie wyższej niż w umowie, 5) w przypadku zaistnienia incydentu medycznego – możliwość wprowadzenia produktu równoważnego o tych samych parametrach i zastosowaniu, 6) zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową. 7) wymiany/ uzupełnienia elementów składowych aparatury w sytuacji gdy: -wprowadzony zostanie do sprzedaży przez producenta produkt zmodyfikowany/ udoskonalony 8) gdy wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 16.05.2019, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1. Najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca dostarczy deklaracje CE dla wszystkich wyrobów medycznych. 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – III piętro budynek A , świetlica, 16.05.2019 r., o godzinie 10:15.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Odczynniki do badań hematologicznych do analizatora zamawiającego SYSMEX XN-550
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników w ilości: - 33 500 badań CBC - 23700 badań CBC-5 DIFF - 500 badań CBC-5 DIFF + RET ZAKRES: - sukcesywna dostawa odczynników do badań hematologicznych w ilościach podanych powyżej, - bieżący serwis analizatora zamawiającego, min. 2 przeglądy techniczny w okresie trwania umowy, usuwanie awarii, koszt części zamiennych oraz wszelkie inne koszty związane z prawidłową pracą analizatora. Zamawiający wymaga spełnienia przez zaoferowane odczynniki warunków określonych w „zestawieniu warunków dla odczynników hematologicznych do aparatu zamawiającego SYSMEX XN-550 – w zał. nr 5 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696500-0, 50421000-2, 50421000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Odczynniki do badań immunochemicznych wraz z kontrolami i materiałami zużywalnymi oraz dzierżawa analizatora immunochemicznego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ZAKRES: - sukcesywna dostawa odczynników do badań immunochemicznych wraz z kontrolami i materiałami zużywalnymi oraz dzierżawą analizatora immunochemicznego (rok produkcji analizatora nie wcześniej niż 2 połowa 2018 r.) w ilościach potrzebnych do wykonania badań określonych szczegółowo w kosztorysie ofertowym – zał. 13 do SIWZ. - dzierżawa analizatora wraz z wyposażeniem dodatkowym tj. stacją komputerową, monitorem, drukarką, - bieżący serwis analizatora, min. 4 przeglądy techniczne w okresie trwania umowy, usuwanie awarii, koszt części zamiennych oraz wszelkie inne koszty związane z prawidłową pracą analizatora, - podłączenie analizatora i sprzętu komputerowego do istniejącej sieci informatycznej zamawiającego. Zamawiający wymaga spełnienia przez zaoferowane odczynniki i analizator warunków określonych w „zestawieniu parametrów technicznych (graniczne i oceniane) odczynników i dzierżawionego analizatora immunochemicznego – w zał. nr 6 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50421000-2, 50421000-2, 30200000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena80,00
jakość techniczna20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Zamknięt system do pobierania krwi w technice próżniowej wraz z akcesoriami pomocniczymi
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa zamkniętego systemu do pobierania krwi w technice próżniowej wraz z akcesoriami pomocniczymi. Zamawiający wymaga spełnienia przez zaoferowany zamknięty systemu do pobierania krwi w technice próżniowej wraz z akcesoriami pomocniczymi parametrów granicznych określonych w „specyfikacji technicznej do zamkniętego systemu do pobierania krwi w technice próżniowej- warunki graniczne i oceniane ” – w zał. nr 7 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33192500-7, 38437000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena80,00
jakość techniczna20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: