Ogłoszenie nr 560037-N-2018 z dnia 17.05.2018 r.

Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją projektu pn. „Modernizacja istniejącego MBP w zakresie części do mechanicznego przetwarzania odpadów wraz z zapleczem przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
"Modernizacja istniejącego MBP w zakresie części do mechanicznego przetwarzania odpadów wraz z zapleczem przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy"
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 39008153600000, ul. ul. Nowodworska  60 , 59220   Legnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 76 8566350, e-mail m_muszynska@lpgk.pl; b_pierzga@lpgk.pl; m_pietrak@lpgk.pl, faks 76 8566355.
Adres strony internetowej (URL): www.lpgk.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.lpgk.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego (sekretariat, I piętro) mieszczącej się pod wskazanym niżej adresem
Adres:
ul. Nowodworska 60, 59-220 Legnica

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją projektu pn. „Modernizacja istniejącego MBP w zakresie części do mechanicznego przetwarzania odpadów wraz z zapleczem przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy”
Numer referencyjny: NZP/RPOWD/6/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na usługę pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją projektu pn. „Modernizacja istniejącego MBP w zakresie części do mechanicznego przetwarzania odpadów wraz z zapleczem przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy”, realizowanego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 – 2020. 1. INFORMACJE PODSTAWOWE: 1.1. Zamawiający: Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Legnicy (59-220) przy ul. Nowodworskiej 60. 1.2. Przedmiot zamówienia: Usługa pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla Zadania pn.: „Modernizacja istniejącego MBP w zakresie części do mechanicznego przetwarzania odpadów wraz z zapleczem przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy”, realizowanego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 – 2020. 1.3.Miejsce realizacji Zadania: Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Legnicy przy ul. Rzeszotarskiej (Zakład Zagospodarowania Odpadów). 1.4. Definicje: -Inżynier /Inżynier Kontraktu – Wykonawca wyłoniony przez Zamawiającego na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przedmiotu zamówienia. -Umowa – oznacza umowę zawartą pomiędzy Zamawiającym, a Inżynierem Kontraktu. -Wykonawca robót – oznacza Wykonawcę, który podpisał Kontrakt na roboty budowlane. -Kontrakt/Umowa – oznacza umowę na roboty budowlane zarządzaną przez Inżyniera Kontraktu i zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych, zgodnie z którą będą realizowane roboty budowlane. -Dokumentacja projektowa - oznacza dokument włączony do Kontraktu, zwierający opis robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1129 z późn. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zamienne, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiającego zgodnie z Kontraktem. -Prawo zamówień publicznych (PZP)- oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie. -Kodeks cywilny (KC) - oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 459 z późn. zm.). -Prawo Budowlane (PB) - oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994r. (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z późn. zm.) i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określającą zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. 2. OPIS I CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA 1)Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją projektu pn.: „Modernizacja istniejącego MBP w zakresie części do mechanicznego przetwarzania odpadów wraz z zapleczem przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy”. 2)Usługa Inżyniera Kontraktu realizowana w ramach w/w projektu polegać będzie na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu i obejmować czynności w zakresie przygotowania, kontrolowania i rozliczania procesu inwestycyjnego zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym współudział w pozyskaniu wszystkich decyzji administracyjnych umożliwiających użytkowanie i eksploatację Zadania Inwestycyjnego (włącznie z pozwoleniem na użytkowanie). 3)Roboty budowlane będące przedmiotem Kontraktu będą wykonane zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, czwarte wydanie angielsko-polskie niezmienione z 2008r. (tłumaczenie pierwszego wydania w języku angielskim z 1999r.), przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 311, CH-1215 Geneva 15, Szwajcaria, dostępne pod adresem: SIDIR – siedziba, biuro: PL 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4, lok. 334, III p., budynek KIG, tel. nr (48 22) 826 16 72; e-mail: biuro@sidir.pl. 4)Zakres rzeczowy Zadania: W ramach przedsięwzięcia planowana jest: a)Realizacja sortowni zlokalizowanej w hali technologicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla istniejącego MBP przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy; w tym: -budowa sortowni, tj. hali technologicznej, w której umieszczona zostanie linia technologiczna do przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanych oraz opcjonalnie odpadów surowcowych - segregacja i doczyszczanie, -budowa wiaty do magazynowania odpadów surowcowych, -budowa placów i dróg technologicznych (manewrowych), -budowa sieci uzbrojenia terenu (kanalizacja deszczowa, kanalizacja wodociągowa, instalacja elektroenergetyczna) wraz z budową prefabrykowanej stacji transformatorowej. b)Modernizacja zaplecza Zakładu Zagospodarowania Odpadów przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy obejmująca: -budowę budynku biurowo-socjalnego, -przebudowę istniejącego budynku wagi oraz budowę drugiej wagi. Oba w/w przedsięwzięcia należy kwalifikować jako jedno przedsięwzięcie ze względu na lokalizację oraz powiązanie technologiczne. Sortownia odpadów zlokalizowana zostanie w hali stanowiącej obiekt budowlany. Hala składać się będzie z dwóch zasadniczych części: zasobni na odpady oraz właściwej linii segregacji odpadów. Przewiduje się wykonanie hali stalowej lub w konstrukcji żelbetowej. Całkowita powierzchnia zabudowy hali wyniesie ok. 3.144 m2. W hali sortowni znajdować się będą m.in. następujące elementy linii technologicznej: -rozrywarka worków (nowoprojektowane urządzenie), -stacja nadawcza odpadów – lej zasypowy (istniejące urządzenie), -kabina wstępnej segregacji odpadów (istniejące urządzenie), -sito bębnowe o rozmiarze oczek 80(90) mm i 340 mm (istniejące urządzenie- modyfikacja), -separatory metali żelaznych (istniejące urządzenia), -separatory metali nieżelaznych (nowoprojektowane urządzenia), -kabina doczyszczania metali żelaznych i nieżelaznych (nowoprojektowane urządzenie), -separatory optopneumatyczne (nowoprojektowane urządzenia), -separator balistyczny (nowoprojektowane urządzenie), -kabiny sortownicze (nowoprojektowane urządzenia), -prasa do surowców wtórnych wraz z perforatorem (nowoprojektowane urządzenie), -układ przenośników (nowoprojektowane urządzenia), -kontenery do odbioru odpadów. Sortownia pracować będzie na 2 zmiany (260 dni pracujących w roku). Minimalna wydajność sortowni wynosi 25.000 Mg/rok na 1 zmianę roboczą (min. 50.000 Mg/rok na 2 zmiany). W ramach Projektu zostaną przeprowadzone działania edukacyjne a także promocja projektu. 5)Celem głównym przedmiotowego projektu jest: „Zmniejszenie ilości odpadów kierowanych do składowania poprzez zwiększenie poziomu odzysku i recyklingu surowców wtórnych z komunalnych odpadów zmieszanych z terenu Gminy Legnica i gmin ościennych". 6)Zestawienie dokumentacji posiadanej przez Zamawiającego: -rysunki techniczne z projektu budowlanego dotyczącego budowy budynku biurowo-socjalnego wraz z przebudową wagi i budową drugiej wagi opracowanego w sierpniu 2015r. przez Pracownię Projektową DOM z siedzibą w Legnicy przy ul. Rzemieślniczej 7-9, -projekt budowlany dotyczący budowy sortowni odpadów komunalnych zmieszanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach rozbudowy RIPOK Legnica opracowany w grudniu 2017r. przez proGEO Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Armii Krajowej 45, -projekt technologiczny hali sortowni odpadów komunalnych zmieszanych (przyjęto wariant 3A) opracowany we wrześniu 2016r. przez proGEO Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Armii Krajowej 45. Zamawiający udostępni na stronie internetowej dokumentację, o której mowa powyżej w celu ułatwienia Wykonawcy obliczenia ceny oferty oraz zapoznania się z zakresem robót, które będą realizowane przez Wykonawcę robót budowlanych oraz nadzorowane przez Inżyniera Kontraktu (Wykonawcę). Zamawiający po wyłonieniu Wykonawcy, który pełnił będzie funkcję Inżyniera Kontraktu udostępni pozostałe dokumenty niezbędne do realizacji zamówienia, w szczególności dokumentację projektową (projekt wykonawczy, STWIORB, itp. odnoszącą się do budowy zaplecza oraz budowy hali sortowni odpadów oraz kompletny projekt budowlany dotyczący budowy zaplecza), a także opis przedmiotu zamówienia w zakresie linii technologicznej przetwarzania odpadów komunalnych. W przypadku zmian dokumentacji wskazanej w pkt 2.6) niniejszego opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający na bieżąco będzie przekazywał Inżynierowi Kontraktu zaktualizowaną dokumentację. 3. ZAKRES USŁUGI. 3.1.Czynności Inżyniera Kontraktu. Czynności Inżyniera Kontraktu będą wykonywane w ramach organizacji, nadzoru i koordynacji całego procesu inwestycyjnego objętego realizacją robót budowlanych wraz z zamaszynowieniem w ramach Zadania i pełnienia obowiązków Inżyniera Kontraktu, zgodnie z warunkami zawartego Kontraktu, przepisami Prawa budowlanego, Prawa zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw. Szczegółowe czynności i prace oraz koordynacja i nadzór nad realizacją Zadania: 1)weryfikacja posiadanej przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB) pod względem zasad Pzp, w szczególności zapisów art. 29, 30 i 31 Prawa zamówień publicznych (w tym analiza parametrów równoważności dla materiałów opisanych nazwami własnymi lub parametrami wskazującymi na jednego producenta), 2)weryfikacja Dokumentacji projektowej udostępnionej przez Zamawiającego oraz projektu linii technologicznej opracowanego przez Wykonawcę robót budowlanych (projektu wykonawczego technologicznego), 3)udział w protokolarnym przekazaniu przez Zamawiającego terenu budowy dla Wykonawcy na zasadach i w sposób określony w Kontrakcie, 4)reprezentowanie Zamawiającego na budowie w zakresie Umowy, 5)sprawdzanie, pod względem merytorycznym i formalnym, uprawnień i dokumentów takich jak: przynależność do izby samorządu zawodowego, ubezpieczenie Kierownika Budowy i Kierowników Robót, Wykonawcy robót, 6)w razie konieczności, sporządzenie pisemnej opinii w zakresie formalnym i merytorycznym dotyczącej zmiany Kierownika Budowy, Kierowników Robót wskazanych w ofercie Wykonawcy robót, jeśli z takim wnioskiem wystąpi jedna ze stron Kontraktu (w ciągu 7 dni od złożonego, przez stronę Kontraktu wniosku do Inżyniera), 7)zaopiniowanie przedłożonych przez Wykonawcę robót Harmonogramów /Terminów Płatności, zgodnie z zapisami Kontraktu. Harmonogram musi uwzględniać m. in. ścieżki krytyczne, rezerwę czasową na okresy niesprzyjające prowadzeniu robót, rozruchy urządzeń, daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, stan zatrudnienia pracowników, ilość i rodzaj sprzętu oraz plan odbiorów częściowych i końcowych w zakresie ustalonym w Kontrakcie, 8)pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zawartego Kontraktu, 9)koordynowanie prac inspektorów nadzoru, 10)sprawdzanie zgodności wykonywanych robót budowlanych z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej, 11)przeprowadzanie regularnych inspekcji terenu budowy sprawdzających co najmniej prawidłowość i jakość wykonywanych robót, zabezpieczenie bezpieczeństwa i zdrowia, jakość używanych materiałów, itp. w sposób i na zasadach opisanych w Kontrakcie, 12)sprawdzanie i potwierdzanie jakości dostarczanych przez Wykonawcę robót wraz z zamaszynowieniem materiałów budowlanych, wyposażenia i innych wymaganych zapisami Kontraktu, w sposób i na zasadach w nim opisanym, 13)sprawdzanie dokumentów, zezwoleń, deklaracji zgodności, certyfikatów itd., w celu uniknięcia użycia materiałów uszkodzonych lub niemających wymaganych certyfikatów, 14)zatwierdzanie materiałów budowlanych, urządzeń i zamaszynowienia przewidzianych przez Wykonawcę do wbudowania oraz sprawdzanie autentyczności, kompletności, prawidłowości i formułowanie zaleceń dotyczących wszelkich certyfikatów, atestów, dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, gwarancji, praw własności itp., w celu nie dopuszczenia do wbudowania materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania, 15)sprawowanie kontroli nad sposobem składowania i przechowywania materiałów, 16)organizowanie i prowadzenie cotygodniowych Rad Budowy (narad technicznych) z udziałem Inżyniera, Ekspertów Inżyniera, Kierownika Budowy, przedstawiciela Wykonawcy robót oraz przedstawicieli Zamawiającego i innych zaproszonych osób oraz sporządzanie protokołu z każdej Rady budowy, 17)wydawanie Wykonawcy robót poleceń w zakresie zawieszenia całości lub części robót budowlanych w przypadkach określonych w Kontrakcie - zawsze poprzedzane uzyskaniem przez Wykonawcę robót zgody Zamawiającego i potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy, 18)wykonywanie dokumentacji fotograficznej budowy, poszczególnych elementów robót budowlanych, również z czynności odbiorowych i archiwizowanie za pomocą zdjęć w formie cyfrowej (również film w formie cyfrowej) z pisemnymi komentarzami dla Zamawiającego na jego pisemne żądanie, 19)wykonanie i przechowywanie dokumentacji fotograficznej robót zanikowych (zakrywanych), 20)sprawdzanie poprawności wykonania i odbieranie Robót ulegających zakryciu lub zanikających, 21)uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych, 22)zapewnienie nadzoru i akceptacji przeprowadzonych testów technologicznych, rozruchów urządzeń i wyposażenia, 23)zapewnienie prawidłowego nadzoru dla przewidzianego w Projekcie zamaszynowienia i rozruchu, 24)wykonywanie: nadzoru nad przeprowadzaniem wszelkich testów, prób i rozruchów oraz przeglądów, zatwierdzanie i przyjmowanie opracowanych przez Wykonawcę robót wszelkich wymaganych instrukcji eksploatacyjnych, dokumentacji rozruchowej i instrukcji obsługi, w celu ułatwienia przekazywania obiektu do eksploatacji Zamawiającemu, oraz wspomaganie Zamawiającego w uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Inżynier zaakceptuje wyniki wszelkich prób przed oddaniem obiektu do eksploatacji, zgodnie z Kontraktem, 25)przygotowywanie i przeprowadzanie przy udziale Zamawiającego odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego w sposób i zgodnie z zapisami Kontraktu, 26)sporządzenie Protokołu Odbioru Robót, Listy Usterek i innych dokumentów, w sposób i na warunkach opisanych w Kontrakcie, 27)egzekwowanie od Wykonawcy robót wykonania zaleceń poodbiorowych, 28)zaakceptowanie w terminie wskazanym przez Zamawiającego przedłożonego przez Wykonawcę robót (w formie pisemnej) Programu Zapewnienia Jakości, wymaganych prób i badań w zaakceptowanym laboratorium dla potwierdzenia osiągnięcia zakładanych parametrów przy odbiorach częściowych i końcowym, 29)przygotowywanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywaniu ich do użytkowania w sposób i na warunkach opisanych w Kontrakcie, 30)egzekwowanie od Wykonawcy robót przekazania Zamawiającemu instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń, w sposób i na warunkach opisanych w Kontrakcie, 31)przygotowanie dokumentów i współuczestnictwo w występowaniu Zamawiającego w celu uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektów, 32)współpraca z nadzorem autorskim oraz przedstawienie pisemnego planu współpracy wraz z określeniem warunków tej współpracy w odniesieniu do nadzoru autorskiego, 33)dokonywanie z nadzorem autorskim stosownych uzgodnień oraz egzekwowanie uzupełnień w ramach prowadzonego nadzoru autorskiego, 34)wprowadzanie w trakcie realizacji robót (w porozumieniu z nadzorem autorskim) zaleceń Zamawiającego i/lub Wykonawcy robót, 35)bieżące zgłaszanie do nadzoru autorskiego zastrzeżeń i ewentualnych zmian wprowadzonych przez Zamawiającego i /lub Wykonawcę robót, 36)informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych, uzupełniających, zamiennych i innych zgodnie z Kontraktem i z zachowaniem zasad PZP, 37)przygotowywanie i przedkładanie Zamawiającemu protokołów konieczności robót uzupełniających, zamiennych i innych zgodnie z Kontraktem oraz z zachowaniem zasad PZP wraz z kosztorysami dotyczącymi tych robót, a także opiniowanie ich zasadności oraz dokonywanie ich kontroli w trakcie realizacji, 38)analizowanie i weryfikowanie dokumentów sporządzanych przez Wykonawcę robót na etapie realizacji Kontraktu wraz z ich pisemną opinią, przy czym zgodność lub jej brak odnosi się do zapisów Kontraktu, 39)opracowanie opinii dotyczącej wad obiektu uznanych za nienadające się do usunięcia oraz wnioskowanie o obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy robót z określeniem utraty wartości robót budowlanych i kwot obniżonego wynagrodzenia za te roboty, 40)zatwierdzanie proponowanych metod wykonania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe i prace towarzyszące zaproponowane przez Wykonawcę robót, 41)pisemne opiniowanie i rekomendowanie wszystkich zmian w planach i innej dokumentacji służącej do Opisu Przedmiotu Zamówienia na roboty budowlane wraz z zamaszynowieniem (linia technologiczna przetwarzania odpadów komunalnych), które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas lub w następstwie wykonywania robót budowlanych, na zasadach i w sposób określony w Kontrakcie, 42)Inżynier zobowiązany jest przygotować wzór aneksu do umowy na roboty zamienne, dodatkowe i/lub uzupełniające, jeżeli zajdzie konieczność ich udzielenia, wraz z: a)uzasadnieniem faktycznym, formalnym, rzeczowym dowodzącym bezspornie spełnienie przesłanek PZP do udzielenia takiego zamówienia, b)dokonaniem szacowania wartości lub/i weryfikacją już oszacowanej wartości tych robót, c)przedłożeniem w/w dokumentów Zamawiającemu w terminie zgodnie z Kontraktem, 43)uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących zakresu i wartości robót budowlanych, 44)pisemne opiniowanie wystąpień Wykonawcy robót np. o zmianę terminu wykonania robót wraz z pisemną analizą skutków finansowych, formalnych i prawnych dla Kontraktu i Zamawiającego. Inżynier przekaże Wykonawcy robót decyzję Zamawiającego, w terminie zgodnie z Kontraktem, 45)opiniowanie i rekomendowanie każdej propozycji aneksu do Kontraktu pod względem finansowym, formalnym i rzeczowym, z uwzględnieniem odpowiednich zapisów PZP z podaniem ich skutków oraz przygotowywanie wszystkich odpowiednich dokumentów dotyczących zakresu takiego aneksu, 46)opiniowanie (w aspekcie prawnym, formalnym i merytorycznym) przyczyny niedotrzymania terminów wykonania robót w ramach Kontraktu z winy Wykonawcy robót, stanowiącej podstawę dla Zamawiającego do wystąpienia w sprawie kar umownych, o odszkodowanie za zwłokę i do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego podnoszącego wysokość kar umownych – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody (na zasadach ogólnych KC). Opinia będzie wykonana i zostanie dostarczona w terminie zgodnie z Kontraktem, 47)wydawanie zgodnie z warunkami Kontraktu Wykonawcy robót, Kierownikowi Budowy lub Kierownikowi Robót potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy poleceń dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań (także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych) oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, 48)powiadamianie Wykonawcy robót i Zamawiającego o wykrytych wadach wykonanych robót budowlanych oraz określenie zakresu robót niezbędnych do wykonania celem usunięcia tych wad wraz z podaniem wymaganych terminów ich wykonania, a następnie dokonanie odbioru wykonanych robót usuwających wady. W przypadku gdy Wykonawca robót nie rozpoczął usuwania wad w podanym terminie Inżynier przygotuje zlecenie usunięcia wad innemu wykonawcy (zgodnie z PZP) wraz z przygotowaniem dokumentacji opisującej zakres robót budowlanych wraz z wyliczeniem szacunkowej wartości tych robót. Wynagrodzenie Wykonawcy robót zostanie odpowiednio obniżone z tego tytułu zgodnie z zapisami Kontraktu, 49)żądanie od Wykonawcy, Kierownika Budowy lub Kierownika Robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót budowlanych, a także wstrzymania ich dalszego wykonywania w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę, 50)nadzorowanie i dopilnowanie zaleceń komisji odbiorowej i usunięcia przez Wykonawcę robót stwierdzonych usterek dających się naprawić, 51)potwierdzanie faktycznie wykonanych robót budowlanych oraz usuniętych wad, 52)nadzór nad właściwym wywiązywaniem się z Kontraktu przez Wykonawcę robót oraz Podwykonawców. W przypadku niewłaściwego wywiązywania się z tych umów inicjowanie działań celem egzekwowania należnych kar umownych i odszkodowań za nienależyte i nieterminowe wykonanie zobowiązań Kontraktowych, 53)przygotowanie dla Zamawiającego w terminie 7 dni pisemnej opinii (w aspekcie formalnym i merytorycznym) i dokumentów stanowiących podstawę roszczenia do Wykonawcy robót z zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu, jeśli zajdzie taka potrzeba, również przygotowanie dokumentów i opracowań niezbędnych do postępowania arbitrażowego lub do występowania przed sądem powszechnym oraz branie udziału w postępowaniu arbitrażowym prowadzanym zgodnie z warunkami Kontraktu, 54)stworzenie funkcjonalnego i skutecznego sposobu bieżącej i nieprzerwalnej (w czasie trwania Umowy) komunikacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami Kontraktu (Zadania). Inżynier poda informację na ten temat w Raporcie Wstępnym, 55)organizowanie pracy personelu w taki sposób, aby Kontrakt był nadzorowany i wykonywany zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz w terminach w nim określonych, 56)zapewnienie stałego kontaktu Zamawiającego z personelem Inżyniera na każdym etapie robót budowlanych i w okresie zgłaszania wad, 57)bieżące informowanie Zamawiającego o zaistniałych sporach lub problemach, 58)informowanie Zamawiającego o wszystkich problemach zaistniałych i mogących zaistnieć wraz z propozycją sposobów ich rozwiązywania i/lub działań korygujących mających na celu usuwanie takich problemów, 59)zarządzanie i administrowanie Kontraktem w szczególności pod względem formalnym i finansowym w sposób zgodny z zapisami Kontraktu, obowiązującymi przepisami prawa polskiego w tym w szczególności z KC, PB i PZP oraz aktami wykonawczymi, 60)współpracowanie ze wskazanymi przez Zamawiającego konsultantami, Projektantami, pracownikami Zamawiającego w sposób, który zapewni sprawne zrealizowanie Kontraktu w założonym czasie i zgodnie z zaplanowanym budżetem i zapewni wykonywanie zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów, 61)składanie Raportów i sprawozdań, 62)przyjmowanie i rozstrzyganie w zakresie i w sposób opisany w Kontrakcie Roszczeń czy Sporów Wykonawcy robót, 63)udział w rozwiązywaniu sporów zgodnie z warunkami Kontraktu, 64)w Gwarancji i Rękojmi, Inżynier będzie uczestniczył w nadzorowaniu inspekcji gwarancyjnych i rozwiązywaniu sporów, w szczególności, zadania te obejmują egzekwowanie usuwania wad przez Wykonawcę, 65)przechowywanie - w biurze Inżyniera – otrzymanej od Zamawiającego kopii Kontraktu. Inżynier otrzyma także od Zamawiającego kopię każdego aneksu, 66)kompletowanie i przechowywanie dokumentacji związanej z Zadaniem, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, wytycznych i innych, 67)prowadzenie i przechowywanie korespondencji, przy czym językiem korespondencji jest język polski, 68)prowadzenie i przechowywanie korespondencji z podmiotami biorącymi udział w realizacji Zadania ze szczególnym uwzględnieniem ostrzeżeń, uwag i wniosków kierowanych do Wykonawcy robót, mogących być dowodami w razie ewentualnych sporów, roszczeń Wykonawcy robót, katastrof budowlanych itp., 69)przyjęcie Harmonogramu rzeczowo-finansowego (oraz tabeli elementów scalonych) stanowiącego podstawę rozliczeń robót opisanych w Kontrakcie – jeżeli występuje, 70)wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności wraz z ustalaniem wartości wykonanych robót, na zasadach i w sposób określony w Kontrakcie, 71)przygotowanie inwentaryzacji wykonanych robót i wystawienie Świadectwa Płatności po ostatecznym ich rozliczeniu w przypadku przerwania robót budowlanych przez Wykonawcę robót, 72)sprawdzanie i zatwierdzanie w terminie zgodnym z Kontraktem Wniosku o Przejściowe Świadectwa Płatności wystawionego przez Wykonawcę robót, 73)przygotowywanie, w terminach podanych przez Zamawiającego, wszelkich dokumentów niezbędnych dla rozliczenia Zadania dla Zamawiającego, w tym co najmniej sporządzenia sprawozdania w zakresie wykonania rzeczowego Zadania i osiągnięcia zakładanego efektu, osiągnięcia wskaźników, sporządzenia końcowego rozliczenia Zadania i przedstawienia Zamawiającemu w wymaganym terminie (po wystawieniu Końcowego Świadectwa Płatności), 74)rozliczanie Kontraktu w oparciu o dokumenty finansowe i wytyczne Zamawiającego, 75)monitorowanie postępu rzeczowego i finansowego Kontraktu, 76)prowadzenie monitoringu, raportowania, przygotowywania danych i informacji dla ewentualnych kontroli. Inżynier także będzie na polecenie Zamawiającego w terminach uzgodnionych z Zamawiającym przygotowywał, udostępniał i kompletował wszelkie dokumenty niezbędne dla wszelkich kontroli, jakim będzie podlegał Zamawiający i jeżeli będzie to konieczne udzielał w formie pisemnej wszelkich niezbędnych wyjaśnień instytucjom kontrolującym, 77)sprawdzanie ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji, praw własności itd., za które Wykonawca robót jest odpowiedzialny zgodnie z zapisami Kontraktu, polegające na opiniowaniu ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji i praw własności, 78)zweryfikowanie i pisemne zatwierdzenie przez Inspektorów nadzoru i Inżyniera (tj. odpowiednich Ekspertów Inżyniera), obmiarów robót wykonanych przez Wykonawcę robót - o ile są niezbędne, 79)podjęcie niezbędnych działań celem ochrony Zamawiającego przed podwójną płatnością wynagrodzenia za roboty podwykonawców w sytuacji przewidzianej w przepisie art. 6471 KC, 80)w przypadku przerwania Kontraktu Inżynier jest zobowiązany nadzorować Kontrakt będący kontynuacją robót Kontraktu przerwanego, 81)rozliczenie Kontraktu, w przypadku jego przerwania z jakiejkolwiek przyczyny, w terminach i na zasadach określonych w Umowie, 82)w przypadku przerwania Kontraktu, wykonywanie wszelkich czynności związanych z tym przerwaniem, w tym co najmniej nadzór nad przejęciem terenu budowy, robotami zabezpieczającymi itp., 83)sprawdzenie poprawności opracowania dokumentacji powykonawczej oraz ocena jej zgodności z faktycznie wykonanymi robotami budowlanymi, w sposób i na warunkach określonych w Kontrakcie, 84)w okresie zgłaszania wad nadzorowanie zgodnego z zapisami Kontraktu wykonywania robót budowlanych przez Wykonawcę robót, w sposób i na zasadach określonych w Kontrakcie. Niezależnie od zakresu obowiązków określonych w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia do zadań Inżyniera Kontraktu należy wykonywanie wszystkich innych czynności Inżyniera określonych w Kontrakcie oraz wynikających z obowiązującego prawa, w szczególności ustawy PB. 3.2.Inżynier w ramach Kontraktu nie posiada uprawnień: 1)do zwolnienia Wykonawcy robót z jakichkolwiek zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z Kontraktu; 2)do wyrażenia zgody na ograniczenie zakresu Robót budowlanych lub przekazanie Robót budowlanych innemu iż ten Wykonawca, który został wybrany w drodze zamówienia publicznego i z którym został podpisany Kontrakt, 3)do zawierania umów z wykonawcami robót i innymi osobami czy instytucjami w imieniu Zamawiającego. 3.3.Czynności Inżyniera w ramach sporządzania raportów i rozliczenia finansowe. Sprawozdania i Raporty będą przygotowane zgodnie z zaleceniami Zamawiającego z uwzględnieniem aktualnych na dzień sporządzania raportów i sprawozdań, wskaźników monitoringu rzeczowego i finansowego na poziomie Kontraktu. Wszystkie Raporty Inżynier będzie przekazywał Zamawiającemu w 3 egzemplarzach w formie pisemnej i w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej (na płycie CD). Inżynier będzie modyfikował format i zawartość Raportów, jeśli wynikać to będzie ze zmian i zaleceń oraz z poleceń Zamawiającego. Wszelkie Raporty i sprawozdania i ich elementy muszą być wykonane wg zasad podanych w OPZ. Inżynier będzie składał następujące Raporty: 1) Raport wstępny. Raport Wstępny zostanie złożony do 30 dnia od dnia zawarcia Umowy. Raport będzie zawierał Informacje na temat przygotowania i mobilizacji Inżyniera, to jest: a)listę Ekspertów, b)kluczowe daty zgodnie z przyjętymi Harmonogramami, c)Informacje o stanie przygotowania Kontraktu na dzień wydania Raportu, w tym oddzielne opracowanie - analiza dokumentów i dokumentacji projektowej, jakie są w posiadaniu Zamawiającego, d)inne istotne informacje na temat okresu: od podpisania Umowy do dnia wydania Raportu Wstępnego dotyczące Kontraktu, e)Załączniki (np. notatki ze spotkań wraz z listami obecności, protokoły, wykonane opinie). Raport Wstępny będzie przyjęty przez Zamawiającego pisemnym protokołem odbioru. 2)Raporty miesięczne. Raporty miesięczne obejmujące każdy kolejny następujący po sobie miesiąc kalendarzowy, będą składane w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po każdym miesiącu, którego dotyczy Raport dla Kontraktu. Raporty miesięczne będą przedkładane od daty podpisania Umowy, przy czym pierwszy Raport miesięczny zostanie przedłożony w dacie / terminie, dla której będzie on obejmował okres dłuższy niż 1 miesiąc. Raport miesięczny musi zawierać: *W odniesieniu do Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Inżynierem Kontraktu: a)Opis istotnych czynności i decyzji Wykonawcy/Inżyniera w raportowanym okresie. b)Dokładną informację na temat stanu realizacji usługi nadzoru dla Kontraktu: -z punktu widzenia terminu realizacji Kontraktu, w stosunku do terminu zaplanowanego w Raporcie Wstępnym, oraz -z punktu widzenia czasu trwania Umowy - będzie wskazywał ewentualne zagrożenia w realizacji nadzoru związane z opóźnieniami w Kontrakcie (jeśli wystąpią). c)Stan finansowania Umowy. d)Zmiany w organizacji pracy Inżyniera w stosunku do Raportu Wstępnego. e)Informacje o ewentualnych zmianach w organizacji pracy Wykonawcy/Inżyniera w stosunku do Raportu Wstępnego. f)Listę wykonanych Raportów miesięcznych i ich stan. *W odniesieniu do Kontraktu (umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych): a)Analizę działań przeprowadzonych przez Inżyniera: -w raportowanym okresie; -narastająco od rozpoczęcia realizacji zadań. b)Informacje o postępie rzeczowym i finansowym robót (w okresie raportowanym i narastająco) jw. i o jego zgodności z pierwszym przyjętym Planem Kontraktu i z Harmonogramem Zadania oraz z pierwszymi przyjętymi Terminami Płatności (jeżeli były elementami Kontraktu). c)Opis robót, usług i dostaw zrealizowanych przez Wykonawcę robót budowlanych w raportowanym okresie. d)Analizę wykonania rzeczowego i poniesionych kosztów za okres raportowany a także za okresy skumulowane do bieżącej daty, w oparciu o miesięczne Raporty Wykonawcy. e)Wykaz oraz stan płatności to znaczy: -oświadczeń i Rozliczeń Wykonawcy robót, -Przejściowych Świadectw Płatności przyjętych przez Zamawiającego, -nieprzyjętych przez odpowiednie instytucje z podaniem przyczyny nieprzyjęcia oraz z podaniem terminów i sposobu ich poprawy. f)Prewencyjne i/lub korekcyjne działania (jeżeli występują), informacje o technicznych problemach i działaniach podjętych w celu przeciwdziałania im, wczesne ostrzeganie o możliwych problemach (BHP, zachowanie jakości, roszczenia Wykonawcy robót, aneksy do Kontraktu, nowe zamówienia) szczególnie, gdy mogą one wpłynąć na przesunięcie terminu ukończenia robót. g)Przewidziane na następny okres sprawozdawczy Zadania Kontraktu i Terminy Płatności. h)Wszelkie niezbędne załączniki (np. notatki ze spotkań wraz z listami obecności, wykonane opinie). Raporty miesięczne będą przez Zamawiającego przyjęte pisemnymi protokołami odbioru na zasadach określonych w Umowie i będą przedkładane za okres od dnia podpisania Umowy do dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót. 3)Raporty kwartalne Raporty kwartalne obejmujące każdy kolejny następujący po sobie kwartał kalendarzowy, będą składane w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po każdym kwartale, którego dotyczy Raport dla Kontraktu. Raporty kwartalne będą przedkładane od daty podpisania Umowy, przy czym pierwszy Raport kwartalny zostanie przedłożony w dacie / terminie, dla której będzie on obejmował okres dłuższy niż 1 miesiąc. Raport kwartalny musi zawierać: *W odniesieniu do Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Inżynierem Kontraktu: a)Opis istotnych czynności i decyzji Wykonawcy/Inżyniera w raportowanym okresie. b)Dokładną informację na temat stanu realizacji usługi nadzoru dla Kontraktu: -z punktu widzenia terminu realizacji Kontraktu, w stosunku do terminu zaplanowanego w Raporcie Wstępnym, oraz -z punktu widzenia czasu trwania Umowy - będzie wskazywał ewentualne zagrożenia w realizacji nadzoru związane z opóźnieniami w Kontrakcie (jeśli wystąpią). c)Stan finansowania Umowy. d)Zmiany w organizacji pracy Inżyniera w stosunku do Raportu Wstępnego. e)Informacje o ewentualnych zmianach w organizacji pracy Wykonawcy/Inżyniera w stosunku do Raportu Wstępnego. f)Listę wykonanych Raportów kwartalnych i ich stan. *W odniesieniu do Kontraktu (umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych): a)Analizę działań przeprowadzonych przez Inżyniera: -w raportowanym okresie; -narastająco od rozpoczęcia realizacji zadań. b)Informacje o postępie rzeczowym i finansowym robót (w okresie raportowanym i narastająco) jw. i o jego zgodności z pierwszym przyjętym Planem Kontraktu i z Harmonogramem Zadania oraz z pierwszymi przyjętymi Terminami Płatności (jeżeli były elementami Kontraktu). c)Opis robót, usług i dostaw zrealizowanych przez Wykonawcę robót budowlanych w raportowanym okresie. d)Analizę wykonania rzeczowego i poniesionych kosztów za okres raportowany a także za okresy skumulowane do bieżącej daty, w oparciu o miesięczne Raporty Wykonawcy. e)Wykaz oraz stan płatności to znaczy: -oświadczeń i Rozliczeń Wykonawcy robót, -Przejściowych Świadectw Płatności przyjętych przez Zamawiającego, -nieprzyjętych przez odpowiednie instytucje z podaniem przyczyny nieprzyjęcia oraz z podaniem terminów i sposobu ich poprawy. f)Prewencyjne i/lub korekcyjne działania (jeżeli występują), informacje o technicznych problemach i działaniach podjętych w celu przeciwdziałania im, wczesne ostrzeganie o możliwych problemach (BHP, zachowanie jakości, roszczenia Wykonawcy robót, aneksy do Kontraktu, nowe zamówienia) szczególnie, gdy mogą one wpłynąć na przesunięcie terminu ukończenia robót. g)Przewidziane na następny okres sprawozdawczy Zadania Kontraktu i Terminy Płatności. h)Wszelkie niezbędne załączniki (np. notatki ze spotkań wraz z listami obecności, wykonane opinie). Raporty kwartalne będą przez Zamawiającego przyjęte pisemnymi protokołami odbioru na zasadach określonych w Umowie i będą przedkładane za okres od dnia podpisania Umowy do dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót. 4)Raport końcowy z wykonania Kontraktu. Raport zostanie złożony do 14 dnia od ukończenia Kontraktu (rozumianego jako dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia) i będzie zawierał w szczególności: a)Pełne podsumowanie wszystkich działań podjętych podczas realizacji Kontraktu korespondujące z OPZ. b)Pełny opis prac oraz zebranie wyników wszystkich Raportów (dotyczących realizacji projektów/ robót). c)Wykaz oraz stan płatności to znaczy: -oświadczeń Wykonawcy robót,-Przejściowych Świadectw Płatności przyjętych przez Zamawiającego, -nieprzyjętych przez odpowiednie instytucje z podaniem przyczyny nieprzyjęcia oraz z podaniem terminów i sposobu ich poprawy. d)Wyniki sprawdzenia i zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej. e)Analizę ważniejszych problemów. f)Opis czynności Wykonawcy robót niezbędnych do wykonania (zgodnie z Kontraktem) od wystawienia Świadectwa Przejęcia do zakończenia Kontraktu rozumianego jako zakończenie okresu zgłaszania wad wraz ze zwolnieniem zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu oraz z podaniem: -terminów i zasad wykonania tych czynności, -obowiązków stron Kontraktu i Inżyniera, -terminów przeglądów w okresie zgłaszania wad, -istniejących oraz możliwych ryzyk i zagrożeń. g)Raport będzie posiadał dokładną informację na temat stanu realizacji usługi nadzoru dla Kontraktu, stanu finansowania Umowy oraz listę wykonanych Raportów. Raport końcowy z wykonania Kontraktu będzie przez Zamawiającego przyjęty pisemnym protokołem odbioru na zasadach określonych w Umowie. 5)Raport przy zawieszeniu, rozwiązaniu, wypowiedzeniu Kontraktu. W przypadku gdy Kontrakt z Wykonawcą robót zostanie zawieszony, rozwiązany przez Zamawiającego albo zawieszony lub wypowiedziany przez Wykonawcę robót (zgodnie z zapisami w Kontrakcie)– Inżynier zobowiązany jest przygotować i dostarczyć Raport z zaawansowania rzeczowego i finansowego Kontraktu wraz z niezbędną dokumentacją dotyczącą wykonania rzeczowego i finansowego. Raport zostanie przedłożony Zamawiającemu do 21 dnia, licząc od dnia odpowiednio zawieszenia, rozwiązania przez Zamawiającego albo zawieszenia lub wypowiedzenia przez Wykonawcę robót. Raport przy zawieszeniu, rozwiązaniu, wypowiedzeniu Kontraktu będzie przez Zamawiającego przyjęty pisemnym protokołem odbioru na zasadach określonych w Umowie. 6)Raport z okresu zgłaszania wad. Raport zostanie przedłożony Zamawiającemu do 15 dnia od dnia zakończenia okresu zgłaszania wad Kontraktu. Raport zostanie złożony po wystawieniu Świadectwa Wykonania i będzie zawierał w szczególności: a)Pełne podsumowanie wszystkich działań podjętych podczas okresu zgłaszania wad dla Kontraktu korespondujące z OPZ. b)Pełny opis działań (zgodnie z Kontraktem) wykonanych od wystawienia Świadectwa Przejęcia do zakończenia Kontraktu rozumianego jako zakończenie okresu zgłaszania wad i z podaniem: -terminów i zasad wykonania tych działań, ewidencji występujących wad oraz sposobów i czynności podjętych w celu ich usunięcia, -obowiązków Stron Kontraktu i Inżyniera, -terminów przeglądów w okresie zgłaszania wad, w szczególności ze sprawozdaniem i dokumentacją z wykonanych przeglądów. Raport z okresu zgłaszania wad będzie przez Zamawiającego przyjęty pisemnym protokołem odbioru na zasadach określonych w Umowie. 7)Raport końcowy dla Umowy. Raport zostanie przedłożony Zamawiającemu do 60 dnia od dnia zakończenia okresu zgłaszania wad dla Kontraktu. Raport będzie zawierał dokładną informację na temat stanu realizacji usługi nadzoru dla Kontraktu, także w przypadku udzielenia zamówień na roboty uzupełniające i inne wynikające z art. 67 PZP, stanu finansowania Umowy oraz informacje na temat wykonania rzeczowego Umowy w oparciu o OPZ. Raport końcowy dla Umowy będzie przez Zamawiającego przyjęty pisemnym protokołem odbioru na zasadach określonych w Umowie. 3.4.Dodatkowe obowiązki Inżyniera. 1)Zapewnienie należycie wykwalifikowanego personelu, posiadającego odpowiednie doświadczenie i uprawnienia wymagane polskim prawem. 2)Zapewnienie na czas wykonywania Umowy odpowiedniego wsparcia logistycznego, administracyjnego i informacyjnego Personelu, pozwalającego na osiągnięcie celów określonych w niniejszym OPZ. 3)Zapewnienie zakwaterowania, wynagrodzenia i pokrywanie wszelkich kosztów związanych z transportem Personelu Inżyniera (koszty delegacji służbowych). 4)Zachowanie poufności informacji objętych tajemnicą handlową lub zawodową, według wytycznych Zamawiającego lub obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie. 5)Występowanie o pisemną zgodę Zamawiającego w każdym przypadku, gdy: a)podejmowane przez Inżyniera decyzje będą wymagały takiej aprobaty zgodnie z Kontraktem lub Umową, b)podejmowane przez Inżyniera decyzje nie będą wymagały takiej aprobaty zgodnie z Kontraktem lub Umową, ale będą mogły spowodować zwiększenie wydatkowanych środków Zamawiającego i/lub przedłużenie terminu wykonywania Kontraktu, i/lub zasadnicze zmiany techniczne lub technologiczne, albo kiedy decyzje takie będą istotne. 6)Monitorowanie i stosowanie się do wszelkich zmian dotyczących przepisów, zasad, wytycznych i dokumentów związanych z realizacją Kontraktu i niezwłocznie pisemnie przekazywanie Zamawiającemu niezbędnych informacji, opinii i dokumentów dotyczących tych zmian, a także wprowadzanie na bieżąco stosownych zmian do przygotowywanych raportów i innych dokumentów. 7)Gromadzenie i przechowywanie wszelkich danych niezbędnych do przygotowania przez Zamawiającego Raportu Końcowego z wykonania Zadania. 4.WYMAGANY PERSONEL INŻYNIERA KONTRAKTU. 1)Inżynier dla wypełnienia swoich zobowiązań winien zapewnić wysoko wykwalifikowany personel. Inżynier dla wykonania swoich obowiązków ustanowi zespół ekspertów zdolnych do prowadzenia powierzonych czynności i uprawnionych do pełnienia przewidzianych dla nich funkcji, w szczególności technolog (w zakresie zamaszynowienia i rozruchu technologicznego linii technologicznej do przetwarzania odpadów komunalnych) oraz osoby posiadające uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: a)konstrukcyjno-budowlanej, b)inżynieryjnej drogowej, c)instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, d)instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 2)Biorąc pod uwagę powyższe Inżynier powinien ocenić swoje ogólne potrzeby i zatrudnić zespół wystarczający do wykonania wszystkich obowiązków wymienionych w niniejszym OPZ. 3)Zamawiający nie ogranicza zespołu Inżyniera. Jeżeli Inżynier uzna za konieczne lub stosowne przedstawienie dodatkowych osób winien to uczynić. Inżynier powinien dostarczyć swoim ekspertom niezbędne wsparcie i pomoc techniczną ze strony innych specjalistów, które może być niezbędne do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia. 4)Urlop lub nieobecność personelu Inżyniera. Podczas nieobecności jakiegokolwiek eksperta kluczowego wynikającej z okresu wakacyjnego lub choroby Inżynier winien zapewnić zastępstwo krótkoterminowe, na cały okres założonej pracy eksperta dla uniknięcia opóźnień w realizacji robót. Takie zastępstwo będzie wcześniej uzgodnione i zaaprobowane na piśmie przez Zamawiającego. 5)Zakwaterowanie personelu Inżyniera i inne. W okresie trwania umowy Inżynier zagwarantuje dla swojego personelu koszty związane z zakwaterowaniem, dojazdem do pracy transportem lokalnym (tak w Polsce jak i z/ do kraju macierzystego), diety, ubezpieczenie medyczne i inne wydatki związane z zatrudnieniem oraz inne świadczenia wynikające z przepisów i obowiązków wykonywanych na budowie. 6)Wymagania dla Inspektorów nadzoru. Inspektorzy nadzoru zobowiązani są nadzorować budowę w takich odstępach czasu aby zapewniona była skuteczność nadzoru. Potwierdzeniem pobytu każdego inspektora na terenie budowy będzie jego wpis w dzienniku budowy, zawierający co najmniej datę i dokonane czynności. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej w ramach realizacji umowy czynności w zakresie koordynowania usługi pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu i kierowania zespołem (personelem kluczowym) Inżyniera Kontraktu. Wykonawca zobowiązuje się, że Kierownik Zespołu Inżyniera Kontraktu (Inżynier Rezydent) wykonujący czynności w powyższym zakresie będzie zatrudniony na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974r.- Kodeks Pracy (Dz. U. z 2014r., poz. 1502 z późn. zm.). Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę osoby wykonującej czynności, o których mowa powyżej dotyczy również Podwykonawców, jednakże Zamawiający w § 10 ust. 1 umowy zastrzegł, iż kluczowa część zamówienia (tj. koordynowanie usługi pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu i kierowanie zespołem Inżyniera Kontraktu) winna być realizowana przez Wykonawcę (Inżyniera) bez udziału Podwykonawców. 5.WYNAGRODZENIE INŻYNIERA KONTRAKTU. Wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu zaoferowane w Ofercie Wykonawcy/Inżyniera winno obejmować wszystkie czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia, zawierać wszelkie koszty związane m. in. z wynagrodzeniem Personelu Inżyniera, sprzętem Inżyniera i inne oraz koszty wszystkich opłat administracyjnych niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, a także uwzględniać zysk Inżyniera. Wynagrodzenie Inżyniera jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Płatności należnego Inżynierowi wynagrodzenia realizowane będą zgodnie z Umową. 6.MONITORING I OCENA. W okresie wykonywania umowy należy ściśle współpracować z Zamawiającym i przedkładać wszelkie niezbędne raporty i dokumenty związane z monitorowaniem rzeczowego postępu robót, dostaw i usług (przygotowane według wzorów, które winien opracować Inżynier).

II.5) Główny kod CPV: 71000000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71240000-2
71247000-1
71248000-8
71310000-4
71520000-9
71521000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  10   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
10

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełnia warunek, jeżeli znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, a w szczególności posiada dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 500.000,00 zł. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w warunek może być spełniony łącznie.
Informacje dodatkowe Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W takim przypadku Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia według Załącznika nr 5 do SIWZ. Zgodnie z art. 22a ust. 5 ustawy Pzp Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 2 ustawy Pzp (sytuacja ekonomiczna lub finansowa) odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności zawodowej musi wykazać, że: 1) należycie wykonał, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie co najmniej dwie usługi polegające na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu lub Inwestora Zastępczego, albo Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji obejmujących budowę obiektów budowlanych, które zostały ukończone (wystawiono Świadectwo Przejęcia lub Protokół odbioru końcowego, albo Pozwolenie na użytkowanie). Co najmniej jedna z inwestycji objętych nadzorem, o których mowa powyżej winna mieć wartość nie niższą niż 10.000.000,00 zł brutto i polegać na budowie obiektu budowlanego będącego halą sortowni odpadów wraz z linią technologiczną przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanych lub surowcowych. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w warunek może być spełniony łącznie. Przez łączne spełnienie warunku należy rozumieć sytuację, w której co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnia w/w warunek w całości, tj. wykaże, iż należycie wykonał obie wymagane przez Zamawiającego usługi. Zamawiający nie dopuszcza „sumowania” doświadczenia zawodowego kilku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w celu wykazania spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu. Analogicznie w sytuacji gdy Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu zamierza polegać na zdolnościach zawodowych Innego podmiotu, to Wykonawca będzie musiał wykazać, iż Inny podmiot, na którego zdolnościach zawodowych Wykonawca polega, spełnia w/w warunek w całości (należycie wykonał obie wymagane przez Zamawiającego usługi). 2) dysponuje odpowiednio wykwalifikowanym personelem w celu obsadzenia następujących stanowisk: a) Kierownik Zespołu Inżyniera Kontraktu (tzw. Inżynier Rezydent), tj. 1 Osoba posiadająca wykształcenie wyższe oraz certyfikat (tytuł), dyplom, świadectwo albo inny dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych lub podyplomowych albo szkolenia z zakresu zarządzania projektami zgodnie z dowolną metodyką zarządzania projektami (np. Prince2, PMP, IPMA lub inny). Kierownik Zespołu Inżyniera Kontraktu (tzw. Inżynier Rezydent) winien posiadać co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu zespołem Inżyniera Kontraktu lub zespołem Inwestora Zastępczego, przy czym przez „zespół” należy rozumieć grupę Osób pełniących funkcje co najmniej Inspektorów nadzoru inwestorskiego. Kierownik Zespołu Inżyniera Kontraktu (tzw. Inżynier Rezydent) winien posiadać doświadczenie zawodowe nabyte podczas kierowania zespołem Inżyniera Kontraktu lub zespołem Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC lub równoważne. Przez warunki kontraktowe równoważne do FIDIC należy rozumieć wszelkie tożsame ogólne warunki i zasady dotyczące prowadzenia procesów inwestycyjnych mające odzwierciedlenie w prawie międzynarodowym np.: Warunki Kontraktowe UAV, UAV-GC (Holandia), FABI-KVV (Belgia), VOB (Niemcy), JTC lub GMP (Wielka Brytania), PRAG (Polska). b) Technolog, tj. 1 Osoba posiadająca wykształcenie wyższe techniczne oraz doświadczenie w nadzorowaniu montażu oraz w przeprowadzeniu rozruchu technologicznego co najmniej jednej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych o wydajności przerobowej min. 25.000 Mg odpadów komunalnych rocznie, przy czym instalacja przetwarzania odpadów komunalnych winna składać się co najmniej z rozrywarki worków, min. dwóch kabin sortowniczych, sita obrotowego, separatora balistycznego, separatora metali żelaznych, separatora metali nieżelaznych, min. dwóch separatorów optopneumatycznych oraz prasy belującej. c) Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, tj. 1 Osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, wpisana na listę członków izby samorządu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1332 z późn. zm.)* i ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem w/w funkcji. Inspektor winien posiadać min. 3 lata doświadczenia zawodowego** w pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego i/lub kierownika robót (kierownika budowy) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, w tym doświadczenie zawodowe nabyte podczas nadzoru nad realizacją inwestycji polegającej na budowie hali sortowni odpadów wraz z linią technologiczną przetwarzania odpadów komunalnych. d) Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, tj. 1 Osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wpisana na listę członków izby samorządu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1332 z późn. zm.)* i ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem w/w funkcji. Inspektor winien posiadać min. 3 lata doświadczenia zawodowego** w pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego i/lub kierownika robót (kierownika budowy) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, w tym doświadczenie zawodowe nabyte podczas nadzoru nad budową stacji transformatorowej SN/nn. e) Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, tj. 1 Osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wpisana na listę członków izby samorządu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1332 z późn. zm.) * i ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem w/w funkcji. Inspektor winien posiadać min. 3 lata doświadczenia zawodowego**w pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego i/lub kierownika robót (kierownika budowy) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. f) Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynieryjnej drogowej, tj. 1 Osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej, wpisana na listę członków izby samorządu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1332 z późn. zm.)* i ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem w/w funkcji. Inspektor winien posiadać min. 3 lata doświadczenia zawodowego** w pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego i/lub kierownika robót (kierownika budowy) w specjalności inżynieryjnej drogowej. *Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1332 z późn. zm.), należy rozumieć przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r., poz. 65 z późn. zm.). **Wymagany przez Zamawiającego okres doświadczenia zawodowego w pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego we wskazanych powyżej specjalnościach należy liczyć od daty uzyskania stosownych uprawnień budowlanych do upływu terminu składania ofert, przy czym zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9a ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017r., poz. 1065 z późn. zm.), doświadczenie zawodowe uzyskuje się m. in. poprzez lata pracy zarobkowej w trakcie zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej przez co najmniej 6 miesięcy. Zamawiający dopuszcza sytuację, aby jedna Osoba pełniła funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego w więcej niż jednej specjalności, o której mowa powyżej, jeżeli Osoba ta spełni wskazane powyżej wymogi określone przez Zamawiającego (np. jedna Osoba, która posiada doświadczenie zawodowe określone przez Zamawiającego oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej może jednocześnie pełnić funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynieryjnej drogowej oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej). Zamawiający dopuszcza również możliwość połączenia pełnienia funkcji Kierownika Zespołu Inżyniera Kontraktu (Inżyniera Rezydenta) z pełnieniem funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego we wskazanej przez Wykonawcę specjalności lub specjalnościach, o których mowa powyżej, jeżeli Osoba, która pełnić będzie kilka funkcji spełni wskazane powyżej wymogi określone przez Zamawiającego. Dopuszczalne jest również połączenie pełnienia funkcji Technologa z pełnieniem funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Kierownika Zespołu Inżyniera Kontraktu (Inżyniera Rezydenta), jeżeli Osoba, która pełnić będzie kilka funkcji spełni wskazane powyżej wymogi określone przez Zamawiającego dla poszczególnych Osób. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w warunek może być spełniony łącznie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W takim przypadku Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia według Załącznika nr 5 do SIWZ. Zgodnie z art. 22a ust. 4 ustawy Pzp Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów w zakresie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 (zdolności techniczne lub zawodowe) dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, jeżeli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1)Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, a w przypadku osób fizycznych – oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 2)Dowody, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp w sytuacji gdy Wykonawca w treści oświadczenia, o którym mowa w pkt VII.2.1) SIWZ wskaże, iż zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp. 3)W sytuacji gdy Wykonawca na podstawie art. 22a ust. 1 ustawy Pzp w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych i/lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, winien złożyć również niżej wymienione oświadczenie lub dokumenty dotyczące tych podmiotów (lub podmiotu), tj. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, a w przypadku osób fizycznych – oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1)Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, o których mowa w pkt VII.1.4) SIWZ (sporządzony według Załącznika nr 6 do SIWZ). 2)Dowody określające czy usługi wskazane w wykazie usług, o którym mowa w pkt VII.1.3) SIWZ zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonywanie usług powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3)Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (sporządzony według Załącznika nr 7 do SIWZ). 4)Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 500.000,00 zł (np. opłacona polisa).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1)Formularz ofertowy, sporządzony według Załącznika nr 1 do SIWZ. 2)W sytuacji gdy Wykonawca na podstawie art. 22a ust. 1 ustawy Pzp w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych i/lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, winien: a)złożyć zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia sporządzone wg Załącznika nr 5 do SIWZ. Do zobowiązania należy dołączyć dokument (pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii), z którego będzie wynikać, że osoba(-y) podpisująca(-e) zobowiązanie jest(są) uprawniona(-e) do dokonania takiej czynności, jeżeli nie wynika to z dokumentów rejestrowych innego podmiotu (CEIDG/KRS), b)w treści oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ zamieścić informacje o podmiotach, na zasoby których się powołuje w celu wykazania braku istnienia wobec tych podmiotów podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu. 3)W przypadku reprezentowania Wykonawcy przez pełnomocnika załącza on dokument pełnomocnictwa (oryginał lub notarialnie poświadczoną kopię) podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania i podpisywania oświadczeń w imieniu Wykonawcy zgodnie z dokumentami rejestrowymi. 4)W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy załączyć pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie poświadczoną kopię). W pełnomocnictwie Wykonawcy ustanowią i wskażą Zamawiającemu pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo będzie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania i podpisywania oświadczeń w imieniu Wykonawców zgodnie z dokumentami rejestrowymi. Dołączone do oferty pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania, oraz wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. 5)Dowód wpłacenia/ wniesienia wadium. 6)Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp dotyczące przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp sporządzone według Załącznika nr 3 do SIWZ oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej- dokumenty i/lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. W przedmiotowym postępowaniu jest wymagane wadium. 2. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium, którego wysokość wynosi 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). 3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, określonego w pkt XII.1. SIWZ. 4. Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. okres określony w pkt X.1. SIWZ. 5. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016r., poz. 359 i 2260 oraz 2017r. poz. 1089). 6. Nie dopuszcza się składania wadium w innej walucie niż PLN. Zapis ten dotyczy również wadium złożonego w innej formie niż w pieniądzu. 7. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji/ poręczeń, gwarancja/ poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winno zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji, poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/ poręczeniem, c) kwotę gwarancji/ poręczenia, d) termin ważności gwarancji/ poręczenia, e) zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do: zapłacenia kwoty gwarancji/ poręczenia w ciągu 30 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca: -odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub -zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub -nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub -w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BZ WBK S.A. I O/Legnica, nr 87 1090 2066 0000 0005 4200 0959. W takim przypadku WADIUM na koncie Zamawiającego musi znaleźć się najpóźniej do dnia i godziny składania ofert, określonych w pkt XII.1. SIWZ i być oznaczone: „WADIUM DO PRZETARGU NZP/RPOWD/6/2018”. 9. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wniesiono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego. 10. Wykonawca winien dołączyć do oferty dowód wniesienia wadium. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy Pzp. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub c) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub d) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 13. Przedłużenie okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, wniesienie nowego wadium może nastąpić w przypadkach określonych w art. 85 ust. 4 ustawy Pzp. 14. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wniósł je w sposób nieprawidłowy, jeżeli Zamawiający żądał wniesienia wadium. 15. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wezwie Wykonawcę, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium w terminie określonym przez Zamawiającego przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Doświadczenie zawodowe Osób wyznaczonych do realizacji zamówienia40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Wszelkie istotne dla Stron postanowienia zawiera wzór umowy nr NZP/RPOWD/6/2018 stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. 2.Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy (Inżyniera), chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany. Zamawiający przewiduje możliwość: 1)przedłużenia terminu realizacji umowy w przypadku gdy Wykonawcy robót budowlanych nie zrealizują robót budowlanych w okresie obowiązywania umowy wskazanym w § 2 ust. 2 wzoru umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ), w szczególności ze względu na zmiany terminów realizacji w projekcie pn. „Modernizacja istniejącego MBP w zakresie części do mechanicznego przetwarzania odpadów wraz z zapleczem przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy” i/lub opóźnienia w wykonywaniu robót budowlanych przez Wykonawców robót budowlanych, 2)zmiany lub zamiany dokumentacji projektowej wskazanej w pkt 2.6) w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do wzoru umowy, który stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ), która opisuje roboty budowlane dotyczące modernizacji istniejącego MBP w zakresie części do mechanicznego przetwarzania odpadów oraz modernizacji istniejącego MBP w zakresie budowy zaplecza, 3)zmiany Kierownika Zespołu Inżyniera Kontraktu (Inżyniera Rezydenta) oraz zmiany kluczowego personelu Inżyniera na zasadach opisanych w § 7 ust. 5 oraz w § 8 ust. 2 i ust. 7 wzoru umowy, który stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ, 4)zmiany lub rezygnacji z Podwykonawców, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, za pomocą których Inżynier wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 2-3 ustawy Pzp oraz w pkt VI SIWZ z zastrzeżeniem § 10 ust. 3 wzoru umowy, który stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 3.Strony mają prawo do żądania zmiany umowy w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wskazanej w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp. 4.Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 28.05.2018, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH