Ogłoszenie nr 507062-N-2019 z dnia 2019-01-25 r.

Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o.: „Kompleksowa przebudowa i remont kamienicy wraz z odbudową oficyny poprzecznej oraz zmianą sposobu użytkowania budynków: frontowego, oficyny prawej i oficyny poprzecznej, rozbiórką lewej oficyny wraz z elementami zabezpieczającymi oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Zielonej 6 w Łodzi”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 100077301, ul. Piotrkowska  190 , 90-368  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. +48426649100, e-mail zamowienia@lsi.net.pl, faks +48426649102.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.lsi.net.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.bip.lsi.net.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.lsi.net.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiajacego, ul. Piotrkowska 190 Łódź, sekretariat I piętro

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Kompleksowa przebudowa i remont kamienicy wraz z odbudową oficyny poprzecznej oraz zmianą sposobu użytkowania budynków: frontowego, oficyny prawej i oficyny poprzecznej, rozbiórką lewej oficyny wraz z elementami zabezpieczającymi oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Zielonej 6 w Łodzi”
Numer referencyjny: BZU.2291.5.19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Postępowanie prowadzone jest pod nazwą: „Kompleksowa przebudowa i remont kamienicy wraz z odbudową oficyny poprzecznej oraz zmianą sposobu użytkowania budynków: frontowego, oficyny prawej i oficyny poprzecznej, rozbiórką lewej oficyny wraz z elementami zabezpieczającymi oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Zielonej 6 w Łodzi”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45223000-6
45210000-2
45260000-7
45342000-6
45262310-7
45262311-4
45111250-5
45453000-7
45111300-1
45100000-8
45110000-1
45111291-4
45343000-3
45421000-4
45210000-2
45300000-0
45310000-3
45320000-6
45331210-1
45332300-6
45330000-9
45331100-7
45400000-1
45453100-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 14030674,08
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zakres tego zamówienia będzie obejmować roboty na obiekcie przy ul. Zielonej 6 w Łodzi: - roboty budowlane i instalacyjne, - roboty wykończeniowe wraz z wyposażeniem, - prace konserwatorskie, - prace w zakresie zagospodarowania terenu. Zamówienie to zostanie udzielone w ramach odrębnej umowy, która będzie zgodna z umową dotyczącą zamówienia podstawowego, w zakresie terminów odbioru, płatności, sposobu naliczania kar.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  21   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji przedmiotu umowy (wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie): 21 miesięcy od dnia podpisania umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Wykonawca musi wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: 2 zamówień, których przedmiotem było wykonanie budowy, przebudowy lub remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku użyteczności publicznej, o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 4 000 000,00 PLN brutto każde z nich, w tym co najmniej jeden z w/w budynków wpisany do rejestru zabytków; UWAGA: 1.Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazanego zakresu prac. Wykonawca ten może powołać się na doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem pod warunkiem, że faktycznie i konkretnie uczestniczył w wymaganym zakresie w realizacji wykazanej części zamówienia. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienie w zakresie faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowa konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez Wykonawcę faktur. 2.W przypadku wykazywania warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) zamawiający dopuszcza łączne spełnienie warunku. 3.W przypadku gdy Wykonawca wykonywał w ramach jednego kontraktu/umowy większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego zamówienia powinien on wyodrębnić rodzajowo i podać wartość robót, o których mowa powyżej. 4.Dla potrzeb oceny spełniania warunku, jeżeli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN dla tej waluty podawany przez NBP w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, NBP nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany. 6. Przez „budynek zamieszkania zbiorowego” rozumie się budynki zgodnie z definicją zawartą w § 3 ust. 5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (tj. Dz.U. 2015, poz. 1422) tj. budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczególności hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko, internat, dom studencki, budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztu śledczego, zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich, a także budynek do stałego pobytu ludzi, w szczególności dom dziecka, dom rencistów i dom zakonny. 7. Przez „budynek użyteczności publicznej” rozumie się budynki zgodnie z definicją zawartą w § 3ust. 6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (tj. Dz.U. 2015, poz. 1422) tj. budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny. 2. Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem co najmniej: 1) Ekspertem 1 – Kierownik Budowy – 1 osoba posiadająca: a)uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, tj. do kierowania robotami budowlanymi realizowanymi w ramach niniejszego zamówienia, z zastrzeżeniem poniższych pkt I i II; b)co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi (po uzyskaniu uprawnień o których mowa powyżej), c)co najmniej 18 – miesięczną praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, o której mowa w art. 37c Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2067, 2245), d)doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w co najmniej dwóch budynkach o kubaturze minimum 2000m³ każdy z nich, w tym w co najmniej jednym wpisanym do rejestru zabytków (po uzyskaniu uprawnień o których mowa powyżej w pkt. a), Uwaga: Zamawiający dopuszcza, aby doświadczenie z pkt. b), c) i d) pokrywało się. 2)Ekspertem 2 – Kierownik Prac Konserwatorskich – 1 osoba posiadająca: a) kwalifikacje do kierowania pracami konserwatorskimi przy zabytkach wpisanych do rejestru, zgodnie art. 37a Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2067, 2245) to jest, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich, przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14 a ust. 2 przywołanej ustawy, b)doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji Kierownika Prac Konserwatorskich w 2 (dwóch) budynkach wpisanych do rejestru zabytków. Uwaga: 1.Zamawiający dopuszcza każdy, tak w Europie, jak i na świecie rejestr bądź wykaz zabytków będący odpowiednikiem rejestru zabytków w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz.U. z 2018, poz. 2067, 2245). 2.Zamawiający wyraża zgodę na łączenie funkcji Eksperta nr 1 – Kierownika Budowy z funkcją Eksperta nr 2 – Kierownikiem Prac Konserwatorskich pod warunkiem spełnienia warunków dla każdego z Ekspertów z osobna. I.Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r., poz. 1278). II.Zamawiający dopuszcza posiadanie przez osoby wskazane powyżej uprawnień równoważnych względem wymaganych, uznanych przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 65 ze zm.) lub kwalifikacji zawodowych równoważnych względem wymaganych, ważnych w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. III.Dopuszcza się uprawnienia równoważne dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. IV.Wymienieni powyżej specjaliści nie wyczerpują w pełni wymagań Zamawiającego dla rzetelnego wypełnienia przedmiotu zamówienia i powinni być traktowani jako minimalne wymogi Zamawiającego stawiane w trakcie realizacji zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą wykazać łączne spełnianie warunków, określonych w pkt. III.1) Ogłoszenia. 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów (art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp): 1.informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2.aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.; 3. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.; 4. aktualnego zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.; 5.oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. Oświadczenie powinno być sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ; 6.oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Oświadczenie powinno być sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. 7.oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716), w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp. Oświadczenie powinno być sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający, wymaga przedstawienia następujących dokumentów (art. 25 ust. 1 pkt 1 i 8 ustawy Pzp): 1.Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były Wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykaz robót winien być sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ; 2. Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz powinien być sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
I. Kompletna oferta powinna zawierać: 1.Formularz oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ; 2.Oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ; 3.Oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ; 4.Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania swego zasobu na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę (jeżeli dotyczy) – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 13 do SIWZ; 5.Stosowne pełnomocnictwo (a) osób podpisujących ofertę (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem), jeżeli oferta jest podpisywana przez pełnomocnika; 6.W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem), ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, zgodnie z zapisami rozdz. 5 pkt 4.1 i 4.2 SIWZ; 7.uprawdopodobnienie, że zastrzeżone przez Wykonawcę dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (jeżeli Wykonawcę dotyczy sytuacja określona poniżej w pkt. 25); 8.dowód wniesienia wadium. II. Wykonawca (bez wezwania Zamawiającego) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert przekazuje Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia przez Wykonawców – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców. III. Informacje dotyczące składania oświadczeń i dokumentów, o których mowa w sekcji III Ogłoszenia, w odniesieniu do innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp., w odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zawarte są w Rozdziale 5 i 6 SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1.Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy zł i 00/100); 2. Szczegółowe zasady wnoszenia wadium zostały określone w Rozdziale 10 SIWZ.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Tak
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
https://lsi.eb2b.com.pl
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: W toku aukcji elektronicznej kryterium – cena będzie oceniane wg wagi określonej w Rozdziale 9 pkt 1) SIWZ. Pozostałe kryteria nie będą przedmiotem aukcji – punkty za pozostałe kryteria zostaną wpisane przez Zamawiającego zgodnie z ofertą Wykonawcy i zsumowane z punktami za kryterium – cena.
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 1. Informacja o pozycji danej oferty i otrzymanej punktacji stanowić będzie załącznik do Zaproszenia do aukcji. Informacja ta będzie widoczna również po zalogowaniu się do platformy aukcyjnej. 2. W toku aukcji Wykonawcy będą na bieżąco informowani o pozycji złożonej oferty, jej punktacji oraz o cenie i punktacji najkorzystniejszej oferty. Do momentu zamknięcia aukcji elektronicznej nie ujawnia się informacji umożliwiającej identyfikację Wykonawców. 3. Podczas aukcji oferta będzie rankingowana z uwzględnieniem oceny oferty (liczby punktów) oraz czasu złożenia oferty. 4. Informacje dotyczące aukcji elektronicznej zawarte są w Rozdziale 14 SIWZ, natomiast wszelkie pozostałe informacje dotyczące przebiegu aukcji zostaną Wykonawcy przekazane w zaproszeniu do aukcji.
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 1. Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną, jeżeli zostaną złożone w postępowaniu co najmniej 2 (dwie) oferty niepodlegające odrzuceniu. 2. Podstawowy czas trwania aukcji wynosi 30 minut. 3. Czas trwania aukcji może zostać wydłużony o czas ewentualnych dogrywek. Dogrywka będzie miała miejsce, jeśli w ciągu ostatnich 5 minut czasu trwania aukcji zostanie złożone jakiekolwiek postąpienie. W takim przypadku aukcja zostanie przedłużona o 5 minut. Czas trwania każdej dogrywki wynosi 5 minut. Ilość dogrywek jest nieograniczona. Dogrywki uruchamiane są kolejno jeżeli w czasie trwania dogrywki Wykonawca złoży postąpienie. 4. Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: aukcja zostanie zakończona jeżeli w ciągu ostatnich 5 minut czasu trwania aukcji lub czasu trwania dogrywki nie zostanie złożone żadne postąpienie. 5. Informacje dotyczące przebiegu aukcji zawarte są w Rozdziale 14 SIWZ, natomiast wszelkie pozostałe informacje dotyczące przebiegu aukcji zostaną Wykonawcy przekazane w zaproszeniu. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość przeprowadzenia próbnej aukcji lub testu podpisów elektronicznych. 6. Wykonawca, którego oferta po przeprowadzeniu aukcji zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 3 SIWZ.
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Minimalna wartość postąpień składanych w toku aukcji elektronicznej: 1 000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100 brutto).
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Wymagania techniczne urządzeń informatycznych: a.komputer powinien być wyposażony w procesor o mocy obliczeniowej minimum 2GHz i posiadać co najmniej 2 GB pamięci RAM; b.komputer powinien posiadać zainstalowany jeden z następujących systemów operacyjnych: MacOS X 10.4, Linux, MS Windows XP lub nowszy; c.komputer powinien posiadać zainstalowaną jedną z przeglądarek internetowych: Mozilla-Firefox 42+, Chrome 46+, Opera 5+ albo Microsoft Internet Explorer 10.0 lub nowszą; d.komputer powinien posiadać stałe połączenie z siecią Internet o gwarantowanej szybkości transmisji nie mniejszej niż 512 kb/s.
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, dostaną na adres e-mail podany w ofercie, zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej. Zamawiający przed wysłaniem zaproszenia do udziału w aukcji założy konta na Platformie Zakupowej tym Wykonawcom, którzy jeszcze go nie posiadają. Wykonawcy, którzy chcą wziąć udział w aukcji elektronicznej, muszą się zalogować do Platformy Zakupowej. 2. Warunkiem wzięcia udziału w aukcji elektronicznej jest dysponowanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca posługiwanie się podpisami największych polskich wydawców. Podpis będzie wymagany przy każdej zmianie oferty. 3. Zamawiający wymaga, aby w trakcie aukcji zmiany oferty dokonywała osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy, posiadająca kwalifikowany podpis elektroniczny*. Upoważnienie to musi wynikać wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) lub ze stosownego pełnomocnictwa wystawionego lub udzielonego przez osoby do tego upoważnione, załączonego do oferty lub dostarczonego do Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym. Dane tej osoby należy podać w Formularzu Oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 4. Informacje dotyczące aukcji elektronicznej zawarte są w Rozdziale 14 SIWZ, natomiast wszelkie pozostałe informacje dotyczące przebiegu aukcji zostaną Wykonawcy przekazane w zaproszeniu do aukcji. *Zamawiający informuje, że na podstawie art. 131 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. 2016 poz. 1579) bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1893) jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
aukcja jednoetapowa
Czas trwania: 30 minut

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
1. Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: aukcja zostanie zakończona jeżeli w ciągu ostatnich 5 minut czasu trwania aukcji lub czasu trwania dogrywki nie zostanie złożone żadne postąpienie. 2. Informacje dotyczące aukcji elektronicznej zawarte są w Rozdziale 14 SIWZ, natomiast wszelkie pozostałe informacje dotyczące przebiegu aukcji zostaną Wykonawcy przekazane w zaproszeniu do aukcji.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena70,00
„Dodatkowe doświadczenie zawodowe Kierownika Budowy w kierowaniu robotami budowlanymi w budynkach wpisanych do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków”15,00
„Dodatkowe doświadczenie zawodowe Kierownika Prac Konserwatorskich w kierowaniu pracami konserwatorskimi w budynkach wpisanych do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków”15,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: a) zmiana technologii wykonania danego zakresu Przedmiotu Umowy lub zmiana zakresu Przedmiotu Umowy lub zmiana materiałów w zakresie niezbędnym, przy czym w/w zmiana technologii lub zakresu lub materiałów musi być spowodowana okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy w postaci konieczności zmiany Dokumentacji Projektowej, oferty Wykonawcy lub zaistnienia warunków faktycznych na Terenie Budowy, wpływających na zakres lub sposób (technologię) wykonania zakresu Przedmiotu Umowy, przy czym w/w zmiany muszą być wykonane o jakości nie gorszej niż określone w niniejszej Umowie, b) w przypadku zmian technologicznych w odniesieniu do założeń Dokumentacji Projektowej spowodowanych w szczególności przez: - pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji Inwestycji, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości Robót, Urządzeń. - pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robót, pozwalającej na skrócenie czasu realizacji Robót lub zmniejszenie kosztów eksploatacji Inwestycji lub standardu Inwestycji, c) wystąpienie robót dodatkowych lub robót zamiennych w stosunku do treści Dokumentacji Projektowej pozwalających na zwiększenie użyteczności, standardu (jakości) Inwestycji (jej podwyższenia). Jeżeli okoliczności o których mowa w ust. 1 pkt. a)-c) skutkują koniecznością zmiany terminów lub zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia w zakresie okoliczności o których mowa w ust. 1 pkt. a) - c) Zamawiający może dokonać przedłużenia terminu lub zmiany wynagrodzenia z zachowaniem zasad określonych w ust. 4 na uzasadniony wniosek Wykonawcy zatwierdzony przez Inwestora Zastępczego, d) Zmiany terminów, o których mowa w § 3 ust. 1 - -2 umowy w przypadku zawieszenia/wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego z powodu wystąpienia następujących okoliczności: i.niesprzyjające warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, uniemożliwiające wykonywanie robót budowlanych, ii.niezawinione przez Wykonawcę przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń itp. e) Zmiany terminów, o których mowa w § 3 ust. 1 - 2 umowy będących następstwem działania organów administracji lub osób indywidualnych: i.gdy pomimo wystąpienia Wykonawcy lub Inwestora Zastępczego i/lub Zamawiającego o wydanie decyzji administracyjnej lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynności organ administracji publicznej lub inna upoważniona instytucja nie wydała stosowanego dokumentu lub decyzji – tylko w zakresie przedłużenia terminu realizacji inwestycji i tylko o okres trwania tych czynności organów administracji publicznej lub instytucji przekraczający termin ustawowo przewidziany dla danej czynności, o ile złożone dokumenty były prawidłowe, ii.gdy nastąpi długotrwałe nie zawinione przez Wykonawcę pozyskiwanie stosownych uzgodnień z gestorami sieci, z innymi podmiotami lub osobami, których opinia lub zgoda będzie wymagana przepisami prawa – tylko w zakresie przedłużenia terminu realizacji zamówienia i tylko o okres trwania tych czynności przekraczający termin zwyczajowo przyjęty dla danej czynności, o ile złożone dokumenty były prawidłowe, f)Zmiana terminu, o których mowa w § 3 ust. 1 Umowy będąca następstwem przesunięcia terminu przekazania Placu Budowy - tylko o okres przesunięcia, g)Zmiana terminów o których mowa w § 3 ust. 1 lub 2 Umowy będąca następstwem konieczności wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do Dokumentacji Projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zmian w Dokumentacji Projektowej, które są niezbędne prawidłowego wykonania Inwestycji i osiągnięcia przyjętego założenia. Okoliczności wskazane w ust. 1 pkt. d) – g) mogą stanowić podstawę zmiany Terminu Zakończenia Realizacji Inwestycji zamówienia tylko w przypadku, gdy uniemożliwiają terminowe wykonanie Umowy, i)Zmiana stawki podatku od towarów i usług, j)Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, k1) Zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, k2) zmiana zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych Dopuszcza się zmianę wynagrodzenia, o których mowa w pkt. i) - k) jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę i zostaną one udokumentowane przez Wykonawcę poprzez przedstawienie szczegółowej kalkulacji kosztów wskazujących jaki wpływ miał ten wzrost przedmiotowych wartości na koszty wykonania tego zamówienia, a Zamawiający zaakceptuje powyższą kalkulację po uzyskaniu opinii Inwestora Zastępczego. W treści kalkulacji Wykonawca zobowiązany jest w szczególności przedstawić zestawienie: -wynagrodzeń wszystkich pracowników oraz wszystkich osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych oddelegowanych do realizacji umowy u Zamawiającego wraz ze składkami ZUS i innymi obciążeniami publiczno-prawnymi, -wpływu zmiany stawki podatku od towarów i usług na koszty związane z wykonaniem Umowy, w szczególności z wyspecyfikowaniem wszystkich tych kosztów na które ta zmiana miała wpływ, w którym zostanie wskazana wartość o jaką powinna wzrosnąć wartość wynagrodzenia w związku ze zmianami opisanych powyżej wartości oraz jaki te zmiany wpływ na zakładany zysk. -Strony zgodnie oświadczają, iż Zamawiający uprawniony jest do żądania dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę do złożonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających prawdziwość przedstawionych danych oraz składania zastrzeżeń do złożonych dokumentów, żądania wprowadzania do przedstawionej kalkulacji uwzględniających zastrzeżenia Zamawiającego. W przypadku złożenia wniosku o dokonanie zmian opisanych w ust 1 pkt i) – k2) Zamawiający w terminie 14 dni od daty złożenia dokumentów zgłosi zastrzeżenia do złożonych dokumentów lub złoży wniosek o ich wyjaśnienie. Niezależnie od zastrzeżonego terminu Zamawiający uprawniony jest do żądania dalszych wyjaśnień i uzupełnień, jeśli uzupełnione dokumenty lub wyjaśnienia są niewystarczające do podjęcia decyzji w przedmiocie wnioskowanej zmiany. Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień w terminie 7 dni od daty wystąpienia z takim wnioskiem przez Zamawiającego. Nie uzupełnienie dokumentów lub nie złożenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie powoduje, iż Zamawiający podejmie decyzję na podstawie posiadanych dokumentów. Decyzja w sprawie wnioskowanej złożonego wniosku o wprowadzenie zmian opisanych w ust. 1 pkt i)-k2) powinna zostać podjęta w terminie dwóch miesięcy od daty przekazania przez Wykonawcę wniosku o zmianę wraz z dokumentami uzasadniającymi tą zmianę. Zmiana wysokości wynagrodzenia w oparciu o przesłanki określone w ustępie 1 pkt i) –k2) obowiązywać będzie od dnia podpisania aneksu. W przypadku zmiany o której mowa w ust. 1 pkt. i) skutkującej zwiększeniem stawki podatku VAT, zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia brutto Wykonawcy. W przypadku zmiany o której mowa w ust. 1 pkt. i) skutkującej zmniejszeniem stawki podatku VAT, zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia brutto Wykonawcy W przypadku zmiany, o której mowa w ustępie 1 pkt i) wartość cen jednostkowych netto nie zmieni się, a określona w aneksie wartość cen brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. W przypadku zmiany, o której mowa w ustępie 1 pkt. j), ceny jednostkowe ulegną zmianie proporcjonalnie do wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej. W przypadku zmiany, o której mowa w ustępie 1 pkt. k1 lub k2), ceny jednostkowe ulegną zmianie proporcjonalnie do wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. l) zmiany terminów o których mowa w § 3 ust. 1 i 2 umowy, parametrów technicznych, technologii wykonania Robót budowlanych w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami, dostawami lub usługami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, ł) zmianę polegającą na zmniejszeniu zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego; w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia zmniejszeniu podlega wynagrodzenie umowne brutto, opisane w §32 ust.1 na zasadach określonych w ust. 4 umowy, m)zmiany każdej z osób Personelu Kluczowego – na wniosek Wykonawcy po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego lub na wniosek Zamawiającego lub Inwestora Zastępczego, jeżeli Zamawiający lub Inwestor Zastępczy uzna, że dana osoba nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy lub wykonuje je nienależycie. Wykonawca dokona zmiany w terminie określonym przez Zamawiającego lub Inwestora Zastępczego we wniosku. Nowa osoba wskazana przez Wykonawcę na stanowisko Eksperta musi spełniać wymagania określone dla niej w załączniku nr 1 do umowy (SIWZ) w zakresie warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert , na zasadach określonych w § 39 ust. 4 i 8, na moment dokonywania zmiany, n)zmiany podwykonawcy, który zgodnie z art. 22a ust. 1 PZP będzie podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji zamówienia na zasadach określonych w § 13 ust. 18 umowy, o)odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji zamówienia wraz z podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji zamówienia, o którym mowa art. 22a ust. PZP – na wniosek wykonawcy po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego, na zasadach określonych w § 13 ust. 18 umowy, p)zmiany Wykonawcy która nastąpi w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa jeżeli: p1) nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na moment dokonywania zmiany, p2) nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania zmiany, p3) nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, q)zmiany Wykonawcy w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców, r)Zmiany Inwestora Zastępczego lub wstąpienie Zamawiającego w prawa i obowiązki Inwestora Zastępczego, s)regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, t)zmiana materiałów budowlanych, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, urządzeń wskazanych w Dokumentacji Projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy czy zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie lub zmianą przepisów prawa, a także w przypadku pojawienia się na rynku materiałów, urządzeń nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia, dopuszcza się zmiany wynagrodzenia zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 4 niniejszego paragrafu, jeżeli koszty wynikające z tych zmian będą pozostawały w bezpośrednim związku z tymi zmianami, u)w razie zmian, odnoszących się do treści Dokumentacji Projektowej które to zmiany są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i osiągnięcia przyjętego założenia, jak również w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, robót zamiennych lub zamówień dodatkowych, wstrzymujących z przyczyn technicznych realizację Robót lub wpływających z innych przyczyn na wydłużenie terminu zakończenia inwestycji, możliwa będzie w szczególności zmiana sposobu wykonania Robót, terminu zakończenia inwestycji nie dłużej jednak niż o okres trwania odnośnej przeszkody, zmiany zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 4 niniejszego paragrafu wynagrodzenia, jeżeli koszty wynikające z tych zmian będą pozostawały w bezpośrednim związku z tymi zmianami, v)zmiany terminów, o których mowa w § 3 ust. 1 umowy w przypadku w przypadku gdy wykonanie przedmiotu Umowy nie będzie możliwe ze względu na obowiązek skoordynowania Robót z Wykonawcą innych robót wykonywanych na Terenie Budowy, w)oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich. 2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 terminy określone w § 3 ust.1 i 2 wykonania umowy mogą ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Za okres trwania tej okoliczności, Wykonawcy nie należy się dodatkowe wynagrodzenie. Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadkach zawinionych przez Wykonawcę. 3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 muszą zostać udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczące w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć drugiej stronie oraz Inwestorowi Zastępczemu w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o takiej okoliczności, pod rygorem nie zawarcia aneksu do umowy. 4. W przypadku wystąpienia zmian, o których mowa w ust. 1 pkt. a), b), c), ł), u) lub okoliczności określonej w ust. 1 pkt. t) możliwa będzie zmiana Wynagrodzenia (podwyższenie lub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu różnicowego przedłożonego Inwestorowi Zastępczemu przez Wykonawcę. Inwestor Zastępczy dokona weryfikacji kosztorysu różnicowego. 4.1. W kosztorysie różnicowym rozliczenie należy wykonać w oparciu o następujące założenia: a)należy wskazać cenę roboty, technologii „pierwotnej” w postaci kosztorysu sporządzonego metodą kalkulacji szczegółowej wykonanego na podstawie czynników cenotwórczych przyjętych do sporządzenia oferty i złożonego wraz z Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym, b)należy wyliczyć cenę roboty, technologii „zamiennej” w postaci kosztorysu wykonanego metoda kalkulacji szczegółowej, c)należy wyliczyć różnicę między cenami pkt. a) i b). 4.2. Wyliczeń ceny „zamiennej” należy dokonać w oparciu o następujące założenia: a)ceny jednostkowe robót, technologii zostaną przyjęte ceny średnie dla województwa łódzkiego z zeszytów SEKOCENBUD dla ostatniego kwartału poprzedzającego wydanie polecenia zmian Umowy, b)podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą Katalogi Nakładów Rzeczowych (KNR); w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego. 5.Kalkulację „różnicową” po weryfikacji przez Inwestora Zastępczego należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji. Zamawiający może wnieść uwagi i sugestie, które zostaną uwzględnione w kosztorysie, a Wykonawca w ciągu 5 dni poprawi kosztorys. 6.Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 4 i 5, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach. 7.Dla wyliczonych kosztów opracowanych zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4 i 5 Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Inwestora Zastępczego i Zamawiającego przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian. 8.W przypadku realizacji robót budowlanych na podstawie Dokumentacji Projektowej, a przed uzyskaniem przez Wykonawcę pozwolenia zamiennego i w związku z ich realizacją wystąpi konieczność wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 1 pkt. a), b), c), ł), u) lub okoliczności określonej w ust. 1 pkt. t) strony dopuszczają zmianę wynagrodzenia, które obliczone będzie przy zastosowaniu poniższych zasad na podstawie czynników produkcji nie wyższych, niż średnie notowania z publikacji SEKOCENBUD (dla województwa łódzkiego) dla kwartału poprzedzającego wystąpienie konieczności wykonania tych robót , zgodnie z zasadami określonymi w ustępie niniejszym oraz 4, 5 , 6. 9.W przypadku braku konieczności przebudowy przyłączy sieci zewnętrznych mediów do nieruchomości, bądź wykonania przebudowy przez Gestora, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od realizacji Umowy w tym zakresie w terminie 3 miesięcy od daty powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności i odpowiedniego pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający złoży w tym zakresie pisemne oświadczenie Wykonawcy. 10.W przypadku pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy strony spiszą stosowny aneks do Umowy. 11.Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz jej załączników będą dokonywane w formie pisemnego aneksu za zgodą obu Stron niniejszej umowy pod rygorem nieważności z wyjątkiem sytuacji, o których mowa w § 39 ust. 8, § 34 ust. 7 oraz § 3 ust. 11 Umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-18, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH